30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/71


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/42/EY,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista tarvikkeista 15 päivänä maaliskuuta 1993 annettua komission direktiiviä 93/10/ETY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Ottaen huomioon mainitun toimenpiteen laajuuden ja vaikutukset tällä direktiivillä säädettävät yhteisön toimenpiteet eivät ole ainoastaan tarpeellisia vaan myös välttämättömiä sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa näitä tavoitteita. Niiden toteuttamisesta yhteisön tasolla säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 1935/2004.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi regeneroidusta selluloosasta valmistettujen kalvojen osalta sopiva keino oli mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi.

(4)

Regeneroidusta selluloosasta valmistetuista synteettisistä kuorista olisi säädettävä erityissäännöksillä.

(5)

Menetelmä, jolla osoitetaan, että väriaineiden siirtymistä ei tapahdu, olisi laadittava myöhemmässä vaiheessa.

(6)

Kansallisten säännösten olisi jäätävä voimaan, kunnes puhtausvaatimukset ja analyysimenetelmät laaditaan.

(7)

Sallittujen aineiden luettelon laatiminen, täydennettynä sallituilla enimmäismäärillä, on tässä tapauksessa periaatteessa riittävä asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen toteuttamiseksi.

(8)

Di(2-hydroksietyyli)eetteriä (= dietyleeniglykoli) ja etaanidiolia (= monoetyleeniglykoli) voi kuitenkin siirtyä huomattavia määriä tiettyihin elintarvikkeisiin, ja tämän mahdollisuuden välttämiseksi on ennakkotoimenpiteenä suositeltavaa säätää lopullisesti näiden aineiden suurimmasta sallitusta pitoisuudesta elintarvikkeissa, jotka ovat olleet kosketuksessa regeneroidusta selluloosasta valmistettujen kalvojen kanssa.

(9)

Kuluttajan terveyden suojelemisen kannalta on suotavaa, että regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät joudu suoraan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1935/200416 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus olisi toimitettava, jos regeneroidusta selluloosasta tehtyä kalvoa käytetään ammattikäytössä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, lukuun ottamatta tarvikkeita, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on selvästi tarkoitettu sellaiseen käyttöön.

(11)

Regeneroituun selluloosakalvoon sovellettavissa säännöissä olisi otettava huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan kerroksen luonne. Näin ollen muovista koostuvilla pinnoitteilla pinnoitettuja regeneroituja selluloosakalvoja koskevien vaatimusten olisi oltava erilaiset kuin niitä regeneroituja selluloosakalvoja koskevat vaatimukset, jotka ovat pinnoittamattomia tai jotka on pinnoitettu selluloosasta johdetuilla pinnoitteilla.

(12)

Kaikentyyppisten regeneroitujen selluloosakalvojen, myös muovipinnoitteisten regeneroitujen selluloosakalvojen, valmistuksessa olisi käytettävä ainoastaan sallittuja aineita.

(13)

Muovista koostuvilla pinnoitteilla pinnoitetuissa regeneroiduissa selluloosakalvoissa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuva kerros koostuu materiaalista, joka on samankaltainen kuin elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat muoviset materiaalit ja tarvikkeet. Näin ollen on aiheellista, että elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annettua komission direktiiviä 2002/72/EY (4) sovelletaan myös kyseisiin kalvoihin.

(14)

Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi olisi varmistettava, että muovipinnoitteiset regeneroidut selluloosakalvot ovat direktiivissä 2002/72/EY asetettujen siirtymien raja-arvojen mukaisia. Tämä olisi tehtävä niiden sääntöjen mukaisesti, joista säädetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseksi tarvittavista perussäännöksistä 18 päivänä lokakuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/711/ETY (5) sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseen käytettävistä simulanteista 19 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/572/ETY (6).

(15)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(16)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa liitteessä III olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi.

2.   Tämä direktiivi koskee liitteessä I määriteltyä regeneroitua selluloosakalvoa, joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttötarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen ja joka:

a)

sellaisenaan muodostaa valmiin tuotteen; tai

b)

on osa muita materiaaleja sisältävästä valmiista tuotteesta.

