3.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/274/YOS,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 38 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti istunnossaan 27 ja 28 päivänä marraskuuta 2003 valtuuttaa puheenjohtajavaltion aloittamaan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana neuvottelut eräiden kolmansien valtioiden kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan mukaisesti, jotta Euroopan unioni tekisi niistä kunkin kanssa sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä.

(2)

Saatuaan nämä neuvotteluvaltuudet puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER3.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/30


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen

SOPIMUS

turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN HALLITUS, jäljempänä ’Yhdysvaltojen hallitus’,

ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’, jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että Yhdysvaltojen hallituksen ja EU:n yhteisenä tavoitteena on parantaa kaikin tavoin omaa turvallisuuttaan ja huolehtia kansalaistensa korkeatasoisesta suojasta turvallisuuteen perustuvalla alueella,

OTTAVAT HUOMIOON, että Yhdysvaltojen hallitus ja EU ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä olisi kehitettävä yhteistä etua koskevissa turvallisuuskysymyksissä,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän vuoksi on olemassa jatkuva tarve vaihtaa turvaluokiteltuja tietoja Yhdysvaltojen hallituksen ja EU:n välillä,

TOTEAVAT, että täysipainoinen ja tehokas neuvonpito ja yhteistyö voivat edellyttää Yhdysvaltojen hallituksen ja EU:n turvaluokiteltujen tietojen saamista käyttöön sekä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoa Yhdysvaltojen hallituksen ja EU:n kesken,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämä turvaluokiteltujen tietojen käyttöön saaminen ja vaihto edellyttää asianmukaisia turvatoimia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä sopimusta sovelletaan turvaluokiteltuihin tietoihin, joita sopimuspuolet luovuttavat toisilleen tai vaihtavat keskenään.

2.   Kumpikin sopimuspuoli suojaa toiselta sopimuspuolelta saamansa turvaluokitellut tiedot erityisesti luvattomalta ilmaisemiselta tämän sopimuksen määräysten sekä sopimuspuolten lakien ja määräysten mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä sopimuksessa ’EU’ tarkoittaa Euroopan unionin neuvostoa, jäljempänä ’neuvosto’, sen korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä ja neuvoston pääsihteeristöä sekä Euroopan yhteisöjen komissiota, jäljempänä ’Euroopan komissio’.

2.   Tässä sopimuksessa ’turvaluokitellut tiedot’ tarkoittavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoja ja aineistoa, i) joiden luvaton ilmaiseminen voisi aiheuttaa jonkinlaista vahinkoa tai haittaa Yhdysvaltojen hallituksen, EU:n tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion eduille; ii) joka on suojattava luvattomalta ilmaisemiselta Yhdysvaltojen hallituksen tai EU:n turvallisuusetujen vuoksi; ja iii) johon on merkitty Yhdysvaltojen hallituksen tai EU:n antama turvaluokitus. Tiedot voivat olla suullisessa, visuaalisessa, sähköisessä, magneettisessa tai asiakirjamuodossa taikka muun materiaalin muodossa, mukaan lukien laitteet ja teknologia.

3 artikla

Turvaluokitukset

1.   Turvaluokitellut tiedot merkitään seuraavasti:

a)

Yhdysvaltojen hallituksen osalta turvaluokitellut tiedot merkitään seuraavasti: TOP SECRET, SECRET tai CONFIDENTIAL.

b)

EU:n osalta turvaluokitellut tiedot merkitään seuraavasti: TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE tai RESTREINT UE.

2.   Turvaluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Euroopan unionissa

Amerikan yhdysvalloissa

TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(Ei vastinetta Yhdysvalloissa)

3.   Sopimuspuolen toiselle sopimuspuolelle luovuttamiin turvaluokiteltuihin tietoihin on leimattava tai merkittävä tai niissä on mainittava tiedot luovuttavan sopimuspuolen nimi. Vastaanottavan sopimuspuolen on suojattava toisen sopimuspuolen luovuttamat turvaluokitellut tiedot tavalla, joka vastaa vähintään tiedot luovuttavan sopimuspuolen suojaustapaa.

4 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen suojaaminen

1.   Kummallakin sopimuspuolella on oltava turvallisuusjärjestelmä ja kummankin sopimuspuolen on toteutettava turvallisuustoimenpiteet, jotka perustuvat sen laeissa ja määräyksissä säädettyihin perusperiaatteisiin ja turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, jotta varmistetaan, että turvaluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa. Sopimuspuolen on toimitettava toiselle sopimuspuolelle tämän pyynnöstä tiedot turvaluokiteltujen tietojen turvaamista koskevista turvallisuusvaatimuksistaan, -menettelyistään ja -käytännöistään, mukaan lukien koulutus.

