1.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 990/2006,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006,

jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen vientiä koskevien pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden tarkastuksiin, käyttöön ja määräpaikkaan sovellettavat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Viljamarkkinoiden nykyisessä tilanteessa ja kun otetaan huomioon interventiovarastoissa käytettävissä olevien viljojen määrät sekä kyseisten viljojen vientinäkymät kolmansiin maihin, on suotavaa avata pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen vientiä varten. Kukin tarjouskilpailu olisi katsottava erilliseksi tarjouskilpailuksi.

(4)

Toimien ja niiden valvonnan sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen säätää vilja-alalle soveltuvat seurantaa koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Sitä varten on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että lainsäädännössä vahvistettuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja.

(5)

Sen vuoksi olisi poikettava eräistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 säännöistä siltä osin kuin ne koskevat maksettavaa hintaa, tarjousten jättämisen määräaikoja ja vakuuksien määrää, sekä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 säännöistä siltä osin kuin ne koskevat vientitodistuksessa tehtäviä mainintoja, poistamismääräyksiä ja tarvittaessa T5-valvontakappaletta.

(6)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan varastointipaikan ja sataman lastauspaikan tai lähtöpaikan väliset alhaisimmat kuljetuskustannukset. Jos jäsenvaltiossa ei kuitenkaan ole merisatamaa, saman asetuksen 7 artiklan 2 a kohdassa säädetään mahdollisuudesta korvata tarjouskilpailun voittaneelle viejälle varastointipaikan ja viejän alueen ulkopuolella sijaitsevan todellisen lähtöpaikan väliset edullisimmat kuljetuskustannukset tiettyyn enimmäismäärään asti. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava kyseisiin jäsenvaltioihin, ja olisi säädettävä säännöksen soveltamisedellytyksistä.

(8)

Järjestelmän tehokkaan hallinnoinnin vuoksi on myös syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, liitteessä I ilmoitettujen jäsenvaltioiden interventioelimet avaavat asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyviä tarjouskilpailuja kunkin hallussaan olevan viljalajin viemiseksi. Tarjouskilpailujen kohteena olevien viljojen enimmäismäärät ilmoitetaan liitteessä I.

2.   Tavallisen vehnän ja rukiin osalta kukin tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Montenegroa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbiaa (4) sekä Sveitsiä.

Ohran osalta kukin tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kanadaa, Kroatiaa, Montenegroa, Liechtensteinia, Meksikoa, Romaniaa, Serbiaa (4), Sveitsiä ja Yhdysvaltoja.

2 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4.   Tšekissä, Luxemburgissa, Unkarissa, Itävallassa ja Slovakiassa tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdan mukaisesti varastointipaikan ja kyseisten maiden alueiden ulkopuolella sijaitsevan todellisen lähtöpaikan väliset edullisimmat kuljetuskustannukset tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettuun enimmäismäärään asti.

3 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Kussakin tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 6 päivänä heinäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy joka torstai kello 9.00 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta 3 päivää elokuuta 2006, 17 päivää elokuuta 2006, 24 päivää elokuuta 2006, 2 päivää marraskuuta 2006, 28 päivää joulukuuta 2006, 5 päivää huhtikuuta 2007 ja 17 päivää toukokuuta 2007, koska kyseisillä viikoilla ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2007 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä asianomaisille interventioelimille, joiden yhteystiedot ovat liitteessä I.

5 artikla

Asianomainen interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat tarjouskilpailun voittajan valinnan mukaan ottaa joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Kukin interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

6 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on:

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, eron sisältyessä kuitenkin seuraaviin rajoihin:

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta tavallisen vehnän, 64 kilogrammaa hehtolitralta ohran ja 68 kilogrammaa hehtolitralta rukiin osalta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteessä I olevassa B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteessä I olevassa B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä II olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja kyseiselle interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä II olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja asianomaiselle interventioelimelle.

7 artikla

Edellä 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän viljaa ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä sähköisesti komissiolle liitteessä II olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt sähköisesti liitteessä II olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja kyseiselle interventioelimelle.

8 artikla

1.   Jos vilja siirretään varastosta ennen kuin 5 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 5 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytäviä viljoja koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava

a)

tavallisen vehnän osalta jokin tämän asetuksen liitteessä III olevassa A osassa olevista maininnoista;

b)

ohran osalta jokin tämän asetuksen liitteessä III olevassa B osassa olevista maininnoista;

c)

rukiin osalta jokin tämän asetuksen liitteessä III olevassa C osassa olevista maininnoista.

10 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Vakuudesta asetetaan puolet vientitodistusta myönnettäessä ja loput ennen kuin viljat haetaan varastointipaikasta.

11 artikla

Asianomaisten interventioelinten on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa. Jos jäsenvaltio ei ole lähettänyt komissiolle yhtään tiedonantoa hakemuksista säädettyjen määräaikojen kuluessa, komissio katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa ei ole jätetty yhtään tarjousta.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedonannot on tehtävä sähköisesti liitteessä IV olevan lomakkeen mukaisesti. Komissiolle on osoitettava erillinen lomake kutakin viljatyyppiä ja kutakin avoinna olevaa tarjouskilpailua kohden. Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

12 artikla

1.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kullekin jäsenvaltiolle kunkin kyseisen viljalajin vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia asetuksen (ETY) N:o 2131/93 10 artiklan mukaisesti.