3.   Tämä direktiivi ei koske regeneroidusta selluloosasta valmistettuja synteettisiä kuoria.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun regeneroidun selluloosakalvon on kuuluttava johonkin seuraavista tyypeistä:

a)

pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo;

b)

selluloosasta johdetulla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo; tai

c)

muovista koostuvalla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut regeneroidut selluloosakalvot on valmistettava käyttäen ainoastaan liitteessä II lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muita kuin liitteessä II lueteltuja aineita voidaan käyttää, jos näitä aineita käytetään väriaineina (värit ja pigmentit) tai sideaineina, jos näitä aineita ei siirry elintarvikkeisiin validoiduilla menetelmillä havaittavia määriä.

4 artikla

1.   Edellä 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettu regeneroitu selluloosakalvo on valmistettava ennen pinnoitusta käyttäen ainoastaan liitteen II ensimmäisessä osassa lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa regeneroidussa selluloosakalvossa käytettävä pinnoite on valmistettava käyttäen ainoastaan direktiivin 2002/72/EY liitteissä II–VI lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

3.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetusta regeneroidusta selluloosakalvosta valmistettujen materiaalien ja tarvikkeiden on oltava direktiivin 2002/72/EY 2, 7 ja 8 artiklan mukaisia.

5 artikla

Regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

6 artikla

1.   Kaupan pitämisen eri vaiheissa, lukuun ottamatta vähittäiskauppaa, regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin on liitettävä kirjallinen ilmoitus asetuksen (EY) N:o 1935/200416 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohtaa ei sovelleta regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on selvästi tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

3.   Jos erityiset käytön edellytykset ilmoitetaan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut tarvikkeet on varustettava vastaavin merkinnöin.

7 artikla

Kumotaan direktiivi 93/10/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä III olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 93, 17.4.1993, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/14/EY (EUVL L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(4)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY (EUVL L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  EYVL L 297, 23.10.1982, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/48/EY (EYVL L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  EYVL L 372, 31.12.1985, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY.


LIITE I

REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta selluloosasta. Teknisten vaatimusten mukaisesti sopivia aineita voidaan lisätä joko massaan tai kalvon pintaan. Regeneroitu selluloosakalvo voi olla pinnoitettu joko yhdeltä tai molemmilta puolilta.


LIITE II

LUETTELO AINEISTA, JOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTU REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON VALMISTUKSESSA

Huom.

Tämän liitteen ensimmäisessä ja toisessa osassa prosenttiluvut ilmaistaan paino-osuuksina (w/w) laskettuna vedettömästä pinnoittamattomasta regeneroidusta selluloosakalvosta.

Tavanomaiset tekniset nimitykset on annettu hakasuluissa.

Puhtausvaatimusten osalta käytettyjen aineiden on oltava hyvää teknistä laatua.

ENSIMMÄINEN OSA

Pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo

Nimitys

Rajoitukset

A.

Regeneroitu selluloosa

Vähintään 72 % (w/w)

B.   

Lisäaineet

1.

Pehmittimet

Enintään 27 % (w/w) yhteensä

Bis (2-hydroksietyyli) eetteri [= dietyleeniglykoli]

Vain, jos kyseinen kalvo pinnoitetaan ja käytetään yksinomaan sellaisten elintarvikkeiden pakkaamiseen, jotka eivät ole kosteita eli eivät sisällä pinnalla olevaa, fysikaalisesti vapaata vettä. Bis (2-hydroksietyyli) eetterin ja etaanidiolin yhteismäärä tämän tyyppisen kalvon kanssa kosketuksessa olleessa elintarvikkeessa ei saa olla yli 30 mg/elintarvikekilo.

Etaanidioli [= monoetyleeniglykoli]

1,3-butaanidioli

 

Glyseroli

 

1,2-propaanidioli [= 1,2-propyleeniglykoli]

 

Polyetyleenioksidi [= polyetyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino 250–1 200

1,2-polypropyleenioksidi [= 1,2-polypropyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino enintään 400 ja vapaan 1,3-propaanidiolin pitoisuus enintään 1 % (w/w) aineessa

Sorbitoli

 

Tetraetyleeniglykoli

 

Trietyleeniglykoli

 

Urea

 

2.