2.   Vastaanottavan sopimuspuolen on annettava luovuttavalta sopimuspuolelta saamilleen vähintään samanasteinen suoja kuin tiedot luovuttava sopimuspuoli niille antaa.

3.   Vastaanottava sopimuspuoli ei saa käyttää tai antaa käyttää turvaluokiteltuja tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne on toimitettu ilman tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallista ennakkohyväksyntää.

4.   Vastaanottava sopimuspuoli ei saa luovuttaa edelleen tai ilmaista turvaluokiteltuja tietoja ilman tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallista ennakkohyväksyntää.

5.   Vastaanottavan sopimuspuolen on noudatettava kaikkia turvaluokiteltujen tietojen edelleen luovuttamista koskevia rajoituksia, jotka luovuttava sopimuspuoli on asettanut tiedot ilmaistessaan.

6.   Vastaanottavan sopimuspuolen on varmistettava, että tämän sopimuksen nojalla luovutettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen luovuttajan oikeudet sekä teollis- ja tekijänoikeudet, kuten patentit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuudet, suojataan riittävällä tavalla.

7.   Kenelläkään ei ole oikeutta saada käyttöönsä toiselta sopimuspuolelta saatuja turvaluokiteltuja tietoja yksinomaan aseman, nimityksen tai luotettavuusselvityksen nojalla. Turvaluokiteltuja tietoja annetaan ainoastaan sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden virkatehtävien hoito sitä edellyttää ja joista on tarvittaessa tehty vaadittava henkilökohtainen luotettavuusselvitys sopimuspuolten asettamien vaatimusten mukaisesti.

8.   Vastaanottavan sopimuspuolen on varmistettava, että kaikille turvaluokiteltuja tietoja käyttöönsä saaville henkilöille ilmoitetaan heidän velvollisuudestaan suojata tiedot sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

5 artikla

Henkilöstön luotettavuusselvitykset

1.   Sopimuspuolet varmistavat, että kaikkien sellaisten henkilöiden luotettavuus, joiden on virkatehtäviensä hoitamiseksi saatava käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja tai vaihdettuja turvaluokkiin CONFIDENTIEL UE tai CONFIDENTIAL tai sitä korkeampiin turvaluokkiin kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja, tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada kyseisiä tietoja käyttöönsä, selvitetään asianmukaisella tavalla ennen kuin tiedot annetaan heidän käyttöönsä.

2.   Sopimuspuolen on ratkaistava henkilön luotettavuus luotettavuusselvityksen perusteella kyseisen sopimuspuolen turvallisuusetujen mukaisesti ja päätöksen on perustuttava kaikkiin saatavissa oleviin tietoihin, joista ilmenee, onko henkilön uskollisuus, rehellisyys ja luotettavuus kiistaton.

3.   Kunkin sopimuspuolen tekemien luotettavuusselvitysten on perustuttava asianmukaiseen tutkimukseen, jonka on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta saadaan varmuus siitä, että 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit ovat täyttyneet sellaisen henkilön kohdalla, jonka käyttöön turvaluokiteltuja tietoja on tarkoitus antaa. EU:n osalta asianomaisen henkilön jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen on se toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tarvittavien turvallisuustutkimusten tekemisestä kyseisen jäsenvaltion kansalaisista.

6 artikla

Säilytyspaikan vaihtuminen

Luovuttava sopimuspuoli varmistaa, että kaikki turvaluokitellut tiedot ovat riittävällä tavalla suojattuja siihen asti, kun tietojen säilytys siirtyy vastaanottavalle sopimuspuolelle. Vastaanottava sopimuspuoli varmistaa, että kaikki toisen sopimuspuolen turvaluokitellut tiedot suojataan riittävällä tavalla heti kun luovutetut tiedot ovat siirtyneet sen säilytettäviksi.

7 artikla

Sopimuspuolten turvaluokiteltujen tietojen säilyttämiseen käyttämien toimitilojen ja toimipaikkojen turvallisuus

Kunkin sopimuspuolen on varmistettava sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti niiden toimitilojen ja toimipaikkojen turvallisuus, joissa toisen sopimuspuolen sille luovuttamia turvaluokiteltuja tietoja säilytetään, ja varmistettava kunkin sellaisen toimitilan tai toimipaikan osalta, että tietojen valvomiseksi ja suojaamiseksi toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet.

