31.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 210/79


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1084/2006,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006,

koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1083/2006) (4) vahvistetaan rakennerahastojen ja koheesiorahaston uusi toimintakehys. Siinä säädetään erityisesti tavoitteet sekä kumppanuutta, ohjelmatyötä, arviointia ja hallinnointia koskevat periaatteet ja säännöt. Siksi on syytä täsmentää koheesiorahaston tehtävät tässä uudessa toimintakehyksessä suhteutettuna sille perustamissopimuksessa osoitettuihin tehtäviin sekä kumota selkeyden vuoksi koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94 (5).

(2)

Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien koheesiorahastosta rahoitettavien hankkeiden on oltava neuvoston ja Euroopan parlamentin näitä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja varten vahvistamien suuntaviivojen mukaisia. Toimien keskittämiseksi etusijalle olisi asetettava Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka on määritelty yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 1692/96/EY (6).

(3)

Yhteisö voi koheesiorahaston välityksellä osallistua perustamissopimuksen 6 ja 174 artiklassa määrättyjen yhteisön ympäristötavoitteiden toteuttamiseen tähtääviin toimiin.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 säädetään, että menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt määritetään kansallisella tasolla, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on tarpeen antaa erityissäännöksiä. Tästä syystä olisi annettava erityissäännöksiä koheesiorahastoa koskevista poikkeuksista.

(5)

Rahoitustuen saamisen ehdollisuutta koskevia sääntöjä olisi edelleen sovellettava yhdessä perustamissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettujen talouden lähentymisperusteiden täyttämistä koskevan vaatimuksen kanssa ja ottaen huomioon terveen julkisen talouden tarpeet. Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden on tältä osin pantava täytäntöön vakausohjelmat ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, lähentymisohjelmat, sellaisina kuin ne on määritelty julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1466/97 (7), jotta vältetään perustamissopimuksen 104 artiklassa tarkoitetut liialliset julkistalouden alijäämät. Ehdollisuutta koskevia sääntöjä ei kuitenkaan olisi sovellettava keskeyttämishetkellä jo tehtyihin maksusitoumuksiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koheesiorahaston perustaminen ja tehtävät

1.   Perustetaan koheesiorahasto, jäljempänä ’rahasto’, jonka tehtävänä on osallistua yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen kestävän kehityksen edistämiseksi.

2.   Rahastosta säädetään asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 ja tässä asetuksessa.

2 artikla

Toiminta-ala

1.   Rahastosta tuetaan tasapainoisella tavalla toimia seuraavilla aloilla ottaen huomioon kunkin tuensaajana olevan jäsenvaltion erityiset investointi- ja infrastruktuuritarpeet:

a)

Euroopan laajuiset liikenneverkot, erityisesti päätöksessä 1692/96/EY määritellyt Euroopan yhteistä etua koskevat ensisijaiset hankkeet;

b)

ympäristö, joka sisältyy ympäristöalan poliittisen toimintaohjelman perusteella valittujen yhteisön ympäristönsuojelupolitiikan painopisteiden puitteisiin. Tässä yhteydessä rahasto voi toimia myös kestävään kehitykseen liittyvillä aloilla, joilla saadaan selvää ympäristöhyötyä, kuten energiatehokkuus ja uudistuvat energialähteet, sekä muulla kuin Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyvällä liikenteen alalla, johon kuuluvat rautatiet, joki- ja meriliikenne, multimodaalinen liikenne ja sen yhteentoimivuus, maantie-, meri- ja lentoliikenteen hallinta, puhdas kaupunkiliikenne ja joukkoliikenne.

2.   Tuen asianmukaisesta tasapainosta sovitaan yhteisesti jäsenvaltioiden ja komission kesken.

3 artikla

Menojen tukikelpoisuus

Seuraaviin menoihin ei myönnetä tukea rahastosta:

a)

lainojen korot;

b)

maan hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä määrä ylittää 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista;

c)

asuminen;

d)

ydinvoimaloiden käytöstä poisto ja

e)

palautettavissa oleva arvonlisävero,

4 artikla

Rahaston tukeen sovellettavat ehdot

1.   Rahaston tuen saaminen on ehdollista seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

jos neuvosto on perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti päättänyt, että jollakin tuensaajajäsenvaltiolla on liiallinen julkistalouden alijäämä, ja

b)

se on todennut perustamissopimuksen 104 artiklan 8 kohdan mukaisesti, ettei kyseinen jäsenvaltio ole toteuttanut tehokkaita toimia perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisen neuvoston suosituksen johdosta,

se voi päättää keskeyttää rahaston maksusitoumukset kyseiselle jäsenvaltiolle joko kokonaan tai osittain keskeyttämistä koskevaa päätöstä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä alkaen.

2.   Jos neuvosto toteaa, että asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tarvittavat korjaavat toimenpiteet, se päättää viipymättä kyseisten maksusitoumusten keskeyttämisen lopettamisesta. Samalla neuvosto päättää komission ehdotuksesta budjetoida keskeytetyt maksusitoumukset uudelleen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisessä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa( (8)) määrätyn menettelyn mukaisesti.

3.   Neuvosto tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

5 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämä asetus ei estä jatkamasta tai muuttamasta, kokonaan tai osittain peruuttaminen mukaan luettuna, hankkeita tai muita tukitoimia, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1164/94 perusteella, jota asetusta siten sovelletaan sen jälkeen tuohon tukitoimeen tai hankkeeseen sen sulkemiseen asti.

2.   Asetuksen (EY) 1083/2006 39, 40 ja 41 artiklassa tarkoitettuja suurhankkeita koskevat, asetuksen (EY) N:o 1164/94 nojalla komissiolle tehdyt hakemukset ovat edelleen voimassa edellyttäen, että niitä täydennetään tarvittaessa tämän asetuksen ja asetuksen (EY) 1083/2006 edellä mainittujen artiklojen vaatimusten täyttämiseksi viimeistään kahden kuukauden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 2007.

6 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1164/94 1 päivästä tammikuuta 2007, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1083/2006 105 artiklan 1 kohdan ja tämän asetuksen 5 artiklan säännösten soveltamista.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 perustamissopimuksen 161 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Puoltava lausunto annettu 4. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 255, 14.10.2005, s. 88.

(3)  EUVL C 231, 20.9.2005, s. 35.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

(5)  EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(6)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 884/2004/EY (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1).

(7)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1055/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 1).

(8)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.