25.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/2/EY,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007,

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä, ja ottavat huomioon sovittelukomitean 17 päivänä tammikuuta 2007 hyväksymän yhteisen tekstin (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteena on oltava suojelun korkea taso yhteisön eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. Tietoja, myös paikkatietoja, tarvitaan lisäksi sellaisten tämän ja muiden yhteisön politiikkojen muotoiluun ja täytäntöönpanoon, joissa on EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti otettava huomioon ympäristönsuojeluvaatimukset. Jotta mainitunlainen huomioon ottaminen olisi mahdollista, on järjestet- tävä koordinointi tiedon käyttäjien ja tuottajien kesken, jotta tietoa ja tietämystä eri aloilta voidaan yhdistää.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyllä päätöksellä N:o 1600/2002/EY (3) hyväksytyssä kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa edellytetään, että yhteisön ympäristöpolitiikkaa pyritään harjoittamaan yhtenäisesti ja siten, että alueelliset ja paikalliset erot otetaan huomioon. Kyseisessä toimintaohjelmassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien paikkatietojen saatavuuteen, laatuun, rakenteeseen, saavutettavuuteen ja yhteiskäyttöön liittyy useita ongelmia.

(3)

Paikkatietojen saatavuuteen, laatuun, rakenteeseen, saavutettavuuteen ja yhteiskäyttöön liittyvät ongelmat ovat samoja useilla eri politiikan ja tiedon aloilla, ja niitä esiintyy useilla viranomaisten tasoilla. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää toimenpiteitä, jotka tukevat yhteentoimivien paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden vaihtoa, yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä eri hallinnon tasoilla ja eri aloilla. Näin ollen olisi perustettava erityinen yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri.

(4)

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) olisi tuettava ympäristöön suoraan tai välillisesti vaikuttavia politiikkoja ja toimia koskevaa päätöksentekoa.

(5)

INSPIREn olisi perustuttava jäsenvaltioiden perustamiin paikkatietoinfrastruktuureihin, jotka ovat yhteisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisia ja joita täydennetään yhteisön toimilla. Näillä toimilla olisi varmistettava, että jäsenvaltioiden perustamat paikkatietoinfrastruktuurit ovat yhteensopivia ja käytettävissä yhteisön sisällä ja yli valtioiden rajojen.

(6)

Jäsenvaltioiden paikkatietoinfrastruktuurit olisi suunniteltava niin, että voidaan varmistaa paikkatietojen säilyttäminen, saatavuus ja ylläpito asianmukaisimmalla tasolla. Yhteisön alueelta eri lähteistä peräisin olevia paikkatietoja olisi voitava yhdistellä johdonmukaisesti ja niiden yhteiskäytön olisi oltava mahdollista useiden käyttäjien ja sovellusten kesken. Yhdellä viranomaistasolla kerättyjen paikkatietojen käytön olisi oltava mahdollista muilla viranomaistasoilla. Paikkatietojen olisi oltava saatavissa ehdoin, jotka eivät aiheettomasti rajoita tietojen laajaa käyttöä. Saatavissa olevien paikkatietojen olisi löydyttävä helposti, niiden soveltuvuus olisi voitava arvioida helposti ja niiden käyttöehdot olisi saatava helposti selville.

(7)

Tämän direktiivin ja ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (4) soveltamisaloissa on jonkin verran päällekkäisyyttä paikkatietojen osalta. Tämän direktiivin soveltamisen ei pitäisi rajoittaa direktiivin 2003/4/EY soveltamista.

(8)

Tämän direktiivin soveltamisen ei pitäisi rajoittaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY (5) soveltamista, koska sen tavoitteet täydentävät tämän direktiivin tavoitteita.

(9)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa viranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien olemassaoloon eikä omistukseen.

(10)

INSPIREn perustaminen antaa merkittävää lisäarvoa muille yhteisön aloitteille ja myös hyötyy näistä aloitteista, joita ovat esimerkiksi Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta 21 päivänä toukokuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 876/2002 (6) ja komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES): GMES-valmiuksien aikaansaaminen vuoteen 2008 mennessä (toimintasuunnitelma (2004–2008))”. Jäsenvaltioiden olisi harkittava Galileo-ohjelman ja GMES-järjestelmän kautta saatavien tietojen, erityisesti Galileo-ohjelman paikannus- ja ajanmääritystietojen, hyödyntämistä, kun tiedot tulevat saataville.

(11)

Paikkatietojen keräämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja jakelun tai käytön järjestämiseksi on meneillään useita aloitteita kansallisella ja yhteisön tasolla. Tällaiset aloitteet voivat perustua yhteisön lainsäädäntöön, kuten Euroopan epäpuhtauspäästörekisterin (EPER) laatimisesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (IPPC) (7) 15 artiklan mukaisesti 17 päivänä heinäkuuta 2000 tehtyyn komission päätökseen 2000/479/EY metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest focus), 17 päivänä marraskuuta 2003 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2152/2003 (8) tai yhteisön rahoittamiin ohjelmiin (esimerkiksi CORINE Land Cover ja eurooppalainen liikennepolitiikan tietojärjestelmä), tai ne voivat saada alkunsa kansallisen tai alueellisen tason aloitteista. Tämä direktiivi täydentää tällaisia aloitteita luomalla toimintakehyksen, joka mahdollistaa aloitteiden yhteentoimivuuden, mutta se hyödyntää myös saatuja kokemuksia ja nykyisiä aloitteita välttäen päällekkäistä työtä.

(12)

Direktiiviä olisi sovellettava viranomaisten hallussa oleviin tai heidän puolestaan säilytettäviin paikkatietoihin ja paikkatietojen käyttöön viranomaisten toimesta heidän hoitaessaan julkisia tehtäviään. Tietyin edellytyksin sen olisi sovelluttava myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden hallussa oleviin paikkatietoihin, jotka eivät ole viranomaisia, jos nämä luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt sitä pyytävät.

