21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/127


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2007,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6490)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/864/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksessä B (1) luetelluille Puolan laitoksille on myönnetty siirtymäajat. Mahdollisuus myöntää siirtymäaikoja Puolan liha-alan laitoksille päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B on muutettu komission päätöksillä 2004/458/EY (2), 2004/471/EY (3), 2004/474/EY (4), 2005/271/EY (5), 2005/591/EY (6), 2005/854/EY (7), 2006/14/EY (8), 2006/196/EY (9), 2006/404/EY (10), 2006/555/EY (11), 2006/935/EY (12), 2007/202/EY (13), 2007/443/EY (14) ja 2007/555/EY (15).

(3)

Puolan toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt liha-alan laitokset ovat saattaneet uudistustyönsä loppuun, ja ne ovat nyt täysin yhteisön lainsäädännön mukaisia. Muutamat laitokset ovat lopettaneet toimintansa, jota varten niille oli myönnetty siirtymäaika. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Sen vuoksi vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 1392.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 52, oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 70, oikaisu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 87, oikaisu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUVL L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  EUVL L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  EUVL L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  EUVL L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 105.

(13)  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 86.

(14)  EUVL L 166, 28.6.2007, s. 24.

(15)  EUVL L 212, 14.8.2007, s. 3.


LIITE

Luettelo laitoksista, jotka poistetaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B

Luettelo siirtymäajan piiriin kuuluvista punaisen lihan tuotantolaitoksista

N:o

Eläinlääkinnällinen n:o

Laitoksen nimi

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Luettelo valkoisen lihan tuotantolaitoksista

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Luettelo matalakapasiteettisista punaisen lihan tuotantolaitoksista

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk