21.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1115/2006,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2006,

yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tuoreiden ja jäähdytettyjen kalojen kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3703/85 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan ja 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta 26 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2406/96 vahvistetaan tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset. Yksityiskohtaiset säännöt näiden vaatimusten soveltamisesta vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 3703/85 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2406/96 9 artiklassa säädetään mahdollisuudesta luokitella pelagiset lajit näytteenottojärjestelmän perusteella siten, että kyseisten lajien osalta voidaan varmistaa kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten noudattaminen.

(3)

Kun asetus (EY) N:o 2406/96 muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 790/2005 (4), myös kilohailille vahvistettiin kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset.

(4)

Asetuksessa (ETY) N:o 3703/85 vahvistettuja pelagisten lajien luokitusta ja punnitusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ei tällä hetkellä sovelleta kilohailiin. Sen vuoksi kyseinen asetus olisi muutettava siten, että se koskee myös kilohailia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3703/85 seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä oleva teksti.

2)

Lisätään liitteeseen II kohta seuraavasti:

”8)

Sprattus sprattus -lajin kilohaili”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 334, 23.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 790/2005 (EUVL L 132, 26.5.2005, s. 15).

(3)  EYVL L 351, 28.12.1985 s. 63. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3506/89 (EYVL L 342, 24.11.1989, s. 11).

(4)  EUVL L 132, 26.5.2005, s. 15.


LIITE

Laji

Koko

Tilavuus m3

Kertoimet

”Kilohaili

1

1

0,92”