23.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 883/2006

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2006

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1290/2005 perustetaan Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), joiden toiminta perustuu yhteisön talousarvion mukaisten menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen yhteishallinnointiin. Siinä vahvistetaan maksajavirastojen kirjanpitoon ja meno- ja tuloilmoituksiin sekä komission suorittamiin kyseisten menojen korvauksiin sovellettavat edellytykset ja yleiset säännöt. Näitä sääntöjä ja edellytyksiä olisi täsmennettävä erottaen toisistaan kyseisille kahdelle rahastolle yhteiset soveltamissäännöt ja kunkin rahaston omat erityissäännöt.

(2)

Euroopan yhteisöjen talousarvioon kyseisiä rahastoja varten otettujen määrärahojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on välttämätöntä, että kukin maksajavirasto pitää erillistä kirjanpitoa toisaalta maataloustukirahastosta ja toisaalta maaseuturahastosta rahoitettavista menoista. Tämän vuoksi maksajavirastojen kirjanpitoon olisi merkittävä selvästi molempien rahastojen osalta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan ja vastaavasti 4 ja 34 artiklan nojalla toteutuneet menot ja tulot, ja kyseiset menot ja tulot olisi voitava yhdistää yhteisön talousarviossa rahastojen käyttöön asetettuihin varoihin.

(3)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus toteutetaan euroina, mutta euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus suorittaa maksut tuensaajille niiden kansallisessa valuutassa. Kokonaismenojen ja -tulojen vahvistamista varten on tarpeen säätää, että maksajavirastojen on pystyttävä toimittamaan menoja ja tuloja koskevat tiedot sekä euroina että valuuttana, jona ne on maksettu tai saatu.

(4)

Koska jäsenvaltiot myöntävät rahoitusvarat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menojen kattamiseen tai saavat ennakkomaksun mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuihin menoihin ennen kuin komissio rahoittaa nämä menot aiheutuneiden menojen korvauksina, olisi rahoitusvirtojen moitteettoman hallinnon takaamiseksi säädettävä, että jäsenvaltioiden on koottava näitä korvauksia koskevat tarpeelliset tiedot ja pidettävä ne komission saatavilla sitä mukaa, kun menot ja tulot toteutuvat tai toimitettava ne sille säännöllisin väliajoin. Tältä osin olisi otettava huomioon maataloustukirahaston ja maaseuturahaston omat erityiset hallinnointitavat. On syytä organisoida jäsenvaltioiden toteuttama tietojen saataville asettaminen ja komissiolle toimittaminen kunkin rahaston hallinnointitavan perusteella vahvistettavin määräajoin, rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta pitää komission käytettävissä tietoja menojen asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi.

(5)

Maksajavirastojen kirjanpitoon liittyviin yleisiin velvollisuuksiin sisältyy yhteisön varojen hallinnossa ja valvonnassa edellytettäviä yksityiskohtaisia tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä menojen korvaamiseksi. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, mitkä maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavia menoja koskevat tiedot on toimitettava säännöllisesti komissiolle.

(6)

Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen olisi oltava sellaisessa muodossa, että komissio pystyy käyttämään niitä suoraan ja mahdollisimman tehokkaasti maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien hallintoon ja asiaan liittyviin maksuihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi säädettävä, että kaikki jäsenvaltioiden ja komission välillä saataville asetetut ja toimitetut tiedot olisi lähetettävä sähköisesti tai digitaalisessa muodossa. Koska voidaan kuitenkin katsoa tarpeelliseksi toimittaa tietoja muilla tavoin, olisi säädettävä, missä tapauksissa tämä on perusteltua.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään, että maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettuihin toimiin liittyvien yksittäisten toimien osalta komissiolle on toimitettava menoilmoitukset, jotka samalla katsotaan maksupyynnöiksi, vaadittuine tietoineen. Jotta jäsenvaltiot ja maksajavirastot voisivat laatia kyseiset menoilmoitukset yhdenmukaisia sääntöjä noudattaen ja jotta komissio voisi ottaa maksupyynnöt huomioon, olisi määriteltävä, millä edellytyksin kyseiset menot voidaan ottaa huomioon maataloustukirahaston ja maaseuturahaston talousarvioissa ja mitkä ovat säännöt, joita sovelletaan menojen ja tulojen, erityisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ja mahdollisesti tehtävien oikaisujen kirjanpitoon sekä niiden tosiasialliseen ilmoittamiseen.

(8)

Interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (2) 4 artiklassa säädetään, että interventiotoimenpiteen toteuttamisen yhteydessä rahoitettava määrä määritellään maksajavirastojen tilinpäätösten perusteella. Mainitussa asetuksessa määritellään myös kyseistä tilinpäätöstä koskevat säännöt ja edellytykset. Koska Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) lakkautetaan asetuksella (EY) N:o 1290/2005 ja korvataan kyseisten toimenpiteiden osalta maataloustukirahastolla, on syytä täsmentää yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan mainittujen toimenpiteiden rahoitus maataloustukirahastosta sisällytetään menoilmoitusten ja kuukausimaksujen järjestelmään.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 4 kohdassa säädetään, että lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana toteutuneet menot luetaan kuuluviksi lokakuuhun ja lokakuun 16 ja 31 päivän välisenä aikana toteutuneet menot luetaan kuuluviksi marraskuuhun. Lokakuussa kirjanpitoon merkityt julkista varastointia koskevat menot luetaan kuitenkin kokonaisuudessaan kuuluviksi varainhoitovuoteen N + 1. Sen vuoksi on syytä säätää, että maataloustukirahastosta rahoitetut ja syyskuussa toteutetuista julkisen varastoinnin toimista aiheutuvat menot on merkittävä kirjanpitoon viimeistään 15 päivänä lokakuuta.

(10)

Sovellettavat valuuttakurssit olisi vahvistettava sen perusteella, määritelläänkö niille maatalouslainsäädännössä määräytymisperuste vai ei. Jotta euroalueeseen kuulumattomia jäsenvaltioita estettäisiin soveltamasta eri valuuttakursseja toisaalta tulojen tai tuensaajille muuna valuuttana kuin euroina maksettujen tukien kirjanpidon ja toisaalta maksajaviraston laatiman menoilmoituksen yhteydessä, olisi säädettävä, että asianomaisten jäsenvaltioiden on sovellettava maataloustukirahastoa koskeviin menoilmoituksiinsa samaa valuuttakurssia, jota käytetään tulojen perimisen tai tuensaajille suoritettavien maksujen yhteydessä. Useampaan toimeen liittyviä takaisinperimisiä koskevien hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi lisäksi säädettävä yhtenäisestä valuuttakurssista, jota sovelletaan kyseisten takaisin perittyjen määrien kirjanpitoon. Tämä toimenpide on kuitenkin rajoitettava koskemaan vain ennen tämän asetuksen soveltamispäivää toteutettuja toimia.

(11)

Komissio maksaa jäsenvaltioille kuukausittaisia tai säännöllisiä maksuja näiden toimittamien menoilmoitusten perusteella. Sen on kuitenkin otettava huomioon maksajavirastojen yhteisön talousarvioon perimät tulot. Sen vuoksi olisi vahvistettava edellytykset maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä toteutuneiden menojen ja tulojen välillä suoritettaville tietyntyyppisille tasauksille.

(12)

Kuukausimaksuista päätettyään komissio antaa jäsenvaltion käyttöön maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien menojen kattamiseen tarvittavat varat noudattaen käytännön menettelysääntöjä ja edellytyksiä, jotka olisi määriteltävä jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja komission käyttöön ottamien tietojärjestelmien perusteella.

