29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/14


NEUVOSTON ASETUS (EY) 1891/2006,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 6/2002 ja (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Euroopan yhteisön teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisömallista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 6/2002 (1) luotiin yhteisömallijärjestelmä, jolla yritykset voivat yhtä ainoaa menettelyä noudattaen hankkia yhteisömalleja, joilla on yhdenmukainen suoja ja joilla on samat vaikutukset koko yhteisön alueella.

(2)

Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvä Geneven asiakirja (jäljempänä ”Geneven asiakirja”) hyväksyttiin 2 päivänä heinäkuuta 1999 tätä tarkoitusta varten Genevessä kokoontuneessa diplomaattikonferenssissa, joka seurasi maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) alulle panemia ja päätökseen saattamia valmisteluja, joihin osallistuivat myös Haagin liiton osapuolina olevat ja siihen kuulumattomat jäsenvaltiot sekä Euroopan yhteisö.

(3)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 954/2006 (2) Euroopan yhteisön liittymisen teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan ja valtuutti neuvoston puheenjohtajan tallettamaan liittymiskirjan WIPO:n pääjohtajan huostaan sinä päivänä, jona neuvosto on toteuttanut yhteisön Geneven asiakirjaan liittymisen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet. Näistä toimenpiteistä säädetään tässä asetuksessa.

(4)

Tarvittavat toimenpiteet olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 6/2002 lisäämällä siihen uusi osasto, ”Mallien kansainvälinen rekisteröinti”.

(5)

Yhteisön nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä koskevien sääntöjen ja menettelyjen olisi periaatteessa oltava samat kuin yhteisömallihakemuksiin sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen. Tämän periaatteen mukaisesti yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti olisi tutkittava hylkäämisperusteiden osalta ennen kuin rekisteröinti saa saman vaikutuksen kuin rekisteröity yhteisömalli. Rekisteröityä yhteisömallia vastaavaan kansainväliseen rekisteröintiin olisi sovellettava samoja mitättömyyttä koskevia sääntöjä kuin rekisteröityyn yhteisömalliin.

(6)

Asetus (EY) N:o 6/2002 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Yhteisön liittyminen Geneven asiakirjaan luo uuden tulonlähteen sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit). Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (3) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 40/94 134 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Talousarvion tulot sisältävät, kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja, maksuja koskevan asetuksen nojalla suoritettavat maksut, tämän asetuksen 140 artiklassa tarkoitetut Madridin pöytäkirjan nojalla suoritettavat maksut Euroopan yhteisöt nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin osalta ja muut Madridin pöytäkirjan sopimuspuolille suoritettavat maksut, asetuksen (EY) N:o 6/2002 106 c artiklassa tarkoitetut Geneven asiakirjan nojalla suoritettavat maksut Euroopan yhteisön nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin osalta ja muut Geneven asiakirjan sopimuspuolille suoritettavat maksut sekä tarvittaessa Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion (pääluokka komissio), erityiseen budjettikohtaan otetun avustuksen.”.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 6/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 25 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

yhteisömalli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka on tullut tunnetuksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeen tai, jos vaaditaan etuoikeutta, yhteisömallin etuoikeuspäivän jälkeen, ja joka on suojattu edellä mainittua päivää aikaisemmasta päivästä lähtien

i)

yhteisömallin rekisteröinnin tai tällaisen mallin rekisteröintiä koskevan hakemuksen;

tai

ii)

jäsenvaltion myöntämän mallioikeuden rekisteröinnin tai tällaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella;

tai

iii)

teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn Geneven asiakirjan (jäljempänä ”Geneven asiakirja”), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/954/EY ja joka on voimassa yhteisössä, nojalla rekisteröidyn mallioikeuden tai tällaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella.”

2)

Lisätään seuraava osasto XI osaston jälkeen:

”XIa OSASTO:

MALLIEN KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI

1 Jakso

Yleiset säännökset

106 a artikla

Säännösten soveltaminen

1.   Jollei tässä osastossa toisin säädetä, tätä asetusta ja kaikkia 109 artiklan nojalla annettuja tämän asetuksen täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan tarvittavin muutoksin Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisessä toimistossa (jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’) säilytettäviin Geneven asiakirjan nojalla tehtyihin yhteisön nimeäviin teollismallien rekisteröinteihin (jäljempänä ’kansainvälinen rekisteröinti’).

2.   Kaikilla kansainvälisessä rekisterissä olevilla yhteisön nimeävillä kansainvälisillä rekisteröinneillä on sama vaikutus kuin rekisteröinneillä, jotka tehdään viraston yhteisömallirekisteriin, ja yhteisön nimeävien kansainvälisten rekisteröintien julkaisemisella kansainvälisen toimiston tiedotteessa on sama vaikutus kuin rekisteröinneillä, jotka julkaistaan yhteisön yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa.

2 Jakso

Yhteisön nimeävät kansainväliset rekisteröinnit

106 b artikla

Kansainvälisen hakemuksen tekemiseen sovellettava menettely

Geneven asiakirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaiset kansainväliset hakemukset on tehtävä suoraan kansainväliseen toimistoon.

106 c artikla

Nimeämismaksut

Geneven asiakirjan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrätty nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla.

106 d artikla

Euroopan yhteisön nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset

1.   Yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on Geneven asiakirjan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta rekisteröinnin päivämäärästä lähtien sama vaikutus kuin rekisteröityä yhteisömallia koskevalla hakemuksella.

2.   Jos kielteisestä päätöksestä ei ole ilmoitettu tai jos kielteinen päätös on peruutettu, yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä lähtien sama vaikutus kuin mallin rekisteröinnillä rekisteröidyksi yhteisömalliksi.

3.   Viraston on annettava tietoja 2 kohdassa tarkoitetuista kansainvälisistä rekisteröinneistä täytäntöönpanomääräyksissä määrättyjen ehtojen mukaisesti.

106 e artikla

Kielteinen päätös

1.   Viraston on toimitettava kansainväliselle toimistolle kielteistä päätöstä koskeva ilmoitus viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemispäivästä, jos virasto kansainvälistä rekisteröintiä tutkiessaan havaitsee, että malli, jolle suojaa haetaan, ei ole 3 artiklan a alakohdassa säädetyn määritelmän mukainen tai se uhkaa yleistä järjestystä tai on yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen vastainen.

Ilmoituksessa on mainittava ne perusteet, joihin kielteinen päätös perustuu.

2.   Päätöstä olla antamatta kansainväliselle rekisteröinnille vaikutuksia yhteisössä ei pidä tehdä ennen kuin haltijalle on annettu mahdollisuus luopua kansainvälisestä rekisteröinnistä yhteisön osalta tai toimittaa asiaa koskevat huomautuksensa.

3.   Täytäntöönpanomääräyksissä vahvistetaan kielteisen päätöksen perusteiden tutkimista koskevat yksityiskohtaiset ehdot.

106 f artikla

Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten mitätöinti

1.   Yhteisössä voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset voidaan julistaa osittain tai kokonaan mitättömiksi VI ja VII osastossa olevien menettelyjen mukaisesti tai yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa mallioikeuden loukkausta koskevaan kanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella.

2.   Kun virasto on tietoinen mitätöinnistä, sen on ilmoitettava asiasta kansainväliselle toimistolle.”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona Geneven asiakirja tulee voimaan Euroopan yhteisön osalta.

Tämän asetuksen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


(1)  EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 18.

(3)  EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.