Muut lisäaineet

Enintään 1 % (w/w) yhteensä

1. luokka

Aineen tai aineryhmän määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 2 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Etikkahappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Askorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Bentsoehappo ja natriumbentsoaatti

 

Muurahaishappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Lineaariset, tyydyttyneet ja tyydyttymättömät rasvahapot, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myöskin beheniinihappo ja risinoleiinihappo ja näiden happojen NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- ja Zn-suolat

 

Sitruunahappo, D- ja L-maitohappo, maleiinihappo, L-viinihappo ja näiden Na- ja K-suolat

 

Sorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Lineaaristen, tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen amidit, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myös beheniinihapon ja risinoleiinihapon amidit

 

Luontaiset syötävät tärkkelykset ja jauhot

 

Kemiallisesti muunnetut syötävät tärkkelykset ja jauhot

 

Amyloosi

 

Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit ja kloridit

 

Glyserolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä/tai esterit adipiinihapon, sitruunahapon, 12-hydroksisteariinihapon (oksisteariini) ja risinoleiinihapon kanssa

 

Polyoksietyleenin (8–14 oksietyleeniryhmää) esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een

 

Sorbitolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een

 

Steariinihapon mono- ja/tai diesterit etaanidiolin ja/tai bis (2-hydroksietyyli) eetterin ja/tai trietyleeniglykolin kanssa

 

Alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja piin oksidit ja hydroksidit, sekä alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin silikaatit, vedettömät sekä kidevedelliset

 

Polyetyleenioksidi [polyetyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino 1 200–4 000

Natriumpropionaatti

 

2. luokka

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa ja aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 0,2 mg/dm2 (tai matalampaa raja-arvoa, jos sellainen on annettu) pinnoittamattomassa kalvossa.

Natriumalkyyli (C8–C18) bentseenisulfonaatti

 

Natriumisopropyylinaftaleenisulfonaatti

 

Natriumalkyyli (C8–C18) sulfaatti

 

Natriumalkyyli (C8–C18) sulfonaatti

 

Natriumdioktyylisulfosukkinaatti

 

Dihydroksietyylidietyleenitriamiinimonoasetaatin distearaatti

Enintään 0,05 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ammonium-, magnesium- ja kaliumlauryylisulfaatit

 

N,N′-distearoyylidiaminoetaani ja N,N′-dipalmitoyylidiaminoetaani ja N,N′-dioleoyylidiaminoetaani

 

2-heptadekyyli – 4,4-bis (metyleenistearaatti) oksatsoliini

 

Polyetyleeniaminostearamidietyylisulfaatti

Enintään 0,1 mg/dm2 yhteensä pinnoittamattomassa kalvossa

3. luokka – Sidonta-aineet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Melamiiniformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote tai sen kondensaatiotuote, joka on muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella:

butanoli, dietyleenitriamiini, etanoli, trietyleenitetramiini, tetraetyleenipentamiini, tri (2-hydroksietyyli) amiini, 3,3′-diaminodipropyyliamiini, 4,4′-diaminodibutyyliamiini

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Muunnetun melamiiniureaformaldehydin ja tris (2-hydroksietyyli) aminin kondensaatiotuote

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ristisidoksiset, kationiset polyalkyleeniamiinit:

a)

diaminopropyylimetyyliamiiniin ja epikloorihydriiniin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

b)

epikloorihydriiniin, adipiinihappoon, kaprolaktaamiin, dietyleenitriamiiniin ja/tai etyleenidiamiiniin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

c)

adipiinihappoon, dietyleenitriamiiniin ja epikloorihydriiniin tai epikloorihydriiniin ja ammoniakin seokseen perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

d)

epikloorihydriiniin, dimetyyliadipaattiin ja dietyleenitriamiiniin perustuva polyamidipolyamiiniepikloorihydriinihartsi;

e)

epikloorihydriiniin, adipamidiin ja diaminopropyylimetyyliamiiniin perustuva polyamidipolyamiiniepikloorihydriinihartsi

