20.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä lokakuuta 2007,

ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2007/675/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä perustettiin komission päätöksellä 2003/209/EY, jotta voitaisiin tehostaa ihmiskaupan torjuntaa Euroopan unionin tasolla ja vastata Brysselin julistuksessa (1) (2002) esitettyyn vaatimukseen, jonka mukaan olisi tarpeen perustaa tällainen ryhmä. Neuvoa-antava ryhmä tunnetaan nimellä ”ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä” (2).

(2)

Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä sai tehtäväkseen edistää osaltaan ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa antamalla komissiolle lausuntoja ihmiskauppaan liittyvistä kysymyksistä, jotta komissio voi laatia niiden pohjalta asiaa koskevia aloitteita, sekä laatimalla kertomuksen Brysselin julistuksessa esitettyjen suositusten pohjalta. Asiantuntijaryhmä esitti joulukuussa 2004 tällaisen kertomuksen sekä suosituksia, joiden pohjalta on tarkoitus tehdä konkreettisia ehdotuksia EU:n tasolla.

(3)

Lokakuun 18 päivänä 2005 annettu komission tiedonanto ”Ihmiskaupan torjunta: kokonaisvaltainen toimintatapa ja ehdotukset toimintasuunnitelmaksi” (3) perustui suurelta osin asiantuntijaryhmän laatimaan kertomukseen ja sen antamiin suosituksiin. Neuvosto hyväksyi 1 päivänä joulukuuta 2005 EU:n suunnitelman parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi (4). Suunnitelmassa on otettu huomioon useita komission tiedonannossa esitettyjä ehdotuksia.

(4)

Koska ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on jo vuodesta 2003 tehnyt arvokasta työtä, jonka ansiosta komissio on voinut edelleen kehittää toimintaa tällä alalla, ja koska ihmiskaupan torjuntaa koskevan politiikanalan merkitys jatkuvasti kasvaa maailmanlaajuisesti, asiantuntijaryhmän olisi jatkettava toimintaansa. On tehtävä uusi päätös, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin laajentuminen. Myös asiantuntijaryhmän toiminta-alaa olisi laajennettava, ja sen olisi voitava hyödyntää nykyistä laajempaa asiantuntemusta, koska ihmiskauppa on jatkuvasti muuttuva ilmiö.

(5)

Asiantuntijaryhmän olisi edelleen avustettava komissiota, jotta tämä voi ottaa huomioon uudet kehityssuuntaukset sekä Euroopan unionin tasolla että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ryhmän olisi erityisesti avustettava komissiota sellaisten toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotka liittyvät joulukuussa 2005 hyväksyttyyn EU:n suunnitelmaan parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi, kiinnittäen samalla erityistä huomiota työvoiman hyväksikäyttöön.

(6)

Asiantuntijaryhmä olisi muodostettava 21 jäsenestä niin, että siinä ovat tasapuolisesti edustettuina EU:n jäsenvaltioiden julkiset elimet ja Euroopan unionin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot sekä Europol. Jäseniksi olisi voitava ottaa myös sekä akateemisen alan edustajia että voittoa tavoittelemattomaan sektoriin erikoistuneiden konsulttitoimistojen asiantuntijoita.

(7)

Asiantuntijaryhmän olisi voitava perustaa alaryhmiä, jotka voivat helpottaa ja nopeuttaa sen työtä keskittymällä erityiskysymyksiin. Tällaisten alaryhmien toimeksiannot olisi vahvistettava koko asiantuntijaryhmän toimesta, ja ne olisi määriteltävä selkeästi.

(8)

Olisi annettava säännöt siitä, miten asiantuntijaryhmän jäsenet julkistavat tietoja, rajoittamatta kuitenkaan komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (5) liitteessä esitettyjen komission turvallisuussääntöjen soveltamista.

(9)

Asiantuntijaryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) säännöksiä.

(10)

Jäsenten toimikauden tulisi kestää kolme vuotta ja se olisi voitava uusia.

(11)

Päätös 2003/209/EY olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä

Perustetaan ”ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä”, jäljempänä ’ryhmä’.

2 artikla

Kuuleminen

1.   Komissio voi kuulla ryhmää kaikissa ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä.

2.   Ryhmän tehtävänä on:

a)

käynnistää yhteistyö jäsenvaltioiden ja 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen muiden osapuolten sekä komission välillä ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä;

b)

avustaa komissiota antamalla lausuntoja ihmiskauppaan liittyvistä kysymyksistä ja varmistamalla, että aihetta käsitellään johdonmukaisesti;

c)

auttaa komissiota arvioimaan ihmiskauppaan liittyvän politiikan kehitystä kansallisella, Euroopan unionin ja kansainvälisellä tasolla;

d)

auttaa komissiota yksilöimään ja määrittelemään toimenpiteitä ja toimia, joiden avulla ihmiskauppaa voidaan torjua sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden tasolla;

e)

Asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja ja esittää komissiolle kertomuksia joko tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, ottaen huomioon parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan (sekä muiden hyväksikäytön muotojen) estämiseksi ja torjumiseksi laaditun EU:n suunnitelman toteuttamisen ja kehittämisen EU:n tasolla. Se ottaa huomioon myös sukupuolinäkökohdat.

