20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 362/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1792/2006,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2006,

tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, kilpailupolitiikan, maatalouden (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö), kalastuksen, liikennepolitiikan, verotuksen, tilastojen, sosiaalipolitiikan ja työllisyyden, ympäristön, tulliliiton ja ulkosuhteiden aloilla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat mukautukset antaa komissio kaikissa tapauksissa, joissa komissio on antanut alkuperäisen säädöksen.

(2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitetaan, että korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyytävät neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3)

Sen vuoksi seuraavia komission asetuksia olisi muutettava:

tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000 (1), (EY) N:o 1488/2001 (2), (EY) N:o 1043/2005 (3) ja (EY) N:o 1564/2005 (4),

kilpailun alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 (5) ja (EY) N:o 802/2004 (6),

maatalouden alalla (eläinlääkintälainsäädäntö): asetukset (EY) N:o 136/2004 (7) ja (EY) N:o 911/2004 (8),

kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 80/2001 (9), (EY) N:o 2065/2001 (10) ja (EY) N:o 2306/2002 (11),

liikennepolitiikan alalla: asetus (EY) N:o 2121/98 (12),

verotuksen alalla: asetukset (ETY) N:o 2719/92 (13) ja (EY) N:o 1925/2004 (14),

tilastojen alalla: asetukset (ETY) N:o 1868/77 (15), (EY) N:o 2702/98 (16), (EY) N:o 1227/1999 (17), (EY) N:o 1228/1999 (18), (EY) N:o 1358/2003 (19), (EY) N:o 1668/2003 (20), (EY) N:o 2139/2004 (21) ja (EY) N:o 772/2005 (22),

ympäristön alalla: asetukset (EY) N:o 349/2003 (23) ja (EY) N:o 1661/1999 (24),

tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93 (25), (ETY) N:o 2289/83 (26) ja (ETY) N:o 2290/83 (27),

ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 (28) ja (EY) N:o 1547/1999 (29).

(4)

Sen vuoksi seuraavia komission päätöksiä olisi muutettava:

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY (30),

maatalouden alalla (eläinlääkintälainsäädäntö): päätökset 83/218/ETY (31), 92/260/ETY (32), 92/452/ETY (33), 93/195/ETY (34), 93/196/ETY (35), 93/197/ETY (36), 94/85/EY (37), 94/984/EY (38), 95/233/EY (39), 96/482/EY (40), 96/730/EY (41), 97/4/EY (42), 97/252/EY (43), 97/296/EY (44), 97/365/EY (45), 97/467/EY (46), 97/468/EY (47), 97/569/EY (48), 98/179/EY (49), 98/536/EY (50), 1999/120/EY (51), 1999/710/EY (52), 2000/50/EY (53), 2000/284/EY (54), 2000/585/EY (55), 2000/609/EY (56), 2001/556/EY (57), 2001/600/EY (58), 2001/881/EY (59), 2002/472/EY (60), 2003/630/EY (61), 2003/858/EY (62), 2004/211/EY (63), 2004/233/EY (64), 2004/253/EY (65), 2004/361/EY (66), 2004/432/EY (67), 2004/438/EY (68), 2004/616/EY (69), 2004/639/EY (70), 2004/825/EY (71), 2005/432/EY (72), 2005/648/EY (73), 2005/710/EY (74), 2006/168/EY (75) ja 2006/264/EY (76),

maatalouden alalla (kasvinsuojelulainsäädäntö): päätökset 2005/870/EY (77) ja 2005/942/EY (78),

liikennepolitiikan alalla: päätös 77/527/ETY (79),

tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY (80), 98/385/EY (81), 2000/115/EY (82), 2004/747/EY (83), 2004/760/EY (84) ja 2004/761/EY (85),

sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 82/43/ETY (86) ja 98/500/EY (87),

ympäristön alalla: päätökset 76/431/ETY (88) ja 2000/657/EY (89),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan seuraavat asetukset liitteen mukaisesti:

tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000, (EY) N:o 1488/2001, (EY) N:o 1043/2005 ja (EY) N:o 1564/2005,

kilpailun alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 ja (EY) N:o 802/2004,

maatalouden alalla (eläinlääkintä): asetukset (EY) N:o 136/2004 ja (EY) N:o 911/2004,

kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 80/2001 ja (EY) N:o 2065/2001 ja (EY) N:o 2306/2002,

liikennepolitiikan alalla: asetus (EY) N:o 2121/98,

verotuksen alalla: asetukset (ETY) N:o 2719/92 ja (EY) N:o 1925/2004,

tilastojen alalla: asetukset (ETY) N:o 1868/77, (EY) N:o 2702/98, (EY) N:o 1227/1999, (EY) N:o 1228/1999, (EY) N:o 1358/2003, (EY) N:o 1668/2003, (EY) N:o 2139/2004 ja (EY) N:o 772/2005,

ympäristön alalla: asetukset (EY) N:o 349/2003 ja (EY) N:o 1661/1999,

tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93 ja (ETY) N:o 2289/83 ja (ETY) N:o 2290/83,

ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 ja (EY) N:o 1547/1999,

2.   Muutetaan seuraavat päätökset liitteen mukaisesti:

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY,

maatalouden alalla (eläinlääkintälainsäädäntö): päätökset 83/218/ETY, 92/260/ETY, 92/452/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 94/85/EY, 94/984/EY, 95/233/EY, 96/482/EY, 96/730/EY, 97/4/EY, 97/252/EY, 97/296/EY, 97/365/EY, 97/467/EY, 97/468/EY, 97/569/EY, 98/179/EY, 98/536/EY, 1999/120/EY, 1999/710/EY, 2000/50/EY, 2000/284/EY, 2000/585/EY, 2000/609/EY, 2001/556/EY, 2001/600/EY, 2001/881/EY, 2002/472/EY, 2003/630/EY, 2003/858/EY, 2004/211/EY, 2004/233/EY, 2004/253/EY, 2004/361/EY, 2004/432/EY, 2004/438/EY, 2004/616/EY, 2004/639/EY, 2004/825/EY, 2005/432/EY, 2005/648/EY, 2005/710/EY, 2006/168/EY ja 2006/264/EY,

maatalouden alalla (kasvinsuojelulainsäädäntö): päätökset 2005/870/EY ja 2005/942/EY,

liikennepolitiikan alalla: päätös 77/527/ETY,

tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY, 98/385/EY, 2000/115/EY, 2004/747/EY, 2004/760/EY ja 2004/761/EY,

sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 82/43/ETY ja 98/500/EY,

ympäristön alalla: päätökset 76/431/ETY ja 2000/657/EY.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 171, 11.7.2000, s. 11.

(2)  EYVL L 196, 20.7.2001, s. 9.

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EUVL L 257, 1.10.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.

(6)  EUVL L 133, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.

(8)  EUVL L 163, 30.4.2004, s. 65.

(9)  EYVL L 13, 17.1.2001, s. 3.

(10)  EYVL L 278, 23.10.2001, s. 6.

(11)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 94.

(12)  EYVL L 268, 3.10.1998, s. 10.

(13)  EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1.

(14)  EUVL L 331, 5.11.2004, s. 13.

(15)  EYVL L 209, 17.8.1977, s. 1.

(16)  EYVL L 344, 18.12.1998, s. 102.

(17)  EYVL L 154, 19.6.1999, s. 75.

(18)  EYVL L 154, 19.6.1999, s. 91.

(19)  EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9.

(20)  EUVL L 244, 29.9.2003, s. 32.

(21)  EUVL L 369, 16.12.2004, s. 26.

(22)  EUVL L 128, 21.5.2005, s. 51.

(23)  EUVL L 51, 26.2.2003, s. 3.

(24)  EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17.

(25)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(26)  EYVL L 220, 11.8.1983, s. 15.

(27)  EYVL L 220, 11.8.1983, s. 20.

(28)  EYVL L 335, 23.12.1994, s. 23.

(29)  EYVL L 185, 17.7.1999, s. 1.

(30)  EYVL L 196, 20.7.2001, s. 26.

(31)  EYVL L 121, 7.5.1983, s. 23.

(32)  EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67.

(33)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40.

(34)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1.

(35)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7.

(36)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16.

(37)  EYVL L 44, 17.2.1994, s. 31.

(38)  EYVL L 378, 31.12.1994, s. 11.

(39)  EYVL L 156, 7.7.1995, s. 76.

(40)  EYVL L 196, 7.8.1996, s. 13.

(41)  EYVL L 331, 20.12.1996, s. 49.

(42)  EYVL L 2, 4.1.1997, s. 6.

(43)  EYVL L 101, 18.4.1997, s. 46.

(44)  EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21.

(45)  EYVL L 154, 12.6.1997, s. 41.

(46)  EYVL L 199, 26.7.1997, s. 57.

(47)  EYVL L 199, 26.7.1997, s. 62.

(48)  EYVL L 234, 26.8.1997, s. 16.

(49)  EYVL L 65, 5.3.1998, s. 31.

(50)  EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39.

(51)  EYVL L 36, 10.2.1999, s. 21.

(52)  EYVL L 281, 4.11.1999, s. 82.

(53)  EYVL L 19, 25.1.2000, s. 51.

(54)  EYVL L 94, 14.4.2000, s. 35.

(55)  EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1.

(56)  EYVL L 258, 12.10.2000, s. 49.

(57)  EYVL L 200, 25.7.2001, s. 23.

(58)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 51.

(59)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44.

(60)  EYVL L 163, 21.6.2002, s. 24.

(61)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55.

(62)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37.

(63)  EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.

(64)  EUVL L 71, 10.3.2004, s. 30.

(65)  EUVL L 79, 17.3.2004, s. 47.

(66)  EUVL L 113, 20.4.2004, s. 54.

(67)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 43.

(68)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 73.

(69)  EUVL L 278, 27.8.2004, s. 64.

(70)  EUVL L 292, 21.9.2004, s. 15.

(71)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 18.

(72)  EUVL L 151, 4.6.2005, s. 31.

(73)  EUVL L 238, 15.9.2005, s.16.

(74)  EUVL L 269, 14.10.2005, s. 42.

(75)  EUVL L 56, 28.2.2006, s. 19.

(76)  EUVL L 95, 4.4.2006, s. 6.

(77)  EUVL L 319, 7.12.2005, s. 9.

(78)  EUVL L 342, 24.12.2005, s. 92.

(79)  EYVL L 209, 17.8.1977, s. 29.

(80)  EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36.

(81)  EYVL L 174, 18.6.1998, s. 1.

(82)  EYVL L 38, 12.2.2000, s. 1.

(83)  EUVL L 329, 4.11.2004, s. 14.

(84)  EUVL L 337, 13.11.2004, s. 59.

(85)  EUVL L 337, 13.11.2004, s. 64.

(86)  EYVL L 20, 28.1.1982, s. 35.

(87)  EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27.

(88)  EYVL L 115, 1.5.1976, s. 73.

(89)  EYVL L 275, 27.10.2000, s. 44.


LIITE

SISÄLLYSLUETTELO

1.

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.

JULKISET HANKINNAT

B.

ELINTARVIKKEET

2.

HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

SOSIAALITURVA

3.

KILPAILUPOLITIIKKA

4.

MAATALOUS

A.

ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I.

ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

II.

KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

5.

KALASTUS

6.

LIIKENNEPOLITIIKKA

A.

MAANTIELIIKENNE

B.

SISÄVESILIIKENNE

7.

VEROTUS

8.

TILASTOT

9.

SOSIAALIPOLITIIKKA JA TYÖLLISYYS

10.

YMPÄRISTÖ

A.

JÄTEHUOLTO

B.

LUONNONSUOJELU

C.

SÄTEILYSUOJELU

D.

KEMIKAALIT

11.

TULLILIITTO

A.

TULLIKOODEKSIN SOVELTAMISTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TEKNISET MUKAUTUKSET

B.

MUUT TEKNISET MUKAUTUKSET

12.

ULKOSUHTEET

1.   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   JULKISET HANKINNAT

32005 R 1564: komission asetus (EY) N:o 1564/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten (EUVL L 257, 1.10.2005, s. 1)

a)

Lisätään liitteen II ”HANKINTAILMOITUS” IV.3.6 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

b)

Lisätään liitteen IV ”OHJEELLINEN KAUSI-ILMOITUS – ERITYISALAT” IV.3.4 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

c)

Lisätään liitteen V ”HANKINTAILMOITUS – ERITYISALAT” IV.3.5 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

d)

Lisätään liitteen IX ”Dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus” IV.2.4 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

e)

Lisätään liitteen X ”JULKINEN KÄYTTÖOIKEUSURAKKA” IV.2.3 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

f)

Lisätään liitteen XI ”HANKINTAILMOITUS – Käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset” IV.2.4 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

g)

Lisätään liitteen XII ”SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVA ILMOITUS” IV.4.5 kohtaan ennen kohtaa ”ES” seuraava:

”BG

”

ja kohdan ”PT” jälkeen seuraava:

”RO

”

B.   ELINTARVIKKEET

1.