(13)

Jos yhteisön talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkaessa lopullisesti vahvistettu, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maksaminen voidaan suorittaa kuukausittain luku luvulta enintään kahdestoistaosalla asianomaiseen lukuun edelliseksi varainhoitovuodeksi hyväksytyistä määrärahoista. Sen varmistamiseksi, että käytettävissä olevat määrärahat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, on syytä säätää, että tällaisessa tilanteessa maataloustukirahaston kuukausimaksut ja maaseuturahaston säännölliset maksut suoritetaan kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion toimittamista menoilmoituksista, ja että kuukauden osalta maksamatta jäänyt määrä jaetaan uudelleen seuraavia kuukausittaisia tai säännöllisiä maksuja koskevissa komission päätöksissä.

(14)

Jos jäsenvaltioiden maataloustukirahaston yhteydessä toimittamiin menoilmoituksiin perustuvat ennakkositoumukset, jotka voivat olla sallittuja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 artiklan 3 kohdan nojalla, ovat kokonaismäärältään yli puolet kuluvan varainhoitovuoden vastaavien määrärahojen kokonaissummasta, komission on vähennettävä kyseisiä määriä. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi tämä vähennys on jaettava jäsenvaltioiden kesken suhteellisesti niiltä saatujen menoilmoitusten perusteella. Sen varmistamiseksi, että käytettävissä olevat määrärahat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, on syytä säätää, että tällaisessa tilanteessa maataloustukirahaston kuukausimaksut suoritetaan kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion toimittamasta menoilmoituksesta, ja että kuukauden osalta maksamatta jäänyt määrä jaetaan uudelleen seuraavia kuukausimaksuja koskevissa komission päätöksissä.

(15)

Yhteisön maatalouslainsäädännössä on maataloustukirahaston osalta vahvistettu tuensaajille suoritettavien tukien maksamiselle määräaikoja, joita jäsenvaltioiden on noudatettava. Kaikki näiden säädettyjen määräaikojen jälkeen aiheettomasti viivästyneet maksut on katsottava sääntöjenvastaisiksi menoiksi eikä niiden perusteella pitäisi sen vuoksi voida maksaa komission korvauksia. Jotta rahoitusvaikutus voitaisiin kuitenkin suhteuttaa maksun suorittamisessa tapahtuneeseen viipeeseen, olisi säädettävä, että komissio porrastaa maksujen vähentämistä viipeen pituuden mukaan. Lisäksi olisi säädettävä liikkumavarasta, jotta vähennyksiä ei sovellettaisi silloin, kun maksun viivästys johtuu oikeusriidasta.

(16)

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja tilatukijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat maksuille annettuja määräaikoja varainhoidon kurinalaisuutta koskevien sääntöjen noudattamiseksi. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisistä säännöistä, joiden avulla voidaan mahdollisimman suuressa määrin välttyä yhteisön talousarviosta käytettävissä olevien vuosittaisten määrärahojen ylittämiseltä.

(17)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 ja 27 artiklan mukaisesti vähentää jäsenvaltioille suoritettavia maksuja tai keskeyttää niiden maksamisen, jos jäsenvaltiot eivät noudata maksuille asetettuja määräaikoja tai toimita menoja koskevia tietoja tai mainitussa asetuksessa säädettyjä, kyseisten tietojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi annettavia tietoja. Samaa pätee tapauksiin, joissa jäsenvaltiot eivät maaseuturahaston osalta toimita tietoja, jotka vaaditaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (4) ja sen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen nojalla, mukaan luettuna ohjelmien väliarviointikertomus. Tässä yhteydessä olisi vahvistettava kyseisten vähennysten ja keskeytysten toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menojen osalta.

(18)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 180 artiklassa säädetään, että negatiiviset maatalousmenot korvataan 1 päivästä tammikuuta 2007 käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla, jotka osoitetaan niiden alkuperän mukaan maataloustukirahaston tai maaseuturahaston määrärahoihin. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät luetaan maksajavirastoissa käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Tietyt määrät, jotka on vahvistettu väärinkäytösten vuoksi tai ympäristönsuojelun alalla sovellettavien vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä sovellettujen vähennysten seurauksena, voidaan rinnastaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklassa tarkoitettuihin väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin liittyviin tuloihin, minkä vuoksi niitä olisi kohdeltava samalla tavoin. Sen vuoksi olisi säädettävä, että kyseiset määrät merkitään kirjanpitoon samoin edellytyksin kuin edellä mainitussa 32 artiklassa tarkoitetuista väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä suoraan johtuvat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

(19)

Yhteisön talousarviosta ja kansallisista talousarvioista yhteisrahoitetut maaseudun kehittämiseen suunnatut maaseuturahaston menot perustuvat toimenpiteittäin jaoteltuihin ohjelmiin. Menojen seurannan ja kirjanpidon olisi sen vuoksi perustuttava kyseisiin ohjelmiin, jotta kaikki toimet voitaisiin tunnistaa ohjelmittain ja toimenpiteittäin sekä varmistaa, että toteutuneiden menojen ja käyttöön asetettujen varojen välillä on riittävä tasapaino. Tässä yhteydessä olisi täsmennettävä, mitkä seikat maksajavirastojen on otettava huomioon ja erityisesti säädettävä, että julkisten ja yhteisön varojen alkuperä on selvästi merkittävä myönnettyä rahoitusta koskevaan kirjanpitoon ja että tuensaajilta perittävät ja perityt määrät on täsmennettävä ja tunnistettava suhteessa alkuperäisiin toimiin.

(20)

Kun maksu tai takaisinperintä suoritetaan maaseuturahastosta rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien yhteydessä jonain muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, kyseiset määrät on tarpeen muuntaa euroiksi. Sen vuoksi olisi säädettävä yhtenäisen valuuttakurssin soveltamisesta kaikkiin tietyn kuukauden aikana kirjattuihin toimiin ja kurssin käyttämisestä menoilmoituksissa.

(21)

Komissio tarvitsee budjetti- ja taloushallintoaan varten arvion maaseuturahaston rahoitettavana tiettynä kalenterivuonna vielä olevista määristä ja ennusteet seuraavana kalenterivuonna esitettävistä rahoituspyynnöistä. Jotta komissio voisi täyttää velvollisuutensa, asianomaiset tiedot olisi toimitettava sille riittävän ajoissa ja joka tapauksessa kahdesti vuodessa, viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä heinäkuuta.

(22)

Jotta komissio voisi vahvistaa kunkin maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunnitelman, määrätä siihen mahdollisesti tehtävistä mukautuksista ja toteuttaa tarvittavat tarkastukset, sille on toimitettava määrätyt tiedot. Tätä varten kunkin ohjelman hallintoviranomaisen on tarpeen syöttää maaseuturahaston yhteiseen tietojärjestelmään vaaditut tiedot, jotta komissio voi määritellä erityisesti maaseuturahaston rahoitusosuuden enimmäismäärän, sen vuotuisen jakautumisen ja toimintalinja- ja toimenpidekohtaisen jakautumisen sekä kunkin toimintalinjan osalta sovellettavan yhteisrahoitusosuuden. Niin ikään olisi vahvistettava edellytykset yhteenlaskettujen määrien tallentamiseksi yhteiseen tietojärjestelmään.

(23)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio vahvistaa määräajat maaseuturahaston yhteydessä toteutettuihin toimiin liittyvien menoilmoitusten laatimiselle. Ottaen huomioon maaseuturahaston osalta sovellettavien kirjanpitosäännösten erityispiirteet, ennakkomaksun käyttö ja toimenpiteiden rahoitus kalenterivuosittain, olisi säädettävä, että kyseiset menot on ilmoitettava kyseisiin erityisedellytyksiin soveltuvin määräajoin.