3.   Ryhmän puheenjohtaja voi ilmoittaa komissiolle, että ryhmää on aiheellista kuulla jostain tietystä kysymyksestä.

3 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Ryhmässä on 21 jäsentä. Pyyntö esittää jäsenyyshakemuksia julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston julkisella verkkosivustolla.

2.   Ryhmän jäseniksi nimitetään asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta ihmiskaupan torjunnasta, mm. työvoiman hyväksikäytöstä, ja joilla on jokin seuraavista taustoista:

a)

EU:n jäsenvaltioiden hallintoelimet (enintään 11 jäsentä);

b)

EU:n tasolla toimivat hallitustenväliset, kansainväliset tai valtiosta riippumattomat järjestöt, joilla on todistetusti kokemusta ja asiantuntemusta ihmiskaupan torjunnasta (enintään 5 jäsentä);

c)

EU:n tasolla toimivat työmarkkina- ja työnantajajärjestöt (enintään 4 jäsentä);

d)

Europol (1 jäsen);

e)

lisäksi ryhmän jäseniksi voidaan ottaa henkilöitä, joilla on kokemusta akateemisista tutkimustehtävistä EU:n jäsenvaltioissa toimivien julkisten tai yksityisten korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten palveluksessa (enintään 2 jäsentä).

3.   Komissio nimeää ja nimittää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella. Komissio nimittää 2 kohdan b, c ja e alakohdassa tarkoitetut jäsenet hakemuspyyntöön vastanneiden joukosta. Europol nimittää 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun jäsenen.

4.   Hakijat, joiden on hakemuspyynnön perusteella katsottu soveltuvan ryhmän jäseniksi mutta joita ei ole nimitetty, olisi heidän suostumuksellaan merkittävä varallaololuetteloon. Komissio voi tarvittaessa nimittää uusia jäseniä varallaololuettelon perusteella.

5.   Ryhmän jäsenet hoitavat tehtäväänsä, kunnes heidän tilalleen nimitetään toinen jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

6.   Sellaisten jäsenten tilalle, jotka eivät enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön, jotka eroavat tehtävästään tai jotka eivät täytä tämän artiklan 3 kohdassa tai perustamissopimuksen 287 artiklassa mainittuja edellytyksiä, voidaan nimittää uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7.   Yksityishenkilöinä nimitettyjen jäsenten on joka vuosi allekirjoitettava sitoumus toimimisesta yleisen edun hyväksi sekä ilmoitus sellaisten sidonnaisuuksien puuttumisesta tai olemassaolosta, jotka voisivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

8.   Yksityishenkilöinä nimitettyjen jäsenten nimet julkaistaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston Internet-sivuilla ja Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

9.   Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

4 artikla

Toiminta

1.   Ryhmä valitsee jäsentensä joukosta yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

2.   Ryhmä voi komission suostumuksella perustaa alaryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä ryhmän vahvistaman tehtävänmäärityksen mukaisesti. Alaryhmiin voi kuulua enintään yhdeksän jäsentä, ja ne lakkautetaan heti kun ne ovat suorittaneet tehtävänsä.

3.   Ryhmän tai sen alaryhmän toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

4.   Ryhmä ja sen alaryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komission yksiköt huolehtivat ryhmän ja sen alaryhmien kokouksissa tarvittavista sihteeripalveluista. Asiasta kiinnostuneet komission yksiköiden edustajat voivat osallistua ryhmän ja sen alaryhmien kokouksiin.

5.   Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestyksen mallin pohjalta.

6.   Komissio voi julkaista ryhmän laatimia tiivistelmiä, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

5 artikla

Ulkopuoliset asiantuntijat

1.   Komissio voi kutsua käsiteltävänä olevaa asiaa hyvin tuntevia erityisasiantuntijoita tai tarkkailijoita osallistumaan ryhmän työskentelyyn.

2.   Komissio voi kutsua ryhmän kokouksiin jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden tai kolmansien maiden sekä kansainvälisten, hallitustenvälisten tai valtiosta riippumattomien järjestöjen virallisia edustajia.

6 artikla

Kokouskulut

1.   Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

2.   Jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

3.   Kokouskulut korvataan komission vastuuyksiköiden ryhmälle varaaman vuositalousarvion rajoissa.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/209/EY.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan kolmen vuoden ajan.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Franco FRATTINI

Varapuheenjohtaja


(1)  Brysselin julistus annettiin 18.–20.9.2002 pidetyssä eurooppalaisessa konferenssissa, jonka teemana oli ”Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjunta – 2000-luvun maailmanlaajuinen haaste”, EUVL C 137, 12.6.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  KOM(2005) 514 lopullinen.

(4)  EUVL C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/548/EY, Euratom (EUVL L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.