(13)

Direktiivissä ei olisi säädettävä uusien tietojen keräämisestä tai uusia tietoja koskevien raporttien toimittamisesta komissiolle, koska näitä asioita säännellään muussa ympäristölainsäädännössä.

(14)

Kansallisten infrastruktuurien toteutuksen olisi oltava vaiheittaista ja vastaavasti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville paikkatietoryhmille olisi vahvistettava tärkeysjärjestys. Toteutuksessa olisi otettava huomioon se, miten laajasti kyseisiä paikkatietoja tarvitaan eri sovelluksissa politiikan eri osa-alueilla, se, miten ensisijaisia kyseiset yhdenmukaisia paikkatietoja tarvitsevat yhteisön politiikan toimet ovat sekä se, miten pitkälle jäsenvaltioiden toteuttamissa yhdenmukaistamistoimissa on jo edistytty.

(15)

Se, että paikkatietojen etsimiseen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuuden selvittämiseen kuluu aikaa ja resursseja, on keskeinen este käytettävissä olevien paikkatietojen täysimääräiselle hyödyntämiselle. Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä laadittava metatiedon muodossa kuvaukset käytettävissä olevista paikkatietoaineistoista ja paikkatietopalveluista.

(16)

Yhteisössä saatavilla olevan paikkatiedot ovat hyvin monenlaisessa muodossa ja erilaisissa rakenteissa, mikä hankaloittaa ympäristöön välittömästi tai välillisesti vaikuttavan yhteisön lainsäädännön laatimista, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia; näin ollen olisi säädettävä käytännön toimista, jotka helpottavat useista eri lähteistä jäsenvaltioissa saatavien paikkatietojen käyttöä. Nämä toimenpiteet olisi suunniteltava niin, että paikkatietoaineistot olisivat yhteentoimivia, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteentoimivuuden saavuttamiseen tarvittavat tiedot ovat saatavissa ehdoilla, jotka eivät rajoita niiden käyttöä kyseiseen tarkoitukseen. Täytäntöönpanosääntöjen olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava kansainvälisiin standardeihin eikä niistä saisi aiheutua jäsenvaltioille liiallisia kustannuksia.

(17)

Verkkopalvelut ovat tarpeen paikkatietojen vaihdon mahdollistamiseksi eri viranomaistasojen välillä yhteisössä. Näillä verkkopalveluilla olisi mahdollistettava paikkatietojen löytäminen, muuntaminen, tarkastelu ja käyttöönotto sekä paikkatieto- ja verkkokauppapalveluiden käyttö. Verkkopalvelujen olisi toimittava yhteisesti sovittujen määrittelyjen ja suorituskykyä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti, jotta jäsenvaltioiden perustamien infrastruktuurien yhteensopivuus voidaan varmistaa. Verkkopalveluissa olisi myös oltava tekninen mahdollisuus siihen, että viranomaiset pystyvät antamaan paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa muiden käyttöön.

(18)

Tiettyjä välittömästi tai välillisesti ympäristöön vaikuttavien yhteisön politiikkojen kannalta merkittäviä paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluita pitävät hallussaan ja ylläpitävät kolmannet osapuolet. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen tarjottava kolmansille osapuolille mahdollisuus osallistua kansallisiin infrastruktuureihin edellyttäen, että infrastruktuureihin kuuluvien paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen yhtenäisyys ja helppokäyttöisyys ei tämän johdosta heikkene.

(19)

Jäsenvaltioiden kokemusten perusteella paikkatietoinfrastruktuurin onnistunut toteuttaminen edellyttää, että ainakin jotkut palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen annettava kansalaisten käyttöön maksutta vähintään paikkatietoaineistojen hakupalvelut ja tiettyjen erityisehtojen mukaisesti katselupalvelut.

(20)

Jäsenvaltioiden olisi tarjottava pääsy infrastruktuuriinsa komission ylläpitämän yhteisön paikkatietoportaalin kautta sekä niiden mahdollisten palvelupisteiden kautta, joita ne itse päättävät ylläpitää, jotta kansallisten infrastruktuurien kokoaminen yhteisön paikkatietoinfrastruktuuriksi helpottuisi.

(21)

Eri viranomaistasojen hallussa olevien tietojen saamiseksi käyttöön jäsenvaltioiden olisi poistettava käytännön esteet, joita kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason viranomaisilla tässä suhteessa on heidän hoitaessaan julkisia tehtäviään, joilla voi olla välillisiä tai välittömiä vaikutuksia ympäristöön.

(22)

Viranomaisilla on oltava kitkaton pääsy asianmukaisiin paikkatietoaineistoihin ja paikkatietopalveluihin julkisia tehtäviä suorittaessaan. Pääsy voi estyä, jos se riippuu viranomaisten välisistä yksittäisistä ad hoc -neuvotteluista joka kerta, kun pääsy on tarpeen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tietojen yhteiskäytön käytännön esteiden ehkäisemiseksi, esimerkiksi käyttämällä viranomaisten välisiä etukäteissopimuksia.

(23)

Jos viranomainen tarjoaa saman jäsenvaltion toiselle viranomaiselle yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavia paikkatietoaineistoja ja -palveluja, kyseisen jäsenvaltion olisi voitava päättää, ettei näistä paikkatietoaineistoista ja -palveluista peritä maksua. Järjestelyissä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteiskäytön mahdollistamiseksi keskushallinnon ja muun hallinnon sekä sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kesken, joka hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä kansallisen lainsäädännön nojalla, olisi otettava huomioon tarve suojata erityisesti niiden viranomaisten taloudellinen elinkelpoisuus, jotka on velvoitettu keräämään tuloja. Maksut eivät missään tapauksessa saisi ylittää keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia lisättynä investoinneille saatavalla kohtuullisella tuotolla.

(24)

Verkkopalveluja koskevat säännökset olisi pantava täytäntöön noudattaen kaikkia henkilötietojen suojaan liittyviä periaatteita yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (9) mukaisesti.