(24)

Komission ja jäsenvaltioiden välillä vaihdettavat tiedot ja asiakirjat sekä jäsenvaltioiden komission saataville asettamat ja toimittamat tiedot lähetetään yleensä sähköisessä tai digitaalisessa muodossa. Jotta kyseisestä maataloustukirahastoon ja maaseuturahastoon liittyvästä tiedonvaihdosta saataisiin parempi käsitys ja jotta tiedonvaihdon hyödyntämistä voitaisiin lisätä, on tarpeen mukauttaa nykyisiä tietojärjestelmiä tai ottaa käyttöön uusia tietojärjestelmiä. Olisi säädettävä, että komissio toteuttaa kyseiset toimet, ja ne pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu jäsenvaltioille maatalousrahastojen komitean kautta.

(25)

Tietojen käsittelyyn kyseisissä tietojärjestelmissä liittyviä edellytyksiä sekä niiden asiakirjojen muotoa ja sisältöä, jotka on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti toimitettava, on usein tarkistettava, jotta ne vastaisivat sovellettaviin säädöksiin tehtyjä muutoksia tai hallintoon liittyviä tarpeita. Lisäksi on tarpeen säätää jäsenvaltioiden toimittamien asiakirjojen yhdenmukaisesta esitystavasta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja menettelyjen yksinkertaistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että asianomaiset tietojärjestelmät saadaan viipymättä toimintakuntoon, on syytä määritellä asiakirjojen muoto ja sisältö niiden mallien perusteella, joita komissio mukauttaa ja päivittää maatalousrahastojen komitealta saamiensa tietojen mukaisesti.

(26)

Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menojen hallinto ja laillisuuden valvonta ovat maksajavirastojen vastuulla. Maksutapahtumia koskevien tietojen toimittaminen, tallentaminen tietojärjestelmiin ja päivittäminen on sen vuoksi toteutettava maksajaviraston vastuulla taikka itse maksajaviraston toimesta tai sen tahon toimesta, jolle tämä tehtävä on uskottu, tarvittaessa hyväksytyn yhteensovittamisesta vastaavan viranomaisen välityksellä.

(27)

Tietyt asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 ja sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetyt asiakirjat tai menettelyt edellyttävät valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää asianomaisen menettelyn yhdessä tai useammassa vaiheessa. Tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on tällaisissa tapauksissa mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa. Tämä koskee erityisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettuja menoilmoituksia ja tilinpäätökseen liitettyä tarkastuslausumaa sekä näiden menettelyjen yhteydessä sähköisesti toimitettuja asiakirjoja.

(28)

Sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen toimittamiseen sovellettavat säännöt on määritelty yhteisön tasolla siltä osin, kuin on kyse niiden toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, niiden pätevyysehdoista komission suhteen sekä niiden säilyttämiseen, muuttumattomuuteen ja luettavuuteen liittyvistä ehdoista. Sikäli kuin yhteisön talousarvion yhteinen hallinnointi maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä koskee komission tai maksajavirastojen laatimia ja vastaanottamia asiakirjoja sekä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamista varten käyttöön otettuja menettelyjä, olisi säädettävä yhteisön lainsäädännön soveltamisesta tämän asetuksen mukaiseen sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen toimittamiseen ja vahvistettava määräajat sähköisten ja digitoitujen asiakirjojen säilyttämiselle.

(29)

Tietojen lähettäminen sähköisessä muodossa voi olla joissain tilanteissa mahdotonta. Jos tietojärjestelmissä tai tietoliikenneyhteyksissä ilmenee toimintahäiriöitä, jäsenvaltion on voitava toimittaa asiakirjat jossain muussa muodossa, jota koskevat edellytykset olisi vahvistettava.

(30)

Määrärahat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti jäsenvaltion käytettävissä 1 päivänä tammikuuta 2007 sen jälkeen, kun se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1655/2004 (5) 1 artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti tai yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 (6) 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti osana seuraamuksia vähentänyt tai peruuttanut suorittamiaan määriä, käytetään tämän jäsenvaltion toimesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. Jos jäsenvaltiot eivät käytä määrärahoja tietyssä määräajassa, kyseiset määrät on palautettava maataloustukirahaston talousarvioon. Kyseisten toimenpiteiden soveltamista koskevien edellytysten vahvistamiseksi olisi määriteltävä yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan kyseisten määrien kirjanpitoon ja hallinnointiin maksajavirastoissa sekä niiden huomioon ottamiseen komission maksupäätöksissä.

(31)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti komissio voi perustelluissa tapauksissa ja tietyin mainitussa alakohdassa säädetyin edellytyksin sallia, että Euroopan unionin jäseninä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 olleet jäsenvaltiot suorittavat vuosien 2000–2006 maaseudun kehittämisohjelmiin liittyviä maksuja 31 päivään joulukuuta 2006 asti. Jotta kyseistä poikkeusta voitaisiin soveltaa, olisi määriteltävä menettely ja määräajat, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, samoin kuin edellytykset poikkeuksen täytäntöönpanemiseksi.

(32)

Sen vuoksi olisi kumottava jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta sekä asetuksen (ETY) N:o 2776/88 kumoamisesta 16 päivänä helmikuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 296/96 (7) sekä jäsenvaltioiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien menojen kirjaamiseksi toimittamien asiakirjojen esittämismuodosta 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös K(2004)1723 (8).

(33)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTOA JA MAASEUTURAHASTOA KOSKEVAT YHTEISET JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritellään tietyt edellytykset ja erityissäännöt, joita sovelletaan Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) menojen ja tulojen yhteishallinnointiin, maksajavirastojen kirjanpitoon ja meno- ja tuloilmoituksiin sekä komission suorittamiin menojen korvauksiin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti.

2 artikla

Maksajavirastojen kirjanpito

1.   Kunkin maksajaviraston on pidettävä kirjanpitoa, joka koskee yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa sekä 4 ja 34 artiklassa tarkoitettujen menojen ja tulojen kirjaamista ja vastaavien menojen rahoittamiseksi maksajavirastojen käyttöön asetettujen varojen käyttöä. Tässä kirjanpidossa maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahoitustiedot on voitava erottaa toisistaan ja toimittaa erikseen.

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksajavirastojen on pidettävä kirjanpitoa, johon menoja ja tuloja koskevat määrät kirjataan valuuttana, jona ne on maksettu tai saatu. Jotta kyseisten maiden kokonaismenot ja -tulot voitaisiin lopullisesti vahvistaa, niiden on voitava ilmoittaa kyseiset tiedot sekä kansallisena valuuttana että euroina.

Jäsenvaltiot, jotka eivät pysty ottamaan 16 päivään lokakuuta 2006 mennessä käyttöön kyseisiä vaatimuksia vastaavaa kirjanpitoa, voivat kuitenkin ilmoitettuaan asiasta komissiolle viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006 lykätä muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maataloustukirahaston menojen ja tulojen osalta asianomaista määräpäivää 16 päivään lokakuuta 2007.