32000 R 1474: Komission asetus (EY) N:o 1474/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien ja lisätullien määrittämisestä, jotka sisältyvät tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 mainittujen tavaroiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin Euroopan unionin ja Israelin välisen väliaikaisen sopimuksen mukaisesti (EYVL L 171, 11.7.2000, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32004 R 0886: Komission asetus (EY) N:o 886/2004, annettu 4.3.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).

a)

Korvataan liitteen I otsikko seuraavasti:

b)

Korvataan liitteen I alaotsikko seuraavasti:

c)

Korvataan liitteiden I ja II ensimmäisen taulukon yläpuolella oleva otsikko (OSA 1) seuraavasti:

d)

Korvataan liitteiden I ja II OSASSA 1 olevan taulukon vastaavien sarakkeiden nimike seuraavasti:

”Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”;

e)

Korvataan liitteiden I ja II OSASSA 1 olevan taulukon asteriskin (*) teksti seuraavasti:

”Виж Част 2 — Véase parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Vezi Partea 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2.”;

f)

Korvataan liitteiden I ja II OSASSA 1 olevan taulukon asteriskin (**) teksti seuraavasti:

”Виж Част 3 — Véase parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Vezi Partea 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”

g)

Korvataan liitteen I OSASSA 1 olevan taulukon alaviite (1) seuraavasti:

”За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. — Por 100 kg de boniatos, etc. o de maìz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. — 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”;

h)

Korvataan liitteen I OSASSA 1 olevan taulukon alaviite (2) seuraavasti:

”Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. — Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Alimente pentru copii conţinând lapte sau produse din lapte. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”;

i)

Korvataan liitteiden I ja II toisen taulukon yläpuolella oleva otsikko (OSA 2) seuraavasti:

j)

Korvataan liitteen I OSISSA 2 ja 3 olevan taulukon vastaavien sarakkeiden nimike seuraavasti:

”Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”;

k)

Korvataan liitteiden I ja II kolmannen taulukon yläpuolella oleva otsikko (OSA 3) seuraavasti:

l)

Korvataan liitteen II otsikko seuraavasti:

m)

Korvataan liitteen II alaotsikko seuraavasti:

n)

Korvataan liitteen II OSISSA 2 ja 3 olevan ensimmäisen taulukon vastaavien sarakkeiden nimike seuraavasti:

”Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conţinutul în zaharoză, zahăr invert şi/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”;

o)

Korvataan liitteen II OSISSA 2 ja 3 olevan toisen taulukon vastaavien sarakkeiden nimike seuraavasti:

”Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conţinutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.”.

2.

32001 R 1488: Komission asetus (EY) N:o 1488/2001, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tiettyjen perustuotteiden tiettyjen määrien saattamisesta sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32003 R 1914: komission asetus (EY) N:o 1914/2003, annettu 30.10.2003 (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 27)

32004 R 0886: komission asetus (EY) N:o 886/2004, annettu 4.3.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14)

a)

Korvataan 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Numeroa edeltävät seuraavat kirjaimet asiakirjan myöntäneen jäsenvaltion mukaan: Belgia ’BE’, Bulgaria ’BG’, Tšekki ’CZ’, Tanska ’DK’, Saksa ’DE’, Viro ”EE”, Kreikka ’GR’, Espanja ’ES’, Ranska ’FR’, Irlanti ’IE’, Italia ’IT’, Kypros ’CY’, Latvia ’LV’, Liettua ’LT’, Luxemburg ’LU’, Unkari ’HU’, Malta ’MT’, Alankomaat ’NL’, Itävalta ’AT’, Puola ’PL’, Portugali ’PT’, Romania ’RO’, Slovenia ’SI’, Slovakia ’SK’, Suomi ’FI’, Ruotsi ’SE’, Yhdistynyt kuningaskunta ’UK’.”;

b)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa sanoilla ”Solicitud de” ja päättyy sanoihin ”förordning (EG) nr 1488/2001”, seuraavalla luettelolla:

”—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

…taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizaţie de plasare a produsului … (introduceţi codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”.

c)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa sanoilla ”Por una cantidad” ja päättyy sanoihin ”kvantitet på … kg”, seuraavalla luettelolla:

”—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele …kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru… kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”.

d)

Korvataan 14 artiklan 5 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa sanoilla ”Nueva fecha” ja päättyy sanoihin ”sista giltighetsdag …” seuraavalla luettelolla:

”—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”.

e)

Lisätään 15 artiklan 2 kohtaan ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”—

Права, прехвърлени обратно на титулярa на … (дата)”,

ja portugalin- ja slovakinkielisten kohtien väliin seuraava:

”—

drepturi transferate înapoi la titular la … (data).”.

3.

32005 R 1043: Komission asetus (EY) N:o 1043/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta (EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32006 R 0322: komission asetus (EY) N:o 322/2006, annettu 23.2.2006 (EUVL L 54, 24.2.2006, s. 3)

32006 R 0544: komission asetus (EY) N:o 544/2006, annettu 31.3.2006 (EUVL L 94, 1.4.2006, s. 24)

Lisätään liitteeseen VIII ennen Espanjaa koskevaa kohtaa seuraava:

”—

:

bulgariaksi

:

Права, прехвърлени обратно на титулярa на … (дата)”;

ja Portugalia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

:

romaniaksi

:

drepturi transferate înapoi la titular la … (data)”.

2.   HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

SOSIAALITURVA

32001 D 0548: Komission päätös 2001/548/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001, lisäeläkkeitä käsittelevän komitean perustamisesta (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa oleva numero ”55” numerolla ”57”.

3.   KILPAILUPOLITIIKKA

1.

32004 R 0773: Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

Korvataan 10 artiklan 3 kohdassa numero ”28” numerolla ”30”.

2.

32004 R 0802: Komission asetus (EY) N:o 802/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta (EUVL L 133, 30.4.2004, s. 1).

a)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa numero ”35” numerolla ”37”;

b)

Korvataan liitteessä I olevan 1.4 kohdan seitsemännessä alakohdassa numero ”35” numerolla ”37”;

c)

Korvataan liitteessä II olevan 1.6 kohdan seitsemännessä alakohdassa numero ”35” numerolla ”37”;

d)

Korvataan liitteessä III olevan D kohdan kuudennessa kohdassa numero ”35” numerolla ”37”.

4.   MAATALOUS

A.   ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I.   ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

31983 D 0218: Komission päätös 83/218/ETY, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1983, luettelosta Romanian sosialistisen tasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (EYVL L 121, 7.5.1983, s. 23)

Kumotaan päätös 83/218/ETY.

2.

31992 D 0260: Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17.5.1993 (EYVL L 138, 9.6.1993, s. 11)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0453: komission päätös 94/453/EY, tehty 29.6.1994 (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11)

31994 D 0561: komission päätös 94/561/EY, tehty 27.7.1994 (EYVL L 214, 19.8.1994, s. 17)

31995 D 0322: komission päätös 95/322/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 9)

31995 D 0323: komission päätös 95/323/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 11)

31996 D 0081: komission päätös 96/81/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 53)

31996 D 0279: komission päätös 96/279/EY, tehty 26.2.1996 (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 1)

31997 D 0010: komission päätös 97/10/EY, tehty 12.12.1996 (EYVL L 3, 7.1.1997, s. 9)

31997 D 0160: komission päätös 97/160/EY, tehty 14.2.1997 (EYVL L 62, 4.3.1997, s. 39)

31998 D 0360: komission päätös 98/360/EY, tehty 15.5.1998 (EYVL L 163, 6.6.1998, s. 44)

31998 D 0594: komission päätös 98/594/EY, tehty 6.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 53)

31999 D 0228: komission päätös 1999/228/EY, tehty 5.3.1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 77)

32000 D 0209: komission päätös 2000/209/EY, tehty 24.2.2000 (EYVL L 64, 11.3.2000, s. 22)

32001 D 0117: komission päätös 2001/117/EY, tehty 26.1.2001 (EYVL L 43, 14.2.2001, s. 38)

32001 D 0611: komission päätös 2001/611/EY, tehty 20.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 49)

32001 D 0619: komission päätös 2001/619/EY, tehty 25.7.2001 (EYVL L 215, 9.8.2001, s. 55)

32001 D 0828: komission päätös 2001/828/EY, tehty 23.11.2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 41)

32002 D 0635: komission päätös 2002/635/EY, tehty 31.7.2002 (EYVL L 206, 3.8.2002, s. 20)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0541: komission päätös 2003/541/EY, tehty 17.7.2003 (EUVL L 185, 24.7.2003, s. 41)

32004 D 0117: komission päätös 2004/117/EY, tehty 19.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 20)

32004 D 0241: komission päätös 2004/241/EY, tehty 5.3.2004 (EUVL L 74, 12.3.2004, s. 19)

a)

Korvataan liitteessä I oleva luettelo ”Ryhmä B” seuraavasti:

”Australia (AU), Jugoslavian liittotasavalta (YU), Kroatia (HR), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (1) (MK), Ukraina (UA), Uusi-Seelanti (NZ), Valko-Venäjä (BY), Venäjä (2) (RU)”;

b)

Korvataan liitteessä II olevan A osan III kohdan d alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Australiassa, Grönlannissa, Hong Kongissa, Islannissa, Japanissa, Jugoslavian liittotasavallassa, Kanadassa, Korean tasavallassa, Kroatiassa, Macaossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä, Thaimaassa, Ukrainassa, Uudessa-Seelannissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä (1), Amerikan yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.”;

c)

Korvataan liitteessä II olevan B osan otsikko seuraavasti:

d)

Korvataan liitteessä II olevan B osan III kohdan d alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Australiassa, Grönlannissa, Hong Kongissa, Islannissa, Japanissa, Jugoslavian liittotasavallassa, Kanadassa, Korean tasavallassa, Kroatiassa, Macaossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä, Thaimaassa, Ukrainassa, Uudessa-Seelannissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä (1), Amerikan yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.”;

e)

Korvataan liitteessä II olevan C osan III kohdan d alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Australiassa, Grönlannissa, Hong Kongissa, Islannissa, Japanissa, Jugoslavian liittotasavallassa, Kanadassa, Korean tasavallassa, Kroatiassa, Macaossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä, Thaimaassa, Ukrainassa, Uudessa-Seelannissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä (1), Amerikan yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.”;

f)

Korvataan liitteessä II olevan D osan III kohdan d alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Australiassa, Grönlannissa, Hong Kongissa, Islannissa, Japanissa, Jugoslavian liittotasavallassa, Kanadassa, Korean tasavallassa, Kroatiassa, Macaossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä, Thaimaassa, Ukrainassa, Uudessa-Seelannissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä (1), Amerikan yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.”;

g)

Korvataan liitteessä II olevan E osan III kohdan d alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Australiassa, Grönlannissa, Hongkongissa, Islannissa, Japanissa, Jugoslavian liittotasavallassa, Kanadassa, Korean tasavallassa, Kroatiassa, Macaossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä, Thaimaassa, Ukrainassa, Uudessa-Seelannissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä (1), Amerikan yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.”.

3.

31992 D 0452: Komission päätös 92/452/ETY, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta (EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31992 D 0523: komission päätös 92/523/ETY, tehty 4.11.1992 (EYVL L 328, 14.11.1992, s. 42)

