19.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 227/3


KOMISSION ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1248/2006,

annettu 7 päivänä elokuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan,

on kuullut Euroopan parlamenttia, neuvostoa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta, tilintarkastustuomioistuinta, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, alueiden komiteaa, oikeusasiamiestä ja Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska vaatimus, jonka mukaan komission on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle ennen 15 päivää huhtikuuta sellaisten edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen peruuttamisesta, joita ei ole sidottu 31 päivään maaliskuuta mennessä, on osoittautunut liian ankaraksi, määräaikaa olisi pidennettävä kahdella viikolla 30 päivään huhtikuuta.

(2)

Olisi täsmennettävä, että väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmää sovellettaessa katsotaan, että edelliseksi varainhoitovuodeksi hyväksyttyihin kokonaismäärärahoihin sisältyvät kyseisen varainhoitovuoden aikana tehtyjen määrärahasiirtojen mukaiset korjaukset.

(3)

Olisi selvennettävä, että komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) 7 ja 8 artiklan säännöksiä euron muuntamisesta muiksi valuutoiksi sovelletaan ainoastaan silloin, kun muunnon toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjä, ja että sitä ei sovelleta silloin, kun sen toteuttaa tavaran- tai palveluntoimittaja taikka edunsaaja hankinta- tai avustussopimuksessa sovittujen erityissääntöjen mukaisesti. Komission tilinpitäjä olisi tehokkuussyistä valtuutettava vahvistamaan euron kuukausittainen laskennallinen kurssi kirjanpidon tarpeita varten. Lisäksi olisi vahvistettava muuntokursseja koskeva erityissääntö, jota sovelletaan muuna valuuttana kuin euroina henkilöstölle maksettaviin korvauksiin, jotta voitaisiin varmistaa seurattavuus ja komission virkamiesten tasapuolinen kohtelu.

(4)

Moitteettoman varainhoidon periaatteen osalta olisi selkeytettävä ennakkoarvioinnin sisältöä ja kohdennettava ennakko-, väli- ja jälkiarvioinnit paremmin ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Ensisijaisia arviointikohteita olisi sen vuoksi tarkistettava huomion keskittämiseksi ehdotuksiin, joilla on merkitystä yritysten ja/tai kansalaisten kannalta, ja sellaisten pilottihankkeiden ja valmistelutoimien kattamiseksi, joita on tarkoitus jatkaa. Lisäksi olisi huolehdittava arviointien keskinäisestä täydentävyydestä, kun hankkeet ja toimet kuuluvat jo arvioinnin piiriin (esimerkiksi komission ja jäsenvaltioiden yhteiset tehtävät).

(5)

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi menojen hyväksymistä edeltävissä ennakkotarkastuksissa katsoa, että joukko samankaltaisia yksittäisiä maksutapahtumia, jotka koskevat henkilöstön palkkoihin tai eläkkeisiin taikka virkamatka- tai sairaskulukorvauksiin liittyviä toistuvia menoja, muodostaa yhden maksutapahtuman. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi tällöin toimitettava riskinarviointinsa mukaisesti jälkitarkastus.

(6)

Neuvottelumenettelyistä annettavaan kertomukseen olisi sisällytettävä ainoastaan tapaukset, joissa neuvottelumenettelyä on käytetty tavanomaisista hankintamenettelyistä poiketen.

(7)

Koska suoriteperusteinen kirjanpito otettiin käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2005, ja koska kirjanpitotiedot ovat jatkuvasti saatavilla tietojärjestelmässä, koetase olisi järkevintä ja nopeinta laatia samana päivänä, jona tilinpitäjä luopuu tehtävästään. Jos tehtävän hoitaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta, koetase voitaisiin laatia *samana päivänä odottamatta alustavan tilinpäätöksen vahvistamista.

(8)

Jotta tilinpitäjä voisi hoitaa kassanhallintatehtävänsä tehokkaasti, hänet olisi valtuutettava toimittamaan pankkitapahtumia toteuttamaan valtuutettujen henkilöiden nimet ja nimikirjoitusnäytteet kaikille rahoituslaitoksille, joissa hän on avannut tilejä.

(9)

Maksun enimmäismäärää, jonka ennakoiden hoitaja voi suorittaa, olisi nostettava 30 000 eurosta 60 000 euroon silloin, kun maksuja on käytännössä mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista maksaa talousarvioon sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(10)

Valtuutetulla tai edelleenvaltuutetulla tulojen ja menojen hyväksyjällä olisi oltava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 21 a artiklan perusteella mahdollisuus kieltäytyä vahvistetun toimeksiannon toteuttamisesta, jos se on selvästi lainvastainen.

(11)

Koska kuittaamalla tapahtuvan perinnän yhteydessä tarvitaan sekä tulojen ja menojen hyväksyjän että tilinpitäjän toimenpiteitä, olisi perusteltua, että heidät velvoitettaisiin neuvottelemaan asiasta ennen kuittaamisen toteuttamista.

(12)

Kun velallinen on kansallinen viranomainen tai sen hallinnollinen yksikkö, kansallisten menettelyjen huomioon ottamiseksi tilinpitäjän on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle aikomuksestaan toimittaa perintä kuittaamalla vähintään 10 työpäivää ennen sen tekemistä. Tilinpitäjän pitäisi kuitenkin voida toteuttaa perintä kuittaamalla ennen tämän määräajan päättymistä, jos asianomainen jäsenvaltio tai hallinnollinen yksikkö hyväksyy tämän menettelyn.

(13)

Jos velka maksetaan ennen määräaikaa, viivästyskorkoa ei peritä, ja saamisten periminen kuittaamalla ennen kyseistä määräaikaa olisi rajoitettava tapauksiin, joissa tilinpitäjä katsoo perustelluista syistä, että yhteisöjen taloudellinen etu vaatii sitä.

(14)

Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi pankkivakuuksien, joilla turvataan yhteisön saaminen siksi aikaa, kun sakkoa koskeva valitus on käsiteltävänä, olisi oltava täysin riippumattomia sopimusvelvoitteesta.

(15)

Rahoituspäätöksen sisältöä olisi edelleen täsmennettävä. Avustusten ja julkisten hankintojen osalta olisi määriteltävä tarkemmin, mitä tarkoitetaan talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan ”keskeisillä osilla”. Lisäksi olisi selvennettävä, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 110 artiklassa tarkoitettu työohjelma voi olla rahoituspäätös, jos se sisältää riittävän yksityiskohtaisen kehyksen.

(16)

Kun tehdään talousarviota koskeva kokonaissitoumus, sen täytäntöönpanoa koskevista oikeudellisista sitoumuksista voi vastata valtuutettu tai muu tulojen ja menojen hyväksyjä.

(17)

Olisi tarkistettava maksuaikoja sellaisissa hankinta- ja avustussopimuksissa, joiden mukaisten maksujen suorittamisehtona on kertomuksen tai todistuksen hyväksyminen. Näin varmistettaisiin, että maksut todella suoritetaan hyväksytyn kertomuksen tai todistuksen perusteella. Lisäksi silloin kun avustussopimuksen kohteena olevien toimintojen arvioiminen on erityisen vaikeaa, avustussopimukseen liittyvän kertomuksen hyväksymiselle asetettu määräaika olisi yhtenäistettävä vastaavanlaisiin palvelusopimuksiin nykyisin sovellettavan määräajan kanssa.

(18)

Toimivaltaisella tulojen ja menojen hyväksyjällä olisi yksinkertaisuuden vuoksi oltava mahdollisuus päättää, että kertomuksen tai todistuksen hyväksymiseen ja maksujen suorittamiseen sovelletaan samaa määräaikaa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta voimassa oleviin määräaikasäännöksiin tai avustusten saajien oikeuksiin.

(19)

Vuonna 1994 vahvistetut vähäisten hankintojen kynnysarvot olisi saatettava ajan tasalle nostamalla ne 50 000 eurosta 60 000 euroon ja 13 800 eurosta 25 000 euroon. Olisi myös täsmennettävä, että kaikki enintään 60 000 euron arvoiset hankinnat voidaan tehdä neuvottelumenettelyssä.

(20)

Soveltamissäännöissä olisi annettava yksityiskohtaisemmat säännökset menettelystä, jota sovelletaan eräisiin, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (3) soveltamisalan ulkopuolelle jääviin tutkimus- ja kehityspalvelusopimuksiin sekä yleisradiopalvelusopimuksiin. Seurattavuusperiaatteen mukaisesti kyseiset sopimukset voidaan tehdä neuvottelumenettelyssä hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen.

(21)

Hankintamenettelyjen hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi edelleen taloudellisten toimijoiden olisi voitava osallistua hankintamenettelyyn annettuaan valaehtoisen vakuutuksen, jonka mukaan niitä ei koske mikään kyseisestä hankintamenettelystä poissulkemiseen johtavista tilanteista. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan pitäisi soveltaa menettelyihin, joissa hankintaviranomainen rajoittaa niiden ehdokkaiden määrää, jotka se kutsuu osallistumaan neuvottelumenettelyyn tai joilta se pyytää tarjouksen. Näitä menettelyjä ovat rajoitettu menettely, kilpailuun perustuva neuvottelumenettely ja hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen järjestettävä muu neuvottelumenettely. Direktiivin 2004/18/EY periaatteiden mukaisesti ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojan parantamiseksi taloudellisen toimijan, jonka kanssa hankintasopimus tehdään, olisi kuitenkin toimitettava todisteet alkuperäisen vakuutuksensa tueksi, kun kyseessä ovat direktiivin 2004/18/EY mukaiset hankinnat tai ulkoisten toimien piiriin kuuluvat suuret hankinnat. Aina kun ehdokkaan tai tarjoajan on esitettävä todisteita, hankintaviranomaisen tulisi ottaa huomioon asiakirjatodisteet, joita kyseinen ehdokas tai tarjoaja on esittänyt saman viranomaisen käynnistämässä aiemmassa hankintamenettelyssä, edellyttäen että kyseisten todisteiden laatimisesta ei ole kulunut enempää kuin vuosi ja kunhan ne ovat edelleen voimassa.

(22)

Ulkoisten toimien yhteydessä olisi tehostettava kilpailuun perustuvaa neuvottelumenettelyä ja olisi voitava turvautua yhden tarjoajan kanssa käytävään neuvottelumenettelyyn, jos kilpailuun perustuva neuvottelumenettely päättyy kahdesti tuloksettomana tai jos se päättyy kerran tuloksettomana sen jälkeen, kun puitesopimuksen käyttäminen ei ole tuottanut tulosta. Teknisen ja taloudellisen suorituskyvyn todistamisvaatimuksesta olisi oltava mahdollista luopua, jos hankinnan arvo on enintään asianomaisella toimintalohkolla tehtävien kyseisentyyppisten hankintojen kynnysarvo. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi tällöinkin voitava perustella valintansa. Arviointikomitealla tai hankintaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa toimittamaan täydentäviä asiakirjoja tai selventäviä tietoja, kuten toimielinten omaan lukuunsa tekemien hankintojen osalta säädetään.

(23)

Ulkoisiin toimiin sovellettavaa hankintasäännöstöä olisi yksinkertaistettava myös kansainvälisiä tarjouskilpailuja koskevan ennakkoilmoituksen julkaisemisen sekä suoritustakuuvaatimuksen osalta. Ennakkoilmoitus olisi julkaistava mahdollisimman aikaisin, ei kuitenkaan välttämättä ennen 31 päivää tammikuuta. Suoritustakuu olisi vaadittava ainoastaan suurten hankintojen yhteydessä, ja toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle olisi annettava mahdollisuus riskinarviointinsa perusteella päättää olla vaatimatta vakuutta julkisyhteisölle myönnettävälle ennakkorahoitukselle.

(24)

Avustusten myöntämiseen liittyvän hallintotyön vähentämiseksi olisi hyväksyttävä se, että edunsaajan lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli voidaan perustella myöntöpäätöksessä.

(25)

Vaatimusta ulkopuolisen tilintarkastajan laatiman kertomuksen liittämisestä hakemukseen olisi sovellettava ainoastaan avustushakemuksiin, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa toimien osalta ja vähintään 100 000 euroa toiminta-avustusten osalta.

(26)

Luontoissuoritusten käyttöä edunsaajien osarahoituksena olisi helpotettava silloin, kun se on tarkoituksenmukaista tai tarpeellista, ja Euroopan kansalaisuutta ja innovaatioita edistävät yhteisöt olisi luettava Euroopan yleisen edun mukaista tavoitetta edistäviin yhteisöihin, jotka voivat saada toiminta-avustusta.

(27)

Hakijoille olisi ilmoitettava heidän hakemuksensa hylkäämisestä mahdollisimman varhain.

(28)

Euroopan yleisen edun mukaista tavoitetta edistäville yhteisöille myönnettäviin toiminta-avustuksiin sovellettavan voitontavoittelun kiellon täytäntöönpano olisi rajoitettava koskemaan yhteisön rahoitusosuutta vastaavaa prosenttiosuutta toimintatalousarviosta, jotta otettaisiin huomioon muiden sellaisten julkisten rahoittajien oikeudet, joiden on myös perittävä takaisin rahoitusosuuttaan vastaava prosenttiosuus vuoden aikana saadusta voitosta. Takaisinperittävän määrän laskemisessa ei pitäisi ottaa huomioon toimintatalousarvion hyväksi tehtävien luontoissuoritusten prosenttiosuutta.

(29)

Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi vaadittava ennakkomaksutakuuta kaikelle sellaiselle ennakkorahoitukselle, jonka osuus avustuksen kokonaismäärästä on yli 80 prosenttia ja jonka määrä on yli 60 000 euroa.

(30)

Olisi oltava mahdollista maksaa uusia ennakkomaksuja silloinkin, kun ennakkomaksut on jaettu useaan erään ja kun vähemmän kuin 70 prosenttia ennakkomaksuista on käytetty; uuden maksun määrästä olisi kuitenkin vähennettävä edellisen maksuerän käyttämätön osuus.

(31)

Olisi täsmennettävä, että julkisoikeudellisen yhteisön avustushakemukseen tai maksupyyntöön liitettävä ulkopuolinen tilintarkastus tai varmennus voidaan antaa pätevän ja riippumattoman virkamiehen tehtäväksi.

(32)

Koska komission tilinpitäjä on vahvistanut joulukuussa 2004 kirjanpitosäännöt ja -menetelmät sekä yhdenmukaistetun tililuettelon varainhoitoasetuksen 133 artiklan mukaisesti, tilinpäätöstä ja kirjanpitoa käsittelevä osasto olisi saatettava ajan tasalle poistamalla siitä säännökset, jotka ovat käyneet tarpeettomiksi.

(33)

Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen perustamisesta 26 päivänä tammikuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätöksen 2005/118/EY (4) huomioon ottamiseksi olisi tarkistettava yhteisön virastojen luetteloa niin, että siitä käy ilmi, että Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus toimii nykyään hallinnollisesti Euroopan henkilöstövalintatoimiston yhteydessä.

(34)

Sen vuoksi asetusta (EY, Euratom) N:o 2342/2002 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa sanat ”15 päivää huhtikuuta” sanoilla ”30 päivää huhtikuuta”.

2)

Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Väliaikaiset kahdestoistaosat

(Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohta)

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla kaikilla edelliseksi varainhoitovuodeksi hyväksytyillä määrärahoilla tarkoitetaan tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuja varainhoitovuoden määrärahoja, joita on tarkistettu kyseisen varainhoitovuoden aikana tehtyjen määrärahasiirtojen määrällä.”

3)

Korvataan 7 ja 8 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Euron ja muiden valuuttojen väliset muuntokurssit

(Varainhoitoasetuksen 16 artikla)

1.   Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä muuntaa euron muiksi valuutoiksi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistavan euron päivittäisen kurssin perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavien alakohtaisten säädösten soveltamisesta johtuvia erityissäännöksiä.

Kun toimeksisaaja tai avustuksen saaja joutuu toteuttamaan euron ja jonkin muun valuutan välisen muuntamisen, sovelletaan hankinta-, avustus- tai rahoitussopimusten määräyksiä muuntamista koskevista erityisjärjestelyistä.

2.   Jos euron päivittäistä kurssia tiettyyn valuuttaan nähden ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä käyttää 3 kohdassa tarkoitettua laskennallista kurssia.

3.   Jollei tämän asetuksen 213 artiklan säännöksistä muuta johdu, euro muunnetaan muiksi valuutoiksi varainhoitoasetuksen 132–137 artiklassa säädetyn kirjanpidon tarpeita varten euron kuukausittaisen laskennallisen kurssin avulla. Laskennallisen kurssin vahvistaa komission tilinpitäjä käyttämällä luotettaviksi katsomiaan tietolähteitä; kurssi määräytyy vahvistamiskuukautta edeltävän kuukauden toiseksi viimeisen arkipäivän valuuttakurssin perusteella.