2 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTON KIRJANPITO

3 artikla

Jäsenvaltioiden komission saataville asettamat tiedot

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja asetettava komission saataville tiedot kullakin viikolla maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä seuraavin edellytyksin:

a)

viimeistään kunkin viikon kolmantena työpäivänä tiedot kuukauden alusta edellisen viikon loppuun mennessä maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä;

b)

jos viikko jakautuu kahdelle kuukaudelle, viimeistään kuukauden kolmantena työpäivänä tiedot edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti seuraavat tiedot ja asiakirjat sähköisessä muodossa tämän asetuksen 5 ja 6 artiklassa määritellyin edellytyksin:

a)

viimeistään kunkin kuukauden kolmantena työpäivänä tiedot edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärästä liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti, ja kaikki tiedot, jotka saattavat selittää tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti laadittujen arvioiden ja toteutuneiden menojen tai käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen väliset huomattavat erot;

b)

viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menoilmoitus, jossa ilmoitetaan edellisessä kuussa maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä samoin kuin julkiseen varastointiin liittyvien maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti. Lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana maksettuja menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskeva ilmoitus on kuitenkin toimitettava saman kuukauden 25 päivään mennessä.

Menoilmoituksessa on oltava menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen erittely Euroopan yhteisöjen talousarvion nimikkeistön momenttien mukaan ja maatalousmenojen tarkastusta ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevien lukujen osalta lisäerittely alamomenttien mukaan. Jos talousarvion seurantaan sovelletaan kuitenkin erityisiä edellytyksiä, komissio voi pyytää yksityiskohtaisempaa erittelyä;

c)

viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä yhteisön talousarvion kirjanpitoon tarkoitetut asiakirjat maksajaviraston edellisen kuukauden aikana maksamista menoista ja saamista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista lukuun ottamatta lokakuun 1 ja 15 päivän välisenä aikana maksettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on toimitettava viimeistään 10 päivänä marraskuuta;

d)

viimeistään kunkin vuoden toukokuun 20 päivänä ja marraskuun 10 päivänä c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidätetyt ja käytetyt määrät.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kunkin maksajaviraston laatima selvitys (liitteessä V esitetty lomake T 104) Euroopan yhteisöjen talousarvion nimikkeistön momenttien mukaan ja meno- ja tulolajeittain yksityiskohtaisen, jäsenvaltioiden saataville asetetun nimikkeistön mukaisesti eritellyistä tiedoista, joka kattaa:

i)

edellisessä kuussa maksetut menot ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot,

ii)

yhteenlasketut menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka ovat toteutuneet varainhoitovuoden alusta edellisen kuun loppuun mennessä,

iii)

menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevat arviot, jotka koskevat tapauksen mukaan:

ainoastaan kuluvaa kuukautta sekä kahta seuraavaa kuukautta,

kuluvaa kuukautta, kahta seuraavaa kuukautta ja varainhoitovuoden loppuun ulottuvaa kautta;

b)

jäsenvaltiokohtainen yhteenveto (liitteessä IV esitetty lomake T 103) a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista kaikkien jäsenvaltion maksajavirastojen osalta;

c)

selvitys 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja tämän kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen menojen välisistä mahdollisista eroista (liitteessä III oleva lomake T 101) ja tarvittaessa näiden erojen syistä;

d)

julkisen varastoinnin menojen ja tulojen perusteena olevat, komission asetuksen (EY) N:o 884/2006 (9) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tilit taulukkomuodossa (e.faudit-taulukot) mainitun asetuksen liitteen III mukaisesti;

e)

taulukot (liitteissä VI, VII, VIII ja IX olevat lomakkeet T 106–T 109), jotka täydentävät a ja b alakohdassa tarkoitettuja taulukkoja ja koskevat 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja toukokuun 20 päivän ja marraskuun 10 päivän ilmoituksia; taulukoista käy ilmi tilien tilanne huhtikuun lopussa ja varainhoitovuoden lopussa, ja ne sisältävät:

ilmoituksen kunkin maksajaviraston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidättämistä määristä, mahdolliset korot mukaan lukien (T 106 ja T 107),

selvityksen pidätettyjen määrien käytöstä kussakin maksajavirastossa asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti (T 108),

kunkin jäsenvaltion tasolla laaditun kokonaisyhteenvedon tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja käyttämättä jääneistä varoista syntyneistä koroista (T 109).

3.   Yhteenvetoilmoitus (T 103) 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on lähetettävä komissiolle myös paperiversiona.

4.   Kaikki tämän artiklan mukaisesti vaaditut taloudelliset tiedot on ilmoitettava euroina.

Kuitenkin:

2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen taulukkojen osalta jäsenvaltiot käyttävät samaa valuuttaa, jota käytettiin varainhoitovuonna, jona määrät pidätettiin,

asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menoilmoitusten ja vähennysten osalta jäsenvaltiot käyttävät kansallista valuuttaa.

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot laativat varainhoitovuotta 2007 koskevien, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten tietojen osalta ilmoituksensa kansallisena valuuttana.

5 artikla

Menoilmoitukseen ja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin sovellettavat yleiset säännöt

1.   Maksajaviraston tietyn kuukauden osalta ilmoittamien menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen on vastattava kyseisen kuukauden aikana tosiasiallisesti suoritettuja ja saatuja maksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa tarkoitettujen julkiseen varastointiin liittyviä meno- ja tuloilmoituksia koskevien erityissäännösten soveltamista.

Nämä menot ja tulot merkitään maataloustukirahaston talousarvioon varainhoitovuodelle ”N”, joka alkaa 16 päivänä lokakuuta vuonna ”N-1” ja päättyy 15 päivänä lokakuuta vuonna ”N”.

Kuitenkin:

a)

menot, jotka voidaan maksaa ennen sellaisten säännösten voimaan saattamista, joiden nojalla maataloustukirahasto ottaa kyseiset menot vastattavakseen kokonaan tai osittain, voidaan ilmoittaa ainoastaan:

sille kuukaudelle, jonka aikana mainittu säännös on saatettu voimaan

tai

sitä kuukautta seuraavalle kuukaudelle, jona mainittua säännöstä on alettu soveltaa;

b)

käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka jäsenvaltio on komissiolle velkaa, on ilmoitettava sille kuukaudelle, jonka aikana kyseisten määrien yhteisön lainsäädännössä säädetty maksamisen määräaika päättyy;

c)

Komissio tekee tilien tarkastamisen ja hyväksymisen sekä sääntöjenmukaisuustarkastusten yhteydessä päättämänsä oikaisut suoraan tapauksen mukaan komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (10) 10 artiklan 2 kohdassa tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin kuukausimaksuihin. Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava oikaisuja vastaavat määrät oikaisujen tekemiskuukautta koskevassa ilmoituksessa.

2.   Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot kirjataan päivälle, jona maksajaviraston tiliä on veloitettu tai hyvitetty. Maksujen osalta kirjaamispäivä voi olla kuitenkin päivä, jona asianomainen virasto on antanut ja lähettänyt rahoituslaitokselle tai tuensaajalle maksumääräyksen. Kunkin maksajaviraston on käytettävä samaa menettelyä koko varainhoitovuoden ajan.

3.   Ilmoitettavissa menoissa ei oteta huomioon asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti tehtyjä vähennyksiä.

4.   Edellä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuissa menoissa ja käyttötarkoitukseensa sidotuissa tuloissa voi olla oikaisuja saman varainhoitovuoden edellisinä kuukausina ilmoitettuihin tietoihin.

Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen oikaisut johtavat maksajaviraston tasolla jonkin budjettikohdan osalta negatiivisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevaan ilmoitukseen, ylimääräiset oikaisut siirretään seuraavalle kuukaudelle. Ne tasataan tarvittaessa kyseisenä vuonna tehtävän tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

5.   Maksumääräykset, joita ei ole pantu täytäntöön, sekä tilille palautetut maksut merkitään kirjanpitoon sen kuukauden menojen vähennyksenä, jonka kuluessa täytäntöön panematta jättämisestä tai palautuksesta on ilmoitettu maksajavirastolle.

