17.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1546/2006,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2006,

toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaan komission tehtävä on tarvittaessa vahvistaa toimenpiteet ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi kaikkialla yhteisössä. Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä huhtikuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 622/2003 (2) oli ensimmäinen tällaisia toimenpiteitä sisältänyt säädös.

(2)

Tarvitaan toimenpiteitä yhteisten perusvaatimusten täsmentämiseksi, erityisesti nestemäisten räjähteiden ilma-alukseen viemisen lisääntyneen riskin huomioon ottamiseksi. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden välein tekniikan kehityksen, lentoasemille aiheutuvien toiminnallisten seurausten ja matkustajiin kohdistuvan vaikutuksen perusteella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaisesti ja laittomien tekojen ehkäisemiseksi asetuksen (EY) N:o 622/2003 liitteessä vahvistettujen toimenpiteiden pitäisi olla salaisia eikä niitä pitäisi julkaista. Samaa sääntöä sovelletaan myös kaikkiin muutossäädöksiin. Tästä huolimatta matkustajille pitäisi ilmoittaa selkeästi niitä esineitä koskevista säännöistä, joita ei saa viedä ilma-alukseen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 622/2003 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 622/2003 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Liitteen luottamuksellisuuteen sovelletaan mainitun asetuksen 3 artiklaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 849/2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 89, 5.4.2003, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 240/2006 (EUVL L 40, 11.2.2006, s. 3).


LIITE

Tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti liite on salainen eikä sitä julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.