31993 D 0212: komission päätös 93/212/ETY, tehty 18.3.1993 (EYVL L 91, 15.4.1993, s. 20)

31993 D 0433: komission päätös 93/433/ETY, tehty 29.6.1993 (EYVL L 201, 11.8.1993, s. 17)

31993 D 0574: komission päätös 93/574/ETY, tehty 22.10.1993 (EYVL L 276, 9.11.1993, s. 23)

31993 D 0677: komission päätös 93/677/EY, tehty 13.12.1993 (EYVL L 316, 17.12.1993, s. 44)

31994 D 0221: komission päätös 94/221/EY, tehty 15.4.1994 (EYVL L 107, 28.4.1994, s. 63)

31994 D 0387: komission päätös 94/387/EY, tehty 10.6.1994 (EYVL L 176, 9.7.1994, s. 27)

31994 D 0608: komission päätös 94/608/EY, tehty 8.9.1994 (EYVL L 241, 16.9.1994, s. 22)

31994 D 0678: komission päätös 94/678/EY, tehty 14.10.1994 (EYVL L 269, 20.10.1994, s. 40)

31994 D 0737: komission päätös 94/737/EY, tehty 9.11.1994 (EYVL L 294, 15.11.1994, s. 37)

31995 D 0093: komission päätös 95/93/EY, tehty 24.3.1995 (EYVL L 73, 1.4.1995, s. 86)

31995 D 0335: komission päätös 95/335/EY, tehty 26.7.1995 (EYVL L 194, 17.8.1995, s. 12)

31996 D 0097: komission päätös 96/97/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 23, 30.1.1996, s. 20)

31996 D 0312: komission päätös 96/312/EY, tehty 22.4.1996 (EYVL L 118, 15.5.1996, s. 26)

31996 D 0596: komission päätös 96/596/EY, tehty 2.10.1996 (EYVL L 262, 16.10.1996, s. 15)

31996 D 0726: komission päätös 96/726/EY, tehty 29.11.1996 (EYVL L 329, 19.12.1996, s. 49)

31997 D 0104: komission päätös 97/104/EY, tehty 22.1.1997 (EYVL L 36, 6.2.1997, s. 31)

31997 D 0249: komission päätös 97/249/EY, tehty 25.3.1997 (EYVL L 98, 15.4.1997, s. 17)

31999 D 0204: komission päätös 1999/204/EY, tehty 25.2.1999 (EYVL L 70, 17.3.1999, s. 26)

31999 D 0685: komission päätös 1999/685/EY, tehty 7.10.1999 (EYVL L 270, 20.10.1999, s. 33)

32000 D 0051: komission päätös 2000/51/EY, tehty 17.12.1999 (EYVL L 19, 25.1.2000, s. 54)

32000 D 0344: komission päätös 2000/344/EY, tehty 2.5.2000 (EYVL L 119, 20.5.2000, s. 38)

32000 D 0557: komission päätös 2000/557/EY, tehty 7.9.2000 (EYVL L 235, 19.9.2000, s. 30)

32001 D 0184: komission päätös 2001/184/EY, tehty 27.2.2001 (EYVL L 67, 9.3.2001, s. 77)

32001 D 0638: komission päätös 2001/638/EY, tehty 2.8.2001 (EYVL L 223, 18.8.2001, s. 24)

32001 D 0728: komission päätös 2001/728/EY, tehty 9.10.2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 24)

32002 D 0046: komission päätös 2002/46/EY, tehty 21.1.2002 (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 21)

32002 D 0252: komission päätös 2002/252/EY, tehty 26.3.2002 (EYVL L 86, 3.4.2002, s. 42)

32002 D 0456: komission päätös 2002/456/EY, tehty 13.6.2002 (EYVL L 155, 14.6.2002, s. 60)

32002 D 0637: komission päätös 2002/637/EY, tehty 31.7.2002 (EYVL L 206, 3.8.2002, s. 29)

32003 D 0012: komission päätös 2003/12/EY, tehty 10.1.2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 84)

32003 D 0151: komission päätös 2003/151/EY, tehty 3.3.2003 (EUVL L 59, 4.3.2003, s. 26)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0391: komission päätös 2003/391/EY, tehty 23.5.2003 (EUVL L 135, 3.6.2003, s. 25)

32003 D 0688: komission päätös 2003/688/EY, tehty 2.10.2003 (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 19)

32003 D 0843: komission päätös 2003/843/EY, tehty 5.12.2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 58)

32004 D 0052: komission päätös 2004/52/EY, tehty 9.1.2004 (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 67)

32004 D 0568: komission päätös 2004/568/EY, tehty 23.7.2004 (EUVL L 252, 28.7.2004, s. 5)

32005 D 0029: komission päätös 2005/29/EY, tehty 17.1.2005 (EUVL L 15, 19.1.2005, s. 34)

32005 D 0433: komission päätös 2005/433/EY, tehty 9.6.2005 (EUVL L 151, 14.6.2005, s. 19)

32005 D 0450: komission päätös 2005/450/EY, tehty 20.6.2005 (EUVL L 158, 21.6.2005, s. 24)

32005 D 0774: komission päätös 2005/774/EY, tehty 3.11.2005 (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 46)

32006 D 0008: komission päätös 2006/8/EY, tehty 4.1.2006 (EUVL L 6, 11.1.2006, s. 32)

32006 D 0085: komission päätös 2006/85/EY, tehty 10.2.2006 (EUVL L 40, 11.2.2006, s. 24)

32006 D 0270: komission päätös 2006/270/EY, tehty 4.4.2006 (EUVL L 99, 7.4.2006, s. 27)

32006 D 0395: komission päätös 2006/395/EY, tehty 1.6.2006 (EUVL L 152, 7.6.2006, s. 34)

a)

Korvataan liitteen otsikko seuraavasti:

b)

Lisätään liitteen kohtaan 1 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Версия — ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Versiune — ”

c)

Lisätään liitteen kohtaan 2 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Код по ISO — ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Cod ISO — ”

d)

Lisätään liitteen kohtaan 3 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Трета страна — ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara terţă — ”

e)

Lisätään liitteen kohtaan 4 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Номер на одобрението на екипа / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Număr de autorizare al echipei / ”

f)

Lisätään liitteen kohtaan 5 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Събиране на ембриони / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Colectare de embrioni / ”

g)

Lisätään liitteen kohtaan 6 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Производство на ембриони / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Producere de embrioni / ”;

h)

Lisätään liitteen kohtaan 7 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Адрес / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Adresa / ”

i)

Lisätään liitteen kohtaan 8 ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”Ветеринарен лекар на екипа / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Medici veterinari din echipă / ”;

j)

Lisätään sarakkeeseen 3 kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”ARGENTINA / ”

ii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”AUSTRALIA / ”

iii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”CANADA / ”

iv)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”ELVEŢIA / ”

v)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”ISRAEL / ”

vi)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen

”NOUA ZEELANDĂ / ”.

4.

31993 D 0195: Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17.5.1993 (EYVL L 138, 9.6.1993, s. 11)

31993 D 0509: komission päätös 93/509/ETY, tehty 21.9.1993 (EYVL L 238, 23.9.1993, s. 44)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0453: komission päätös 94/453/EY, tehty 29.6.1994 (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11)

31994 D 0561: komission päätös 94/561/EY, tehty 27.7.1994 (EYVL L 214, 19.8.1994, s. 17)

31995 D 0099: komission päätös 95/99/EY, tehty 27.3.1995 (EYVL L 76, 5.4.1995, s. 16)

31995 D 0322: komission päätös 95/322/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 9)

31995 D 0323: komission päätös 95/323/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 11)

31996 D 0279: komission päätös 96/279/EY, tehty 26.2.1996 (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 1)

31997 D 0160: komission päätös 97/160/EY, tehty 14.2.1997 (EYVL L 62, 4.3.1997, s. 39)

31997 D 0684: komission päätös 97/684/EY, tehty 10.10.1997 (EYVL L 287, 21.10.1997, s. 49)

31998 D 0360: komission päätös 98/360/EY, tehty 15.5.1998 (EYVL L 163, 6.6.1998, s. 44)

31998 D 0567: komission päätös 98/567/EY, tehty 6.10.1998 (EYVL L 276, 13.10.1998, s. 11)

31998 D 0594: komission päätös 98/594/EY, tehty 6.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 53)

31999 D 0228: komission päätös 1999/228/EY, tehty 5.3.1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 77)

31999 D 0558: komission päätös 1999/558/EY, tehty 26.7.1999 (EYVL L 211, 11.8.1999, s. 53)

32000 D 0209: komission päätös 2000/209/EY, tehty 24.2.2000 (EYVL L 64, 11.3.2000, s. 22)

32000 D 0754: komission päätös 2000/754/EY, tehty 24.11.2000 (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 34)

32001 D 0117: komission päätös 2001/117/EY, tehty 26.1.2001 (EYVL L 43, 14.2.2001, s. 38)

32001 D 0144: komission päätös 2001/144/EY, tehty 12.2.2001 (EYVL L 53, 23.2.2001, s. 23)

32001 D 0610: komission päätös 2001/610/EY, tehty 18.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 45)

32001 D 0611: komission päätös 2001/611/EY, tehty 20.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 49)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0211: komission päätös 2004/211/EY, tehty 6.1.2004 (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1)

32005 D 0605: komission päätös 2005/605/EY, tehty 4.8.2005 (EUVL L 206, 9.8.2005, s. 16)

32005 D 0771: komission päätös 2005/771/EY, tehty 3.11.2005 (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 38)

32005 D 0943: komission päätös 2005/943/EY, tehty 21.12.2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 94)

a)

Korvataan liitteessä I oleva luettelo ”Ryhmä B” seuraavasti:

”Australia (AU), Jugoslavian liittotasavalta (YU), Kroatia (HR), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (807), Ukraina (UA), Uusi-Seelanti (NZ), Valko-Venäjä (BY), Venäjä (1) (RU)”;

b)

Korvataan liitteessä II oleva luettelo ”Ryhmä B” seuraavasti:

”Australia, Jugoslavian liittotasavalta, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Ukraina, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (1)”.

5.

31993 D 0196: Komission päätös 93/196/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0453: komission päätös 94/453/EY, tehty 29.6.1994 (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11)

31995 D 0322: komission päätös 95/322/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 9)

31996 D 0081: komission päätös 96/81/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 53)

31996 D 0082: komission päätös 96/82/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 56)

31996 D 0279: komission päätös 96/279/EY, tehty 26.2.1996 (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 1)

31997 D 0036: komission päätös 97/36/EY, tehty 18.12.1996 (EYVL L 14, 17.1.1997, s. 57)

32001 D 0117: komission päätös 2001/117/EY, tehty 26.1.2001 (EYVL L 43, 14.2.2001, s. 38)

32001 D 0611: komission päätös 2001/611/EY, tehty 20.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 49)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Korvataan liitteessä II olevan III kohdan alaviitteessä 3 oleva luettelo ”Ryhmä B” seuraavasti:

”Australia, Jugoslavian liittotasavalta, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Ukraina, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (1)”.

6.

31993 D 0197: Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 D 0344: komission päätös 93/344/ETY, tehty 17.5.1993 (EYVL L 138, 9.6.1993, s. 11)

31993 D 0510: komission päätös 93/510/ETY, tehty 21.9.1993 (EYVL L 238, 23.9.1993, s. 45)

31993 D 0682: komission päätös 93/682/EY, tehty 17.12.1993 (EUVL L 317, 18.12.1993, s. 82)

11994 N: Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0453: komission päätös 94/453/EY, tehty 29.6.1994 (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11)

31994 D 0561: komission päätös 94/561/EY, tehty 27.7.1994 (EYVL L 214, 19.8.1994, s. 17)

31995 D 0322: komission päätös 95/322/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 9)

31995 D 0323: komission päätös 95/323/EY, tehty 25.7.1995 (EYVL L 190, 11.8.1995, s. 11)

31995 D 0536: komission päätös 95/536/EY, tehty 6.12.1995 (EYVL L 304, 16.12.1995, s. 49)

31996 D 0081: komission päätös 96/81/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 53)

31996 D 0082: komission päätös 96/82/EY, tehty 12.1.1996 (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 56)

31996 D 0279: komission päätös 96/279/EY, tehty 26.2.1996 (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 1)

31997 D 0010: komission päätös 97/10/EY, tehty 12.12.1996 (EYVL L 3, 7.1.1997, s. 9)

31997 D 0036: komission päätös 97/36/EY, tehty 18.12.1996 (EYVL L 14, 17.1.1997, s. 57)

31997 D 0160: komission päätös 97/160/EY, tehty 14.2.1997 (EYVL L 62, 4.3.1997, s. 39)

31998 D 0360: komission päätös 98/360/EY, tehty 15.5.1998 (EYVL L 163, 6.6.1998, s. 44)

31998 D 0594: komission päätös 98/594/EY, tehty 6.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 53)

31999 D 0228: komission päätös 1999/228/EY, tehty 5.3.1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 77)

31999 D 0236: komission päätös 1999/236/EY, tehty 17.3.1999 (EYVL L 87, 31.3.1999, s. 13)

31999 D 0252: komission päätös 1999/252/EY, tehty 26.3.1999 (EYVL L 96, 10.4.1999, s. 31)

31999 D 0613: komission päätös 1999/613/EY, tehty 10.9.1999 (EYVL L 243, 15.9.1999, s. 12)

32000 D 0209: komission päätös 2000/209/EY, tehty 24.2.2000 (EYVL L 64, 11.3.2000, s. 22)

32001 D 0117: komission päätös 2001/117/EY, tehty 26.1.2001 (EYVL L 43, 14.2.2001, s. 38)

32001 D 0611: komission päätös 2001/611/EY, tehty 20.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 49)

32001 D 0619: komission päätös 2001/619/EY, tehty 25.7.2001 (EYVL L 215, 9.8.2001, s. 55)

32001 D 0754: komission päätös 2001/754/EY, tehty 23.10.2001 (EYVL L 282, 26.10.2001, s. 81)

32001 D 0766: komission päätös 2001/766/EY, tehty 25.10.2001 (EYVL L 288, 1.11.2001, s. 50)

32001 D 0828: komission päätös 2001/828/EY, tehty 23.11.2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 41)

32002 D 0635: komission päätös 2002/635/EY, tehty 31.7.2002 (EYVL L 206, 3.8.2002, s. 20)

32002 D 0841: komission päätös 2002/841/EY, tehty 24.10.2002 (EYVL L 287, 25.10.2002, s. 42)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0541: komission päätös 2003/541/EY, tehty 17.7.2003 (EUVL L 185, 24.7.2003, s. 41)

32004 D 0117: komission päätös 2004/117/EY, tehty 19.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 20)

32004 D 0241: komission päätös 2004/241/EY, tehty 5.3.2004 (EUVL L 74, 12.3.2004, s. 19)

a)

Korvataan liitteessä I oleva luettelo ”Ryhmä B” seuraavasti:

”Australia (AU), Jugoslavian liittotasavalta (YU), Kirgisia (1)(2) (KG), Kroatia (HR), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (3) (MK), Ukraina (UA), Uusi-Seelanti (NZ), Valko-Venäjä (BY), Venäjä (1) (RU)”;

b)

Korvataan liitteessä II olevan B osan otsikko seuraavasti:

7.

31994 D 0085: Komission päätös 94/85/EY, tehty 16 päivänä helmikuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin (EYVL L 44, 17.2.1994, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0298: komission päätös 94/298/EY, tehty 5.5.1994 (EYVL L 131, 26.5.1994, s. 24)

31994 D 0453: komission päätös 94/453/EY, tehty 29.6.1994 (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11)

31995 D 0058: komission päätös 95/58/EY, tehty 2.3.1995 (EYVL L 55, 11.3.1995, s. 41)

31995 D 0181: komission päätös 95/181/EY, tehty 17.5.1995 (EYVL L 119, 30.5.1995, s. 34)

31996 D 0002: komission päätös 96/2/EY, tehty 12.12.1995 (EYVL L 1, 3.1.1996, s. 6)

32000 D 0609: komission päätös 2000/609/EY, tehty 29.9.2000 (EYVL L 258, 12.10.2000, s. 49)

32001 D 0299: komission päätös 2001/299/EY, tehty 30.3.2001 (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 69)

32001 D 0733: komission päätös 2001/733/EY, tehty 10.10.2001 (EYVL L 275, 18.10.2001, s. 17)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0573: komission päätös 2003/573/EY, tehty 31.7.2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 89)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

8.

31994 D 0984: Komission päätös 94/984/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 378, 31.12.1994, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31995 D 0302: komission päätös 95/302/EY, tehty 13.7.1995 (EYVL L 185, 4.8.1995, s. 50)

31996 D 0298: komission päätös 96/298/EY, tehty 23.2.1996 (EYVL L 114, 8.5.1996, s. 33)

31996 D 0456: komission päätös 96/456/EY, tehty 22.7.1996 (EYVL L 188, 27.7.1996, s. 52)

31999 D 0549: komission päätös 1999/549/EY, tehty 19.7.1999 (EYVL L 209, 7.8.1999, s. 36)

32000 D 0254: komission päätös 2000/254/EY, tehty 20.3.2000 (EYVL L 78, 29.3.2000, s. 33)

32000 D 0352: komission päätös 2000/352/EY, tehty 4.5.2000 (EYVL L 124, 25.5.2000, s. 64)

32001 D 0598: komission päätös 2001/598/EY, tehty 11.7.2001 (EYVL L 210, 3.8.2001, s. 37)

32001 D 0659: komission päätös 2001/659/EY, tehty 6.8.2001 (EYVL L 232, 30.8.2001, s. 19)

32002 D 0477: komission päätös 2002/477/EY, tehty 20.6.2002 (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 39)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0810: komission päätös 2003/810/EY, tehty 17.11.2003 (EUVL L 305, 22.11.2003, s. 11)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

32004 D 0436: komission päätös 2004/436/EY, tehty 29.4.2004 (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 59)

Poistetaan liitteestä I seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

9.

31995 D 0233: Komission päätös 95/233/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995, niiden kolmansien maiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävän siipikarjan ja siitosmunien tuonnin (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 76), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31996 D 0619: komission päätös 96/619/EY, tehty 16.10.1996 (EYVL L 276, 29.10.1996, s. 18)

32001 D 0732: komission päätös 2001/732/EY, tehty 10.10.2001 (EYVL L 275, 18.10.2001, s. 14)

32001 D 0751: komission päätös 2001/751/EY, tehty 16.10.2001 (EYVL L 281, 25.10.2001, s. 24)

32002 D 0183: komission päätös 2002/183/EY, tehty 28.2.2002 (EYVL L 61, 2.3.2002, s. 56)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

a)

Poistetaan liitteestä I seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria

 

Romania.

b)

Poistetaan liitteestä II seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria

 

Romania.

10.

31996 D 0482: Komission päätös 96/482/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1996, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkäritodistuksista elävän siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa kolmansista maista, mukaan lukien kyseisen tuonnin jälkeiset eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet lukuun ottamatta sileälastaisia lintulajeja ja niiden munia (EYVL L 196, 7.8.1996, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 D 0549: komission päätös 1999/549/EY, tehty 19.7.1999 (EYVL L 209, 7.8.1999, s. 36)

32000 D 0505: komission päätös 2000/505/EY, tehty 25.7.2000 (EYVL L 201, 9.8.2000, s. 8)

32002 D 0183: komission päätös 2002/183/EY, tehty 28.2.2002 (EYVL L 61, 2.3.2002, s. 56)

32002 D 0542: komission päätös 2002/542/EY, tehty 4.7.2002 (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 43)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

Poistetaan liitteessä I olevasta I osasta seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria

 

Romania.

11.

31996 D 0730: Komission päätös 96/730/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, suu- ja sorkkataudin esiintymisen vuoksi toteutettavista tiettyjen Bulgariasta peräisin olevien eläinten ja eläintuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 96/643/EY kumoamisesta (EYVL L 331, 20.12.1996, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

31998 D 0373: komission päätös 98/373/EY, tehty 2.6.1998 (EYVL L 170, 16.6.1998, s. 62)

Kumotaan päätös 96/730/EY.

12.

31997 D 0004: Komission päätös 97/4/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1996, sellaisissa kolmansissa maissa, joista tuodun tuoreen siipikarjanlihan jäsenvaltiot hyväksyvät, sijaitsevien laitosten väliaikaisen luettelon laatimisesta (EYVL L 2, 4.1.1997, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 D 0574: komission päätös 97/574/EY, tehty 22.7.1997 (EYVL L 236, 27.8.1997, s. 20)

32001 D 0400: komission päätös 2001/400/EY, tehty 17.5.2001 (EYVL L 140, 24.5.2001, s. 70)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspătă de pasăre / Produkt: Čerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveže meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranşare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus”;

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Tara: CANADA / ”

iv)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

v)

Kiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КИТАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHINA / ”

vi)

Kroatian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CROAŢIA / ”

vii)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISRAEL / ”

viii)

Thaimaan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: THAILANDA / ”

ix)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

c)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat: Bulgaria

 

Bulgaria

 

Romania.

13.

31997 D 0252: Komission päätös 97/252/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin (EYVL L 101, 18.4.1997, s. 46), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 D 0480: komission päätös 97/480/EY, tehty 1.7.1997 (EYVL L 207, 1.8.1997, s. 1)

31997 D 0598: komission päätös 97/598/EY, tehty 25.7.1997 (EYVL L 240, 2.9.1997, s. 8)

31997 D 0617: komission päätös 97/617/EY, tehty 29.7.1997 (EYVL L 250, 13.9.1997, s. 15)

31997 D 0666: komission päätös 97/666/EY, tehty 17.9.1997 (EYVL L 283, 15.10.1997, s. 1)

31998 D 0071: komission päätös 98/71/EY, tehty 7.1.1998 (EYVL L 11, 17.1.1998, s. 39)

31998 D 0087: komission päätös 98/87/EY, tehty 15.1.1998 (EYVL L 17, 22.1.1998, s. 28)

31998 D 0088: komission päätös 98/88/EY, tehty 15.1.1998 (EYVL L 17, 22.1.1998, s. 31)

31998 D 0089: komission päätös 98/89/EY, tehty 16.1.1998 (EYVL L 17, 22.1.1998, s. 33)

31998 D 0394: komission päätös 98/394/EY, tehty 29.5.1998 (EYVL L 176, 20.6.1998, s. 28)

31999 D 0052: komission päätös 1999/52/EY, tehty 8.1.1999 (EYVL L 17, 22.1.1999, s. 51)

32001 D 0177: komission päätös 2001/177/EY, tehty 15.2.2001 (EYVL L 68, 9.3.2001, s. 1)

32002 D 0527: komission päätös 2002/527/EY, tehty 27.6.2002 (EYVL L 170, 29.6.2002, s. 86)

32003 D 0059: komission päätös 2003/59/EY, tehty 24.1.2003 (EYVL L 23, 28.1.2003, s. 28)

12003 T: Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0807: komission päätös 2004/807/EY, tehty 29.11.2004 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 32)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂŢILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляко и млечни продукти / Producto: leche y productos lácteos / Výrobek: mléko a mléčné výrobky / Produkt: mælk og mejeriprodukter / Erzeugnis: Milch und Milcherzeugnisse / Toode: piim ja piimatooted, piimapõhised tooted / Προϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα / Product: milk and milk products / Produit: lait et produits laitiers / Prodotto: latte e prodotti lattiero-caseari / Produkts: piens un piena produkti / Produktas: pienas ir pieno produktai / Termék: tej és tejtermékek / Prodott: Ħalib u prodotti tal-ħalib / Product: melk en zuivelproducten / Produkt: mleko i przetwory mleczne / Produto: leite e produtos lácteos / Produs: lapte şi produse din lapte / Produkt: mlieko a mliečne výrobky / Proizvod: mleko in mlečni izdelki / Tuote: maito- ja maitotuotteet / Varuslag: mjölk och mjölkprodukter

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţări şi unităţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Alankomaiden Antillien osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ANTILELE OLANDEZE / ”

ii)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

iii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iv)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

v)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

Kroatian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CROAŢIA / ”

vii)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISRAEL / ”

viii)

Islannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISLANDA / ”

ix)

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI / ”.

x)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

xi)

Singaporen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СИНГАПУР / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: SINGAPORE / ”

xii)

Turkin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТУРЦИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TURCIA / ”

xiii)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xiv)

Uruguayn osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: URUGUAY / ”

xv)

Etelä-Afrikan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

Lisätään liitteessä olevaan, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevaan kohtaan liittyvään huomautukseen ennen espanjankielistä kohtaa kohta seuraavasti:

”Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще й се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН. –”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Notă: Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei ţări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor ce se desfăşoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Naţiunilor Unite. –”

d)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria

 

Romania.

14.

31997 D 0296: Komission päätös 97/296/EY, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1997, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua (EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 D 0429: komission päätös 97/429/EY, tehty 30.6.1997 (EYVL L 184, 12.7.1997, s. 53)

31997 D 0564: komission päätös 97/564/EY, tehty 28.7.1997 (EYVL L 232, 23.8.1997, s. 13)

31997 D 0758: komission päätös 97/758/EY, tehty 6.11.1997 (EYVL L 307, 12.11.1997, s. 38)

31997 D 0877: komission päätös 97/877/EY, tehty 23.12.1997 (EYVL L 356, 31.12.1997, s. 62)

31998 D 0148: komission päätös 98/148/EY, tehty 13.2.1998 (EYVL L 46, 17.2.1998, s. 18)

31998 D 0419: komission päätös 98/419/EY, tehty 30.6.1998 (EYVL L 190, 4.7.1998, s. 55)

31998 D 0573: komission päätös 98/573/EY, tehty 12.10.1998 (EYVL L 277, 14.10.1998, s. 49)

31998 D 0711: komission päätös 98/711/EY, tehty 24.11.1998 (EYVL L 337, 12.12.1998, s. 58)

31999 D 0136: komission päätös 1999/136/EY, tehty 28.1.1999 (EYVL L 44, 18.2.1999, s. 61)

31999 D 0244: komission päätös 1999/244/EY, tehty 26.3.1999 (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 37)

31999 D 0277: komission päätös 1999/277/EY, tehty 23.4.1999 (EYVL L 108, 27.4.1999, s. 57)

31999 D 0488: komission päätös 1999/488/EY, tehty 5.7.1999 (EYVL L 190, 23.7.1999, s. 39)

31999 D 0532: komission päätös 1999/532/EY, tehty 14.7.1999 (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 78)

31999 D 0814: komission päätös 1999/814/EY, tehty 16.11.1999 (EYVL L 315, 9.12.1999, s. 44)

32000 D 0088: komission päätös 2000/88/EY, tehty 21.12.1999 (EYVL L 26, 2.2.2000, s. 47)

32000 D 0170: komission päätös 2000/170/EY, tehty 14.2.2000 (EYVL L 55, 29.2.2000, s. 68)

32000 D 0674: komission päätös 2000/674/EY, tehty 20.10.2000 (EYVL L 280, 4.11.2000, s. 59)

32001 D 0040: komission päätös 2001/40/EY, tehty 22.12.2000 (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 75)

32001 D 0066: komission päätös 2001/66/EY, tehty 23.1.2001 (EYVL L 22, 24.1.2001, s. 39)

32001 D 0111: komission päätös 2001/111/EY, tehty 12.2.2001 (EYVL L 42, 13.2.2001, s. 6)

32001 D 0635: komission päätös 2001/635/EY, tehty 16.8.2001 (EYVL L 221, 17.8.2001, s. 56)

32002 D 0028: komission päätös 2002/28/EY, tehty 11.1.2002 (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 44)

32002 D 0473: komission päätös 2002/473/EY, tehty 20.6.2002 (EYVL L 163, 21.6.2002, s. 29)

32002 D 0863: komission päätös 2002/863/EY, tehty 29.10.2002 (EYVL L 301, 5.11.2002, s. 53)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0303: komission päätös 2003/303/EY, tehty 25.4.2003 (EUVL L 110, 3.5.2003, s. 12)

32003 D 0606: komission päätös 2003/606/EY, tehty 18.8.2003 (EUVL L 210, 20.8.2003, s. 16)

32003 D 0764: komission päätös 2003/764/EY, tehty 15.10.2003 (EUVL L 273, 24.10.2003, s. 43)

32004 D 0036: komission päätös 2004/36/EY, tehty 23.12.2003 (EUVL L 8, 14.1.2004, s. 8)

32004 D 0359: komission päätös 2004/359/EY, tehty 13.4.2004 (EUVL L 113, 20.4.2004, s. 45)

32005 D 0071: komission päätös 2005/71/EY, tehty 26.1.2005 (EUVL L 28, 1.2.2005, s. 45)

32005 D 0219: komission päätös 2005/219/EY, tehty 11.3.2005 (EUVL L 69, 16.3.2005, s. 55)

32005 D 0501: komission päätös 2005/501/EY, tehty 12.7.2005 (EUVL L 183, 14.7.2005, s. 109)

32006 D 0200: komission päätös 2006/200/EY, tehty 22.2.2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 50)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat luettelosta, joka on kohdassa ”I Maat ja alueet, joita koskee neuvoston direktiivin 91/493/EY mukainen erityinen päätös”:

 

Bulgaria,

 

Romania.

15.

31997 D 0365: Komission päätös 97/365/EY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat naudan-, sian-, hevosen-, lampaan- ja vuohenlihavalmisteiden tuonnin (EYVL L 154, 12.6.1997, s. 41), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 D 0569: komission päätös 97/569/EY, tehty 16.7.1997 (EYVL L 234, 26.8.1997, s. 16)

31998 D 0662: komission päätös 98/662/EY, tehty 16.11.1998 (EYVL L 314, 24.11.1998, s. 19)

31999 D 0344: komission päätös 1999/344/EY, tehty 25.5.1999 (EYVL L 131, 27.5.1999, s. 72)

32000 D 0078: komission päätös 2000/78/EY, tehty 17.12.1999 (EYVL L 30, 4.2.2000, s. 37)

32000 D 0429: komission päätös 2000/429/EY, tehty 6.7.2000 (EYVL L 170, 11.7.2000, s. 12)

32001 D 0826: komission päätös 2001/826/EY, tehty 23.11.2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 37)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0380: komission päätös 2004/380/EY, tehty 26.4.2004 (EUVL L 144, 30.4.2004, s. 5)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: przetwory mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse pe bază de carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование/ Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţări şi unităţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.1 i rådets beslut 95/408/EG.

7

=

Laitoksen tuotteiden on oltava valmistettuja tuoreesta lihasta, joka on tuotettu hyväksytyissä Euroopan unionin teurastamoissa direktiivin 64/433/ETY(*) mukaisesti tai joka täyttää direktiivin 72/462/ETY(**) 21 a artiklan vaatimukset.”;

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

ii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

iii)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

iv)

Islannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISLANDA / ”

v)

Mauritiuksen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: МАВРИЦИЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: MAURITIUS / ”

vi)

Meksikon osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: МЕКСИКО / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: MEXIC / ”

vii)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

viii)

Singaporen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СИНГАПУР / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: SINGAPORE / ”

ix)

Tunisian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТУНИС / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TUNISIA / ”

x)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xi)

Etelä-Afrikan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

16.

31997 D 0467: Komission päätös 97/467/EY, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat kanin ja tarhatun riistan lihan tuonnin (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 57), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 D 0869: komission päätös 97/869/EY, tehty 11.12.1997 (EYVL L 353, 24.12.1997, s. 43)

31997 D 0871: komission päätös 97/871/EY, tehty 16.12.1997 (EYVL L 353, 24.12.1997, s. 47)

31998 D 0103: komission päätös 98/103/EY, tehty 26.1.1998 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 96)

31998 D 0219: komission päätös 98/219/EY, tehty 4.3.1998 (EYVL L 82, 19.3.1998, s. 44)

31998 D 0556: komission päätös 98/556/EY, tehty 30.9.1998 (EYVL L 266, 1.10.1998, s. 86)

31999 D 0697: komission päätös 1999/697/EY, tehty 13.10.1999 (EYVL L 275, 26.10.1999, s. 33)

31999 D 0757: komission päätös 1999/757/EY, tehty 5.11.1999 (EYVL L 300, 23.11.1999, s. 25)

32000 D 0212: komission päätös 2000/212/EY, tehty 3.3.2000 (EYVL L 65, 14.3.2000, s. 33)

32000 D 0329: komission päätös 2000/329/EY, tehty 18.4.2000 (EYVL L 114, 13.5.2000, s. 35)

32000 D 0496: komission päätös 2000/496/EY, tehty 18.7.2000 (EYVL L 200, 8.8.2000, s. 39)

32000 D 0691: komission päätös 2000/691/EY, tehty 25.10.2000 (EYVL L 286, 11.11.2000, s. 37)

32001 D 0396: komission päätös 2001/396/EY, tehty 4.5.2001 (EYVL L 139, 23.5.2001, s. 16)

32002 D 0614: komission päätös 2002/614/EY, tehty 22.7.2002 (EYVL L 196, 25.7.2002, s. 58)

32002 D 0797: komission päätös 2002/797/EY, tehty 14.10.2002 (EYVL L 277, 15.10.2002, s. 23)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0144: komission päätös 2004/144/EY, tehty 12.2.2004 (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 33)

32004 D 0591: komission päätös 2004/591/EY, tehty 2.8.2004 (EUVL L 263, 10.8.2004, s. 21)

32005 D 0302: komission päätös 2005/302/EY, tehty 31.3.2005 (EUVL L 95, 14.4.2005, s. 62)

32006 D 0065: komission päätös 2006/65/EY, tehty 3.2.2006 (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 93)

a)

Korvataan liitteen I otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*) / Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*) / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (*) / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (*) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*) / Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*) / Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*) / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*) / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*) / Produkt: Mięso królicze i dziczyzna hodowlana (*) / Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*) / Produs: carne de iepure şi carne de vânat de fermă / Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*) / Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*)

Прясно месо / Carne fresca / Čerstvé maso / Fersk kød / Frisches Fleisch / Värske liha / Νωπό κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Carni fresche / Svaiga gaļa / Šviežia mėsa / Friss hús / Laħam frisk / Vers vlees / Świeże mięso / Carne fresca / Carne proaspătă / Čerstvé mäso / Sveže meso / Tuore liha / Färskt kött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabbiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranşare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Ţări şi întreprinderi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Păsări vânat de fermă / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta’ l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bežce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите. / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra. / L-istabbilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalaţiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunităţii până ce nu vor fi adoptate certificatele. / Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.”

b)

Lisätään liitteessä I oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

v)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

vi)

Kiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa

”Страна: КИТАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHINA / ”

vii)

Grönlannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ГРЕНЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: GROENLANDA / ”

viii)

Kroatian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CROAŢIA / ”

ix)

Islannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISLANDA / ”

x)

Uuden-Kaledonian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Teritoriu: NOUA CALEDONIE / ”

xi)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

xii)

Venäjän osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: РУСИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: RUSIA / ”

xiii)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

c)

Poistetaan liitteestä I Bulgariaa koskeva kohta.

d)

Korvataan liitteen II otsikko seuraavasti:

e)

Lisätään liitteessä II oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

ii)

Botswanan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БОТСУАНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BOTSWANA / ”

iii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

iv)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISRAEL / ”

v)

Namibian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НАМИБИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NAMIBIA / ”

vi)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

vii)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

viii)

Etelä-Afrikan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

ix)

Zimbabwen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЗИМБАБВЕ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ZIMBABWE / ”

17.

31997 D 0468: Komission päätös 97/468/EY, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat luonnonvaraisen riistan lihan tuonnin (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 62), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 D 0369: komission päätös 98/369/EY, tehty 19.5.1998 (EYVL L 165, 10.6.1998, s. 30)

31999 D 0343: komission päätös 1999/343/EY, tehty 25.5.1999 (EYVL L 131, 27.5.1999, s. 70)

32000 D 0076: komission päätös 2000/76/EY, tehty 17.12.1999 (EYVL L 30, 4.2.2000, s. 33)

32002 D 0672: komission päätös 2002/672/EY, tehty 21.8.2002 (EYVL L 228, 24.8.2002, s. 26)

32003 D 0073: komission päätös 2003/73/EY, tehty 30.1.2003 (EUVL L 27, 1.2.2003, s. 31)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Žvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat sălbatic / Produkt: zverina z divo žijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevõte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Žvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabbiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a cărnii de vânat / Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Едър дивеч / Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs žvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat sălbatic mare / Veľká divo žijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / Λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiškiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / Άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Păsări de vânat sălbatice / Divo žijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichină / Vyšetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll”;

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

iv)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

v)

Grönlannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ГРЕНЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: GROENLANDA / ”

vi)

Namibian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НАМИБИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NAMIBIA / ”

vii)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

viii)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

ix)

Uruguayn osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: URUGUAY / ”

x)

Etelä-Afrikan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

18.

31997 D 0569: Komission päätös 97/569/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin (EYVL L 234, 26.8.1997, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 D 0009: komission päätös 98/9/EY, tehty 16.12.1997 (EYVL L 3, 7.1.1998, s. 12)

31998 D 0163: komission päätös 98/163/EY, tehty 10.2.1998 (EYVL L 53, 24.2.1998, s. 23)

31998 D 0220: komission päätös 98/220/EY, tehty 4.3.1998 (EYVL L 82, 19.3.1998, s. 47)

31998 D 0346: komission päätös 98/346/EY, tehty 19.5.1998 (EYVL L 154, 28.5.1998, s. 35)

31999 D 0336: komission päätös 1999/336/EY, tehty 20.5.1999 (EYVL L 127, 21.5.1999, s. 30)

32000 D 0253(01): komission päätös 2000/253/EY, tehty 20.3.2000 (EYVL L 78, 29.3.2000, s. 32)

32000 D 0555: komission päätös 2000/555/EY, tehty 6.9.2000 (EYVL L 235, 19.9.2000, s. 25)

32002 D 0074: komission päätös 2002/74/EY, tehty 30.1.2002 (EYVL L 33, 2.2.2002, s. 29)

32002 D 0671: komission päätös 2002/671/EY, tehty 20.8.2002 (EYVL L 228, 24.8.2002, s. 25)

32003 D 0204: komission päätös 2003/204/EY, tehty 21.3.2003 (EUVL L 78, 25.3.2003, s. 14)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 D 0787: komission päätös 2005/787/EY, tehty 11.11.2005 (EUVL L 296, 12.11.2005, s. 39)

a)

Korvataan liitteen I otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: produkty mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse din carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

PMP

=

siipikarjanlihasta saadut lihavalmisteet

RMP

=

kaninlihasta saadut lihavalmisteet

FMP

=

tarhatun riistan lihasta saadut lihavalmisteet

WMP

=

luonnonvaraisen riistan lihasta saadut lihavalmisteet

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikkel 2 punkti 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţări şi unităţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

Lisätään liitteessä I oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

v)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

vii)

Hongkongin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХОНГ КОНГ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: HONG KONG / ”

viii)

Kroatian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CROAŢIA / ”

ix)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISRAEL / ”

x)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

xi)

Thaimaan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: THAILANDA / ”

xii)

Singaporen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СИНГАПУР / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: SINGAPORE / ”

xiii)

Etelä-Afrikan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

Poistetaan liitteestä I seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

19.

31998 D 0179: Komission päätös 98/179/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 1998, eräiden elävistä eläimistä ja eläintuotteista seurattavien aineiden ja niiden jäämien määrittämistä varten tehtävää virallista näytteenottoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 65, 5.3.1998, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä olevan 1.2 kohdan toiseen kohtaan virke seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta hyväksyntä on saatava liittymispäivään mennessä”

20.

31998 D 0536: Komission päätös 98/536/EY, tehty 3 päivänä syyskuuta 1998, jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta (EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39) sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32006 D 0130: komission päätös 2006/130/EY, tehty 10.2.2006 (EUVL L 52, 23.2.2006, s. 25)

Lisätään liitteeseen Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraavat kohdat:

”Bulgaria

1)

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

2)

ул. „Искърско шосе“ 5

3)

1528 София

4)

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology

5)

5 Iskarsko shousse Str.

6)

1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

7)

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară

8)

Stradă Câmpul Moşilor nr. 5, sector 2,

9)

codul 021202, Bucureşti

Kaikki ryhmät”

21.

