22.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/100


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2007,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä päätöksen 2007/445/EY kumoamisesta

(2007/868/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 28 päivänä kesäkuuta 2007 päätöksen 2007/445/EY (2) tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä luettelon laatimisesta henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kyseistä asetusta sovelletaan.

(2)

Neuvosto on antanut kaikkia niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joiden osalta tämä on ollut käytännössä mahdollista, koskevat perustelut, joissa selvitetään, miksi ne on lueteltu päätöksessä 2007/445/EY.

(3)

Neuvosto tiedotti Euroopan unionin virallisessa lehdessä29 päivänä kesäkuuta 2007 julkaistulla ilmoituksella (3) päätöksessä 2007/445/EY olevaan luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se oli päättänyt säilyttää nämä mainitussa luettelossa. Neuvosto ilmoitti myös kyseisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut niiden merkitsemiselle luetteloon (jollei perusteluja jo ole ilmoitettu niille).

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkastellut kaikilta osin luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan. Tarkastelun yhteydessä se on ottanut huomioon tiettyjen henkilöiden neuvostolle toimittamat huomautukset.

(5)

Tämän tarkastelun tuloksena neuvosto katsoo, että tämän päätöksen liitteessä olevaan luetteloon merkityt henkilöt, ryhmät ja yhteisöt ovat sekaantuneet erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (4) 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin, että toimivaltainen viranomainen on tehnyt mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun näitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan päätöksen ja että näihin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin olisi edelleen kohdistettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan, olisi ajantasaistettava tämän mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa säädetty luettelo korvataan tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Kumotaan päätös 2007/445/EY.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/445/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 58).

(2)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 58.

(3)  EUVL C 144, 29.6.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

1.   HENKILÖT

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), syntynyt 1.2.1966 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

2.

ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahmane), syntynyt 17.10.1964 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), synt. 22.10.1982 Amsterdamissa (Alankomaat), passin nro NB0322935 (Alankomaat) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), syntynyt 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

6.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), synt. 18.7.1978 Nadorissa (Marokko), passin nro ESPP278036 (Espanja) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

8.

ARIOUA, Azzedine, syntynyt20.11.1960 Costantinessa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), syntynyt 18.8.1969 Constantinessa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

11.

ASLI, Rabah, syntynyt 13.5.1975 Ain Tayassa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), syntynyt 1960 Libanonissa, Libanonin kansalainen

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB), synt. 6.12.1981 Al Hoceimassa (Marokko) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), synt. 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), syntynyt 1.2.1972 Algeriassa al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), syntynyt 1.6.1970 Algeriassa al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), synt. 15.8.1982 Midarissa (Marokko), passin nro N829139 (Marokko) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), syntynyt 10.7.1965 tai 11.7.1965 El Dibabiyassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen

19.

EL MORABIT, Mohamed, synt. 24.1.1981 Al Hoceimassa (Marokko), passin nro K789742 (Marokko) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), synt. 20.10.1977 Amsterdamissa (Alankomaat), henkilötodistuksen nro LNB4576246 (Alankomaat) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, syntynyt 10.9.1971 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), synt. 5.9.1978 Beni Saidissa (Marokko), passin nro K728658 (Marokko) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche) syntynyt 30.11.1970 Constantinessa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), syntynyt 26.12.1974 Hussein Deyssa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), syntynyt 7.12.1962 Tayr Dibbassa (Libanon), passin nro 432298 (Libanon) Hizbollah-järjestön tiedustelupalvelun ylempi upseeri

28.

NOUARA, Farid, syntynyt 25.11.1973 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), syntynyt 11.9.1968 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), syntynyt 23.6.1963 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), syntynyt 14.6.1974 Algerissa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

32.

SENOUCI, Sofiane, syntynyt 15.4.1971 Hussein Deyssa (Algeria) (al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen)

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag; alias Joma), syntynyt 8.2.1939 Cabugaossa (Filippiinit) Filippiinien kommunistisen puolueen, mukaan lukien NPA, johtaja

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), syntynyt 21.4.1964 Blidassa (Algeria) al-Takfir ja al-Hijra –järjestöjen jäsen

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), synt. 6.3.1985 Amersfoortissa (Alankomaat), passin nro NE8146378 (Alankomaat) Hofstadgroep-ryhmän jäsen)

2.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Abu Nidal Organisation ANO (alias Fatah Revolutionary Council, alias Arab Revolutionary Brigades, alias Black September/Musta syyskuu, alias Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

Al-Aqsa marttyyrien prikaati

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filippiinien kommunistinen puolue, mukaan lukien New People's Army NPA, joka on yhteydessä Sison Jose Mariaan (alias Armando Liwanag, alias Joma, Filippiinien kommunistisen puolueen, mukaan lukien NPA, johtaja)

8.

Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front)

10.

Hamas, sisältäen Hamas-Izz al-Din al-Qassem

11.

Hizbul Mujahideen HM

12.

Hofstadgroep-ryhmä

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development

14.

International Sikh Youth Federation ISYF

15.

Kahane Chai (alias Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force KZF

17.

Kurdistanin työväenpuolue PKK (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

18.

Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit LTTE

19.

Mujahedin-e Khalq Organisation MEK tai MKO, paitsi National Council of Resistance of Iran NCRI) (alias The National Liberation Army of Iran NLA (MEK:n radikaali siipi), alias the People's Mujahidin of Iran PMOI, alias Muslim Iranian Student's Society)

20.

Ejército de Liberación Nacional (Kansallinen vapautusarmeija)

21.

Palestiinan vapautusrintama Palestine Liberation Front - PLF

22.

Palestiinan islamilainen jihad Palestinian Islamic Jihad - PIJ

23.

Palestiinan vapautuksen kansanrintama Popular Front for the Liberation of Palestine - PFLP

24.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC (Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat)

26.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi DHKP/C (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), alias Dev Sol)

27.

Sendero Luminoso SL (Loistava polku)

28.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

29.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons, alias Kurdistan Freedom Hawks)

30.

Autodefensas Unidas de Colombia AUC (United Self-Defense Forces/Group of Colombia)