8 artikla

Euron ja muiden valuuttojen välisissä muuntotoimenpiteissä käytettävä kurssi

(Varainhoitoasetuksen 16 artikla)

1.   Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän toteuttamissa, euron ja muiden valuuttojen välisissä muuntotoimenpiteissä käytetään sen päivän kurssia, jona tulojen ja menojen hyväksymisestä vastaava yksikkö tekee maksu- tai perintämääräyksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alakohtaisten säädösten soveltamisesta tai hankinta-, avustus- tai rahoitussopimuksista johtuvia erityissäännöksiä.

2.   Kun on kyse euromääräisistä ennakkotileistä, euron ja muiden valuuttojen välisissä muuntotoimenpiteissä käytettävä kurssi määräytyy pankin maksupäivän perusteella.

3.   Varainhoitoasetuksen 16 artiklassa tarkoitettujen kansallisen valuutan määräisten ennakkotilien selvittämisen yhteydessä euron ja muiden valuuttojen välisissä muuntotoimenpiteissä käytettävä kurssi määräytyy tililtä maksetun menon suorituskuukauden perusteella.

4.   Kun on kyse kiinteämääräisistä menoista tai Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavista henkilöstösäännöistä ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, aiheutuvista menoista, joille on vahvistettu enimmäismäärä ja jotka maksetaan muuna valuuttana kuin euroina, käytetään kurssia, joka on voimassa saamisen syntyessä.”

4)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Arviointi

(Varainhoitoasetuksen 27 artikla)

1.   Kaikista ohjelmia ja toimintaa koskevista ehdotuksista, jotka aiheuttavat menoja talousarviossa, tehdään ennakkoarviointi. Siinä tarkennetaan:

a)

tarve, joka toiminnalla täytetään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;

b)

yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo;

c)

tavoitteet;

d)

käytettävissä olevat toimintavaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit;

e)

odotetut tulokset ja vaikutukset, erityisesti taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset, ja niiden mittaamiseen tarvittavat indikaattorit ja arviointijärjestelyt;

f)

tarkoituksenmukaisin menettely valitun vaihtoehdon tai valittujen vaihtoehtojen toteuttamiseksi;

g)

ehdotetun ohjelman tai toiminnan sisäinen johdonmukaisuus ja nivoutuminen muihin asiaan liittyviin välineisiin;

h)

toiminnan toteuttamiseen tarvittava määrärahojen, henkilöstön ja muiden hallintomenojen määrä kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti;

i)

vastaavista hankkeista aiemmin saadut kokemukset.

2.   Ehdotuksissa on esitettävä seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelyt, joissa on otettu huomioon kaikkien ehdotetun ohjelman tai toiminnan toteuttamiseen osallistuvien hallintotasojen vastuualueet.

3.   Kaikista ohjelmista ja kaikesta toiminnasta, pilottihankkeet ja valmistelutoimet mukaan luettuina, joihin osoitetut varat ylittävät 5 000 000 euroa, laaditaan väli- ja/tai jälkiarviointi, jossa tarkastellaan niihin osoitettuja taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja sekä saavutettuja tuloksia; tarkoituksena on seuraavien edellytysten mukaisesti varmistaa, että toimet vastaavat niille asetettuja tavoitteita:

a)

monivuotisen ohjelman toteuttamisaikana saavutettuja tuloksia arvioidaan säännöllisesti sellaisen aikataulun mukaan, että arviointitulokset voidaan ottaa huomioon harkittaessa tarvetta ohjelman jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen;

b)

vuosi kerrallaan rahoitettavan toiminnan tuloksia arvioidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa säädetty velvoite ei koske erikseen jokaista kyseisen toiminnan osana toteutettavaa hanketta tai tointa, joiden osalta vaatimus voidaan täyttää myös siten, että toimen toteuttaneet elimet antavat loppukertomuksen.

4.   Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen arviointien on oltava oikeassa suhteessa asianomaista ohjelmaa tai toimintaa varten osoitettuihin varoihin sekä ohjelman tai toiminnan vaikutukseen.”

5)

Muutetaan 45 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi käyttää tehtävänsä hoidossa apunaan henkilöstösääntöjen alaisia henkilöitä, jäljempänä ’henkilöstö’, jonka tehtävänä on suorittaa hänen vastuullaan tiettyjä talousarvion toteuttamisessa sekä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen tuottamisessa tarvittavia toimia.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin toimielin ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle aina kun valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä aloittaa tehtävänsä, ottaa vastuulleen uusia tehtäviä tai luopuu tehtävästään.”

6)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi ennakkotarkastuksissa katsoa, että joukko samankaltaisia yksittäisiä maksutapahtumia, jotka koskevat henkilöstön palkkoihin tai eläkkeisiin taikka virkamatka- tai sairaskulukorvauksiin liittyviä toistuvia menoja, muodostaa yhden maksutapahtuman.

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä toteuttaa toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa riskinarviointinsa perusteella asianmukaisen jälkitarkastuksen 4 kohdan mukaisesti.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavat henkilöstön jäsenet eivät voi suorittaa 1 kohdassa tarkoitettuja valmistelutehtäviä eivätkä olla tällaisia tehtäviä suorittavien henkilöiden alaisia.”

7)

Korvataan 54 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät luetteloivat kunakin varainhoitovuonna hankinnat, jotka tehdään 126 artiklan 1 kohdan a–g alakohdassa, 127 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 242, 244 ja 246 artiklassa tarkoitetulla neuvottelumenettelyllä.”

8)

Korvataan 56 artikla seuraavasti:

”56 artikla

Tilinpitäjän palvelussuhteen päättyminen

(Varainhoitoasetuksen 61 artikla)

1.   Tilinpitäjän luopuessa tehtävästään tilitapahtumista laaditaan viipymättä koetase.

2.   Tilinpitäjä, jonka palvelussuhde päättyy, tai jos tämä ei ole mahdollista, joku hänen yksikkönsä virkamiehistä, toimittaa koetaseen ja sen luovuttamisesta laadittavan kertomuksen uudelle tilinpitäjälle.

Uuden tilinpitäjän on kuukauden kuluessa koetaseen toimittamisesta hyväksyttävä se allekirjoituksellaan; hän voi esittää varaumia.

Koetaseen luovuttamisesta laadittavassa kertomuksessa on esitettävä myös koetaseen tulos ja mahdolliset varaumat.

3.   Kukin toimielin ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle tilinpitäjän nimityksestä ja palvelussuhteen päättymisestä.”

9)

Korvataan 60 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä varten kunkin toimielimen tilinpitäjä toimittaa valtuutettujen henkilöstön jäsenten nimet ja nimikirjoitusnäytteet kaikille rahoituslaitoksille, joissa kyseinen toimielin on avannut tilejä.”

10)

Muutetaan 64 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”64 artikla

Oikeushenkilörekisteri

(Varainhoitoasetuksen 61 artikla)

b)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tilinpitäjä voi suorittaa maksut tilisiirtona vain jos maksun saajan pankkiyhteys- ja tunnistetiedot ja niiden mahdolliset muutokset on syötetty ennalta toimielimen yhteisrekisteriin.

Maksun saajan oikeudelliset tiedot ja pankkiyhteystiedot sekä niiden muutokset merkitään rekisteriin asiakirjatodisteen perusteella; sen muodon määrittelee komission tilinpitäjä.”

c)

Korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tulojen ja menojen hyväksyjät ilmoittavat tilinpitäjälle kaikki saajan ilmoittamat oikeudellisten tietojen ja pankkiyhteystietojen muutokset ja tarkistavat ennen maksun suorittamista, että nämä tiedot ovat voimassa.”

11)

Korvataan 66 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Ennakoiden hoitaja voi väliaikaisesti vahvistaa ja maksaa menot toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän antamassa ohjeessa esitetyn yksityiskohtaisen kehyksen perusteella. Kyseisessä ohjeessa annetaan menojen väliaikaista vahvistamista ja maksamista koskevat säännöt ja edellytykset ja tarvittaessa ehdot 94 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen oikeudellisten sitoumusten allekirjoittamiselle.”

12)

Korvataan 67 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Menon enimmäismäärä, jonka ennakoiden hoitaja voi maksaa, jos maksuja maksettaessa on käytännössä mahdotonta noudattaa talousarviosta suoritettaviin maksuihin sovellettavaa menettelyä tai niiden maksaminen talousarviosta ei ole tarkoituksenmukaista, saa olla enintään 60 000 euroa.”

13)

Korvataan 68 artiklan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti:

”Ennakoiden hoitajat valitaan virkamiehistä tai, ainoastaan riittävästi perustelluista syistä, tarvittaessa muusta henkilöstöstä.”