6.   Jos maataloustukirahastolle aiheutuneisiin maksuihin sisältyy runsaasti saatavia, niiden on 1 kohdan soveltamiseksi katsottava toteutuneen kokonaisuudessaan:

a)

päivänä, jona loppusumma maksetaan tuensaajalle, jos tämän saatavat ovat maksettuja menoja pienemmät,

b)

korvauksen maksamispäivänä, jos menot ovat enintään saatavien suuruiset.

7.   Varainhoitovuodelle kirjattavia menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevia tietoja, jotka on toimitettava komissiolle viimeistään 10 päivänä marraskuuta, voidaan oikaista ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisesti komissiolle toimitettavien vuosittaisten tilinpäätösten yhteydessä.

6 artikla

Julkiseen varastointiin liittyviä menoilmoituksia koskevat erityissäännöt

Julkiseen varastointiin liittyvän menoilmoituksen laatimisessa huomioon otettavat toimet ovat tietyn kuukauden lopussa maksajaviraston kirjanpitoon merkityt toimet, jotka on toteutettu asetuksen (EY) N:o 884/2006 2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määritellyn tilikauden alusta saman kuukauden loppuun mennessä.

Tähän menoilmoitukseen on merkittävä asetuksen (EY) N:o 884/2006 6, 7 ja 9 artiklan mukaisesti määritellyt arvot ja rahalliset määrät, jotka maksajavirastot ovat vieneet kirjanpitoon sitä kuukautta, jona toimet on toteutettu, seuraavan kuukauden kuluessa.

Kuitenkin:

a)

syyskuussa toteutettujen toimien osalta maksajavirastojen on vietävä arvot ja rahalliset määrät kirjanpitoon viimeistään 15 päivä lokakuuta;

b)

asetuksen (EY) N:o 884/2006 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen arvonalennusten kokonaismäärien osalta määrät viedään kirjanpitoon siinä päätöksessä vahvistettuna päivänä, jossa niistä säädetään.

7 artikla

Menoilmoitusten laatimisessa sovellettava valuuttakurssi

1.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden on menoilmoituksiaan laatiessaan sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 2808/98 (11) ja alakohtaisen maatalouslainsäädännön mukaisesti samaa valuuttakurssia, jota ne ovat käyttäneet suorittaessaan maksuja tuensaajille tai periessään tuloja.

2.   Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja erityisesti toimissa, joiden osalta alakohtaisessa maatalouslainsäädännössä ei ole vahvistettu valuuttakurssin määräytymisperustetta, sovellettava valuuttakurssi on Euroopan keskuspankin ennen sitä kuukautta, jolle menot tai käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ilmoitetaan, vahvistama toiseksi viimeinen valuuttakurssi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia sovelletaan myös takaisinperimisiin, jotka toteutetaan kootusti useampien, ennen 16 päivää lokakuuta 2006 tai 2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamisen yhteydessä ennen 16 päivää lokakuuta 2007 toteutettujen toimien osalta.

8 artikla

Komission maksupäätös

1.   Komissio päättää kuukausimaksuista ja maksaa ne 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta myöhemmissä päätöksissä huomioon otettavia oikaisuja ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 artiklan soveltamista.

2.   Jos yhteisön talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkaessa lopullisesti vahvistettu, kuukausimaksut myönnetään kullekin luvulle vahvistettuna prosenttiosuutena kultakin jäsenvaltiolta saaduista menoilmoituksista ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 13 artiklassa säädetyissä rajoissa. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioille korvaamatta jääneen määrän tulevia korvauksia koskevissa päätöksissään.

3.   Jos asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ennakkositoumusten määrä ylittää puolet kuluvan varainhoitovuoden kokonaismäärärahojen määrästä, kuukausimaksut myönnetään prosenttiosuutena jäsenvaltioilta saaduista menoilmoituksista. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioille korvaamatta jääneen määrän tulevia korvauksia koskevissa päätöksissään.

9 artikla

Komission tekemät maksujen vähennykset

1.   Säädettyjen edellytysten täyttymättä ja määräaikojen ulkopuolella toteutuneita menoja koskeviin kuukausimaksuihin tehdään vähennyksiä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

kun myöhässä toteutuneet menot ovat enintään neljä prosenttia edellytyksiä ja määräaikoja noudattaen toteutuneiden menojen määrästä, vähennyksiä ei tehdä;

b)

kun neljän prosentin marginaali on käytetty, kaikkiin muihin menoihin, joita koskevat maksut ovat myöhästyneet, tehdään vähennykset seuraavia sääntöjä noudattaen:

kun maksu on yhden kuukauden myöhässä, menoja vähennetään 10 prosenttia,

kun maksu on kaksi kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 25 prosenttia,

kun maksu on kolme kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 45 prosenttia,

kun maksu on neljä kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 70 prosenttia,

kun maksu on yli neljä kuukautta myöhässä, menoja vähennetään 100 prosenttia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (12) 12 artiklassa ja III osastossa tai soveltuvin osin IV a osastossa tarkoitettuihin vuonna N maksettuihin suoriin tukiin, joita ei ole suoritettu säädettyjen edellytysten ja määräaikojen mukaisesti ja jotka on maksettu vuoden N+1 lokakuun 15 päivän jälkeen, on sovellettava seuraavia sääntöjä:

a)

kun 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua neljän prosentin marginaalia ei ole kokonaan käytetty vuoden N+1 15 päivään lokakuuta mennessä maksettuihin tukiin ja siitä käyttämättä jäänyt osa on enemmän kuin kaksi prosenttia, marginaali alennetaan kahteen prosenttiin,

b)

joka tapauksessa varainhoitovuonna N+2 ja sitä seuraavina vuosina maksetut tuet ovat asianomaisen jäsenvaltion osalta tukikelpoisia vain sille asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteissä VIII tai VIII a säädettyyn kansalliseen enimmäismäärään asti tai mainitun asetuksen 143 b artiklan 3 kohdassa sille vahvistettujen vuotuisten kokonaismäärärahojen puitteissa, jotka koskevat sitä varainhoitovuotta edeltävää vuotta, jonka aikana tuki on maksettu, ja tätä enimmäismäärää korotetaan tarvittaessa lypsylehmäpalkkioiden määrillä, mainitun asetuksen 95 ja 96 artiklassa säädetyillä lisätuilla ja saman asetuksen 12 artiklassa säädetyllä tuen lisämäärällä, alennetaan kyseisen asetuksen 10 artiklassa säädetyllä prosenttimäärällä mukautettuna sen 11 artiklassa säädetyllä tavalla ottaen huomioon kyseisen asetuksen 12 a artikla ja komission asetuksen (EY) N:o 188/2005 (13) 4 artiklassa vahvistetut määrät,

c)

kun a alakohdassa tarkoitetut määrät on käytetty, menoista, joita tämä kohta koskee, vähennetään 100 prosenttia.

3.   Jos joidenkin toimenpiteiden yhteydessä esiintyy erityisiä hallinnollisia erityisongelmia tai jos jäsenvaltiot antavat asialliset perustelut, komissio soveltaa 1 ja 2 kohdassa säädetyistä vähennysasteikoista eroavaa vähennysasteikkoa ja/tai pienempiä vähennyksiä tai jättää vähennykset tekemättä.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen maksujen tapauksessa sovelletaan kuitenkin tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa mainitun 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen enimmäismäärien rajoissa.

4.   Edellytysten tai määräaikojen noudattamisen valvonta menojen kirjaamista vastaan maksettavien kuukausimaksujen osalta toteutetaan kaksi kertaa varainhoitovuoden aikana:

31 päivään maaliskuuta mennessä toteutuneista menoista,

31 päivään heinäkuuta mennessä toteutuneista menoista.

Elo-, syys- ja lokakuun aikana tapahtuneet mahdolliset määräaikojen ylittämiset otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklassa tarkoitetun tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä.

5.   Annettuaan asiasta tiedon asianomaisille jäsenvaltioille komissio voi lykätä jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti suoritettavien kuukausimaksujen maksamista, jos tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset saapuvat myöhässä tai niissä on ristiriitaisia tietoja, joiden vuoksi tarvitaan lisätarkastuksia.

6.   Tässä artiklassa tarkoitetut vähennykset ja mahdolliset muut asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 artiklan mukaisesti toteutettavat vähennykset tehdään, rajoittamatta mainitun asetuksen 31 artiklassa tarkoitettuja tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevia myöhempiä päätöksiä.

10 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen merkitseminen kirjanpitoon ja periminen

1.   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 150 ja 151 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon.

2.   Komissio maksaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemällään kuukausimaksuja koskevalla päätöksellä kunkin jäsenvaltion ilmoittamien menojen loppusumman, josta on vähennetty käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä, jonka mainittu jäsenvaltio on merkinnyt samaan menoilmoitukseen. Tämän korvauksen katsotaan vastaavan kyseisten tulojen perintää.

3.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista syntyneet maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat avataan, kun kyseiset tulot sidotaan budjettikohtiin. Sitominen tapahtuu käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kirjanpitoon merkitsemisen yhteydessä, kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden toimittamien selvitysten vastaanottamisesta 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

11 artikla

Varojen asettaminen jäsenvaltioiden käyttöön

1.   Kuukausimaksuista päätettyään komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön kunkin jäsenvaltion avaamalle tilille talousarvion määrärahojen rajoissa maataloustukirahastosta rahoitettavien menojen kattamiseen tarvittavat varat, joista on vähennetty käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaava määrä.

Jos jäsenvaltion käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat suuremmat kuin komission maksettavaksi tuleva maksu, ylijäämä siirretään seuraavalle kuukaudelle.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetun tilin nimi ja numero komissiolle tämän osoittamassa muodossa.

3.   Jos 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltio laatii varainhoitovuotta 2007 koskevia menoilmoituksia edelleen kansallisena valuuttana, komission kyseisiin maksuihin soveltamana valuuttakurssina käytetään ilmoituksen laatimiskuukautta seuraavan kuukauden 10:nnen päivän kurssia tai, jos kurssia ei ole kyseisen päivän osalta noteerattu, mainittua päivää edeltävän ensimmäisen noteeratun päivän kurssia.

12 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi katsottavat määrät

1.   Seuraavat määrät katsotaan samaan käyttötarkoitukseen sidotuiksi tuloiksi kuin asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät:

a)

yhteisön talousarvioon suoritettavat määrät, jotka on peritty alakohtaisten erityissääntöjen mukaisten rangaistusten tai seuraamusten johdosta;

b)

määrät, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 II osaston 1 luvussa säädettyjen täydentävien ehtojen sääntöjen mukaisesti sovellettuja maksujen vähennyksiä tai epäämisiä.

2.   Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osalta säädettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin. Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut summat on väärinkäytöksen tai laiminlyönnin vuoksi kuitenkin pidätetty ennen kyseisen tuen maksamista, ne on vähennettävä vastaavista menoista.

3 LUKU

MAASEUTURAHASTON KIRJANPITO

13 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien kirjanpito

1.   Kunkin maaseudun kehittämisohjelmaan nimetyn maksajaviraston on pidettävä kirjanpitoa, jonka avulla kaikki toimet voidaan tunnistaa ohjelmittain ja toimenpiteittäin. Kirjanpitoon on merkittävä erityisesti:

a)

maksetut julkisten menojen ja yhteisön rahoitusosuuden määrät kunkin toimen osalta;

b)

tuensaajilta todettujen väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perittävät määrät;

c)

takaisin perityt määrät siten, että alkuperäinen toimi ilmoitetaan.

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksajavirastojen on euromääräisten menoilmoitustensa laatimiseksi sovellettava kunkin maksun tai takaisinperinnän osalta Euroopan keskuspankin ennen sitä kuukautta, jonka aikana toimet merkitään maksajaviraston kirjanpitoon, vahvistamaa toiseksi viimeistä valuuttakurssia.

14 artikla

Rahoitustarpeiden ennakointi

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle kunkin maaseudun kehittämisohjelman osalta kahdesti vuodessa, viimeistään 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä heinäkuuta toimitettavien menoilmoitusten kanssa tämän asetuksen liitteessä X esitetyn mallin mukainen ennuste maaseuturahaston rahoitettavana kuluvana vuonna olevista määristä sekä ajan tasalle saatettu arvio seuraavan vuoden rahoituspyynnöistä.

15 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien rahoitussuunnitelma

Kunkin maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunnitelmassa on määriteltävä erityisesti maaseuturahaston rahoitusosuuden enimmäismäärä, sen vuotuinen jakautuminen, toimintalinja- ja toimenpidekohtainen jakautuminen sekä kunkin toimintalinjan osalta sovellettava yhteisrahoitusosuus.

Rahoitussuunnitelma tulee voimaan komission hyväksyttyä maaseudun kehittämisohjelman. Rahoitussuunnitelmaan myöhemmin tehtävät mukautukset, jotka eivät edellytä komission uutta päätöstä, tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on vahvistettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista varten käyttöön otetussa tietojen ja asiakirjojen vaihtamista komission ja jäsenvaltioiden välillä koskevassa suojatussa tietojärjestelmässä. Rahoitussuunnitelmaan tehtävät mukautukset, jotka edellyttävät komission uutta päätöstä, tulevat voimaan sen jälkeen, kun uusi päätös on annettu.

Maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisen on tallennettava kyseisen ohjelman rahoitussuunnitelma ja kaikki siihen tehtävät mukautukset toisessa alakohdassa tarkoitettuun suojattuun tiedonvaihtojärjestelmään.

16 artikla

Menoilmoitukset

1.   Maksajavirastot laativat menoilmoitukset kustakin maaseudun kehittämisohjelmasta. Menoilmoituksissa on kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen osalta esitettävä tukikelpoisten julkisten menojen määrä, jonka osalta maksajavirasto on tosiasiallisesti maksanut vastaavan maaseuturahaston osuuden viitekauden aikana.

2.   Kun ohjelma on hyväksytty, jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan ja tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti toimitettava komissiolle menoilmoituksensa sähköisessä muodossa noudattaen seuraavaa aikataulua:

a)

viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

b)

viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

c)

viimeistään 10 päivänä marraskuuta 1 päivän heinäkuuta ja 15 päivän lokakuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta;

d)

viimeistään 31 päivänä tammikuuta 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana toteutuneiden menojen osalta.

Tietyn kauden osalta ilmoitetuissa menoissa voi olla oikaisuja saman varainhoitovuoden edellisillä ilmoitusjaksoilla ilmoitettuihin tietoihin.

Jos komissio ei ole kuitenkaan hyväksynyt maaseudun kehittämisohjelmaa 31 päivänä maaliskuuta 2007, maksajaviraston omalla vastuullaan ennen ohjelman hyväksymistä maksamat menot on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle ohjelman hyväksymistä seuraavassa ensimmäisessä menoilmoituksessa.