(25)

Toimintakehyksissä, jotka koskevat paikkatietojen yhteiskäyttöä niiden viranomaisten kesken, joille direktiivissä asetetaan tietojen yhteiskäyttövelvollisuus, olisi kohdeltava tasapuolisesti kyseessä olevia jäsenvaltion viranomaisia, mutta myös kyseessä olevia muiden jäsenvaltioiden viranomaisia ja yhteisön toimielimiä. Koska yhteisön toimielimet ja virastot joutuvat usein yhdistelemään ja arvioimaan kaikista jäsenvaltioista kerättyjä paikkatietoja, niillä pitäisi olla pääsy paikkatietoihin ja mahdollisuus käyttää paikkatietopalveluja yhdenmukaisin ehdoin.

(26)

Sekä viranomaisia että kansalaisia hyödyttävien kolmansien osapuolten tuottamien lisäarvopalvelujen kehittämisen edistämiseksi on tarpeen helpottaa paikkatietojen saatavuutta hallinnollisista ja kansallisista rajoista riippumatta.

(27)

Paikkatietoinfrastruktuurien käytännön toimiva toteutus edellyttää kaikkien infrastruktuurien perustamisesta kiinnostuneiden tahojen koordinointia, olivatpa ne sitten tiedon tuottajia tai käyttäjiä. Näin ollen olisi perustettava asianmukaiset koordinointirakenteet, jotka ulottuvat hallinnon eri tasoille ja joissa otetaan huomioon, miten toimivalta ja tehtävät on jaettu jäsenvaltioissa.

(28)

Jotta informaatioinfrastruktuurien kehityksen nykytaso ja niistä saatu tosiasiallinen kokemus voitaisiin käyttää hyödyksi, olisi tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä tuettava kansainvälisillä standardeilla ja Euroopan standardointielinten standardeilla teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (10) vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(29)

Koska Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1210/90 (11) perustetun Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on tuottaa yhteisölle puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista ympäristötietoa yhteisön tasolla ja koska sen tavoitteena on muun muassa parantaa toimintapolitiikkoihin liittyvän ympäristötiedon kulkua jäsenvaltioiden ja yhteisön elinten välillä, sen olisi osallistuttava aktiivisesti tämän direktiivin täytäntöönpanoon.

(30)

Paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen (12) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omat taulukkonsa, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(31)

Toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (13) mukaisesti.

(32)

Erityisesti komissiolle olisi myönnettävä valtuudet mukauttaa liitteissä I, II ja III tällä hetkellä olevien tietoryhmien kuvauksia. Koska tällaiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaista valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(33)

Komissiolle olisi myös myönnettävä valtuudet päättää paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja yhteensovittamista koskevista teknisten järjestelyjen täytäntöönpanosäännöistä, näiden aineistojen ja palvelujen saatavuuden ehtoja koskevista säännöistä sekä verkkopalvelujen teknisiä määrittelyjä ja velvoitteita koskevista säännöistä. Koska tällaiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen uusia, muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaista valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(34)

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevien päätösten ja INSPIREn tulevan kehityksen valmistelu edellyttää direktiivin täytäntöönpanon jatkuvaa seurantaa ja kertomusten laatimista säännöllisesti.

(35)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustaminen, ylikansallisten näkökohtien ja paikkatietojen saatavuuden, vaihdon ja yhteiskäytön edellytysten yhteensovittamista yhteisössä koskevan yleisen tarpeen takia, vaan tavoite voidaan paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1.   Tällä direktiivillä on tarkoitus säätää yleiset säännöt, joiden tavoitteena on yhteisön ympäristöpolitiikkoja ja ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin, jäljempänä ’INSPIRE’, perustaminen.

2.   INSPIRE perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

2 artikla

1.   Tällä direktiivillä ei rajoiteta direktiivin 2003/4/EY eikä direktiivin 2003/98/EY soveltamista.

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta viranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien olemassaoloon eikä omistukseen.

3 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’paikkatietoinfrastruktuurilla’ tämän direktiivin mukaisesti tuotettuja, ylläpidettyjä tai saataville asetettuja metatietoja, paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja; verkkopalveluja ja -teknologioita; tietojen yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä koskevia sopimuksia sekä koordinointi- ja seurantamekanismeja, -prosesseja ja -menetelmiä;

2)

’paikkatiedolla’ kaikkea tietoa, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen;

3)

’paikkatietoaineistolla’ tunnistettavissa olevaa paikkatietojen kokonaisuutta;

4)

’paikkatietopalveluilla’ toimintoja, joita voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla;

5)

’paikkatietokohteella’ abstraktia kuvausta todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen;

6)

’metatiedolla’ paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja kuvaavaa tietoa, joka mahdollistaa kyseisten aineistojen ja palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön;

7)

’yhteentoimivuudella’ paikkatietoaineistojen ja palvelujen yhdistämisen mahdollisuutta ilman toistuvia manuaalisia toimenpiteitä siten, että tulos on johdonmukainen ja paikkatietoaineistojen ja -palvelujen lisäarvo kasvaa;

8)

’INSPIRE-paikkatietoportaalilla’ internet-sivustoa tai vastaavaa, joka tarjoaa pääsyn 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin;

9)

’viranomaisella’:

a)

keskushallintoa tai muuta kansallista, alueellista tai paikallista julkista hallintoa, julkiset neuvoa-antavat elimet mukaan luettuina;

b)

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä, ympäristöön liittyvät erityistehtävät, -toimet ja -palvelut mukaan luettuina; ja

c)

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun elimen tai henkilön valvonnassa julkisia velvollisuuksia tai tehtäviä tai joka tarjoaa tällaisen elimen tai henkilön valvonnassa ympäristöön liittyviä julkisia palveluja.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että silloin kun elimet tai laitokset käyttävät lainkäyttö- tai lainsäädäntövaltaa, niitä ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina viranomaisina.