14)

Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Toimivaltaisella tulojen ja menojen hyväksyjällä on milloin tahansa oikeus saada kyseisen kirjanpidon tilitiedot käyttöönsä, ja tapahtumista laaditaan vähintään kuukausittain luettelo, jonka ennakoiden hoitaja lähettää seuraavassa kuussa tositteiden kera tulojen ja menojen hyväksyjälle ennakkotililtä suoritettujen maksujen lopullista kirjaamista varten.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tilinpitäjä tarkastaa itse tai antaa tähän tarkoitukseen valtuutetun henkilöstön jäsenen, joka kuuluu hänen omaan yksikköönsä tai tuloja ja menoja hyväksyvään yksikköön, tehtäväksi tarkastaa, pääsääntöisesti paikalla ja ilman ennakkoilmoitusta, että ennakoiden hoitajalle uskotut varat ovat tallessa, että kirjanpito on asianmukainen ja että ennakkotileiltä maksetut suoritukset on kirjattu lopullisesti määräajassa.”

15)

Korvataan 73 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Jos valtuutuksen antaja vahvistaa toimeksiannon kirjallisesti ja hyvissä ajoin ja jos siinä mainitaan riittävän selvästi seikat, joiden perusteella valtuutettu tai edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ei katso voivansa toimeksiantoa suorittaa, tämä vapautuu vastuustaan; hän suorittaa toimeksiannon, paitsi jos se on selvästi laiton tai asiaan sovellettavien turvallisuussääntöjen vastainen.”

16)

Korvataan 78 artiklan 3 kohdan b–e alakohta seuraavasti:

”b)

jos maksu suoritetaan ennen vahvistettua eräpäivää, viivästyskorkoa ei peritä;

c)

jos maksua ei suoriteta b alakohdassa tarkoitettuun eräpäivään mennessä, velasta peritään 86 artiklassa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä;

d)

jos maksua ei suoriteta b alakohdassa tarkoitettuun eräpäivään mennessä, toimielin suorittaa perinnän joko kuittaamalla tai etukäteen annetuista vakuuksista;

e)

tilinpitäjä voi ilmoitettuaan velalliselle kuittauksen syyn ja toteutusajankohdan periä saamisen kuittaamalla ennen b alakohdassa tarkoitettua eräpäivää, jos tämä on tarpeen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi ja jos hänellä on perustellut syyt olettaa, että komission saaminen muuten menetetään;”

17)

Korvataan 81 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määräaika;”

18)

Korvataan 83 artikla seuraavasti:

”83 artikla

Periminen kuittaamalla

(Varainhoitoasetuksen 73 artikla)

1.   Jos velallisella on selvä, rahassa määritelty ja erääntynyt saaminen yhteisöiltä ja tämä rahasumma on vahvistettu maksumääräyksellä, tilinpitäjä suorittaa vahvistetun saamisen perinnän kuittaamalla 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun eräpäivän jälkeen.

Poikkeustapauksissa tilinpitäjä suorittaa perinnän kuittaamalla ennen 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua eräpäivää, jos tämä on tarpeen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi ja jos tilinpitäjällä on perustellut syyt olettaa, että komission saaminen muuten menetetään.

2.   Ennen 1 kohdassa tarkoitetun perimisen toimittamista tilinpitäjä neuvottelee asiasta toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa ja ilmoittaa siitä asianomaisille velallisille.

Kun velallinen on kansallinen viranomainen tai sen hallinnollinen yksikkö, tilinpitäjän on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle aikomuksestaan toimittaa perintä kuittaamalla vähintään 10 työpäivää ennen sen tekemistä. Tilinpitäjä voi kuitenkin toimittaa perinnän kuittaamalla ennen tämän määräajan päättymistä, jos asianomainen jäsenvaltio tai hallinnollinen yksikkö hyväksyy sen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla kuittaamisella on sama vaikutus kuin maksulla, ja se vapauttaa yhteisön koko velkasummasta ja mahdollisesti erääntyneestä korosta.”

19)

Korvataan 84 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta 83 artiklan soveltamista jos saamista ei ole saatu kokonaan perittyä 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun ja veloitusilmoituksessa vahvistettuun eräpäivään mennessä, tilinpitäjä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle ja aloittaa viipymättä menettelyn saamisen perimiseksi lainmukaisin keinoin, soveltuvin osin myös perimällä saamisen etukäteen annetuista vakuuksista.”

20)

Korvataan 85 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

velallinen sitoutuu maksamaan 86 artiklassa säädettyä korkoa koko myönnettävältä lisäajalta 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta eräpäivästä lukien;”

21)

Lisätään 85 a artikla seuraavasti:

”85 a artikla

Sakkojen, uhkasakkojen ja muiden maksuseuraamusten perintä

(Varainhoitoasetuksen 73 ja 74 artikla)

1.   Jos yhteisöjen tuomioistuimessa nostetaan kanne sellaista komission päätöstä vastaan, jossa määrätään EY:n perustamissopimuksen tai Euratomin perustamissopimuksen nojalla sakosta, uhkasakosta tai muusta maksuseuraamuksesta, tilinpitäjä perii velalliselta asianomaiset saamiset väliaikaisesti tai vaatii velallista antamaan vakuuden, ja nämä toimenpiteet ovat voimassa, kunnes kaikki muutoksenhakukeinot on käytetty. Vaadittu vakuus on riippumaton velvollisuudesta maksaa sakko, uhkasakko tai muu maksuseuraamus, ja se on täytäntöönpanokelpoinen ensimmäisestä vaatimuksesta. Se kattaa saamiset sekä velan pääomasta että 86 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta erääntyneestä korosta.

2.   Kun kaikki muutoksenhakukeinot on käytetty, väliaikaisesti perityt määrät ja niistä kertynyt korko otetaan talousarvioon tai palautetaan velalliselle. Jos on annettu vakuus, se pannaan täytäntöön tai vapautetaan.”

22)

Muutetaan 86 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Jos saamista ei ole maksettu 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun eräpäivään mennessä, saamisesta peritään korkoa tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alakohtaisten säädösten soveltamisesta johtuvia erityissäännöksiä.

2.   Korkokantana saamisiin, joita ei ole maksettu 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun eräpäivään mennessä, käytetään Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa erääntymiskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä julkaistua Euroopan keskuspankin euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa korotettuna

a)

seitsemällä prosenttiyksiköllä silloin kun saaminen on aiheutunut V osastossa tarkoitetuista julkisista tavara- ja palveluhankinnoista;

b)

kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä muissa tapauksissa.

3.   Korkoa kertyy 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ja veloitusilmoituksessa vahvistettua eräpäivää seuraavasta kalenteripäivästä alkaen siihen kalenteripäivään, jona velka maksetaan kokonaisuudessaan takaisin.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun on kyse sakoista ja kun velallinen antaa vakuuden, jonka tilinpitäjä hyväksyy väliaikaisen maksusuorituksen sijasta, 78 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta eräpäivästä laskettavan koron korkokantana käytetään tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua korkoa korotettuna ainoastaan yhdellä ja puolella prosenttiyksiköllä.”

23)

Korvataan 90 artikla seuraavasti:

”90 artikla

Rahoituspäätös

(Varainhoitoasetuksen 75 artikla)

1.   Rahoituspäätöksessä määritetään talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat.

2.   Avustusten osalta varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetun vuotuisen työohjelman hyväksymispäätös katsotaan rahoituspäätökseksi varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, jos se muodostaa riittävän yksityiskohtaisen kehyksen.

Kun hankintamäärärahojen toteuttamisesta määrätään vuosittaisessa työohjelmassa, joka muodostaa riittävän yksityiskohtaisen kehyksen, tämä työohjelma katsotaan asianomaisia hankintasopimuksia koskevaksi rahoituspäätökseksi.

3.   Jotta komission hyväksymä työohjelma katsottaisiin riittävän yksityiskohtaiseksi kehykseksi, siinä on annettava seuraavat tiedot:

a)

avustuksista:

i)

viittaus perussäädökseen ja budjettikohtaan;

ii)

ohjelmavuoden painopisteet, tavoitteet ja odotetut tulokset sekä varainhoitovuoden vahvistetut määrärahat;

iii)

hankkeita valittaessa sovellettavat keskeiset valinta- ja ratkaisuperusteet;

iv)

suurin sallittu yhteisrahoitusosuus, ja jos sen suuruus vaihtelee, perusteet, joiden mukaan osuuden suuruusluokka määräytyy;

v)

ehdotuspyyntöjen aikataulu ja alustava arvo;

b)

julkisista hankinnoista:

i)

hankinnoille varainhoitovuodeksi varatut kokonaismäärärahat;

ii)

hankintasopimusten alustava määrä ja luonne ja mahdollisuuksien mukaan yleiskuvaus sopimusten kohteena olevista hankinnoista;

iii)

alustava aikataulu hankintamenettelyjen aloittamiselle.

