23.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 368/85


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1976/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii ja iv alakohdan sekä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen,

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen 12 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/2002 (2), Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (3) ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 (4) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006. Valtiontuen toimintasuunnitelmassaan (5) komissio on ehdottanut, että nämä asetukset ryhmiteltäisiin uudelleen yhdeksi ryhmäpoikkeusasetukseksi, johon mahdollisesti lisättäisiin muita asetuksen (EY) N:o 994/98 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja aloja.

(2)

Tulevan ryhmäpoikkeusasetuksen sisältö riippuu erityisesti valtiontuen toimintasuunnitelman (Valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen: suunnitelma valtiontuen uudistamiseksi vuosina 2005–2009) ja innovaatiotukea koskevan neuvotteluasiakirjan (6) mukaisesti käynnistettyjen julkisten kuulemisten tuloksista. Myös keskustelut jäsenvaltioiden edustajien kanssa ovat tarpeen niiden tukiluokkien määrittämiseksi, jotka voitaisiin katsoa perustamissopimuksen mukaisiksi. Jotta käynnissä olevia kuulemisia ja niiden tulosten arviointia voitaisiin jatkaa, on aiheellista pidentää asetusten (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 soveltamisaikaa 30 päivänä kesäkuuta 2008.

(3)

Asetukset (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Lisäksi on aiheellista olla pyytämättä jäsenvaltioita lähettämään uusia tiivistelmiä toimenpiteistä, joiden voimassaoloa jatketaan tämän asetuksen nojalla niiden sisältöä kuitenkaan muuttamatta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2204/2002 11 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2008”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 70/2001 10 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2008”.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 68/2001 8 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2008”.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 68/2001 7 artiklan 1 kohdan, asetuksen (EY) N:o 70/2001 9 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2204/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaista velvollisuutta toimittaa tiivistelmä täytäntöön pantuja toimenpiteitä koskevista tiedoista ei sovelleta valtiontukitoimenpiteisiin, joilla jatketaan voimassa olevien toimenpiteiden voimassaoloaikaa tämän asetuksen mukaisesti, kunhan kyseisten toimenpiteiden sisältöä ei muuteta ja tiivistelmät toimitettiin asianmukaisesti toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EYVL L 337, 13.12.2002, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1040/2006 (EUVL L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1040/2006.

(4)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1040/2006.

(5)  KOM(2005) 107 lopullinen

(6)  KOM(2005) 436 lopullinen