10)

’kolmannella osapuolella’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaisia lukuunottamatta.

4 artikla

1.   Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne liittyvät alueeseen, jolla jäsenvaltiolla on tai jolla se käyttää lainkäyttöoikeuksia;

b)

ne ovat sähköisessä muodossa;

c)

ne ovat jonkin seuraavan tahon hallussa tai jonkin seuraavan tahon puolesta toisen hallussa:

i)

viranomainen, jos viranomainen on ne tuottanut tai saanut haltuunsa tai hallinnoi tai ylläpitää niitä ja ne kuuluvat sen julkisten tehtävien piiriin;

ii)

kolmas osapuoli, jolle 12 artiklan mukaisesti on annettu mahdollisuus käyttää verkkoa;

d)

ne liittyvät yhteen tai useampaan liitteessä I, II tai III lueteltuun tietoryhmään.

2.   Jos eri viranomaisten hallussa tai eri viranomaisten puolesta toisen hallussa on moninkertaisia samanlaisia kopioita samasta paikkatietoaineistosta, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan siihen alkuperäiseen versioon, josta eri kopiot ovat peräisin.

3.   Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat myös paikkatietopalvelut, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettujen paikkatietoaineistojen sisältämiin tietoihin.

4.   Tämä direktiivi ei edellytä uusien paikkatietojen keräämistä.

5.   Jos kyseessä ovat paikkatietoaineistot, jotka täyttävät edellä olevan 1 kohdan c alakohdan edellytykset mutta joihin kohdistuu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia, viranomainen voi toteuttaa tämän direktiivin mukaisia toimia ainoastaan kyseisen kolmannen osapuolen suostumuksella.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla toimivan viranomaisen hallussa tai viranomaisen puolesta toisen hallussa olevat paikkatietoaineistot ainoastaan, jos jäsenvaltiossa on voimassa lakeja tai asetuksia, jotka edellyttävät niiden keruuta tai levittämistä.

7.   Liitteissä I, II ja III tällä hetkellä olevien tietoryhmien kuvauksia voidaan mukauttaa 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, jotta muutokset ympäristöön vaikuttavia yhteisön politiikkoja tukevien paikkatietojen tarpeissa voidaan ottaa huomioon.

II LUKU

METATIETO

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteissä I, II ja III lueteltuja tietoryhmiä vastaavista paikkatietoaineistoista ja paikkatietopalveluista tuotetaan metatietoja ja että nämä metatiedot pidetään ajan tasalla.

2.   Metatiedon on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, ovatko paikkatietoaineistot 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisia;

b)

paikkatietoaineistojen ja -palveluiden saatavuus- ja käyttöehdot ja tarvittaessa niitä vastaavat maksut;

c)

paikkatietoaineistojen laatu ja käyttökelpoisuus;

d)

paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavat viranomaiset;

e)

julkisen saatavuuden rajoitukset ja rajoittamisen syyt 13 artiklan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan metatiedon täydellisyys ja 3 artiklan 6 kohdassa vahvistetun tarkoituksen täyttämiseen riittävä laatu.

4.   Tämän artiklan täytäntöönpanosäännöt hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2008. Näissä säännöissä on otettava huomioon asiaa koskevat kansainväliset standardit ja käyttäjien vaatimukset erityisesti käyttökelpoisuutta koskevien metatietojen osalta.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on tuotettava 5 artiklassa tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

viimeistään kahden vuoden kuluttua täytäntöönpanosääntöjen hyväksymispäivästä 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos paikkatietoaineistot kuuluvat liitteissä I ja II lueteltuihin tietoryhmiin;

b)

viimeistään viiden vuoden kuluttua täytäntöönpanosääntöjen hyväksymispäivästä 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä III lueteltuihin tietoryhmiin.

III LUKU

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA -PALVELUJEN YHTEENTOIMIVUUS

7 artikla

1.   Täytäntöönpanosäännöt, joissa vahvistetaan tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja, milloin mahdollista, yhdenmukaistamista varten ja joilla on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Täytäntöönpanosääntöjen laatimisessa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat. Jos kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti perustetut järjestöt ovat hyväksyneet asianmukaisia standardeja paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteentoimivuuden ja yhdenmukaistamisen varmistamiseksi, kyseiset standardit on liitettävä osaksi tässä kohdassa mainittuja täytäntöönpanosääntöjä ja säännöissä on tarvittaessa viitattava olemassa oleviin teknisiin välineisiin.

2.   Komissio tekee selvityksiä, joita käytetään pohjana 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen laatimiselle, sen varmistamiseksi, että säännöt ovat toteuttamiskelpoisia ja oikein suhteutettuja niistä todennäköisesti aiheutuviin kustannuksiin ja saataviin etuihin nähden, ja toimittaa näiden selvitysten tulokset 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle tiedot, joita tämä tarvitsee voidakseen tehdä tällaisia selvityksiä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki vasta kerätyt ja rakenteeltaan voimakkaasti muutetut paikkatietoaineistot ja vastaavat paikkatietopalvelut ovat saatavilla 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti kahden vuoden kuluessa niiden hyväksymisestä ja että muut edelleen käytössä olevat paikkatietoaineistot ja -palvelut ovat saatavilla täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti seitsemän vuoden kuluessa niiden hyväksymisestä. Paikkatietoaineistot asetetaan täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti saataville joko siten, että olemassaolevia paikkatietoaineistoja mukautetaan, tai 11 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muunnospalvelujen avulla.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin täytäntöönpanosääntöihin sisältyy liitteessä I, II tai III lueteltuihin paikkatietoryhmiin kuuluvien paikkatietoaineistojen kannalta merkityksellisten paikkatietokohteiden määrittely ja luokittelu sekä paikkatietojen maantieteellisen sijainnin esittämistapa.