Jos työohjelmassa ei esitetä tällaista yksityiskohtaista kehystä yhdelle tai useammalle toimelle, siihen on tehtävä tarvittavat muutokset, tai on tehtävä erillinen rahoituspäätös, joka sisältää ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot asianomaisista toimista.

4.   Jos jo hyväksyttyyn rahoituspäätökseen tehdään olennaisia muutoksia, niiden hyväksymisessä on noudatettava alkuperäisen päätöksen hyväksymismenettelyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussäädöksen erityissäännösten soveltamista.”

24)

Korvataan 94 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta seuraavasti:

”d)

kokonaissitoumus pannaan täytäntöön usealla oikeudellisella sitoumuksella ja vastuu niistä on eri tulojen ja menojen hyväksyjillä;

e)

ulkoisia toimia varten avattuihin ennakkotileihin liittyvien oikeudellisten sitoumusten allekirjoittajina ovat 254 artiklassa tarkoitettuihin paikallisyksiköihin kuuluvat henkilöstön jäsenet toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän määräyksestä; tämä vastaa kuitenkin täysin sitoumuksen perustana olevasta tapahtumasta;”

25)

Muutetaan 100 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

muu palkkaus, kuten tunti- tai päiväpalkka: valtuutetun henkilöstön jäsenen allekirjoittama selvitys työpäivistä ja tunneista;

c)

ylityötunnit: valtuutetun henkilöstön jäsenen allekirjoittama selvitys, jossa vahvistetaan tehdyt ylityötunnit;”

b)

Korvataan d alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

virkamatkan tehneen henkilöstön jäsenen ja asianmukaiset valtuudet omaavan esimiehen allekirjoittama virkamatkakululaskelma, josta käy tositteiden avulla ilmi erityisesti matkan kohde, lähtöpäivät ja -ajat ja kohteeseen saapumispäivät ja -ajat, matkustamiskustannukset, oleskelukulut sekä muut tositteiden perusteella hyväksyttävät kulut;”

26)

Korvataan 101 artikla seuraavasti:

”101 artikla

Hyväksymismerkinnän tekeminen

(Varainhoitoasetuksen 79 artikla)

Muussa kuin tietojenkäsittelyjärjestelmässä hyväksymismerkintä tehdään varustamalla asiakirja toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän tai tämän 97 artiklan säännösten mukaisesti valtuuttaman, pätevyysvaatimukset täyttävän henkilöstön jäsenen allekirjoituksen sisältävällä leimalla. Tietojenkäsittelyjärjestelmässä toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän valtuuttama, pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstön jäsen tekee hyväksymismerkinnän sähköisellä varmennuksella.”

27)

Korvataan 106 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos hankinta- tai avustussopimuksen mukaisen maksun suorittamisen ehtona on kertomuksen tai todistuksen hyväksyminen, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut määräajat alkavat kulua vasta kyseisen kertomuksen tai todistuksen hyväksymisen jälkeen. Asiasta on ilmoitettava saajalle viipymättä.

Hyväksymisaika on enintään:

a)

20 kalenteripäivää tavallisten tavara- ja palveluhankintasopimusten yhteydessä;

b)

45 kalenteripäivää muiden hankintasopimusten ja avustussopimusten yhteydessä;

c)

60 kalenteripäivää sellaisten hankinta- ja avustussopimusten yhteydessä, joihin perustuvia teknisiä työsuorituksia on erityisen vaikea arvioida.

Jos kertomuksen tai todistuksen hyväksymisaika keskeytetään, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa asiasta saajalle virallisella asiakirjalla.

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi päättää, että kertomuksen tai todistuksen hyväksyminen ja maksujen suorittaminen on tehtävä saman määräajan kuluessa. Määräajan pituus ei saa ylittää kertomuksen hyväksymiseen sekä todistuksen hyväksymiseen ja maksujen suorittamiseen sovellettavien enimmäismääräaikojen yhteenlaskettua pituutta.”

28)

Korvataan 114 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

”Kertomuksen ja kuulemisen perusteella toimielin tekee joko perustellun päätöksen menettelyn lopettamisesta tai henkilöstösääntöjen 22 ja 86 artiklan sekä liitteen IX mukaisen perustellun päätöksen. Kurinpitoseuraamuksia tai taloudellisia seuraamuksia koskevat päätökset ilmoitetaan asianomaiselle ja annetaan tiedoksi muille toimielimille ja tilintarkastustuomioistuimelle.”

29)

Korvataan 116 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kiinteistöhankintasopimuksen tarkoituksena on tontin, rakennuksen tai muun kiinteän omaisuuden osto, vuokraaminen, pitkäaikainen vuokraaminen, leasingvuokraaminen, käyttöoikeuden hankkiminen, tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä.”

30)

Korvataan 118 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Hankintailmoitus on pakollinen seuraavissa hankinnoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hankintasopimuksen tekemistä 126 artiklassa tarkoitetun neuvottelumenettelyn tuloksena: hankinnat, joiden arvioitu arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 158 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistetut kynnysarvot; direktiivin 2004/18/EY liitteen II A pääluokkaan 8 sisältyvät tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät hankinnat, joiden arvioitu arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin tämän asetuksen 158 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettu kynnysarvo.”

31)

Korvataan 119 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

vähintään 25 000 euron suuruisista hankinnoista vuosittain toimittajaluettelo, jossa esitetään kaikkien niiden hankintojen kohde ja arvo.”

32)

Korvataan 126 kohdan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Hankintaviranomaiset voivat käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta myös silloin, kun hankinnan arvo on enintään 60 000 euroa.”

33)

Lisätään 127 artiklan 1 kohtaan f ja g alakohta seuraavasti:

”f)

kun on kyse muista tutkimus- ja kehityspalveluista kuin niistä, joiden hyöty koituu yksinomaan hankintaviranomaiselle sen omassa toiminnassa käytettäväksi edellyttäen, että hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan;

g)

kun on kyse radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien lähetystoimintaan tarkoitettujen ohjelmien ostoa, suunnittelua, tuotantoa tai yhteistuotantoa sekä lähetysaikaa koskevista sopimuksista.”

34)

Korvataan 128 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kiinnostuksenilmaisupyyntö on esikarsintakeino sellaisten ehdokkaiden valitsemiseksi, joita kehotetaan esittämään tarjous rajoitetuissa tarjouskilpailuissa, joita on tarkoitus järjestää 60 000 euron ylittävistä hankinnoista, jollei 126 ja 127 artiklan säännöksistä muuta johdu.”

35)

Korvataan 129 artikla seuraavasti:

”129 artikla

Vähäiset hankinnat

(Varainhoitoasetuksen 91 artikla)

1.   Hankintoihin, joiden arvo on enintään 60 000 euroa, voidaan soveltaa neuvottelumenettelyä, jos neuvotteluja käydään vähintään viiden ehdokkaan kanssa.

Jos hankintaviranomainen saa ehdokkaiden kanssa neuvoteltuaan ainoastaan yhden hallinnollisesti ja teknisesti pätevän tarjouksen, hankinta voidaan tehdä tämän tarjouksen perusteella edellyttäen, että tarjous täyttää ratkaisuperusteet.

2.   Hankintoihin, joiden arvo on enintään 25 000 euroa, voidaan soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos neuvotteluja käydään vähintään kolmen ehdokkaan kanssa.

3.   Hankinnat, joiden arvo on enintään 3 500 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella.

4.   Enintään 200 euron suuruiset menoerät voidaan maksaa pelkän laskun perusteella ilman edeltävän tarjouksen hyväksymistä.”

36)

Korvataan 134 artikla seuraavasti:

”134 artikla

Todistustavat

(Varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artikla)

1.   Ehdokkaiden ja tarjoajien on annettava asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan niitä ei koske mikään varainhoitoasetuksen 93 tai 94 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.