Yhteisön direktiivien mukaisesti ja niiden puuttuessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunnes yhteisön direktiivit annetaan

Polyetyleeniamiinit ja polyetyylieniimiinit

Enintään 0,75 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ureaformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote, tai joka voi olla muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella:

aminometyylisulfonihappo, sulfaniilihappo, butanoli, diaminobutaani, diaminodietyyliamini, diaminodipropylamiini, diaminopropaani, dietyleenitriamiini, etanoli, guanidiini, metanoli, tetraetyleenipentamiini, trietyleenitetramiini, natriumsulfiitti

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

4. luokka

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,01 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Syötävien öljyjen amiinien ja polyetyleenioksidin reaktiotuotteet

 

Monoetanoliamiinilauryylisulfaatti

 


TOINEN OSA

Pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo

Nimitys

Rajoitukset

A.

Regeneroitu selluloosa

Ks. ensimmäinen osa.

B.

Lisäaineet

Ks. ensimmäinen osa.

C.   

Pinnoite

1.

Polymeerit

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 50 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Selluloosan etyyli-, hydroksietyyli-, hydroksipropyyli- ja metyylieetterit

 

Selluloosanitraatit

Enintään 20 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa: typpipitoisuus 10,8 (w/w)–12,2 % (w/w) selluloosanitraatissa.

2.

Hartsit

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 12,5 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa, ja pelkästään sellaisten regeneroitujen selluloosakalvojen valmistukseen, joissa on selluloosanitraattiin perustuva pinnoite.

Kaseiini

 

Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet ja näiden esterit sekä metyyli-, etyyli- tai C2–C6 polyvalenttisten alkoholien esterit, taikka näiden alkoholien seokset

 

Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet kondensoituina akryylihapon, maleiinihapon, sitruunahapon, fumaari- ja/tai ftaalihapon ja/tai 2,2 bis (4-hydroksifenyyli) propaani-formaldehydin kanssa, ja esteröitynä metyyli-, etyyli- tai C2–C6 polyvalenttisten alkoholien tai näiden alkoholien seosten kanssa

 

Bis (2-hydroksietyyli) eetterien esterit β-pineenin, dipenteenin ja/tai diterpeenin ja maleiinihappoanhydridin additiotuotteiden kanssa

 

Syötävä gelatiini

 

Risiiniöljy ja sen dehydraatio- ja/tai hydrogenaatiotuotteet ja sen kondensaatiotuotteet polyglyserolin, adipiinihapon, sitruunahapon, maleiinihapon, ftaalihapon ja sebasiinihapon kanssa

 

Luonnonkumi [= damar]

 

Poly-β-pineeni [= terpeenihartsit]

 

Urea-formaldehydihartsit (ks. sidonta-aineet)

 

3.

Pehmittimet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Asetyylitributyylisitraatti

 

Asetyylitri (2-etyyliheksyyli) sitraatti

 

Di-isobutyyliadipaatti

 

Di-n-butyyliadipaatti

 

Di-n-heksyyliatselaatti

 

Disykloheksyyliftalaatti

Enintään 4,0 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatti (synonyymi: fosforihappodifenyyli-2-etyyliheksyyliesteri)

2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatin määrä ei saa ylittää:

a)

2,4 mg/kg elintarviketta, joka on kosketuksessa tämäntyyppisen kalvon kanssa, tai

b)

0,4 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Glyserolimonoasetaatti [= monoasetiini]

 

Glyserolidiasetaatti [= diasetiini]

 

Glyserolitriasetaatti [= triasetiini]

 

Dibutyylisebakaatti

 

Di-n-butyylitartraatti

 

Di-isobutyylitartraatti

 

4.

Muut lisäaineet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 pinnoittamattomassa regeneroidussa selluloosakalvossa, mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

4.1

Edellä ensimmäisessä osassa luetellut lisäaineet

Samat rajoitukset kuin ensimmäisessä osassa (mg/dm2 pitoisuudet viittaavat kuitenkin pinnoittamattomaan regeneroituun selluloosakalvoon mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa).