3.   Menoilmoitukset on laadittava liitteessä XI esitetyn mallin mukaisesti. Sellaisia alueita koskevissa maaseudun kehittämisohjelmahakemuksissa, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti poikkeavia yhteisrahoitusosuuksia, on esitettävä kunkin aluetyypin osalta erillinen menotaulukko.

4.   Jos jonkin viitekauden menoilmoituksissa todetaan poikkeamia, tulkintaeroja tai epäjohdonmukaisuuksia, jotka johtuvat erityisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja sen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti vaadittujen tietojen toimittamatta jättämisestä ja jos ne edellyttävät lisätarkastuksia, asianomaista jäsenvaltiota pyydetään toimittamaan lisätietoja. Ne toimitetaan tämän asetuksen 15 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetun suojatun tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä.

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 26 artiklan 5 kohdassa säädetyn maksumääräajan kuluminen voidaan tällaisissa tapauksissa keskeyttää koko siltä määrältä tai joltain osalta sitä määrää, jota maksupyyntö koskee, tietojen toimittamista koskevan pyynnön lähetyspäivästä siihen asti, kun pyydetyt tiedot vastaanotetaan ja viimeistään siihen asti, kun seuraavan kauden menot ilmoitetaan.

Ellei tässä ajassa päästä ratkaisuun, komissio voi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti keskeyttää maksut tai alentaa niitä.

5.   Varainhoitovuodelle kirjattavia menoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevia kumuloituneita tietoja, jotka on toimitettava komissiolle viimeistään 10 päivänä marraskuuta, voidaan oikaista ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisesti komissiolle toimitettavien vuosittaisten tilinpäätösten yhteydessä.

17 artikla

Maksettavan määrän laskeminen

1.   Kunkin toimintalinjan osalta kullakin viitekaudella ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen perusteella maksettava yhteisön rahoitusosuus lasketaan kyseisen viitekauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan rahoitussuunnitelman perusteella.

2.   Maaseuturahaston osuuksien määrät, jotka on peritty takaisin asianomaisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisilta tuensaajilta kullakin viitekaudella, vähennetään mainittua kautta koskevaa menoilmoitusta vastaavasta maaseuturahaston maksettavaksi tulevasta määrästä.

3.   Asetuksen (EY) N:o 885/2006 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toteutetusta tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä mahdollisesti seuraavat yli- tai alijäämät, jotka voidaan käyttää uudelleen maaseudun kehittämisohjelmassa, lisätään maaseuturahaston rahoitusosuuteen tai vähennetään siitä tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen laaditussa ensimmäisessä menoilmoituksessa.

4.   Jos menoilmoitusten yhteenlaskettu määrä ylittää maaseudun kehittämisohjelman jollekin toimintalinjalle varatun kokonaismäärän, maksettava määrä rajoitetaan kyseiseen toimintalinjaan varattuun määrään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 24 artiklan 4 kohdassa säädetyn enimmäismäärän soveltamista. Rahoituksen ulkopuolelle tämän vuoksi jääneet julkiset menot voidaan ottaa huomioon seuraavan menoilmoituksen yhteydessä edellyttäen, että jäsenvaltio on esittänyt tarkistetun rahoitussuunnitelman ja komissio on hyväksynyt sen.

5.   Komissio maksaa talousarvion määrärahojen rajoissa yhteisön rahoitusosuuden kunkin jäsenvaltion avaamalle tilille tai avaamille tileille.

Jäsenvaltioiden ilmoitettava tilin nimi ja numero komissiolle tämän osoittamassa muodossa.

4 LUKU

MAATALOUSTUKIRAHASTOA JA MAASEUTURAHASTOA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

18 artikla

Sähköinen tietojen ja asiakirjojen toimittaminen

1.   Komissio ottaa käyttöön tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat sen ja jäsenvaltioiden välisen sähköisessä muodossa tapahtuvan asiakirjojen ja tietojen vaihdon, kun kyse on asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 ja sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen tietojen toimittamisesta ja hankinnasta. Se ilmoittaa jäsenvaltioille maatalousrahastojen komitean välityksellä kyseisten järjestelmien täytäntöönpanoa koskevista yleisistä järjestelyistä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyissä tietojärjestelmissä voidaan käsitellä erityisesti:

a)

tietoja, joita tarvitaan maksutapahtumia, erityisesti maksajavirastojen kuukausittaisia ja vuotuisia tilitietoja varten, meno- ja tuloilmoituksia varten sekä tämän asetuksen 5, 11, 15 ja 17 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 885/2006 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 884/2006 2, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen toimittamiseksi;

b)

yhteistä etua koskevia asiakirjoja, jotka mahdollistavat tilien seurannan sekä tietoja ja asiakirjoja, jotka maksajaviraston on annettava komission käyttöön;

c)

yhteisön asiakirjoja ja komission ohjeita, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 mukaisesti hyväksyttyjen ja nimettyjen viranomaisten toteuttamaa yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta sekä asianomaisen lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevia ohjeita.

3.   Komissio määrittelee tämän asetuksen 4, 14 ja 17 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 885/2006 7 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 884/2006 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja sisällön tämän asetuksen liitteissä II–XI, asetuksen (EY) N:o 885/2006 liitteissä II ja III sekä asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä III esitettyjen mallien mukaisesti.

Komissio mukauttaa ja päivittää näitä malleja maatalousrahastojen komitealta saamiensa tietojen pohjalta.

4.   Edellä 1 kohdassa säädetyt tietojärjestelmät voivat sisältää komission toteuttamaan tietojen tallentamiseen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien hallintoon tarvittavat välineet sekä kiinteiden menojen tai yhdenmukaisten menetelmien käyttöä edellyttävien menojen, erityisesti rahoituskustannusten ja arvonalennusten, laskemiseksi tarvittavat välineet.

5.   Maksutapahtumia koskevien tietojen toimittaminen, tallentaminen 1 kohdassa säädettyihin tietojärjestelmiin ja päivittäminen on toteutettava maksajaviraston vastuulla taikka itse maksajaviraston toimesta tai sen tahon toimesta, jolle tämä tehtävä on uskottu, tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyn yhteensovittamisesta vastaavan viranomaisen välityksellä.

6.   Jos jokin asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 tai sen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetty asiakirja tai menettely edellyttää valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää yhdessä tai useammassa menettelyvaiheessa, tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on yhteisön lainsäädännön mukaisesti mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettujen menoilmoitusten ja tilinpäätökseen liitetyn tarkastuslausuman osalta maksajavirastojen tai tapauksen mukaan mainitun asetuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yhteensovittamisesta vastaavien viranomaisten on säilytettävä sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat myös alkuperäisessä muodossaan.

7.   Sähköiset ja digitoidut asiakirjat on säilytettävä asetuksen (EY) N:o 885/2006 9 artiklan mukaisesti säädetyn ajan.

8.   Jos tietojärjestelmissä tai tietoliikenneyhteyksissä on toimintahäiriöitä, jäsenvaltio voi komission ennakkosuostumuksella toimittaa asiakirjat jossain muussa muodossa komission vahvistamin edellytyksin.

5 LUKU

SIIRTYMÄTOIMENPITEET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Tuen mukauttamisesta tai täydentävien ehtojen noudattamisesta saatujen varojen kirjanpito

1.   Jäsenvaltioiden on hyvitettävä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät kullekin maksajavirastolle avatulle tai jäsenvaltion tasolla avatulle erityiselle erilliselle tilille. Kirjanpidosta on käytävä ilmi, mihin tuensaajalle maksettuun tukeen pidätetty määrä liittyy.

