29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 384/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2012/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan, jäljempänä ’vuoden 2005 liittymisasiakirja’, ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (1) otettiin käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevia yhteisiä sääntöjä ja tiettyjä maataloustuottajien tukijärjestelmiä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklan 8 kohdassa ja 71 d artiklan 6 kohdassa kielletään kansallista varantoa käyttäen vahvistettujen oikeuksien siirto perintöjä lukuun ottamatta. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, on myös aiheellista sallia viljelijöiden siirtää kansallisesta varannosta myönnetyt tukioikeudet yhdelle tai useammalle uudelle tilalle.

(3)

Kokemus on osoittanut, että kun kyseessä on tuotantomääristä riippumaton tulotuki, maatalousmaan tukikelpoisuutta koskevat säännöt voivat olla yksinkertaiset. Erityisesti on aiheellista yksinkertaistaa tilatukijärjestelmää koskevia sääntöjä oliivinviljelyalojen osalta.

(4)

Valtaosalla Maltan naudan- ja vasikanliha-alan tuottajista ei ole käytettävissään yhtään maata. Näissä nimenomaisissa olosuhteissa asetuksen (EY) N:o 1782/2006 71 m artiklassa säädettyjen erityisedellytysten soveltaminen voisi aiheuttaa vakavia vaikeuksia naudan- ja vasikanliha-alan kestävälle kehitykselle ja kohtuuttoman hallinnollisen rasituksen. On aiheellista säätää yksinkertaistetuista edellytyksistä, jotka koskevat tilatukijärjestelmän mukaisten tukien maksua asianomaisille maltalaisille maataloustuottajille.

(5)

Seuraavista jäsenvaltioista ne, jotka soveltavat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää: Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, jäävät tällä hetkellä yhteisön energiakasvien tuotannolle suoritettavan tuen ulkopuolelle. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 92 artiklan mukainen energiakasvijärjestelmän tarkastelu on osoittanut, että energiakasvien tuotannolle suoritettava tuki on aiheellista ulottaa yhtäläisin edellytyksin kaikkiin jäsenvaltioihin vuodesta 2007 alkaen. Sen vuoksi taattua enimmäispinta-alaa olisi korotettava tämän mukaisessa suhteessa, tukien lisäystä koskevaa aikataulua, jonka mukaisesti tukijärjestelmät otetaan käyttöön uusissa jäsenvaltioissa, ei olisi sovellettava energiakasvijärjestelmään ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(6)

Jäsenvaltioille olisi pysyvien energiakasvien tuotannon aseman parantamiseksi ja kannusteen tarjoamiseksi tällaisten viljelykasvien tuotannon lisäämiseen annettava lupa myöntää kansallista tukea enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka liittyvät siihen, että aloille, joiden osalta on haettu energiakasvien tukea, perustetaan pysyvien kasvien viljelmiä.

(7)

Uusien jäsenvaltioiden sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijät ovat liittymisestä alkaen saaneet sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (2) mukaista hintatukea. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 f luvussa säädettyyn sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävään tukeen ei sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävän tuen soveltamispäivästä alkaen olisi sovellettava mainitun asetuksen 143 a artiklan mukaista tukien lisäystä koskevaa aikataulua. On myös aiheellista selventää tämän tuen soveltamisen edellytyksiä ja asianomaisille viljelijöille myönnettävän tuen laskentaa.

(8)

Kokemus on osoittanut, että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on tehokas ja yksinkertainen tapa myöntää tuotantomääristä irrotettua tukea viljelijöille. Yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista antaa uusille jäsenvaltioille lupa jatkaa tämän järjestelmän soveltamista vuoden 2010 loppuun. Ei kuitenkaan katsota aiheelliseksi jatkaa vuoden 2008 jälkeen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltaville jäsenvaltioille myönnettyä poikkeusta velvollisuudesta ottaa käyttöön lakisääteisiä täydentäviä ehtoja, jotka koskevat hallintoa. Jotta tietyt maaseudun kehittämistoimenpiteet olisivat johdonmukaisia sen seikan kanssa, ettei poikkeuksen voimassaoloaikaa pidennetä, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (3) 51 artiklaa olisi muutettava.

(9)

Tavallisesti viljelijät voivat keskenään sopia edellytyksistä, joilla erillistä sokeritukea saanut tila (tai tilan osa) siirretään. Jos kyseessä on kuitenkin perintö, on aiheellista säätää, että erillinen sokerituki myönnetään perinnön saajalle.

(10)

Asetusta (EY) N:o 1782/2003 muutetaan sekä vuoden 2005 liittymisasiakirjalla että tällä asetuksella, ja näiden muutosten olisi tultava voimaan samana päivänä. Oikeusvarmuuden vuoksi olisi säädettävä siitä, missä järjestyksessä näitä muutoksia sovelletaan.