8 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen toimeksisaajille

1.   Toiselta sopimuspuolelta saatuja turvaluokiteltuja tietoja voidaan luovuttaa toimeksisaajalle tai mahdolliselle toimeksisaajalle tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella. Ennen kuin toiselta sopimuspuolelta saatuja turvaluokiteltuja tietoja luovutetaan toimeksisaajalle tai mahdolliselle toimeksisaajalle, vastaanottavan sopimuspuolen on varmistettava, että toimeksisaajalla tai mahdollisella toimeksisaajalla on tietojen suojaamisen edellyttämät voimavarat ja toimitilat ja että toimeksisaajasta on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys.

2.   Tätä artiklaa ei sovelleta Euroopan unionin palkkaamaan sopimussuhteiseen henkilöstöön eikä Yhdysvaltojen henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella palkkaamaan henkilöstöön.

9 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Turvaluokiteltuja tietoja toimitetaan sopimuspuolten välillä yhteisesti sovittuja kanavia pitkin.

Tämän sopimuksen soveltamistarkoituksessa:

a)

EU:n osalta kaikki turvaluokitellut kirjalliset tiedot lähetetään Euroopan unionin neuvoston ylikirjaajalle. Neuvoston ylikirjaaja (Chief Registry Officer) toimittaa kaikki tällaiset tiedot edelleen jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle, jollei 3 kohdasta muuta johdu.

b)

Yhdysvaltojen hallituksen osalta kaikki kirjalliset turvaluokitellut tiedot lähetetään, jollei toisin määrätä, Amerikan yhdysvaltojen Euroopan unionin edustuston välityksellä; sen osoite on:

Mission of the United States of America to the European Union

Registry Officer

Rue Zinner 13

B-1000 Bryssel

2.   Turvaluokiteltujen tietojen lähettäminen sähköisesti Yhdysvaltojen hallituksen ja EU:n välillä ja EU:n ja Yhdysvaltojen hallituksen välillä turvaluokkiin CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL UE kuuluviin tietoihin saakka salataan tiedot luovuttavan sopimuspuolen turvallisuusohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Tiedot luovuttavan sopimuspuolen vaatimuksia on noudatettava turvaluokiteltuja tietoja lähetettäessä, tallennettaessa ja käsiteltäessä sopimuspuolten sisäisissä verkoissa.

3.   Poikkeuksellisesti toisen sopimuspuolen turvaluokitellut tiedot, jotka vain tietyillä kyseisen sopimuspuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, voidaan operatiivisista syistä osoittaa tietyille toisen sopimuspuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa ne ainoastaan näiden käyttöön, ottaen huomioon näiden toimivaltuudet ja ”tarve tietää” -periaate. EU:n osalta tällaiset tiedot lähetetään neuvoston ylikirjaajan välityksellä tai Euroopan komission turvallisuusasioiden pääosaston ylikirjaajan välityksellä, kun tiedot osoitetaan Euroopan komissiolle.

10 artikla

Käynnit sopimuspuolten toimitiloissa ja toimipaikoissa

Yhden sopimuspuolen käyntejä toisen sopimuspuolen toimitiloissa ja toimipaikoissa varten sopimuspuolet vahvistavat vaadittaessa henkilöstön luotettavuusselvitykset käyttäen yhteisesti hyväksyttyjä kanavia.

11 artikla

Vastavuoroiset turvallisuuskäynnit

Tässä sopimuksessa määrättyjen turvallisuusvaatimusten täytäntöönpano voidaan todentaa sopimuspuolten turvallisuushenkilöstön suorittamin vastavuoroisin käynnein, joiden tarkoituksena on arvioida tämän sopimuksen nojalla toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta ja teknistä suojausta koskevaa järjestelyä, joka perustetaan 13 artiklan mukaisesti sopimuspuolten toimittamien tai vaihtamien turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi. Näin ollen kunkin sopimuspuolen turvallisuusalan edustajat voivat sen jälkeen, kun asiasta on ensin neuvoteltu, käydä toisen sopimuspuolen luona keskustelemassa ja tarkkailemassa kyseisen toisen sopimuspuolen täytäntöönpanomenettelyjä. Isäntänä toimivan sopimuspuolen on avustettava vierailevia turvallisuusalan edustajia sen arvioimisessa, onko vierailevalta sopimuspuolelta saatujen tietojen suoja riittävä.

12 artikla

Valvonta

1.   Yhdysvaltojen hallituksen osalta ulkoasiain- ja puolustusministerit ja kansallisen tiedusteluviraston johtaja valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

2.   EU:n osalta neuvoston pääsihteeri ja turvallisuusasioista vastaava komission jäsen valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

13 artikla

Teknistä suojausta koskeva järjestely

1.   Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi 2–4 kohdassa nimetyt kolme viranomaista sopivat teknistä suojausta koskevasta järjestelystä sopimuspuolten tämän sopimuksen nojalla luovuttamien tai vaihtamien turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevien vaatimusten vahvistamiseksi.