4.2

Erityiset pinnoitelisäaineet

Aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa olla suurempi kuin 2 mg/dm2 (tai matalampaa raja-arvoa, jos sellainen on annettu) pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

1-heksadekanoli ja 1-oktadekanoli

 

Lineaaristen, tyydyttyneiden tai tyydyttymättömien rasvahappojen, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä risinoleiinihapon esterit lineaaristen etyyli-, butyyli-, amyyli- ja oleyylialkoholien kanssa

 

Montaanivahat, mukaan lukien puhdistetut montaani (C26–C32) hapot ja/tai näiden esterit etaanidiolin ja/tai 1,3-butaanidiolin kanssa ja/tai näiden kalsium- ja kaliumsuolat

 

Carnaubavaha

 

Mehiläisvaha

 

Espartovaha

 

Candelillavaha

 

Dimetyylipolysiloksaani

Enintään 1 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Epoksidoitu soijaöljy (oksiraanipitoisuus 6–8 %)

 

Puhdistettu parafiini ja mikrokiteiset vahat

 

Pentaerytritolitetrastearaatti

 

Mono- ja bis (oktadekyylidietyleenioksidi) fosfaatit

Enintään 0,2 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Alifaattiset hapot (C8–C20) esteröityinä mono- tai di (2-hydroksietyyli) amiinin kanssa

 

2- ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli [= butyylihydroksianisoli – BHA]

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli [= butyylihydroksitolueeni – BHT]

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Di-n-oktyylitina-bis (2-etyyliheksyyli) maleaatti

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

5.

Liuottimet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,6 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Butyyliasetaatti

 

Etyyliasetaatti

 

Isobutyyliasetaatti

 

Isopropyyliasetaatti

 

Propyyliasetaatti

 

Asetoni

 

1-butanoli

 

Etanoli

 

2-butanoli

 

2-propanoli

 

1-propanoli

 

Sykloheksaani

 

Etyleeniglykolin monobutyylieetteri

 

Etyleeniglykolin monobutyylieetteriasetaatti

 

Metyylietyyliketoni

 

Metyylisobutyyliketoni

 

Tetrahydrofuraani

 

Tolueeni

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.


LIITE III

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(7 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 93/10/ETY

(EYVL L 93, 17.4.1993, s. 27)

Komission direktiivi 93/111/EY

(EYVL L 310, 14.12.1993, s. 41)

Komission direktiivi 2004/14/EY

(EUVL L 27, 30.1.2004, s. 48)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(7 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

93/10/ETY

1. tammikuuta 1994

1. tammikuuta 1994 (1)

1. tammikuuta 1994 (2)

1. tammikuuta 1995 (3)

93/111/EY

2004/14/EY

29. heinäkuuta 2005

29. heinäkuuta 2005 (4)

29. tammikuuta 2006 (5)


(1)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin säännösten mukaisen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon kauppa ja käyttö 1 päivästä tammikuuta 1994”.

(2)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten regeneroidusta selluloosasta valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien kalvojen kauppa ja käyttö, jotka eivät ole tämän direktiivin eivätkä direktiivin 83/229/ETY mukaisia, 1 päivästä tammikuuta 1994, lukuun ottamatta kalvoja, joiden osalta direktiivissä 92/15/ETY säädetään kiellosta 1 päivästä heinäkuuta 1994”.

(3)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on kiellettävä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon, joka ei ole tämän direktiivin mukainen, mutta joka on direktiivin 83/229/ETY mukainen, kauppa ja käyttö 1 päivästä tammikuuta 1995”.

(4)  Direktiivin 2004/14/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säädöksiä siten, että ne sallivat tämän direktiivin mukaisen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon kaupan ja käytön alkaen 29 päivänä heinäkuuta 2005”.

(5)  Direktiivin 2004/14/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säädöksiä siten, että ne kieltävät sellaisen regeneroidun selluloosakalvon valmistuksen ja tuonnin yhteisöön, joka joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa mutta joka ei ole tämän direktiivin säännösten mukainen, alkaen 29 päivänä tammikuuta 2006”.


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 93/10/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohdan johdantokappaleen b alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 a artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

2 a artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV