7.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/15


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1637/2006,

annettu 2 päivänä marraskuuta 2006,

euron käyttöönottamiseen Sloveniassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja

(EKP/2006/15)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 19.1 artiklan ja 47.2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (1),

ottaa huomioon vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (3),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (5),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotto Sloveniassa 1 päivänä tammikuuta 2007 merkitsee sitä, että Sloveniassa sijaitseviin luottolaitoksiin ja luottolaitosten sivukonttoreihin sovelletaan varantovelvoitetta tästä ajankohdasta lähtien.

(2)

Näiden laitosten liittyminen Euroopan keskuspankin (EKP) vähimmäisvarantojärjestelmään edellyttää siirtymäsäännösten hyväksymistä, jotta luottolaitokset voidaan integroida sujuvasti ilman, että rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa, Slovenia mukaan luettuna, oleville luottolaitoksille asetettaisiin suhteettomia rasitteita.

(3)

Perussäännön 5 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan nojalla jäsenvaltiot ovat velvollisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kansallisella tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet EKP:n tilastovaatimusten edellyttämien tilastotietojen keräämiseksi ja tilastointiin liittyvien valmistelujen suorittamiseksi ajoissa euron käyttöönottamista varten,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Käsitteitä ”laitos”, ”varantovelvoite”, ”pitoajanjakso”, ”varantopohja” ja ”rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio” käytetään tässä asetuksessa samassa merkityksessä kuin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9).

2 artikla

Sloveniassa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklassa säädetään, Sloveniassa sijaitsevia laitoksia koskee siirtymäpitoajanjakso 1 päivästä tammikuuta 200716 päivään tammikuuta 2007.

2.   Sloveniassa sijaitsevan laitoksen varantopohja siirtymäpitoajanjaksolle määritellään 31 päivänä lokakuuta 2006 päivätyn taseen tietojen perusteella. Sloveniassa sijaitsevat laitokset ilmoittavat varantopohjan Banka Slovenijelle EKP:n raha- ja pankkitilastointia koskevan tiedonkeruun mukaisesti siten kuin asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) säädetään. Sloveniassa sijaitsevat laitokset, joita koskee asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) 2 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus, laskevat varantopohjan siirtymäpitoajanjaksolle 30 päivänä syyskuuta 2006 päivätyn taseensa perusteella.

3.   Siirtymäpitoajanjakson osalta joko Sloveniassa sijaitseva laitos itse tai Banka Slovenije laskee kyseistä laitosta koskevan vähimmäisvarantovelvoitteen. Osapuoli, joka laskee vähimmäisvarantovelvoitteen, toimittaa laskelmansa toiselle osapuolelle niin, että tälle jää riittävästi aikaa tarkistaa se ja toimittaa sitä koskevat korjaukset viimeistään 11 päivänä joulukuuta 2006. Molemmat osapuolet vahvistavat lasketun vähimmäisvarantovelvoitteen mahdollisesti siihen tehtyine korjauksineen viimeistään 12 päivänä joulukuuta 2006. Mikäli laskelman vastaanottanut osapuoli ei vahvista vähimmäisvarantovelvoitteen määrää viimeistään 12 päivänä joulukuuta 2006, kyseisen osapuolen katsotaan hyväksyneen lasketun vähimmäisvarantovelvoitteen soveltamisen siirtymäpitoajanjaksona.

3 artikla

Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Sloveniassa sijaitsevia laitoksia koskeva siirtymäpitoajanjakso ei vaikuta siihen pitoajanjaksoon, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklan mukaisesti muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseviin laitoksiin.

2.   Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevat laitokset voivat päättää vähentää varantopohjastaan velat Sloveniassa sijaitseville laitoksille 13 päivän joulukuuta 2006 ja 16 päivän tammikuuta 2007 välisenä pitoajanjaksona ja 17 päivän tammikuuta 2007 ja 13 päivän helmikuuta 2007 välisenä pitoajanjaksona, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantovelvoitetta laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3.   Muissa rahaliittoon osallistuvissa maissa sijaitsevien laitosten, jotka haluavat vähentää velat Sloveniassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantovelvoitteensa 31 päivänä lokakuuta 2006 päivätyn taseen perusteella 13 päivän joulukuuta 2006 ja 16 päivän tammikuuta 2007 välisen pitoajanjakson osalta ja 30 päivänä marraskuuta 2006 päivätyn taseen perusteella 17 päivän tammikuuta 2007 ja 13 päivän helmikuuta 2007 välisen pitoajanjakson osalta sekä ilmoitettava tiedot taulukossa, joka on asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 viidennen alaviitteen mukainen ja jossa Sloveniassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmän alaisuuteen kuuluvina laitoksina.

Tämä ei rajoita laitosten velvollisuutta antaa kyseisiä ajanjaksoja koskevat tilastotiedot asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti siten, että Sloveniassa sijaitsevat luottolaitokset esitetään vielä ”Ulkomaat”-kohdassa.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) vahvistettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   Joulukuussa 2006, tammikuussa 2007 ja helmikuussa 2007 alkavien pitoajanjaksojen osalta muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten, joita koskee asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) 2 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus ja jotka haluavat vähentää velat Sloveniassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantovelvoitteensa 30 päivänä syyskuuta 2006 päivätyn taseen perusteella ja ilmoitettava tiedot asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 viidennen alaviitteen mukaisessa taulukossa, jossa Sloveniassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmän alaisuuteen kuuluvina laitoksina.

Tämä ei rajoita laitosten velvollisuutta antaa kyseisiä ajanjaksoja koskevia tilastotietoja asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti siten, että Sloveniassa sijaitsevat luottolaitokset esitetään vielä ”Ulkomaat”-kohdassa.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) vahvistettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä, sovelletaan asetusten (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) säännöksiä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä marraskuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 134/2002 (EYVL L 24, 26.1.2002, s. 1).

(2)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2181/2004 (EKP/2004/21) (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42).