29.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2007,

luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Korsikan departementeissa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin alennettua verokantaa direktiivin 2003/96/ETY 19 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/880/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/96/EY 18 artiklan 1 kohdan ja liitteen II nojalla on Ranskalle annettu lupa soveltaa alennettua verokantaa Korsikassa tapahtuvaan kulutukseen. Lupa on myönnetty 31 päivään joulukuuta 2006 asti.

(2)

Ranskan viranomaiset pyysivät 16 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä lupaa soveltaa energiaveron osalta alennettua verokantaa pelkästään moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin edellä tarkoitetun poikkeuksellisen valtuutuksen puitteissa noudatetun käytännön jatkoksi ennen poikkeusluvan päättymistä. Alennuksen suuruus on 1 euro hehtolitralta. Lupaa haetaan määräajaksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012. Korsikassa lyijyttömän bensiinin toimitus pumppuihin on huomattavasti kalliimpaa kuin mannermaalla, ja lopulliset hinnat ovat hehtolitralta 4–7 euroa kalliimmat kuin mantereella.

(3)

Kun korsikalaiskuluttajien maksamaa lyijyttömän bensiinin veroa alennetaan, kuluttajat ovat yhdenvertaisemmassa asemassa mannermaan kuluttajien kanssa. Toimi on siis alue- ja koheesiopoliittisten tavoitteiden mukainen.

(4)

Veronalennus ei ole suurempi kuin on välttämätöntä korsikalaiskuluttajille kuljetuksesta ja jakelusta koituvien lisäkustannusten huomioon ottamiseksi.

(5)

Lopullinen veroaste on direktiivissä 2003/96/EY säädettyjen vähimmäismäärien mukainen, nykyisellään 359 euroa tuhatta litraa kohden (eli 35,90 euroa hehtolitralta). Näin on myös silloin, kun otetaan huomioon neuvoston päätöksellä 2005/767/EY (2) myönnetty lupa, jonka vaikutukset voivat yhdistyä tämän päätöksen vaikutuksiin.

(6)

Soveltamisdepartementtien kaukaisen sijainnin ja saaristoaseman vuoksi sekä yhteisön veron vähimmäismäärään nähden erittäin korkeaksi jäävään verokantaan kohdistuvan alennuksen pienuuden vuoksi alennus ei aiheuta erityisesti polttoaineen hankintaan liittyvää ajoa.

(7)

Näin ollen pyydetty toimenpide voidaan hyväksyä ottaen huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja tasapuolisen kilpailun varmistaminen, eikä se ole yhteisön terveys-, ympäristönsuojelu-, energia- ja liikennepolitiikan vastainen.

(8)

Näin ollen Ranskalle olisi annettava direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti lupa soveltaa alennettua verokantaa Korsikassa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin 31 päivään joulukuuta 2012 asti.

(9)

On varmistettava, että Ranska pystyy soveltamaan tässä päätöksessä tarkoitettua nimenomaista alennusta keskeytyksettä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 sovellettavan lainsäädännön mukaisesti direktiivin 2003/96/EY 18 artiklassa ja liitteessä II säädetyn poikkeuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Pyydetty lupa olisi siis myönnettävä 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ranskalle myönnetään lupa soveltaa alennettua verokantaa Korsikan departementeissa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin.

Liian suuren korvauksen välttämiseksi alennus ei saa olla suurempi kuin kuljetuksesta, varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat lisäkustannukset suhteessa Manner-Ranskan kustannustasoon.

Alennetun veroasteen on oltava direktiivissä 2003/96/EY säädettyjen velvoitteiden ja erityisesti 7 artiklassa tarkoitettujen vähimmäismäärien mukainen.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/75/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 100), oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 31.

(2)  EUVL L 290, 4.11.2005, s. 25.