31999 D 0120: Komission päätös 1999/120/EY, tehty 27 päivänä tammikuuta 1999, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat eläinten suolten, vatsojen ja rakkojen tuonnin (EYVL L 36, 10.2.1999, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 D 0263: komission päätös 1999/263/EY, tehty 19.4.1999 (EYVL L 103, 20.4.1999, s. 33)

32000 D 0080: komission päätös 2000/80/EY, tehty 20.12.1999 (EYVL L 30, 4.2.2000, s. 41)

32002 D 0483: komission päätös 2002/483/EY, tehty 24.6.2002 (EYVL L 166, 25.6.2002, s. 25)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 D 0506: komission päätös 2005/506/EY, tehty 14.7.2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 68)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животни / Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt: Žaludky, měchýře a střeva zvířat / Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme / Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren / Toode: loomade maod, kusepõied ja sooled / Προϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώων / Product: Stomachs, bladders and intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux / Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale / Produkts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūšļi un zarnas / Produktas: skrandis, šlapimo pūslė ir gyvulių žarnos / Termék: állati gyomor, hólyag és bél / Prodott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimali / Product: Magen, blazen en darmen van dieren / Produkt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierząt / Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais / Produs: stomace, vezici urinare şi intestine de animale / Produkt: Žalúdky, mechúre a črevá zvierat / Proizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živali / Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar”

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Afganistanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АФГАНИСТАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AFGANISTAN / ”

ii)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

iii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iv)

Bangladeshin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БАНГЛАДЕШ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BANGLADESH / ”

v)

Bahrainin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БАХРЕЙН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BAHRAIN / ”

vi)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

vii)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CANADA / ”

viii)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

ix)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

x)

Kiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КИТАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHINA / ”

xi)

Costa Rican osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КОСТА РИКА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: COSTA RICA / ”

xii)

Egyptin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЕГИПЕТ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: EGIPT / ”

xiii)

Hondurasin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХОНДУРАС / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: HONDURAS / ”

xiv)

Kroatian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CROAŢIA / ”

xv)

Intian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: INDIA / ”

xvi)

Iranin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИРАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: IRAN / ”

xvii)

Japanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЯПОНИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: JAPONIA / ”

xviii)

Kuwaitin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КУВЕЙТ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: KUWEIT / ”

xix)

Libanonin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЛИВАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: LIBAN / ”

xx)

Marokon osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: МАРОКО / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: MAROC / ”

xxi)

Mongolian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: МОНГОЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: MONGOLIA / ”

xxii)

Meksikon osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: МЕКСИКО / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: MEXIC / ”

xxiii)

Nicaraguan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НИКАРАГУА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NICARAGUA / ”

xxiv)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

xxv)

Panaman osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ПАНАМА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: PANAMA / ”

xxvi)

Perun osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ПЕРУ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: PERU / ”

xxvii)

Pakistanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ПАКИСТАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: PAKISTAN / ”

xxviii)

Paraguayn osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ПАРАГВАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: PARAGUAY / ”

xxix)

Syyrian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СИРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: SIRIA / ”

xxx)

Tunisian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТУНИС / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TUNISIA / ”

xxxi)

Turkmenistanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТУРКМЕНИСТАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TURKMENISTAN / ”

xxxii)

Turkin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТУРЦИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TURCIA / ”

xxxiii)

Ukrainan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: УКРАЙНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: UCRAINA / ”

xxxiv)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xxxv)

Uruguayn osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: URUGUAY / ”

xxxvi)

Uzbekistanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: УЗБЕКИСТАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: UZBEKISTAN / ”

xxxvii)

Jugoslavian liittotasavallan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: REPUBLICA FEDERALĂ IUGOSLAVIA / ”

c)

Poistetaan liitteestä Romaniaa koskeva kohta.

22.

31999 D 0710: Komission päätös 1999/710/EY, tehty 15 päivänä lokakuuta 1999, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat jauhelihan ja raakalihavalmisteiden tuonnin (EYVL L 281, 4.11.1999, s. 82), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32000 D 0079: komission päätös 2000/79/EY, tehty 20.12.1999 (EYVL L 30, 4.2.2000, s. 39)

32000 D 0252: komission päätös 2000/252/EY, tehty 17.3.2000 (EYVL L 78, 29.3.2000, s. 28)

32000 D 0430: komission päätös 2000/430/EY, tehty 6.7.2000 (EYVL L 170, 11.7.2000, s. 14)

32001 D 0336: komission päätös 2001/336/EY, tehty 18.4.2001 (EYVL L 120, 28.4.2001, s. 39)

32002 D 0920: komission päätös 2002/920/EY, tehty 25.11.2002 (EYVL L 321, 26.11.2002, s. 49)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 D 0381: komission päätös 2004/381/EY, tehty 26.4.2004 (EUVL L 199, 7.6.2004, s. 8)

32005 D 0156: komission päätös 2005/156/EY, tehty 18.2.2005 (EUVL L 51, 24.2.2005, s. 26)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂŢILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляно месо и месни заготовки / Producto: carne picada y preparados de carne / Výrobek: mleté maso a masné polotovary / Produkt: hakket kød og tilberedt kød / Erzeugnis: Hackfleisch/ Faschiertes und Fleischzubereitungen / Toode: hakkliha ja tükilihast tooted / Προϊόν: κιμάδες και παρασκευάσματα κρέατος / Product: minced meat and meat preparations / Produit: viandes hachées et préparations de viande / Prodotto: carni macinate e preparazioni di carne / Produkts: malta gaļa un gaļas izstrādājumi / Produktas: Smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai / Termék: darált hús és húskészítmények / Prodott: ikkappuljat u prodotti tal-laħam ippreparati / Product: gehakt vlees en vleesbereidingen / Produkt: Mięso mielone i preparaty mięsne / Produto: carnes picadas e preparados de carnes / Produs: carne tocată şi preparate din carne / Produkt: mleté mäso a mäsové prípravky / Proizvod: mleto meso in mesni pripravki / Tuote: jauhettu liha ja lihavalmisteet / Varuslag: malet kött och köttberedningar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

MM

=

Мляно месо / Carne picada / Mleté maso / Hakket kød / Hackfleisch/Faschiertes / Hakkliha / Κιμάδες / Minced meat / Viandes hachées / Carni macinate / Malta gaļa / Smulkinta mėsa / Darált hús / Ikkappuljat / Gehakt vlees / Mięso mielone / Carnes picadas / Carne tocată / Mleté mäso / Mleto meso / Jauhettu liha / Malet kött

MP

=

Месни заготовки / Preparados de carne / Masné polotovary / Tilberedt kød / Fleischzubereitungen/ Tükilihast tooted / Παρασκευάσματα κρέατος / Meat preparations / Préparations de viande / Preparazioni di carni / Gaļas izstrādājumi / Mėsos pusgaminiai / Előkészített húsok / Preparazzjonijiet tal-laħam / Vleesbereidingen / Preparaty mięsne / Preparados de carnes / Preparate din carne / Mäsové prípravky / Mesni pripravki / Raakalihavalmisteet / Köttberedningar

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania art. 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Ţări şi întreprinderi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Australian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

Chilen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ЧИЛИ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHILE / ”

v)

Israelin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИЗРАЕЛ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISRAEL / ”

vi)

Islannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ISLANDA / ”

vii)

Uuden-Seelannin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: NOUA ZEELANDĂ / ”

viii)

Thaimaan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: THAILANDA / ”

c)

Poistetaan liitteestä Romaniaa koskeva kohta.

23.

32000 D 0050: komission päätös 2000/50/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, tuotantoeläintilojen tarkastamista koskevista vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 19, 25.1.2000, s. 51), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 2 artiklaan virke seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta selvitys on toimitettava ensimmäisen kerran viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2008.”.

24.

32000 D 0284: Komission päätös 2000/284/EY, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2000, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta ja päätösten 96/539/EY ja 96/540/EY muuttamisesta (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32000 D 0444: komission päätös 2000/444/EY, tehty 5.7.2000 (EYVL L 179, 18.7.2000, s. 15)

32000 D 0790: komission päätös 2000/790/EY, tehty 30.11.2000 (EYVL L 314, 14.12.2000, s. 32)

32001 D 0169: komission päätös 2001/169/EY, tehty 16.2.2001 (EYVL L 60, 1.3.2001, s. 62)

32001 D 0392: komission päätös 2001/392/EY, tehty 4.5.2001 (EYVL L 138, 22.5.2001, s. 22)

32001 D 0612: komission päätös 2001/612/EY, tehty 20.7.2001 (EYVL L 214, 8.8.2001, s. 51)

32001 D 0734: komission päätös 2001/734/EY, tehty 11.10.2001 (EYVL L 275, 18.10.2001, s. 19)

32002 D 0073: komission päätös 2002/73/EY, tehty 30.1.2002 (EYVL L 33, 2.2.2002, s. 18)

32002 D 0297: komission päätös 2002/297/EY, tehty 10.4.2002 (EYVL L 101, 17.4.2002, s. 46)

32002 D 0339: komission päätös 2002/339/EY, tehty 2.5.2002 (EYVL L 116, 3.5.2002, s. 63)

32002 D 0416: komission päätös 2002/416/EY, tehty 6.6.2002 (EYVL L 150, 8.6.2002, s. 56)

32002 D 0776: komission päätös 2002/776/EY, tehty 3.10.2002 (EYVL L 267, 4.10.2002, s. 30)

32003 D 0101: komission päätös 2003/101/EY, tehty 13.2.2003 (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 46)

32003 D 0243: komission päätös 2003/243/EY, tehty 3.3.2003 (EUVL L 89, 5.4.2003, s. 26)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0574: komission päätös 2003/574/EY, tehty 30.7.2003 (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 27)

32004 D 0070: komission päätös 2004/70/EY, tehty 6.1.2004 (EUVL L 15, 22.1.2004, s. 34)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

1.

Версия — Versión — Verze — Udgave — Fassung vom — Versioon — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versija — Versija — Változat — Verżjoni — Versie — Wersja — Versão — Versiune — Verzia — Verzija — Tilanne — Version

2.

Код по ISO — Código ISO — Kód ISO — ISO-kode — ISO-Code — ISO-kood — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO standarts — ISO kodas — ISO-kód — Kodiċi ISO — ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Cod ISO — Kód ISO — ISO-koda — ISO-koodi — ISO-kod

3.

Трета страна — Tercer país — Třetí země — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Trešā valsts — Trečioji šalis — Harmadik ország — Pajjiż terz — Derde land — Kraj trzeci — País terceiro — Ţara terţă — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa — Tredje land

4.

Наименование на одобрения център — Nombre del centro autorizado — Název schválené stanice — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama nimi — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Atzīta centra nosaukums — Patvirtinto centro pavadinimas — Az engedélyezett állomás neve — Isem taċ-ċentru approvat — Naam van het erkende centrum — Nazwa zatwierdzonego punktu — Nome do centro aprovado — Numele centrului autorizat — Názov schválenej stanice — Ime odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

5.

Адрес на одобрения център — Dirección del centro autorizado — Adresa schválené stanice — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama aadress — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Atzīta centra adrese — Patvirtinto centro adresas — Az engedélyezett állomás címe — Indirizz taċ-ċentru approvat — Adres van het erkende centrum — Adres zatwierdzonego punktu — Endereço aprovado — Adresa centrului autorizat — Adresa schválenej stanice — Naslov odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

6.

Одобряващ орган — Autoridad competente en materia de autorización — Příslušný schvalující orgán — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Tunnustuse andnud järelevalveasutus — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Iestāde, kura veic atzīšanu — Patvirtinanti institucija — Engedélyező hatóság — Awtorita' ta' l-approvazzjoni — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Organ zatwierdzający — Autoridade de aprovação — Autoritatea ce autorizează — Schvaľujúci orgán — Pristojni organ za odobritev — Hyväksyntäviranomainen — Godkännande myndighet

7.

Номер на одобрението — Número de autorización — Číslo schválení — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Tunnustusnumber — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Atzīšanas numurs — Patvirtinimo numeris — A működési engedély száma — Numru ta' l-approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia — Número de aprovação — Număr de autorizare — Číslo schválenia — Veterinarska številka odobritve — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer

8.

Дата на одобрението — Fecha de la autorización — Datum schválení — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Tunnustamise kuupäev — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Atzīšanas datums — Patvirtinimo data — A működési engedély kiadásának dátuma — Data ta' l-approvazzjoni — Datum van erkenning — Data zatwierdzenia — Data da aprovação — Data autorizării — Dátum schválenia — Datum odobritve — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet”.

b)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania;

c)

Korvataan liitteessä oleva alaviite a seuraavasti:

”(a)

Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще ц се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН — Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude přiřazeno po ukončení jednání probíhajícího v OSN — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Ajutine kood, mis ei mõjuta lõplikku nimetust, mis omistatakse riigile peale Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lõppu — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Pagaidu kods, kurš nekādā veidā neietekmē galīgo valsts nomenklatūru, kura tiks apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu rezultātā — Laikinas kodas, neturėsiantis įtakos pastoviai šalies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus šiuo metu vykstančioms deryboms Jungtinėse Tautose — Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az ország azon végleges elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását követően hagynak jóvá — Kodiċi proviżorju li ma jaffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż fil-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Ġnus Magħquda — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Tymczasowy kod, który w ostateczny sposób nie przesądza oznaczenia kraju, które zostanie uzgodnione w następstwie aktualnie trwających negocjacji na forum ONZ — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei ţări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor, ce se desfăşoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Naţiunilor Unite — Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté označenie tejto krajiny, ktoré jej bude pridelené po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v OSN — Začasna koda, ki ne vpliva na končno poimenovanje države in bo dodeljena po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.”

d)

Korvataan liitteessä oleva alaviite b seuraavasti:

”(b)

Само сперма, събрана от регистрирани коне — Sólo esperma procedente de caballos registrados — Pouze sperma odebrané od registrovaných koní — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Ainult registreeritud hobustelt kogutud sperma — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Tikai no reģistrētiem zirgiem iegūta sperma — Tiktai sperma, surinkta iš registruotų arklių — Kizárólag nyilvántartott lovaktól begyűjtött sperma — Sperma miġbura minn żwiemel reġistrati biss — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Tylko nasienie pochodzące od zarejestrowanych koni — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Numai material seminal recoltat de la cai înregistraţi — Iba sperma registrovaných koní — Le seme, pridobljeno od registriranih konj — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.”