5.   Jäsenvaltioiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason edustajille sekä muille sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joilla on heillä paikkatietoinfrastruktuurissa olevan aseman, mukaan luettuina tiedon käyttäjät ja tuottajat, lisäarvopalvelujen tuottajat tai koordinoijat, nojalla yhteyksiä kyseiseen paikkatietoon, on annettava mahdollisuus osallistua 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen sisältöä koskeviin valmistaviin keskusteluihin ennen asian käsittelyä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.

8 artikla

1.   Yhteen tai useampaan liitteessä I tai II lueteltuun tietoryhmään kuuluvien paikkatietoaineistojen osalta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen on täytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2.   Täytäntöönpanosäännöissä on käsiteltävä seuraavia paikkatietojen näkökohtia:

a)

yhteiset puitteet paikkatietokohteiden yksilöivää tunnistamista varten, joihin voidaan rinnastaa kansallisten järjestelmien mukaiset tunnisteet niiden välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi;

b)

paikkatietokohteiden keskinäiset suhteet;

c)

tärkeimmät ominaisuustiedot ja niitä vastaavat monikieliset sanastot, joita käytetään yleisesti niillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön;

d)

tietojen ajallista ulottuvuutta kuvaava tieto;

e)

tietojen päivitykset.

3.   Täytäntöönpanosäännöillä on varmistettava, että samaan paikkaan viittaavat tiedot tai samaan kohteeseen eri mittakaavassa viittaavat tiedot ovat keskenään johdonmukaisia.

4.   Täytäntöönpanosäännöillä on varmistettava, että eri paikkatietoaineistoista saadut tiedot ovat vertailukelpoisia 7 artiklan 4 kohdassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen näkökohtien osalta.

9 artikla

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt täytäntöönpanosäännöt hyväksytään seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2009, jos paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä I lueteltuihin tietoryhmiin;

b)

viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2012, jos paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä II tai III lueteltuihin tietoryhmiin.

10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tiedot, mukaan luettuina tiedot, koodit ja tekniset luokittelut, jotka ovat tarpeen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi, annetaan viranomaisten ja kolmansien osapuolten käyttöön ehdoin, jotka eivät rajoita niiden käyttöä kyseiseen tarkoitukseen.

2.   Jotta kahden tai useamman jäsenvaltion välisellä rajalla olevaa maantieteellistä kohdetta koskevat paikkatiedot olisivat yhdenmukaiset, jäsenvaltioiden on tarvittaessa päätettävä yhteisellä sopimuksella näiden yhteisten kohteiden kuvauksesta ja sijainnista.

IV LUKU

VERKKOPALVELUT

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava seuraavien palvelujen verkko ja ylläpidettävä sitä sellaisten paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen osalta, joista on tuotettu metatietoa tämän direktiivin mukaisesti:

a)

hakupalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja -palvelujen etsimisen vastaavan metatiedon perusteella sekä metatiedon sisällön katselun näytöllä;

b)

katselupalvelut, jotka mahdollistavat vähintään katseltavissa olevien paikkatietoaineistojen esittämisen näytöllä, näytöllä olevalla kartalla liikkumisen, mittakaavan suurentamisen ja pienentämisen, kartan vierityksen tai eri tietojen päällekkäin näyttämisen sekä selittävän tiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä;

c)

latauspalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle ja, mahdollisuuksien mukaan, suoran pääsyn niihin;

d)

muunnospalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi;

e)

palvelut, jotka mahdollistavat paikkatietopalvelujen käynnistämisen.

Näissä palveluissa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, ja niiden on oltava helppokäyttöisiä ja yleisön saatavilla joko Internetin tai jonkin muun asianmukaisen televiestintävälineen kautta.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa palveluissa on mahdollistettava vähintään seuraavat hakuperusteet:

a)

hakusanat;

b)

paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu;

c)

paikkatietoaineistojen laatu ja käyttökelpoisuus;

d)

yhdenmukaisuusaste 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen kanssa;

e)

maantieteellinen sijainti;

f)

paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen saatavuus- ja käyttöehdot;

g)

paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavat viranomaiset.

3.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut muunnospalvelut on yhdistettävä muihin mainitussa kohdassa tarkoitettuihin palveluihin niin, että kaikkia näitä palveluita voidaan käyttää 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viranomaisille tarjotaan tekninen mahdollisuus yhdistää paikkatietoaineistot ja -palvelut 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun verkkoon. Tämä palvelu on pyynnöstä annettava myös sellaisten kolmansien osapuolten käyttöön, joiden paikkatietoaineistot ja paikkatietopalvelut vastaavat täytäntöönpanosääntöjä, joissa vahvistetaan erityisesti metatietoa, verkkopalveluja ja yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset.

13 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä tämän direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen palvelujen kautta tapahtuvaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen julkista saatavuutta, jos tällainen saatavuus vaikuttaisi haitallisesti kansainvälisiin suhteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai maanpuolustukseen.

Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 11 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen kautta tapahtuvaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tai 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sähköisen kaupankäynnin palvelujen julkista saatavuutta, jos tällainen saatavuus vaikuttaisi haitallisesti johonkin seuraavista:

a)

viranomaisten toiminnan luottamuksellisuus, jos salassapidosta on säädetty laissa;

b)

kansainväliset suhteet, yleinen turvallisuus tai maanpuolustus;

c)

tuomioistuinkäsittelyt, henkilön edellytykset saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti tai viranomaisen edellytykset suorittaa rikosoikeudellinen tai kurinpidollinen tutkinta;

d)

kaupallisten ja teollisten tietojen luottamuksellisuus, jos kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä säädetään tällaisesta salassapidosta oikeutetun taloudellisen edun suojelemiseksi, mukaan luettuna tilasto- ja verosalaisuutta koskeva yleinen etu;

e)

teollis- ja tekijänoikeudet;

f)

henkilötietojen ja/tai luonnollista henkilöä koskevien tiedostojen luottamuksellisuus, jos kyseinen henkilö ei ole antanut suostumustaan tiedon julkistamiseen ja jos tällaista salassapitoa edellytetään kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä;