2.   Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö vastaa Yhdysvaltojen hallituksen nimissä ja sen alaisuudessa 1 kohdassa mainitun teknistä suojausta koskevan järjestelyn kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla Yhdysvaltojen hallitukselle luovutettujen tai sen kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi.

3.   Neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö, joka toimii neuvoston pääsihteerin johdolla ja puolesta sekä neuvoston nimissä ja alaisuudessa, vastaa 1 kohdassa mainitun teknistä suojausta koskevan järjestelyn kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla neuvostolle tai neuvoston pääsihteeristölle luovutettujen tai näiden kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi.

4.   Euroopan komission turvallisuustoimisto, joka toimii turvallisuusasioista vastaavan komission jäsenen alaisuudessa, vastaa 1 kohdassa mainitun teknistä suojausta koskevan järjestelyn kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla Euroopan komissiolle luovutettujen tai sen kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi.

5.   EU:n osalta järjestelyn hyväksyy neuvoston turvakomitea.

14 artikla

Turvaluokan alentaminen ja poistaminen

1.   Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että turvaluokiteltujen tietojen turvaluokkaa olisi alennettava heti, kun tiedot eivät enää edellytä korkeampaa suojauksen tasoa, tai niiden turvaluokitus olisi poistettava heti, kun tiedot eivät enää edellytä suojausta luvattomalta ilmaisemiselta.

2.   Tiedot luovuttavalla sopimuspuolella on täysi harkintavalta sen omien turvaluokiteltujen tietojen turvaluokan alentamisen tai poistamisen osalta. Vastaanottava sopimuspuoli ei saa alentaa tai poistaa toiselta sopimuspuolelta saatujen turvaluokiteltujen tietojen turvaluokkaa, vaikka asiakirjassa olisi selvät turvaluokituksen poistamisohjeet, ilman tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

15 artikla

Katoaminen tai vaarantuminen

Tiedot luovuttaneelle sopimuspuolelle ilmoitetaan havaittaessa sen turvaluokiteltujen tietojen todistettavasta tai epäillystä katoamisesta tai vaarantumisesta, ja vastaanottava sopimuspuoli käynnistää tutkinnan olosuhteiden selvittämiseksi. Tiedot luovuttaneelle sopimuspuolelle toimitetaan tiedot tutkinnan tuloksista ja tapahtuneen toistumisen estämiseksi toteutetuista toimista. Sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetut viranomaiset voivat vahvistaa tältä osin noudatettavat menettelyt.

16 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki mahdolliset tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat sopimuspuolten välillä ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

17 artikla

Kustannukset

Kumpikin sopimuspuoli vastaa omista tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvista kustannuksistaan.

18 artikla

Kyky suojata turvaluokitellut tiedot

Ennen turvaluokiteltujen tietojen luovuttamista tai vaihtamista sopimuspuolten välillä 12 artiklassa tarkoitettujen asiasta vastaavien turvallisuusviranomaisten on oltava yhtä mieltä siitä, että vastaanottava sopimuspuoli kykenee suojaamaan ja turvaamaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot 13 artiklan mukaisesti perustettavan teknistä suojausta koskevan järjestelyn mukaisesti.

19 artikla

Muut sopimukset

Tämän sopimuksen määräykset eivät muuta sopimuspuolten välillä voimassa olevia sopimuksia tai järjestelyjä eivätkä Yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia. Tämä sopimus ei estä sopimuspuolia tekemästä muita tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen luovuttamista tai vaihtoa koskevia sopimuksia edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden kanssa.

20 artikla

Voimaantulo, muutokset ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli allekirjoittaa sen.

2.   Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle lakiensa ja määräystensä muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa tässä sopimuksessa tarkoitettuun turvaluokiteltujen tietojen suojaan. Näissä tapauksissa sopimuspuolet neuvottelevat muuttaakseen tarvittaessa tätä sopimusta 3 kohdan mukaisesti.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle yhdeksänkymmentä päivää ennen aiottua sopimuksen irtisanomista. Sopimuksen irtisanomisesta huolimatta kaikki tämän sopimuksen nojalla luovutetut turvaluokitellut tiedot on edelleen suojattava tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimuspuolet neuvottelevat välittömästi tällaisia turvaluokiteltuja tietoja koskevista järjestelyistä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, viranomaistensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna 2007 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Image

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

Image