25.

32000 D 0585: Komission päätös 2000/585/EY, tehty 7 päivänä syyskuuta 2000, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat kaninlihan ja tietynlaisen luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan tuonnin, sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tällaisessa tuonnissa (EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 D 0640: komission päätös 2001/640/EY, tehty 2.8.2001 (EYVL L 223, 18.8.2001, s. 28)

32001 D 0736: komission päätös 2001/736/EY, tehty 17.10.2001 (EYVL L 275, 18.10.2001, s. 32)

32002 D 0219: komission päätös 2002/219/EY, tehty 7.3.2002 (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 27)

32002 D 0646: komission päätös 2002/646/EY, tehty 31.7.2002 (EYVL L 211, 7.8.2002, s. 23)

32003 D 0074: komission päätös 2003/74/EY, tehty 31.1.2003 (EYVL L 28, 4.2.2003, s. 45)

32003 D 0163: komission päätös 2003/163/EY, tehty 7.3.2003 (EUVL L 66, 11.3.2003, s. 41)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0571: komission päätös 2003/571/EY, tehty 31.7.2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 79)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

32004 D 0212: komission päätös 2004/212/EY, tehty 6.1.2004 (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 11)

32004 D 0245: komission päätös 2004/245/EY, tehty 9.3.2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 62)

32004 D 0413: komission päätös 2004/413/EY, tehty 28.4.2004 (EUVL L 151, 30.4.2004, s. 62)

Poistetaan liitteestä II seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

26.

32000 D 0609: Komission päätös 2000/609/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sekä eläinlääkärintodistuksista tarhattujen sileälastaisten lintujen (ratitae) lihan tuonnissa samoin kuin luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta (EYVL L 258, 12.10.2000, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32000 D 0782: komission päätös 2000/782/EY, tehty 8.12.2000 (EYVL L 309, 9.12.2000, s. 37)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 D 0573: komission päätös 2003/573/EY, tehty 31.7.2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 89)

32003 D 0810: komission päätös 2003/810/EY, tehty 17.11.2003 (EUVL L 305, 22.11.2003, s. 11)

32004 D 0118: komission päätös 2004/118/EY, tehty 28.1.2004 (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 34)

32004 D 0415: komission päätös 2004/415/EY, tehty 29.4.2004 (EUVL L 151, 30.4.2004, s. 73)

32005 D 0804: komission päätös 2005/804/EY, tehty 18.11.2005 (EUVL L 303, 22.11.2005, s. 56)

Poistetaan liitteestä I seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

27.

32001 D 0556: Komission päätös 2001/556/EY, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, väliaikaisten luetteloiden laatimisesta kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia (EYVL L 200, 25.7.2001, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 D 0926: komission päätös 2002/926/EY, tehty 25.11.2002 (EYVL L 322, 27.11.2002, s. 49)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 D 0033: komission päätös 2005/33/EY, tehty 14.1.2005 (EUVL L 16, 20.1.2005, s. 59)

a)

Korvataan liitteen otsikko ja viittausmerkit seuraavasti:

Продукт: желатин, предназначен за човешка консумация / Producto: gelatina destinada al consumo humano / Výrobek: želatina určená k lidské spotřebě / Produkt: gelatine til konsum / Erzeugnis: zum Verzehr bestimmte Gelatine / Toode: želatiin toiduks / Προϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωπο / Product: gelatine intended for human consumption / Produit: gélatine destinée à la consommation humaine / Prodotto: gelatine destinate al consumo umano / Produkts: lietošanai pārtikā paredzēts želatīns / Produktas: želatina, skirta žmonių maistui / Termék: emberi fogyasztásra szánt zselatin / Prodott: ġelatina għall-konsum uman / Product: voor menselijke consumptie bestemde gelatine / Produkt: żelatyna spożywcza / Produto: gelatina destinada ao consumo humano / Produs: gelatină destinată consumului uman / Produkt: Želatina na ľudskú konzumáciu / Proizvod: želatina, namenjena prehrani ljudi / Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini / Varuslag: gelatin avsett som livsmedel

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţă naţională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region”.

b)

Lisätään liitteessä oleviin taulukoiden otsikoihin kohdat seuraavasti:

i)

Argentiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: АРЖЕНТИНА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

Brasilian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iii)

Valko-Venäjän osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: БЕЛАРУС / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: BELARUS / ”

iv)

Kanadan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КАНАДА / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Tara: CANADA / ”

v)

Sveitsin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

Kiinan osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КИТАЙ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: CHINA / ”

vii)

Kolumbian osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КОЛУМБИЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: COLUMBIA / ”

viii)

Korean osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: КОРЕЯ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: COREEA / ”

ix)

Pakistanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ПАКИСТАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: PAKISTAN / ”

x)

Taiwanin osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: ТАЙВАН / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: TAIWAN / ”

xi)

Amerikan yhdysvaltojen osalta ennen espanjankielistä kohtaa:

”Страна: С А Щ / ”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen:

”Ţara: SUA / ”

28.

32001 D 0600: Komission päätös 2001/600/EY, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2001, Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen eläinten tuontia koskevista suojatoimenpiteistä bluetongue-tautitapausten vuoksi tehdyn päätöksen 1999/542/EY kumoamisesta, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista elävien naudan- ja siansukuisten eläinten tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn päätöksen 98/372/EY muuttamisesta eräiden Bulgariaa koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi ja kolmansia maita, joista jäsenvaltiot sallivat lampaiden ja vuohien tuonnin, koskevan luettelon muuttamisesta tehdyn päätöksen 97/232/EY muuttamisesta (EYVL L 210, 3.8.2001, s. 51)

Kumotaan päätös 2001/600/EY.

29.

32001 D 0881: Komission päätös 2001/881/EY, tehty 7 päivänä joulukuuta 2001, kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle (EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 D 0455: komission päätös 2002/455/EY, tehty 13.6.2002 (EYVL L 155, 14.6.2002, s. 59)

32002 D 0986: komission päätös 2002/986/EY, tehty 13.12.2002 (EYVL L 344, 19.12.2002, s. 20)

32003 D 0506: komission päätös 2003/506/EY, tehty 3.7.2003 (EUVL L 172, 10.7.2003, s. 16)

32003 D 0831: komission päätös 2003/831/EY, tehty 20.11.2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 61)

32004 D 0273: komission päätös 2004/273/EY, tehty 18.3.2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 21)

32004 D 0408: komission päätös 2004/408/EY, tehty 26.4.2004 (EUVL L 208, 10.6.2004, s. 17)

32004 D 0469: komission päätös 2004/469/EY, tehty 29.4.2004 (EUVL L 212, 12.6.2004, s. 7)

32004 D 0517: komission päätös 2004/517/EY, tehty 21.6.2004 (EUVL L 221, 22.6.2004, s. 18)

32004 D 0608: komission päätös 2004/608/EY, tehty 19.8.2004 (EUVL L 274, 24.8.2004, s. 15)

32005 D 0013: komission päätös 2005/13/EY, tehty 3.1.2005 (EUVL L 6, 8.1.2005, s. 8)

32005 D 0102: komission päätös 2005/102/EY, tehty 26.1.2005 (EUVL L 33, 5.2.2005, s. 30)

32005 D 0485: komission päätös 2005/485/EY, tehty 22.6.2005 (EUVL L 181, 13.7.2005, s. 1)

32006 D 0117: komission päätös 2006/117/EY, tehty 3.2.2006 (EUVL L 53, 23.2.2006, s. 1)

32006 D 0414: komissio n päätös 2006/414/EY, tehty 7.6.2006 (EUVL L 164, 16.6.2006, s. 27)

a)

Poistetaan liitteessä olevasta Kreikkaa koskevasta taulukosta seuraavat kohdat:

”Ormenion* R”, ”Promachonas F”, ja ”Promachonas R”,

b)

Poistetaan liitteenä olevasta Unkaria koskevasta taulukosta seuraava kohta:

”Nagylak (13) R”

c)

Poistetaan liitteestä alaviite 13.

30.

32002 D 0472: Komission päätös 2002/472/EY, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, Bulgarian tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (EYVL L 163, 21.6.2002, s. 24)

Kumotaan päätös 2002/472/EY.

31.

32003 D 0630: Komission päätös 2003/630/EY, tehty 29 päivänä elokuuta 2003, Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta Romaniasta tuotavien eläinperäisten tuotteiden eläinlääkärintarkastusten osalta (EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55)

Kumotaan päätös 2003/630/EY.

32.

32003 D 0858: Komission päätös 2003/858/EY, tehty 21 päivänä marraskuuta 2003, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista (EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 D 0454: komission päätös 2004/454/EY, tehty 29.4.2004 (EUVL L 156, 30.4.2004, s. 29)

32004 D 0914: komission päätös 2004/914/EY, tehty 16.12.2004 (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 60)

32005 D 0742: komission päätös 2005/742/EY, tehty 19.10.2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 71)

Poistetaan liitteestä I Bulgariaa koskeva kohta.

33.

32004 R 0136: Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11)

Poistetaan liitteestä V seuraavat maat:

”Bulgaria”,

”Romania”.

34.

32004 D 0211: Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1)

Poistetaan liitteestä I Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kohdat.

35.

32004 D 0233: Komission päätös 2004/233/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, laboratorioiden valtuuttamiseksi tekemään eräille kotieläiminä pidetyille lihansyöjille annettujen raivotautirokotteiden tehokkuustarkastuksia (EUVL L 71, 10.3.2004, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 D 0448: komission päätös 2004/448/EY, tehty 29.4.2004 (EUVL L 155, 30.4.2004, s. 80)

32004 D 0693: komission päätös 2004/693/EY, tehty 8.10.2004 (EUVL L 315, 14.10.2004, s. 47)

32005 D 0392: komission päätös 2005/392/EY, tehty 17.5.2005 (EUVL L 130, 24.5.2005, s. 17)

32005 D 0656: komission päätös 2005/656/EY, tehty 14.9.2005 (EUVL L 241, 17.9.2005, s. 63)

32006 D 0048: komission päätös 2006/48/EY, tehty 27.1.2006 (EUVL L 26, 31.1.2006, s. 20)

Lisätään liitteeseen I Belgiaa (BE) koskevan kohdan jälkeen seuraava:

National Diagnostic Veterinary Research Institute, National Reference Laboratory for Animal Rabies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

Sofia 1606”

ja ennen Ruotsia (SE) koskevaa kohtaa:

1.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti

2.

Institutul Pasteur

Calea Giuleşti nr. 333, sectorul 5

codul 060288, Bucureşti”.

36.

32004 D 0253: Komission päätös 2004/253/EY, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2004, Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta Romaniasta Unkariin tuotavien elävien eläinten eläinlääkintätarkastusten osalta (EUVL L 79, 17.3.2004, s. 47)

Kumotaan päätös 2004/253/EY.

37.

32004 D 0361: Komission päätös 2004/361/EY, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2004, Romaniasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (EUVL L 113, 20.4.2004, s. 54)

Kumotaan päätös 2004/361/EY.

38.

32004 D 0432: Komission päätös 2004/432/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 43), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 D 0685: komission päätös 2004/685/EY, tehty 27.9.2004 (EUVL L 312, 9.10.2004, s. 19)

32005 D 0233: komission päätös 2005/233/EY, tehty 11.3.2005 (EUVL L 72, 18.3.2005, s. 30)

32006 D 0208: komission päätös 2006/208/EY, tehty 7.3.2006 (EUVL L 75, 14.3.2006, s. 20)

Poistetaan liitteestä seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

39.

32004 D 0438: Komission päätös 2004/438/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 73), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32006 D 0295: komission päätös 2006/295/EY, tehty 18.4.2006 (EUVL L 108, 21.4.2006, s. 24)

Poistetaan liitteestä I seuraavia maita koskevat kohdat:

 

Bulgaria,

 

Romania.

40.

32004 D 0616: Komission päätös 2004/616/EY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2004, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta (EUVL L 278, 27.8.2004, s. 64)

Poistetaan liitteestä Romaniaa koskeva kohta.

41.

32004 D 0639: Komission päätös 2004/639/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2004, naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä (EUVL L 292, 15.9.2004, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32005 D 0290: komission päätös 2005/290/EY, tehty 4.4.2005 (EUVL L 93, 12.4.2005, s. 34)

32006 D 0016: komission päätös 2006/16/EY, tehty 5.1.2006 (EUVL L 11, 17.1.2006, s. 21)

32006 D 0292: komission päätös 2006/292/EY, tehty 12.4.2006 (EUVL L 107, 20.4.2006, s. 42)

Poistetaan liitteestä I Romaniaa koskeva kohta.