g)

sellaisen henkilön etu tai suoja, joka on toimittanut pyydetyn tiedon vapaaehtoisesti ilman oikeudellista velvollisuutta ja ilman, että häntä olisi voitu oikeudellisesti velvoittaa siihen, jollei tämä henkilö ole antanut suostumustaan kyseisen tiedon luovuttamiseen;

h)

tiedon kohteena olevan ympäristön, kuten harvinaisten lajien esiintymisalueen, suojelu.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn rajoitetun saatavuuden perusteita on tulkittava suppeasti, ottaen kussakin yksittäistapauksessa huomioon palvelun saatavuuteen liittyvä yleinen etu. Kussakin yksittäistapauksessa tiedon ilmaisemiseen liittyvää yleistä etua on verrattava palvelun rajoittamisella tai ehdollistamisella suojattavaan etuun. Jäsenvaltiot eivät voi 1 kohdan a, d, f, g ja h alakohdan nojalla rajoittaa ympäristöön joutuneita päästöjä koskevien tietojen saatavuutta.

3.   Jäsenvaltioiden on näissä puitteissa ja 1 kohdan f alakohdan soveltamiseksi varmistettava, että direktiivin 95/46/EY vaatimuksia noudatetaan.

14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla maksutta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoava viranomainen voi periä maksuja, jos tällaiset maksut turvaavat paikkatietoaineistojen ja vastaavien tietopalvelujen ylläpitämisen, erityisesti kun on kyse hyvin laajoista usein päivitettävistä tiedoista.

3.   Edellä 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen katselupalvelujen kautta saataville asetettavat paikkatiedot voivat olla sellaisessa muodossa, joka estää niiden uudelleenkäytön kaupallisiin tarkoituksiin.

4.   Jos viranomaiset perivät maksun 11 artiklan 1 kohdan b, c tai e alakohdassa tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin palveluja. Tällaiset palvelut voivat kuulua vastuuvapauslausekkeiden piiriin, tai ne voivat olla sähköisen tai tarvittaessa muun käyttöluvan varaisia.

15 artikla

1.   Komissio perustaa INSPIRE-paikkatietoportaalin ja ylläpitää sitä yhteisön tasolla.

2.   Jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteys 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin 1 kohdassa tarkoitetun INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta. Lisäksi jäsenvaltiot voivat mahdollistaa yhteyden näihin palveluihin omien pääsyteidensä kautta.

16 artikla

Tähän lukuun sovellettavat täytäntöönpanosäännöt, joilla on tarkoitus muuttaa tämän luvun muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, ja niissä on vahvistettava erityisesti:

a)

edellä 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen palvelujen tekniset määrittelyt ja näiden palvelujen vähimmäissuorituskykyä koskevat vaatimukset, ottaen huomioon nykyiset raportointivaatimukset ja yhteisön ympäristölainsäädännön puitteissa hyväksytyt suositukset, olemassa olevat sähköisen kaupankäynnin palvelut ja tekninen kehitys;

b)

edellä 12 artiklassa tarkoitetut velvollisuudet.

V LUKU

TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ

17 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä toimenpiteitä paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäytön mahdollistamiseksi 3 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen viranomaistensa kesken. Näiden toimenpiteiden on mahdollistettava se, että kyseiset viranomaiset saavat käyttöönsä paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja ja voivat keskenään vaihtaa ja käyttää näitä aineistoja ja palveluja suorittaessaan sellaisia julkisia tehtäviä, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on estettävä kaikki rajoitukset, jotka saattavat luoda käyttötilanteessa ilmeneviä käytännön esteitä paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalveluiden yhteiskäytölle.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja toimittaville viranomaisille mahdollisuuden myöntää kyseisiä paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja käyttäville viranomaisille tai yhteisön toimielimille käyttölupia ja/tai vaatia niiltä maksua. Tällaisten maksujen ja käyttölupien on oltava täysin yhdenmukaisia sen yleisen tavoitteen kanssa, että helpotetaan paikkatietoaineistojen ja -palvelujen jakamista viranomaisten kesken. Jos maksuja peritään, ne on pidettävä sillä vähimmäistasolla, jolla voidaan varmistaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tarvittava laatu ja tarjonta sekä investoinneille saatava kohtuullinen tuotto, samalla kun otetaan asianmukaisissa tapauksissa huomioon paikkatietoaineistoja ja -palveluja tarjoavien viranomaisten omarahoitusvaatimukset. Jäsenvaltioiden yhteisön toimielimille ja elimille yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten raportointivelvollisuuksiensa täyttämiseksi toimittamat paikkatietoaineistot ja -palvelut eivät kuitenkaan saa olla maksullisia.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöjärjestelyt on annettava muiden jäsenvaltioiden 3 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja yhteisön toimielinten ja elinten saataville sellaisten julkisten tehtävien suorittamiseksi, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön.

5.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöjärjestelyt on annettava vastavuoroisesti ja tasa-arvoisesti sellaisilla kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten saataville, joiden sopimuspuolia yhteisö ja jäsenvaltiot ovat, sellaisten tehtävien suorittamiseksi, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön.

6.   Jos 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöjärjestelyt on annettu saataville 4 ja 5 kohdan mukaisesti, kyseisiin järjestelyihin voidaan liittää niiden käyttöä sääteleviä kansallisen lainsäädännön mukaisia vaatimuksia.

7.   Poiketen siitä, mitä tässä artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa yhteiskäyttöä silloin, kun se vaarantaisi oikeuden toteutumisen, yleisen turvallisuuden, maanpuolustuksen tai kansainväliset suhteet.

8.   Jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin. Näitä edellytyksiä koskevat täytäntöönpanosäännöt, joilla on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Näiden täytäntöönpanosääntöjen on oltava täysin 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.