2.   Jos 1 kohdan mukainen vähimmäishinnan vahvistaminen johtaisi jäsenvaltion käytettävissä olevan enimmäismäärän ylittymiseen, kyseisessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevan enimmäismäärän noudattamiseksi voidaan mainitun vahvistamisen yhteydessä määritellä vähimmäishintaan tehtyjen tarjousten määriä koskeva jakokerroin.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 määriteltynä.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.


LIITE I

LUETTELO TARJOUSKILPAILUISTA

Jäsenvaltio

Yhteisön ulkopuolisilla markkinoilla myytäviksi saatetut määrät

(tonnia)

Interventioelin

Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen vehnä

Ohra

Ruis

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Puhelin: (32-2) 287 24 78

Faksi: (32-2) 287 25 24

Sähköposti: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Puhelin: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faksi: (420) 296 806 404

Sähköposti: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Puhelin: (45) 33 95 88 07

Faksi: (45) 33 95 80 34

Sähköposti: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Puhelin: (49-228) 6845 — 3704

Faksi 1: (49-228) 6845 — 3985

Faksi 2: (49-228) 6845 — 3276

Sähköposti: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Puhelin: (372) 7371 200

Faksi: (372) 7371 201

Sähköposti: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Puhelin: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Faksi: (30-210) 212 47 91

Sähköposti: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Puhelin: (34-91) 3474765

Faksi: (34-91) 3474838

Sähköposti: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Puhelin: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Faksi: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

Sähköposti: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Puhelin: 353 53 63400

Faksi: 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Puhelin: (39) 0649499755

Faksi: (39) 0649499761

Sähköposti: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Puhelin: (371) 702 7893

Faksi: (371) 702 7892

Sähköposti: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Puhelin: (370-5) 268 5049

Faksi: (370-5) 268 5061

Sähköposti: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Puhelin: (352) 478 23 70

Faksi: (352) 46 61 38

Teleksi: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Puhelin: (36) 1 219 45 76

Faksi: (36) 1 219 89 05

Sähköposti: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Puhelin: (31) 475 355 486

Faksi: (31) 475 318 939

Sähköposti: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Puhelin:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faksi:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Sähköposti: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Puhelin: (48) 22 661 78 10

Faksi: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Puhelin:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faksi: (351) 21 384 61 70

Sähköposti:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Puhelin: (386) 1 580 76 52

Faksi: (386) 1 478 92 00

Sähköposti: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Puhelin: (421-2) 58 24 3271

Faksi: (421-2) 57 41 2665

Sähköposti: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puhelin: (358-9) 16001

Faksi:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Puhelin: (46) 36 15 50 00

Faksi: (46) 36 19 05 46

Sähköposti: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Puhelin: (44) 191 226 5882

Faksi: (44) 191 226 5824

Sähköposti: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

Tässä jäsenvaltiossa ei ole kyseisen viljan interventiovarastoa.


LIITE II

Ilmoitus komissiolle jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

Malli (1)

(Asetuksen (EY) N:o 990/2006 6 ja 7 artikla)

”VILJATYYPPI: CN-koodi (2)

Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivämäärä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Jäsenvaltio

Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

 

ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettomanlaatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  1001 90 tavallisen vehnän, 1003 00 ohran ja 1002 00 00 rukiin osalta.


LIITE III

A   osa

Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut tavallista vehnää koskevat maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

B   osa

Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut ohraa koskevat maininnat

:

espanjaksi

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

tšekiksi

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

tanskaksi

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

saksaksi

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

viroksi

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

kreikaksi

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

englanniksi

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

ranskaksi

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

italiaksi

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

latviaksi

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

liettuaksi

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

unkariksi

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

puolaksi

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

portugaliksi

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

slovakiksi

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

sloveeniksi

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

suomeksi

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

ruotsiksi

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

C   osa

Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut ruista koskevat maininnat

:

espanjaksi

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

tšekiksi

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

tanskaksi

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

saksaksi

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

viroksi

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

kreikaksi

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

englanniksi

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

ranskaksi

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

italiaksi

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

latviaksi

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

liettuaksi

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

unkariksi

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

puolaksi

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

portugaliksi

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

slovakiksi

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

sloveeniksi

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

suomeksi

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

ruotsiksi

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


LIITE IV

Ilmoitus komissiolle interventiovarastoissa olevien viljojen vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa saaduista tarjouksista

Malli (1)

(Asetuksen (EY) N:o 990/2006 11 artikla)

”VILJATYYPPI: CN-koodi (2)

”JÄSENVALTIO (3)

1

2

3

4

5

6

Tarjoajien numerointi

Erän numero

Hyväksytty määrä

(t)

Tarjottu hinta

euroa/t (4)

Korotukset

(+)

Vähennykset

(–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (5)

(euroa/tonni)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

Ilmoittakaa tarjotut kokonaismäärät (samasta erästä ehdyt hylätyt tarjoukset mukaan luettuina): … tonnia.


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  1001 90 tavallisen vehnän, 1003 00 ohran ja 1002 00 00 rukiin osalta.

(3)  Ilmoittakaa asianomainen jäsenvaltio.

(4)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(5)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.