42.

32004 D 0825: Komission päätös 2004/825/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2004, hevoseläinten tuontia Romaniasta koskevista suojatoimenpiteistä (EUVL L 358, 3.12.2004, s. 18)

Kumotaan päätös 2004/825/EY.

43.

32004 R 0911: Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 65)

a)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Bulgarian ja Romanian osalta sovelletaan 3 kohdassa säädettyä poikkeusta yli kuusi kuukautta ennen Bulgarian ja Romanian liittymispäivää syntyneisiin nautaeläimiin.”;

b)

Lisätään liitteeseen I Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

BG”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

RO”

44.

32005 D 0432: Komission päätös 2005/432/EY, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2005, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sekä päätösten 97/41/EY, 97/221/EY ja 97/222/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2005, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32006 D 0330: komission päätös 2006/330/EY, tehty 5.4.2006 (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 43)

a)

Poistetaan liitteessä II olevasta I osasta Bulgariaa koskeva kohta.

b)

Poistetaan liitteessä II olevasta II osasta Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kohdat.

45.

32005 D 0648: Komission päätös 2005/648/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2005, Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa (EUVL L 238, 15.9.2005, s. 16)

Kumotaan päätös 2005/648/EY.

46.

32005 D 0710: Komission päätös 2005/710/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyyn esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 42)

Kumotaan päätös 2005/710/EY.

47.

32006 D 0168: Komission päätös 2006/168/EY, tehty 4 päivänä tammikuuta 2006, eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19)

Poistetaan liitteestä I Romaniaa koskeva kohta.

48.

32006 D 0264: Komission päätös 2006/264/EY, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2006, Romaniassa esiintyvään Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 95, 4.4.2006, s. 6)

Kumotaan päätös 2006/264/EY.

II.   KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

32005 D 0870: Komission päätös 2005/870/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 2005, Bulgarian tunnustamisesta vapaaksi Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al. -organismista (EUVL L 319, 7.12.2005, s. 9)

Kumotaan komission päätös 2005/870/EY.

2.

32005 D 0942: Komission päätös 2005/942/EY, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti kolmansissa maissa tuotettua metsänviljelyaineistoa koskevista takeista (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 92)

Poistetaan liitteestä Romaniaa koskeva kohta.

5.   KALASTUS

1.

32001 R 0080: Komission asetus (EY) N:o 80/2001, annettu 16 päivänä tammikuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajajärjestöjen hyväksynnän tiedonannoista sekä hintojen ja interventioiden vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn osalta (EYVL L 13, 17.1.2001, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 R 2494: komission asetus (EY) N:o 2494/2001, annettu 19.12.2001 (EYVL L 337, 20.12.2001, s. 22)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteessä VIII olevaan taulukkoon 1 seuraava:

NUTS-koodi ”ISO-A3”

Maa

NUTS-alueet

”BGR

България

 

BG01

 

Severozapaden

BG02

 

Severen tsentralen

BG03

 

Severoiztochen

BG04

 

Yugozapaden

BG05

 

Yuzhen tsentralen

BG06

 

Yugoiztochen

ROU

România

 

RO01

 

Nord-Est

RO02

 

Sud-Est

RO03

 

Sud

RO04

 

Sud-Vest

RO05

 

Vest

RO06

 

Nord-Vest

RO07

 

Centru

RO08

 

Bucureşti”;

b)

Lisätään liitteessä VIII olevaan taulukkoon 6 seuraava:

Koodi

Valuutta

”BGN

Bulgarian lev

RON

Romanian uusi leu”.

2.

32001 R 2065: Komission asetus (EY) N:o 2065/2001, annettu 22 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien tietojen osalta (EYVL L 278, 23.10.2001, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan espanjaa koskevien kohtien eteen seuraava:

”bulgariaksi:

’… уловени …” tai ’… уловени в сладки води …” tai ’… отгледани …” ”;

ja portugalia ja slovakkia koskevien kohtien väliin seuraava:

”romaniaksi:

’… pescuit …” tai ’… pescuit în ape dulci …” tai ’… produs de acvacultură …” ”.

3.

32002 R 2306: Komission asetus (EY) N:o 2306/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, asetuksen (ETY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden tuontihintojen ilmoittamisen osalta (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 94)

a)

Lisätään liitteessä olevaan taulukkoon 1 Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BGR

Bulgaria”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”ROU

Romania”;

b)

Lisätään liitteessä olevassa taulukossa 2 olevan luettelon alkuun seuraava:

”BGN

Bulgarian lev”

ja Ruotsia koskevan kohdan eteen seuraava:

”RON

Romanian uusi leu”;

c)

Lisätään liitteessä olevaan taulukkoon 3 seuraava:

Jäsenvaltio

Koodi

Satama

”Bulgaria

Kaikki tullitoimipaikat, jotka laskevat tavaroita vapaaseen liikkeeseen.

Romania

Kaikki tullitoimipaikat, jotka laskevat tavaroita vapaaseen liikkeeseen.”

6.   LIIKENNEPOLITIIKKA

A.   MAANTIELIIKENNE

31998 R 2121: Komission asetus (ETY) N:o 2121/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston asetusten (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä linja-autoilla harjoitettavan henkilöliikenteen kuljetusasiakirjojen osalta (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteissä II, IV ja V olevaan alaviitteeseen 1 seuraava:

 

”(BG) Bulgaria”,

 

”(RO) Romania”;

b)

Korvataan liitteessä VI olevaan ilmoituksen malliin sisältyvä taulukko seuraavasti:

”Vastaanottava jäsenvaltio

Matkustajien lukumäärä

Matkustajien lukumäärä Km

Liikennelaji

Liikennelaji

säännöllinen

satunnaisliikenne

säännöllinen

satunnaisliikenne

B

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

D

 

 

 

 

EST

 

 

 

 

GR

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

IRL

 

 

 

 

I

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

L

 

 

 

 

H

 

 

 

 

M

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

A

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

P

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

SLO

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

FIN

 

 

 

 

S

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

Kabotaasiliikenne yhteensä”.

 

 

 

 

B.   SISÄVESILIIKENNE

31977 D 0527: Komission päätös 77/527/ETY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1977, meriväylän luonteisten väylien luettelosta neuvoston direktiivin 76/135/ETY soveltamiseksi (EYVL L 209, 17.8.1977, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteen otsikkoon seuraava:

”ПРИЛОЖЕНИЕ” ja ”Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО”;

”Anexă” ja ”Lista căilor navigabile cu caracter maritim stabilită conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE”.

b)

Lisätään liitteessä olevaan luetteloon seuraava:

”ROMÂNIA

Dunărea: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe Braţul Sulina.”.

7.   VEROTUS

1.

31992 R 2719: Komission asetus (ETY) N:o 2719/92, annettu 11 päivänä syyskuuta 1992, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta (EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 R 2225: komission asetus (ETY) N:o 2225/93, annettu 27.7.1993 (EYVL L 198, 7.8.1993, s. 5)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Korvataan 2 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti laaditun saateasiakirjan 24 kohdan lähettäjän allekirjoitukselle varattuun osaan on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

Освободен от подпис

Dispensa de firma

Podpis prominut

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Allkirjanõudest loobutud

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Derīgs bez paraksta

Parašo nereikalaujama

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Van ondertekening vrijgesteld

Z pominięciem podpisu

Dispensa de assinatura

Dispensă de semnătură

Podpis sa nevyžaduje

Opustitev podpisa”.

b)

Korvataan liitteessä I olevien selventävien huomautusten 2 kohdan 12 kohdassa oleva lyhenteiden luettelo seuraavasti:

”BE

Belgia

BG

Bulgaria

CZ

Tšekin tasavalta

DK

Tanska

DE

Saksa

EE

Viro

GR

Kreikka

ES

Espanja

FR

Ranska

IE

Irlanti

IT

Italia

CY

Kypros

LV

Latvia

LT

Liettua

LU

Luxemburg

HU

Unkari

MT

Malta

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

PT

Portugali

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

GB

Yhdistynyt kuningaskunta”.

2.

32004 R 1925: Komission asetus (EY) N:o 1925/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 331, 5.11.2004, s. 13)

Lisätään liitteeseen Belgiaa ja Tšekkiä koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Romania”.

8.   TILASTOT

1.

31977 R 1868: Komission asetus (ETY) N:o 1868/77, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1977, siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan annetun asetuksen (ETY) N:o 2782/75 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 209, 17.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja – Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31985 R 3759: komission asetus (ETY) N:o 3759/85, annettu 23.12.1985 (EYVL L 356, 31.12.1985, s. 64)

31987 R 1351: komission asetus (ETY) N:o 1351/87, annettu 15.5.1987 (EYVL L 127, 16.5.1987, s. 18)

31990 R 2773: komission asetus (ETY) N:o 2773/90, annettu 27.9.1990 (EYVL L 267, 29.9.1990, s. 25)

31994 R 3239: komission asetus (EY) N:o 3239/94, annettu 21.12.1994 (EYVL L 338, 28.12.1994, s. 48)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”BG (Bulgaria)”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”RO (Romania)”;

b)

Lisätään liitteessä II olevan taulukon alaviitteeseen 1 seuraava:

”Bulgaria:

yksi alue

Romania:

yksi alue”.

2.

31991 D 0450: Komission päätös 91/450/ETY, Euratom, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1991, jäsenvaltioiden alueiden määrittelemisestä markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom 1 artiklan soveltamiseksi (EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen seuraava:

a)

Lisätään Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgarian tasavallan talousalueeseen kuuluu:

Bulgarian tasavallan alue,

kansallinen ilmatila, aluevedet ja kansainvälisillä vesillä sijaitseva mannerjalusta, johon maalla on yksinomaiset oikeudet,

territoriaaliset erillisalueet – toisin sanoen maantieteelliset alueet, jotka sijaitsevat muualla maailmassa ja joita maan hallintojärjestelmä (suurlähetystöt, konsulaatit, sotilastukikohdat, tutkimusasemat) käyttää kansainvälisten sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten nojalla – muiden kuin sellaisten toimien osalta, jotka koskevat erillisalueen muodostavan maan ja tällä maalla sen hankintahetkellä sijaitsevien rakennusten omistamista,

eksterritoriaaliset erillisalueet – toisin sanoen maan maantieteellisen alueen osat, joita muiden maiden hallintojärjestelmät, Euroopan yhteisöjen toimielimet tai kansainväliset järjestöt käyttävät kansainvälisten sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten nojalla – ainoastaan sellaisten toimien osalta, jotka koskevat erillisalueen muodostavan maan ja tällä maalla sen myyntihetkellä sijaitsevien rakennusten omistamista,

kansainvälisillä vesillä maan mannerjalustan ulkopuolella sijaitsevat öljy-, maakaasu- ja vastaavat esiintymät, joita hyödyntävät edellä olevissa alakohdissa määritetyllä alueella sijaitsevat yksiköt.”;

b)

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Romanian talousalueeseen kuuluu:

Romanian alue,

kansallinen ilmatila, aluevedet ja kansainvälisillä vesillä sijaitseva mannerjalusta, johon maalla on yksinomaiset oikeudet,

territoriaaliset erillisalueet – toisin sanoen maantieteelliset alueet, jotka sijaitsevat muualla maailmassa ja joita maan hallintojärjestelmä (suurlähetystöt, konsulaatit, sotilastukikohdat, tutkimusasemat) käyttää kansainvälisten sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten nojalla – muiden kuin sellaisten toimien osalta, jotka koskevat erillisalueen muodostavan maan ja tällä maalla sen hankintahetkellä sijaitsevien rakennusten omistamista,

eksterritoriaaliset erillisalueet – toisin sanoen maan maantieteellisen alueen osat, joita muiden maiden hallintojärjestelmät, Euroopan yhteisöjen toimielimet tai kansainväliset järjestöt käyttävät kansainvälisten sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten nojalla – ainoastaan sellaisten toimien osalta, jotka koskevat erillisalueen muodostavan maan ja tällä maalla sen myyntihetkellä sijaitsevien rakennusten omistamista,

kansainvälisillä vesillä maan mannerjalustan ulkopuolella sijaitsevat öljy-, maakaasu- ja vastaavat esiintymät, joita hyödyntävät edellä olevissa alakohdissa määritetyllä alueella sijaitsevat yksiköt.”.

3.

31998 D 0385: Komission päätös 98/385/EY, tehty 13 päivänä toukokuuta 1998, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 174, 18.6.1998, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32000 D 0363: komission päätös 2000/363/EY, tehty 28.4.2000 (EYVL L 132, 5.6.2000, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 D 0366: komission päätös 2005/366/EY, tehty 4.3.2005 (EUVL L 123, 17.5.2005, s. 1)

Lisätään liitteeseen II Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BG

BG00

X

Akhotopol

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Svistov

BGSVI

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Toutracan

BGTRP

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Tzarevo

BGMIC

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Varna

BGVAR

 

X

 

BG

BG00

X

Varna-Zapad

BGVAZ

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Vidin

BGVID

BGLOM

 

 

BG

BG00

X