(11)

Asetuksia (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitettä I on muutettu unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 247/2006 (4). Tapahtuneen virheen vuoksi oliiviöljyä ja humalaa koskevissa kohdissa ei otettu huomioon muutoksia, jotka mainittuun liitteeseen oli tehty yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2183/2005. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liite I olisi sen vuoksi oikaistava tämän mukaisesti asetuksen (EY) N:o 2183/2005 soveltamispäivästä lähtien,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna muun ohessa vuoden 2005 liittymisasiakirjalla, seuraavasti:

1)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Niissä jäsenvaltioissa, jotka soveltavat IV osaston 10 b luvussa säädettyä oliivitarhoille suoritettavaa tukea, tunnistusjärjestelmään on sisällytettävä oliivialan paikkatietojärjestelmä, joka koostuu asianomaisia oliivipuita ja -alueita koskevasta aakkosnumeerisesta atk-tietokannasta ja graafisesta atk-hakutietokannasta.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella IV osaston 10 b luvussa säädettyä oliivitarhoille suoritettavaa tukea, voivat päättää sisällyttää 2 kohdassa tarkoitetun oliivinviljelyä koskevaan paikkatietojärjestelmän viljelylohkoja koskevaan tunnistusjärjestelmään.”

2)

Korvataan 22 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

haettaessa oliivitarhoille IV osaston 10 b luvussa tarkoitettua tukea tai jäsenvaltion käyttäessä 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, oliivipuiden lukumäärä ja niiden sijainti lohkolla,”.

3)

Korvataan 42 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Lukuun ottamatta perintönä tai ennakkoperintönä annettavien oikeuksien siirtoa sekä sulautumisia ja jakautumisia sekä poiketen siitä, mitä 46 artiklassa säädetään, kansallista varantoa käyttäen vahvistettuja oikeuksia ei saa siirtää viiden vuoden aikana niiden myöntämisestä. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, yhtä tai useampaa uutta tilaa hoitava yksi tai useampi viljelijä pitää kansallisesta varannosta alun perin myönnetyt oikeudet viisivuotiskaudesta jäljellä olevan ajan.”

4)

Korvataan 44 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”’Tukikelpoisilla hehtaareilla’ tarkoitetaan myös aloja, joille on istutettu humalaa tai joihin sovelletaan väliaikaisen kesannoinnin velvoitetta, tai oliivinviljelyaloja.”

5)

Korvataan 51 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

pysyvien kasvien tuotantoon, lukuun ottamatta oliivipuita tai humalaa;”.

6)

Korvataan 56 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot saavat maksaa kansallisena tukena enintään 50 prosenttia niistä menoista, jotka aiheutuvat biomassatuotantoon tarkoitettujen pysyvien kasvien viljelyalojen perustamisesta kesannoidulla maalla.”

7)

Korvataan 60 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltio käyttää 59 artiklassa säädettyä mahdollisuutta, viljelijät voivat poiketen siitä, mitä 51 artiklan b ja c alakohdassa säädetään, ja tämän artiklan mukaisesti käyttää myös 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettuja lohkoja asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden sekä muiden kuin tämän asetuksen 93 artiklan nojalla tukea saavien perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuotantoon, 51 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja viljelykasveja lukuun ottamatta.”

8)

Korvataan 71 d artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Lukuun ottamatta perintönä tai ennakkoperintönä annettavien oikeuksien siirtoa sekä sulautumisia ja jakautumisia, sovellettaessa 3 kohtaa sekä poiketen siitä, mitä 46 artiklassa säädetään, kansallista varantoa käyttäen vahvistettuja oikeuksia ei saa siirtää viiden vuoden aikana niiden myöntämisestä. Kun kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen, yhtä tai useampaa uutta tilaa hoitava yksi tai useampi viljelijä pitää kansallisesta varannosta alun perin myönnetyt oikeudet viisivuotiskaudesta jäljellä olevan ajan.”

9)

Korvataan 71 g artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Viljelijät voivat poiketen siitä, mitä 51 artiklan b ja c alakohdassa säädetään, ja tämän artiklan säännösten mukaisesti käyttää myös 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettuja lohkoja asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tuotantoon sekä muiden kuin tämän asetuksen 93 artiklan nojalla tukea saavien perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuotantoon, 51 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja viljelykasveja lukuun ottamatta.”

10)

Lisätään 71 m artiklaan kohta seuraavasti:

”Toista alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta Maltaan ja sen osalta ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan edellyttämättä, että viljelijä jatkaa ainakin 50 prosenttia karjayksikköinä ilmaistusta viljelytoiminnasta, jota harjoitettiin ennen siirtymistä tilatukijärjestelmään.”

11)

Lisätään 88 artiklaan kohta seuraavasti:

”Asetuksen 143 a ja 143 c artiklaa ei sovelleta energiakasvien tukeen yhteisössä sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 2007.”

12)

Korvataan 89 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Käyttöön otetaan 2 000 000 hehtaarin taattu enimmäispinta-ala, josta tukea voidaan maksaa.”