VI LUKU

TÄYDENTÄVÄT JA KOORDINOINTITOIMENPITEET

18 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimitetään asianmukaiset, eri hallinnon tasot kattavat, rakenteet ja mekanismit koordinoimaan jäsenvaltioiden paikkatietoinfrastruktuureihin liittyvien tahojen asiaa koskevaa toimintaa.

Näillä rakenteilla koordinoidaan muun muassa tietojen käyttäjien, tuottajien, lisäarvopalvelujen tuottajien ja koordinoivien elinten toimintaa, joka koskee asianomaisten tietoaineistojen tunnistamista, käyttäjien tarpeita, olemassa olevista käytänteistä tiedottamista ja direktiivin täytäntöönpanoa koskevan palautteen antamista.

19 artikla

1.   Komissio vastaa tässä direktiivissä tarkoitetun INSPIREn koordinoinnista yhteisön tasolla, ja tässä työssä sitä avustavat asiaankuuluvat organisaatiot ja erityisesti Euroopan ympäristökeskus.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä koskevasta yhteydenpidosta komission kanssa. Yhteystahoa tukee koordinaatiorakenne, jossa otetaan huomioon toimivallan ja tehtävien jako jäsenvaltioiden sisällä.

20 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetuissa täytäntöönpanosäännöissä on otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan standardointielinten direktiivin 98/34/EY mukaisesti hyväksymät standardit sekä kansainväliset standardit.

VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on seurattava paikkatietoinfrastruktuuriensa toteuttamista ja käyttöä. Niiden on saatettava tämän seurannan tulokset pysyvästi komission ja yleisön saataville.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2010 komissiolle kertomus, jossa on myös yhteenvetokuvaus seuraavista seikoista:

a)

miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien elinten toimet koordinoidaan, suhteet kolmansiin osapuoliin ja laadunvarmistuksen järjestäminen;

b)

viranomaisten ja kolmansien osapuolten osuus paikkatietoinfrastruktuurin toiminnassa ja koordinoinnissa;

c)

paikkatietoinfrastruktuurin käyttöä koskevat tiedot;

d)

viranomaisten väliset tietojen yhteiskäyttöä koskevat sopimukset;

e)

tämän direktiivin täytäntöönpanon kustannukset ja hyöty.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2013 komissiolle kertomus, jossa annetaan päivitettyjä tietoja 2 kohdassa mainituista seikoista.

4.   Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

22 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

23 artikla

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi muun muassa 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisiin jäsenvaltioiden kertomuksiin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin panemisesta täytäntöön.

Tarvittaessa kertomukseen liitetään ehdotuksia yhteisön toimiksi.

24 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamiseksi antamansa tärkeimmät kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä maaliskuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GLOSER


(1)  EUVL C 221, 8.9.2005, s. 33.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 7. kesäkuuta 2005 (EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 116), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 23. tammikuuta 2006 (EUVL C 126 E, 30.5.2006, s. 16), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. kesäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 29. tammikuuta 2007 ja Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 13. helmikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

(6)  EUVL L 138, 28.5.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 192, 28.7.2000, s. 36.

(8)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

(9)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(11)  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

(12)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(13)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


LIITE I

DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 9 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

1.

Koordinaattijärjestelmät

Järjestelmät, joissa paikkatietoihin liittyvä sijainti esitetään yksikäsitteisesti koordinaattien (x, y, z) ja/tai maantieteellisten pituus- ja leveysasteiden sekä korkeuden avulla ja jotka perustuvat horisontaalisiin ja vertikaalisiin geodeettisiin vertausjärjestelmiin.

2.

Paikannusruudustot

Yhdenmukaistettu monitasoinen ruudukko, jossa on yhteinen lähtöpiste ja standardoitu yksittäisen ruudun sijainti ja koko.

3.

Paikannimet

Maa-alueiden, alueiden, paikkakuntien, suurkaupunkien, esikaupunkien, kaupunkien tai taajamien nimet tai muut sellaisten maantieteellisten tai topografisten kohteiden nimet, joilla on yleistä tai historiallista merkitystä.

4.

Hallinnolliset yksiköt

Hallinnolliset yksiköt, jotka jakavat alueen, jolla jäsenvaltioilla on tai jolla ne käyttävät lainkäyttöoikeuksia, paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen hallintoon ja jotka erotetaan toisistaan hallinnollisin rajoin.

5.

Osoitteet

Kiinteistöjen sijainti, joka perustuu osoitetietoon, jossa tavallisesti kadunnimi, talon numero ja postinumero.

6.

Kiinteistöt

Alueet, jotka on määritelty kiinteistörekisterissä tai vastaavassa.

7.

Liikenneverkot

Tie-, raide-, ilma- ja vesiliikenneverkot ja niihin liittyvä infrastruktuuri. Sisältää eri verkkojen väliset yhteydet. Sisältää myös Euroopan laajuisen liikenneverkon sellaisena kuin se on määritelty yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY (1) ja tämän päätöksen tulevissa tarkistuksissa.

8.

Hydrografia

Hydrografiset elementit, mukaan luettuina merialueet ja kaikki muut vesimuodostumat ja niihin liittyvät kohteet, mukaan lukien vesistöalueet ja vesistöalueen osat. Tarvittaessa yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/60/EY (2) olevien määritelmien mukaan ja verkostomuodossa.

9.

Suojellut alueet

Erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisen, yhteisön ja jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa nimetty tai hoidettu alue.


(1)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella N:o 1791/2006/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s.1).

(2)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY (EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1).


LIITE II

DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 9 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

1.

Korkeus

Digitaaliset maan-, jään- ja merenpintaa kuvaavat korkeusmallit. Sisältää maanpinnan korkeussuhteet, syvyystiedot ja rantaviivan.

2.

Maanpeite

Maapallon pinnan fysikaalinen ja biologinen peite, mukaan luettuina keinotekoiset peitteet, maatalousalueet, metsät, (osaksi) luonnontilassa olevat alueet, kosteikot ja vesistöt.

3.