Kun sovelletaan rajoitettua menettelyä, kilpailuun perustuvaa neuvottelumenettelyä tai hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen järjestettävää muuta neuvottelumenettelyä, ja kun hankintaviranomainen rajoittaa niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin tai joilta pyydetään tarjous, kaikkien ehdokkaiden on kuitenkin toimitettava 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

2.   Tarjoajan, jonka kanssa hankintasopimus aiotaan tehdä, on toimitettava hankintaviranomaiselle tämän asettamaan määräaikaan mennessä ja ennen sopimuksen allekirjoittamista 3 kohdassa tarkoitetut todisteet 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tueksi, kun kyse on:

a)

toimielinten omaan lukuunsa tekemistä hankinnoista, joiden arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 158 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot;

b)

ulkoisten toimien alalla tehtävistä hankinnoista, joiden arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 241 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 243 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai 245 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt kynnysarvot.

Jos hankintaviranomainen epäilee, että tarjoaja, jonka kanssa sopimus aiotaan tehdä, on jossakin poissulkemista edellyttävistä tilanteista, se voi edellyttää, että kyseinen tarjoaja toimittaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet, vaikka sopimuksen arvo olisi pienempi kuin a ja b alakohdassa tarkoitetut kynnysarvot.

3.   Hankintaviranomainen hyväksyy riittäväksi todisteeksi siitä, ettei ehdokas tai tarjoaja, jonka kanssa sopimus aiotaan tehdä, ole missään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan a, b tai e alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, äskettäin annetun rikosrekisteriotteen tai, jollei sellaista ole, asianomaisen koti- tai alkuperämaan oikeus- tai hallintoviranomaisen äskettäin antaman vastaavan asiakirjan, joka osoittaa, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Hankintaviranomainen hyväksyy riittäväksi todisteeksi siitä, ettei ehdokas tai tarjoaja ole varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen äskettäin antaman todistuksen.

Jos kyseisessä valtiossa ei anneta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai todistusta tai on kyse muista varainhoitoasetuksen 93 artiklassa tarkoitetuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, sen sijasta voidaan hyväksyä valaehtoinen tai, sen puuttuessa, virallinen vakuutus, jonka asianomainen antaa koti- tai alkuperämaansa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle.

4.   Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voivat ehdokkaan tai tarjoajan sijoittautumismaan kansallisesta lainsäädännöstä riippuen koskea oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä sekä, jos hankintaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, yritysjohtajia tai muita henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa ehdokasta tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä.

5.   Epäillessään ehdokkaan tai tarjoajan olevan poissulkemista edellyttävässä tilanteessa hankintaviranomaiset voivat kääntyä 3 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten puoleen saadakseen tarpeellisiksi katsomansa tiedot kyseisestä tilanteesta.

6.   Hankintaviranomainen voi päättää olla vaatimatta ehdokkaalta tai tarjoajalta 3 kohdassa tarkoitettuja asiakirjatodisteita, jos tällaiset todisteet on jo toimitettu sille muun hankintamenettelyn yhteydessä ja jos asiakirjojen laatimisesta on kulunut enintään vuosi ja ne ovat edelleen voimassa.

Tällöin ehdokkaan tai tarjoajan on annettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan asiakirjat on jo toimitettu aiemman hankintamenettelyn yhteydessä, ja vahvistettava, että hänen tilanteensa ei ole muuttunut.”

37)

Muutetaan 135 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikissa hankintamenettelyissä on sovellettava valintaperusteita, joiden pohjalta arvioidaan ehdokkaan tai tarjoajan vakavaraisuus ja luottokelpoisuus, tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys.

Hankintaviranomainen voi asettaa näitä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä voidakseen osallistua menettelyyn.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Hankintaviranomainen voi riskinarviointinsa perusteella päättää olla edellyttämättä ehdokkailta tai tarjoajilta todisteita näiden vakavaraisuudesta ja luottokelpoisuudesta, teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä, kun on kyse:

a)

toimielinten omaan lukuunsa tekemistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 60 000 euroa,

b)

ulkoisten toimien alalla tehtävistä hankinnoista, joiden arvo on pienempi kuin 241 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 243 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai 245 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kynnysarvot.

Jos hankintaviranomainen päättää olla edellyttämättä ehdokkailta tai tarjoajilta todisteita näiden vakavaraisuudesta ja luottokelpoisuudesta, teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä, ennakkomaksua ei suoriteta, ellei ole annettu sen suuruista vakuutta.”

38)

Korvataan 138 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Hankintojen tekemisessä noudatetaan jompaakumpaa seuraavista menettelyistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 94 artiklan soveltamista:”

39)

Korvataan 145 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos hankinnan arvo on suurempi kuin 129 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kynnysarvo, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä nimittää tarjousten avaamista varten lautakunnan.”

40)

Korvataan 146 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Mainitun komitean nimittää toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä, ja komitea antaa neuvoa-antavan lausunnon 129 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon ylittävistä hankinnoista.”

41)

Korvataan 152 artikla seuraavasti:

”152 artikla

Ennakkomaksutakuu

(Varainhoitoasetuksen 102 artikla)

Yli 150 000 euron ennakkomaksujen maksamista varten tai 135 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on annettava vakuus.

Jos toimeksisaaja on julkisoikeudellinen yhteisö, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi kuitenkin riskinarviointinsa perusteella luopua tästä vaatimuksesta.

Vakuus vapautetaan sitä mukaa kuin ennakkomaksu vähennetään toimeksisaajalle sopimusehtojen mukaisesti suoritetuista väli- tai loppumaksuista.”

42)

Korvataan 155 artiklan otsikko seuraavasti:

155 artikla

Erilliset hankinnat ja hankintojen jakaminen eriin

(Varainhoitoasetuksen 91 ja 105 artikla)

43)

Korvataan 157 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

5 278 000 euroa rakennusurakoiden osalta.”

44)

Korvataan 158 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Varainhoitoasetuksen 105 artiklassa tarkoitetuiksi kynnysarvoiksi vahvistetaan

a)

137 000 euroa direktiivin 2004/18/EY liitteeseen II A sisältyvien tavara- ja palveluhankintojen osalta, lukuun ottamatta kyseisen liitteen pääluokkaan 8 sisältyviä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä hankintoja;

b)

211 000 euroa direktiivin 2004/18/EY liitteeseen II B sisältyvien palveluhankintojen ja kyseisen direktiivin liitteen II A pääluokkaan 8 sisältyvien tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvien hankintojen osalta;

c)

5 278 000 euroa rakennusurakoiden osalta.”

45)

Korvataan 162 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

eurooppalainen yhteisö, joka toimii Euroopan politiikkoja koskevan koulutuksen, tiedotuksen, innovoinnin tai tutkimuksen alalla tai on mukana kansalaisuutta tai ihmisoikeuksia edistävässä toiminnassa, tai eurooppalainen standardointiyhteisö;”

46)

Lisätään 164 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Avustussopimuksessa voidaan määrätä avustuksen keskeyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja määräajoista 183 artiklan mukaisesti.”

47)

Lisätään 165 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun toiminta-avustus on myönnetty Euroopan yleisen edun mukaista tavoitetta edistävälle yhteisölle, komissiolla on oikeus periä takaisin kyseisen yhteisön toimintatalousarvioon maksettua yhteisön rahoitusosuutta vastaava prosenttiosuus vuoden aikana saadusta voitosta, jos kyseinen yhteisö saa rahoitusta myös sellaisilta viranomaisilta, joiden on itsekin perittävä takaisin rahoitusosuuttaan vastaava prosenttiosuus vuoden aikana saadusta voitosta. Takaisinperittävän määrän laskemisessa ei tule ottaa huomioon toimintatalousarvion hyväksi tehtäviä luontoissuorituksia vastaavaa prosenttiosuutta.”

48)

Korvataan 168 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

yhteisöille, joilla on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli, joka on riittävästi perusteltu myöntöpäätöksessä;”

49)

Muutetaan 172 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi hyväksyä osarahoitukseksi luontoissuorituksia, silloin kun tämä katsotaan välttämättömäksi tai tarkoituksenmukaiseksi.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos avustuksen kokonaisarvo on enintään 25 000 euroa, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarviointinsa perusteella päättää olla vaatimatta 1 kohdassa tarkoitettuja, yhteisrahoituksen saamiseksi annettavia todisteita.

Jos samalle saajalle myönnetään saman varainhoitovuoden aikana useita avustuksia, 25 000 euron kynnysarvoa sovelletaan näiden avustusten kokonaismäärään.”

50)

Muutetaan 173 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan toiminnan oikeudellinen muoto sekä hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa ehdottamansa toimi tai toimintasuunnitelma, jollei 176 artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta johdu.

Tätä varten hakijan on annettava valaehtoinen vakuutus, ja jos hakemus koskee avustusta, jonka arvo on enemmän kuin 25 000 euroa, kaikki asiakirjatodisteet, joita toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä vaatii riskinarviointinsa perusteella. Tällaisia asiakirjoja koskeva vaatimus on mainittava ehdotuspyynnössä.