13)

Lisätään artikla seuraavasti:

”90 a artikla

Kansallinen tuki

Jäsenvaltiot saavat maksaa kansallisena tukena enintään 50 prosenttia niistä menoista, jotka aiheutuvat pysyvien kasvien viljelyalojen perustamisesta aloille, joiden osalta on haettu energiakasvien tukea.”

14)

Korvataan 110 q artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on viljelijöille myönnetään yhteisön tukea niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaista rakenneuudistustukea vähintään 50 prosentille asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetusta sokerikiintiöstä.”

15)

Korvataan 110 s artikla seuraavasti:

”110 s artikla

Tuen määrä

Tuen määrä ilmoitetaan tonnilta vakiolaatuista valkoista sokeria. Tuen määrä on puolet siitä määrästä, joka saadaan jakamalla liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa tarkoitettu kyseisen jäsenvaltion vastaavaa vuotta koskeva enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetun sokerin ja inuliinisiirapin kiintiön kokonaismäärällä.

Sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävään tukeen ei sovelleta 142 a ja 143 c artiklaa.”

16)

Muutetaan 143 b artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Uudet jäsenvaltiot voivat viimeistään liittymispäivänä päättää korvata 9 kohdassa tarkoitetun soveltamisjakson aikana suorat tuet, lukuun ottamatta IV osaston 5 luvussa vahvistettua energiakasvien tukea, yhtenäisellä pinta-alatuella, joka lasketaan 2 kohdan mukaisesti.”;

b)

korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän mukaisia tukia myönnettäessä kaikki viljelylohkot, jotka täyttävät 4 kohdassa säädetyt edellytykset, ovat tukikelpoisia, samoin kuin viljelylohkot, joille on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), jotka olivat hyvässä viljelykunnossa 30 päivänä kesäkuuta 2003 ja joiden osalta voidaan hakea 88 artiklassa säädettyä energiakasvien tukea. Bulgariassa ja Romaniassa tukikelpoisia ovat kuitenkin kaikki viljelylohkot, jotka täyttävät 4 kohdan vaatimukset, sekä viljelylohkot, joihin on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41) ja joiden osalta voidaan hakea 88 artiklassa säädettyä energiakasvien tukea.”;

c)

korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on 1 päivästä tammikuuta 200531 päivään joulukuuta 2008 valinnaista uusille jäsenvaltioille siltä osin kuin nämä säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Bulgarialle ja Romanialle 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011.”;

d)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Jollei 11 kohdasta muuta johdu, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2010 lopussa. Bulgariassa ja Romaniassa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kuitenkin käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2011 lopussa. Uusien jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä elokuuta viimeisenä soveltamisvuonna ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan lopettaa järjestelmän soveltaminen.”;

e)

korvataan 11 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 9 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiskauden loppuun asti sovelletaan 143 a artiklassa määritettyä prosenttiosuutta. Jos yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamista jatketaan vuoden 2010 lopun jälkeen tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti tehtävällä päätöksellä, 143 a artiklassa vuodelle 2010 määritettyä prosenttiosuutta sovelletaan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiskauden viimeisen vuoden loppuun asti.”

17)

Muutetaan 143 ba artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Edellä 143 b artiklasta poiketen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat uudet jäsenvaltiot voivat viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2006 päättää myöntää vuosien 2006–2010 osalta erillistä sokeritukea viljelijöille, jotka voivat saada tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän nojalla.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdasta poiketen kukin asianomainen uusi jäsenvaltio voi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta sinä vuonna, jonka osalta myönnetään erillistä sokeritukea, objektiivisin perustein päättää soveltaa erilliseen sokeritukeen enimmäismäärää, joka on alempi kuin liitteessä VII olevassa K kohdassa mainittu. Jos 1 kohdan mukaisesti vahvistettu kokonaismäärä jäsenvaltiossa ylittää asianomaisen uuden jäsenvaltion päättämän enimmäismäärän, vuosittaista viljelijäkohtaista tukea vähennetään samassa suhteessa.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Kun on kyse perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, erillinen sokerituki myönnetään tilan perineelle viljelijälle edellyttäen, että kyseinen viljelijä voi saada tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän nojalla.”

18)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan oliiviöljyä koskeva kohta seuraavasti:

”Oliiviöljy

Tämän asetuksen IV osaston 10 b luku

Pinta-alatuki

Komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 48 a artiklan 11 kohta (EUVL L 141, 30.4.2004, s. 1)

Koskee Maltaa ja Sloveniaa vuonna 2006”;

b)

korvataan humalaa koskeva kohta seuraavasti:

”Humala

Tämän asetuksen IV osaston 10 d luku (***) (*****)

Pinta-alatuki

Asetuksen (EY) N:o 795/2004 48 a artiklan 12 kohta

Koskee Sloveniaa vuonna 2006”.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008. Bulgarian ja Romanian osalta sitä sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2011.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 edellyttäen, siltä osin kuin on kyse mainittuun sopimukseen perustuvista tämän asetuksen säännöksistä, että Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Sen 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2005 sekä 1 artiklan 14, 15, 17 ja 18 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1463/2006 (EUVL L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1.