Ortoilmakuvat

Joko satelliittien tai lentokäyttöisten sensorien toimittamia maantieteelliseen koordinaatistoon sidottuja kuvatietoja maapallon pinnasta.

4.

Geologia

Geologia kuvattuna koostumuksen ja rakenteen mukaan. Sisältää kallioperän, akviferit ja pinnanmuodot.


LIITE III

DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA JA 9 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

1.

Tilastoyksiköt

Tilastotietojen levittämis- tai käyttöyksiköt.

2.

Rakennukset

Rakennusten maantieteellinen sijainti.

3.

Maaperä

Maannoksen ja muuttumattoman pohjamaalajin kuvaaminen syvyyden, raekoostumuksen, rakenteen sekä hiukkasten ja orgaanisen aineksen sisällön, kivisyyden, eroosion ja tarvittaessa keskimääräisen kaltevuuden ja arvioidun veden varastointikapasiteetin mukaan.

4.

Maankäyttö

Alueen kuvaaminen sen nykyisen ja tulevan suunnitellun käyttötarkoituksen tai sosioekonomisen tarkoituksen (esimerkiksi asuin- tai teollisuusalue, liikekeskus, maa- tai metsätalousalue tai virkistysalue) mukaan.

5.

Väestön terveys ja turvallisuus

Ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi).

6.

Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut

Tämä käsittää yleishyödyllisten palvelujen laitokset, kuten viemäröinnin, jätehuollon, energiahuollon ja vesihuollon, sekä hallinnolliset ja sosiaaliset julkiset palvelut, kuten viranomaiset, väestönsuojat, koulut ja sairaalat.

7.

Ympäristön tilan seurantalaitteet

Ympäristön tilan seurantalaitteiden sijaintiin ja käyttöön kuuluu päästöjen, ilman, maaperän ja veden tilan ja muiden ekosysteemin muuttujien (luonnon monimuotoisuus, kasviston ekologiset olot jne.) seuranta ja mittaukset, joista vastaavat viranomaiset tai muut toimijat viranomaisten puolesta.

8.

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Teollisuusalueet, mukaan luettuina ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (1) soveltamisalaan kuuluvat laitokset sekä vedenottamot, kaivokset ja varastoalueet.

9.

Maatalous- ja vesiviljelylaitokset

Maatalouden tuotantolaitteet ja -laitteistot (mukaan luettuina kastelujärjestelmät, kasvihuoneet ja eläinsuojat).

10.

Väestöjakauma – demografia

Väestön maantieteellinen jakautuminen, mukaan lukien väestöä koskevat tunnusluvut ja taloudellisen toimeliaisuuden tasot, yhdisteltynä ruudukoittain, alueittain, hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten yksiköitten mukaisesti jaoteltuna.

11.

Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt

Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai käytetään kansainvälisen, Euroopan, kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason raportointiin. Sisältää kaatopaikat, juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-alueet, nitraatin aiheuttamalle pilaantumiselle alttiit alueet, säännellyt laivaväylät merellä tai suurilla sisävesillä, jätteiden upottamiskiellon soveltamisalaan kuuluvat alueet, melurajoitusalueet, luonnonvarojen tai malmin etsintäalueet, ja kaivostoiminnan lupa-alueet, vesipiirit, asiaankuuluvat raportointiyksiköt ja rannikkoalueiden hallinta-alueet.

12.

Luonnonriskialueet

Luonnonkatastrofien (kaikki ilmakehästä johtuvat, hydrologiset, seismiset, tuliperäiset ja maastopaloilmiöt, joilla sijaintinsa, vakavuutensa ja yleisyytensä vuoksi voi mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia yhteiskuntaan), kuten tulvien, maanvyöryjen ja vajoamisen, lumivyöryjen, metsäpalojen, maanjäristysten ja tulivuortenpurkausten, mukaan luokitellut riskialueet.

13.

Ilmakehän tila

Ilmakehän fysikaaliset olosuhteet. Sisältää mittauksiin, malleihin tai näiden yhdistelmiin perustuvia paikkatietoja sekä tiedot mittauspaikoista.

14.

Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet

Sääolot ja niihin liittyvät mittaukset; sademäärä, lämpötila, kokonaishaihdunta, tuulen nopeus ja suunta.

15.

Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet

Merialueitten fysikaaliset olosuhteet (esimerkiksi virtaukset, suolapitoisuus ja aaltojen korkeus).

16.

Merialueet

Yhteisten ominaispiirteitten mukaisesti alueisiin ja osa-alueisiin jaoteltujen merien ja suolaisten vesistöjen fyysiset olosuhteet.

17.

Biomaantieteelliset alueet

Alueet, joilla on suhteellisen yhtenäiset ekologiset olosuhteet ja yhteisiä ominaispiirteitä.

18.

Elinympäristöt ja biotoopit

Maantieteelliset alueet, joille ovat ominaisia erityiset ekologiset olosuhteet, prosessit, rakenne ja (elämää ylläpitävät) toiminnot, jotka tukevat fysikaalisesti alueella eläviä organismeja. Sisältää maa- ja vesialueet, joilla on omat maantieteelliset, abioottiset ja bioottiset ominaisuutensa ja jotka ovat joko luonnontilassa tai osittain luonnontilassa.

19.

Lajien levinneisyys

Eläin- ja kasvilajien esiintymien maantieteellinen levinneisyys ruudukoittain, alueittain, hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten yksiköitten mukaisesti jaoteltuna.

20.

Energiavarat

Energiavarat, mukaan lukien hiilivedyt, vesivoima, bioenergia, aurinko, tuuli jne., mukaan luettuina tarvittaessa syvyys-/korkeustiedot kyseisen luonnonvaran laajuudesta.

21.

Mineraalivarat

Mineraalivarat, mukaan lukien metallimalmit, teollisuusmineraalit jne., mukaan luettuina tarvittaessa syvyys-/korkeustiedot kyseisen luonnonvaran laajuudesta.


(1)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).