Näihin asiakirjoihin voivat kuulua erityisesti tulostili ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.”

b)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos haettu avustus toimea varten on yli 500 000 euroa tai haettu toiminta-avustus on yli 100 000 euroa, hakijan on toimitettava ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan laatima kertomus. Kertomuksessa hyväksytään tilit viimeisimmältä tilikaudelta, jolta ne ovat käytettävissä.”

ii)

Korvataan neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

”Kun on kyse 163 artiklassa tarkoitetuista yhteistyösuhteista, puitesopimus voidaan tehdä vasta kun on esitetty ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tilintarkastuskertomus kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta, joilta kertomus on käytettävissä.

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarviointinsa perusteella myöntää poikkeuksen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tilintarkastusvaatimuksesta toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksille sekä sellaisille avustuksen saajille, jotka ovat yhteisvastuussa useita saajia kattavasta avustussopimuksesta.”

iii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta julkisoikeudellisiin yhteisöihin eikä 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin.”

51)

Muutetaan 176 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Hakijan taloudelliset tai toiminnalliset edellytykset tarkistetaan etenkin 173 artiklassa tarkoitettujen ja toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän ehdotuspyynnössä edellyttämien asiakirjatodisteiden perusteella.”

b)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Taloudellisten edellytysten tarkistamista 3 kohdan mukaisesti ei sovelleta luonnollisiin henkilöihin, joille on myönnetty apuraha, eikä julkisoikeudellisiin yhteisöihin tai 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin.”

52)

Korvataan 179 artikla seuraavasti:

”179 artikla

Hakijoille ilmoittaminen

(Varainhoitoasetuksen 116 artikla)

Hakijoille on ilmoitettava päätöksestä mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 15 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun päätös avustuksen myöntämisestä on lähetetty avustuksen saajille.”

53)

Muutetaan 180 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin avustuksen ennakkomaksut voidaan jakaa useaan erään.

Uusi ennakkomaksuerä maksetaan kokonaisuudessaan vasta, kun vähintään 70 prosenttia aiempien ennakkomaksujen kokonaismäärästä on käytetty.

Jos aiemmista ennakkomaksuista on käytetty vähemmän kuin 70 prosenttia, uudesta ennakkomaksuerästä vähennetään edellisen erän käyttämätön osuus.

Avustuksen saajan on esitettävä jokaisen maksuvaatimuksensa tueksi kustannusselvitys.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarviointinsa perusteella vaatia maksun suorittamiseksi hyväksytyn tilintarkastajan tai, jos kyseessä on julkisoikeudellinen yhteisö, pätevän ja riippumattoman virkamiehen laatiman todistuksen tilinpäätöksestä ja sen perusteena olevista tileistä. Todistus liitetään toimea koskevan avustuksen tai toiminta-avustuksen maksuvaatimukseen. Siinä todistetaan toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän hyväksymiä menetelmiä käyttäen, että edunsaajan maksuvaatimuksen perustana olevissa tilinpäätösasiakirjoissa esitetyt kustannukset ovat todelliset, oikein kirjatut ja avustussopimuksen mukaisesti tukikelpoiset.”

ii)

Korvataan toisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Tilinpäätöstä ja sen perusteena olevia tilejä koskeva todistus on pakollinen välimaksujen osalta varainhoitovuosittain ja loppumaksujen osalta, paitsi jos on kyse kertakorvauksista tai kiinteämääräisestä rahoituksesta, seuraavissa tapauksissa:”

iii)

Korvataan kolmannen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarviointinsa perusteella vapauttaa vaatimuksesta esittää tilinpäätös ja sen perusteena olevia tilejä koskeva todistus”

54)

Muutetaan 182 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rajoittaakseen ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvää taloudellista riskiä toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi riskinarviointinsa perusteella joko vaatia avustuksen saajalta etukäteen enintään ennakkomaksujen suuruisen vakuuden tai jakaa ennakkomaksut useaan erään.

Kun avustuksen arvo on enintään 10 000 euroa, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi kuitenkin vaatia avustuksen saajalta etukäteen vakuuden ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi vaatia tällaisen vakuuden riskinarviointinsa perusteella myös sen mukaan, mitä avustussopimuksessa on sovittu rahoitustavasta.

Vaaditun vakuuden voimassaolon edellytyksenä on, että toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä on arvioinut ja hyväksynyt kyseisen vakuuden.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Vakuus vaaditaan, jos ennakkomaksun osuus avustuksen kokonaismäärästä on yli 80 prosenttia ja ennakkomaksun määrä on yli 60 000 euroa.”

55)

Poistetaan 195, 196, 197, 198, 200 ja 202 artikla.

56)

Korvataan 211 artikla seuraavasti:

”211 artikla

Kirjanpidon täsmäytykset

(Varainhoitoasetuksen 135 artikla)

1.   Pääkirjan tiedot säilytetään ja järjestetään niin, että jokaisen koetaseessa esitetyn tilin sisältö voidaan perustella.

2.   Omaisuusluettelon osalta sovelletaan 220–227 artiklan säännöksiä.”

57)

Poistetaan 212 artikla.

58)

Muutetaan 213 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Kurssi, jota käytetään euron ja muiden valuuttojen välisissä muuntotoimenpiteissä laadittaessa tasetta vuoden n joulukuun 31 päivältä, on vuoden n viimeisen työpäivän kurssi.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Varainhoitoasetuksen 133 artiklan mukaisesti vahvistetuissa kirjanpitosäännöissä on esitettävä muunto- ja uudelleenarvostussäännöt suoriteperusteista kirjanpitoa varten.”

59)

Korvataan 222 artikla seuraavasti:

”222 artikla

Omaisuuserien merkitseminen omaisuusluetteloon

(Varainhoitoasetuksen 138 artikla)

Omaisuusluetteloon merkitään ja käyttöomaisuustileille kirjataan kaikki hankitut hyödykkeet, joiden käyttöaika on yli vuoden, jotka eivät ole kulutushyödykkeitä ja joiden hankintahinta tai tuotantokustannushinta on suurempi kuin se, joka mainitaan varainhoitoasetuksen 133 artiklan mukaisesti annetuissa kirjanpitosäännöissä.”

60)

Korvataan 240 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa ennakkoilmoitus tavara- tai palveluhankinnasta toimitetaan Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle mahdollisimman varhain ja ennakkoilmoitus rakennusurakasta mahdollisimman pian ohjelman hyväksymispäätöksen jälkeen.”

61)

Muutetaan 241 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

hankinnan arvo on 200 000 euroa tai enemmän: 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen rajoitettu kansainvälinen tarjouskilpailu;”

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Hankinnat, joiden arvo on enintään 5 000 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella.”

b)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos valintaperusteet tai suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrä on pienempi kuin vähimmäismäärä, hankintaviranomainen voi päättää pyytää tarjousta vain niiltä ehdokkailta, jotka täyttävät tarjouksen esittämiseksi vaaditut edellytykset.”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä hankintaviranomainen laatii luettelon, jossa on vähintään kolme sen valitsemaa tarjoajaa. Tässä kilpailuun perustuvassa neuvottelumenettelyssä, joka ei kuulu 124 artiklan soveltamisalaan, kilpailu on rajoitettua eikä menettelystä julkaista ennakkoilmoitusta.

Tarjoukset avaa ja arvioi arviointikomitea, jolla on tarvittava tekninen ja hallinnollinen asiantuntemus. Arviointikomitean jäsenten on allekirjoitettava vakuutus puolueettomuudestaan.

Jos hankintaviranomainen saa tarjoajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena ainoastaan yhden hallinnollisesti ja teknisesti pätevän tarjouksen, hankinta voidaan tehdä tämän tarjouksen perusteella edellyttäen, että tarjous täyttää ratkaisuperusteet.”

62)

Muutetaan 242 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Palveluhankinnoissa hankintaviranomainen voi aloittaa neuvottelumenettelyn yhden tarjouksen perusteella seuraavissa tapauksissa:”

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

puitesopimuksen käyttäminen ei ole tuottanut tulosta, minkä jälkeen ensimmäinen yritys kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn käyttämiseksi on päättynyt tuloksettomana. Tässä tapauksessa hankintaviranomainen voi kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn peruutettuaan aloittaa neuvottelut valitsemansa yhden tai useamman tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan kanssa, kunhan alkuperäisiä hankintaehtoja ei olennaisesti muuteta.”

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Jos hankintaviranomaisena ei ole komissio, neuvottelumenettelyn käytön edellytyksenä on toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän ennalta antama suostumus.”

b)

Muutetaan 2 kohtaa seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

lisäsuoritukset koostuvat ensimmäisen hankintasopimuksen toimeksisaajan toimittamien palvelujen kaltaisten palvelujen toimituksista edellyttäen, että:

i)

ensimmäistä suoritusta varten on julkaistu hankintailmoitus, ja ensimmäistä suoritusta varten julkaistussa hankintailmoituksessa on ilmoitettu selvästi hankkeen arvioidut kustannukset sekä mahdollisuus käyttää neuvottelumenettelyä sovittaessa hanketta koskevista uusista suorituksista;

ii)

sopimusta voidaan jatkaa ainoastaan kerran siten, että jatkosopimus ei ylitä alkuperäistä sopimusta arvoltaan ja kestoltaan.”

ii)

Poistetaan toinen alakohta.

63)

Muutetaan 243 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

hankinnan arvo on 150 000 euroa tai enemmän: 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen avoin kansainvälinen tarjouskilpailu;

b)

hankinnan arvo on vähintään 30 000 euroa mutta vähemmän kuin 150 000 euroa: 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen avoin paikallinen tarjouskilpailu;”

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Hankinnat, joiden arvo on enintään 5 000 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä hankintaviranomainen laatii luettelon, jossa on vähintään kolme sen valitsemaa toimittajaa. Tässä kilpailuun perustuvassa neuvottelumenettelyssä, joka ei kuulu 124 artiklan soveltamisalaan, kilpailu on rajoitettua eikä menettelystä julkaista ennakkoilmoitusta.

Tarjoukset avaa ja arvioi arviointikomitea, jolla on tarvittava tekninen ja hallinnollinen asiantuntemus. Arviointikomitean jäsenten on allekirjoitettava vakuutus puolueettomuudestaan.

Jos hankintaviranomainen saa toimittajien kanssa neuvoteltuaan ainoastaan yhden hallinnollisesti ja teknisesti pätevän tarjouksen, hankinta voidaan tehdä tämän tarjouksen perusteella edellyttäen, että tarjous täyttää ratkaisuperusteet.”

64)

Muutetaan 244 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Tavarahankintasopimukset voidaan tehdä neuvottelumenettelyssä yhden tarjouksen perusteella seuraavissa tapauksissa:”

b)

Lisätään e alakohta seuraavasti:

”e)

kilpailuun perustuva neuvottelumenettely ei ole tuottanut tulosta kahden yrityksen jälkeen, toisin sanoen yhtään hallinnollisesti ja teknisesti pätevää tai laadulliset ja/tai taloudelliset kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta ei ole tehty. Tässä tapauksessa hankintaviranomainen voi kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn peruutettuaan aloittaa neuvottelut valitsemansa yhden tai useamman tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan kanssa, kunhan alkuperäisiä hankintaehtoja ei olennaisesti muuteta.”

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Jos hankintaviranomaisena ei ole komissio, neuvottelumenettelyn käytön edellytyksenä on toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän ennalta antama suostumus.”

65)

Muutetaan 245 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

hankinnan arvo on 5 000 000 euroa tai enemmän:

i)

yleensä 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen avoin kansainvälinen tarjouskilpailu;

ii)

tietyissä erityislaatuisissa rakennustöissä, ja jos toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä antaa siihen suostumuksensa silloin kun hankintaviranomaisena ei ole komissio, poikkeuksellisesti 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen rajoitettu kansainvälinen tarjouskilpailu.

b)

hankinnan arvo on vähintään 300 000 euroa mutta vähemmän kuin 5 000 000 euroa: 122 artiklan 2 kohdan ja 240 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen avoin paikallinen tarjouskilpailu;”

ii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Hankinnat, joiden arvo on enintään 5 000 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä hankintaviranomainen laatii luettelon, jossa on vähintään kolme sen valitsemaa urakoitsijaa. Tässä kilpailuun perustuvassa neuvottelumenettelyssä, joka ei kuulu 124 artiklan soveltamisalaan, kilpailu on rajoitettua eikä menettelystä julkaista ennakkoilmoitusta.

Tarjoukset avaa ja arvioi arviointikomitea, jolla on tarvittava tekninen ja hallinnollinen asiantuntemus. Arviointikomitean jäsenten on allekirjoitettava vakuutus puolueettomuudestaan.

Jos hankintaviranomainen saa urakoitsijoiden kanssa neuvoteltuaan ainoastaan yhden hallinnollisesti ja teknisesti pätevän tarjouksen, hankinta voidaan tehdä tämän tarjouksen perusteella edellyttäen, että tarjous täyttää ratkaisuperusteet.”

66)

Muutetaan 246 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Urakkasopimukset voidaan tehdä neuvottelumenettelyssä yhden tarjouksen perusteella seuraavissa tapauksissa:”

ii)

Lisätään d alakohta seuraavasti:

”d)

kilpailuun perustuva neuvottelumenettely ei ole tuottanut tulosta kahden yrityksen jälkeen, toisin sanoen yhtään hallinnollisesti ja teknisesti pätevää tai laadulliset ja/tai taloudelliset kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta ei ole tehty. Tässä tapauksessa hankintaviranomainen voi kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn peruutettuaan aloittaa neuvottelut valitsemansa yhden tai useamman tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan kanssa, kunhan alkuperäisiä hankintaehtoja ei olennaisesti muuteta.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Jos hankintaviranomaisena ei ole komissio, neuvottelumenettelyn käytön edellytyksenä on toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän ennalta antama suostumus.”

67)

Korvataan 250 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Jos ennakkomaksut ylittävät 150 000 euroa, edellytetään vakuuden asettamista. Jos toimeksisaaja on julkisoikeudellinen yhteisö, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi kuitenkin riskinarviointinsa perusteella luopua tästä vaatimuksesta.

Vakuus vapautetaan sitä mukaa kuin ennakkomaksu vähennetään toimeksisaajalle sopimusehtojen mukaisesti suoritetuista väli- tai loppumaksuista.

4.   Hankintaviranomainen voi edellyttää, että annetaan suoritustakuu, jonka määrä on vahvistettu tarjouskilpailuasiakirjoissa ja jonka määrä on viidestä prosentista kymmeneen prosenttiin hankinnan kokonaisarvosta. Suoritustakuun suuruus ratkaistaan sopimuslajin ja sopimuksen arvon kaltaisin objektiivisin perustein.

Suoritustakuu on kuitenkin pakollinen, jos seuraavat kynnysarvot ylitetään:

i)

345 000 euroa rakennusurakoiden osalta,

ii)

150 000 euroa tavarahankintojen osalta.

Takuun voimassaolo lakkaa aikaisintaan tavarahankintojen ja rakennusurakoiden lopullisen vastaanottamisen yhteydessä. Jos sopimus täytetään puutteellisesti, koko takuu pidätetään.”

68)

Lisätään 252 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Arviointikomitea tai hankintaviranomainen voi kuitenkin pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai selventämään toimittamiaan poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä asiakirjatodisteita asettamassaan määräajassa tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti.”

69)

Korvataan 257 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto ja hallinnollisesti sen yhteydessä toimiva Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus;”

70)

Poistetaan 260 artiklan toinen kohta.

71)

Lisätään 262 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Kaikille osastoille yhteisiä hallintomäärärahoja vastaavat ja kokonaissitoumuksina hallinnoidut talousarviositoumukset voidaan kirjata kerralla talousarviokirjanpitoon 27 artiklassa vahvistettua menolajin mukaista luokittelua noudattaen.

Niitä vastaavat menot kirjataan kunkin osaston budjettikohtiin samalla tavalla jaoteltuina kuin määrärahat.”

72)

Lisätään 264 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Jos kolmansissa maissa ei voida käyttää mitään näistä vuokravakuuksista, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi hyväksyä muunlaisia vakuuksia, jos ne turvaavat yhteisöjen taloudellisten etujen samantasoisen suojan.”

73)

Korvataan 271 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 ja 250 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ja rahamäärät saatetaan ajan tasalle joka kolmas vuosi yhteisön kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella.

2.   Edellä 157 artiklan b alakohdassa ja 158 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hankintojen kynnysarvoja tarkistetaan joka toinen vuosi direktiivin 2004/18/EY 78 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettuihin julkisia hankintoja ja avustuksia koskeviin menettelyihin sovelletaan menettelyjen aloittamishetkellä sovellettuja sääntöjä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1261/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2083/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28).

(4)  EUVL L 37, 10.2.2005, s. 14.