2.   Jäsenvaltiot voivat jakaa 1 kohdassa tarkoitetut kertyneet määrät valitsemiensa maksajavirastojen käyttöön. Määrät on hyvitettävä 1 kohdassa tarkoitetulle tilille tai tarkoitetuille tileille ja ne on käytettävä yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön täydentävän tuen rahoitukseen tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin liitännäistoimenpiteisiin.

Mikäli käyttämättömät varat kerryttävät korkoa, se on lisättävä kunkin varainhoitovuoden lopussa käytettävissä olevaan määrään ja käytettävä samojen toimenpiteiden rahoitukseen.

3.   Maksajavirastojen on pidettävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevista menoista muista maaseudun kehittämistä koskevista menoista erillään olevaa kirjanpitoa, ja kunkin maksun osalta on eriteltävä kansalliset varat sekä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan soveltamisesta saadut varat.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät ja niistä mahdollisesti kertyvät korot, joita ei ole maksettu komission asetuksen (EY) N:o 963/2001 (14) 1 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 1 artiklan mukaisesti, vähennetään kuukausimaksuista, kun komissio tekee asetuksen (EY) N:o 1290/2005 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen asianomaisen varainhoitovuoden lokakuun menoista. Tarvittaessa on käytettävä tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valuuttakurssia.

20 artikla

EMOTR:n tukiosaston maaseudun kehittämiseen liittyvät menot 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana

Jos jäsenvaltio aikoo asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen virkkeen mukaisesti suorittaa kaudella 2000–2006 sovellettavien maaseudun kehittämisohjelmien osana maksuja 31 päivään joulukuuta 2006 asti Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006 asiaa koskeva perusteltu pyyntö. Pyynnössä on täsmennettävä asianomaiset ohjelmat ja toimenpiteet.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007 kunkin ohjelman ja toimenpiteen osalta päivämäärä, jona maksut on suoritettu EMOTR:n tukiosastosta.

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan 16 päivästä lokakuuta 2006 asetus (EY) N:o 296/96 ja 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehty päätös K(2004) 1723.

Asetusta (EY) N:o 296/96, lukuun ottamatta sen 3 artiklan 6 a kohdan a alakohtaa, ja päätöstä K(2004) 1723 sovelletaan kuitenkin edelleen kaikkiin jäsenvaltioiden toteuttamiin EMOTR:n tukiosaston menoihin 15 päivään lokakuuta 2006 saakka.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä XII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2006 jäsenvaltioissa varainhoitovuonna 2007 ja sitä seuraavina varainhoitovuosina toteutuneisiin maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tuloihin ja menoihin. Tämän asetuksen 20 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1607/2005 (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Annettu tiedoksi 26. huhtikuuta 2004, muutettu viimeksi 30. syyskuuta 2005 tiedoksi annetulla päätöksellä K(2005)3741.

(9)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 35.

(10)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 90.

(11)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 4.


LIITTEIDEN TAULUKKO

LIITE I

KUUKAUDEN AIKANA MAKSETTUJEN MENOJEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KOKONAISMÄÄRÄ (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LIITE II

MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJEN KUUKAUSI-ILMOITUS (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA)

LIITE III

T 101 - SELVITYS EROISTA (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA)

LIITE IV

T 103 - YHTEENVETO (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA)

LIITE V

T 104 - EUROOPAN YHTEISÖJEN TALOUSARVION NIMIKKEISTÖN MUKAAN JA MENO- JA TULOLAJEITTAIN ERITELLYT TIEDOT (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LIITE VI

T 106 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETYT MÄÄRÄT (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE VII

T 107 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETYT MÄÄRÄT (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE VIII

T 108 - ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTTÖ (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE IX

T 109 - YHTEENVETO ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN NOJALLA PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTÖSTÄ (4 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA)

LIITE X

ARVIOT MAASEUTURAHASTON MENOISTA (14 ARTIKLA)

LIITE XI

MAASEUTURAHASTON MENOJEN ILMOITUS (17 ARTIKLA)

LIITE XII

VASTAAVUUSTAULUKKO

LIITE I

KUUKAUDEN AIKANA MAKSETTUJEN MENOJEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KOKONAISMÄÄRÄ (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

IDES

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava jäsenvaltio. Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen.

Ajanjakso, jonka ilmoitus kattaa.

Asianomaisen ajanjakson menoja ja tuloja koskevat seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

arviot ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

julkista varastointia koskevat tiedot.

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava seuraavat tiedot:

alamomentin tai momentin tunniste

ilmoitetut määrät samoin kuin arviot

selvitys eroista arvioihin nähden.

Loppuosa

Ilmoituksen loppuosassa on mainittava tarkistussumma, joka on kaikkien ilmoituksen alkutunnisteessa ja perusosassa ilmoitettujen määrien yhteismäärä.

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Komission antama tunnistuskoodi

[BEGINDATE] *

Päivämäärä (PPKKVVVV)

Ilmoitusjakson alkamisajankohta

[ENDDATE] *

Päivämäärä (PPKKVVVV)

Ilmoitusjakson päättymisajankohta

[EXPENDITURE]*

Lukumäärä (30,2)

Kuukauden kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä

[FORECAST] *

Lukumäärä (30,2)

Arviot

[CLEARANCE] *

Lukumäärä (30,2)

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

[PUBLIC STORAGE]*

Lukumäärä (30,2)

Julkisen varastoinnin menot

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[ITEM]

Lukumäärä (8)

Budjettikohta (alamomentti tai momentti)

[AMOUNT]

Lukumäärä (30,2)

Menojen/tulojen määrä

[FORECAST]

Lukumäärä (30,2)

Arvioiden määrä

[DIFF1]

Lukumäärä (30,2)

Erotus edelliseen kuukauteen verrattuna

[DIFF2]

Lukumäärä (30,2)

Arvio seuraaville kuukausille siirrettävästä erotuksesta

[DIFF3]

Lukumäärä (30,2)

Erotus seuraaviin kuukausiin verrattuna

[DIFF4]

Lukumäärä (30,2)

Arviointivirheet

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[CHECKSUM] *

Lukumäärä (30,2)

Tarkistussumma: kaikkien viestin sisältämien määrien summa

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia.

Esimerkki

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Jäsenvaltio:

Lähettämispäivä:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Menot kaudella … - …

euroina

Kuukauden kokonaismäärä ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä (1):

Arviot ennen tilien tarkastamista ja hyväksymistä (2):

Erotus = (1)-(2):

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen:

Kuukauden kokonaismäärä tilien tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen

joista julkisen varastoinnin menot (luokka 2)

 

 

 

 


Täytettävä kuukauden viimeisen viikoittaisen faksin osalta tai komission nimenomaisesta pyynnöstä

Soveltuva nimikkeistö

Menot/tulot (1)

Arviot(2)

Erotus = (1)-(2)

Suurimpien erotusten selvitys (milj. euroa)

Edellisiltä kuukausilta tulevat

Siirto seuraaville kuukausille

Seuraavilta kuukausilta tulevat

Arviointivirhe

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

LIITE II

MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJEN KUUKAUSI-ILMOITUS (4 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA)

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava jäsenvaltio. Kyseessä on komission hyväksymä koodi, jonka avulla on mahdollista tunnistaa lähetetyn ilmoituksen tyyppi ja asianomainen jäsenvaltio. (Huom.: sitä käytetään erityisesti sen varmistamiseksi, että ilmoituksen lähettävä käyttäjä on oikeutettu tekemään ilmoituksen asianomaisen jäsenvaltion puolesta). Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen. Ajanjakso, jonka menot ilmoitus kattaa.

Esimerkki: 1105, jos menojen ajanjakso on 11-2005 ja ilmoitus annetaan 10.12.2005.

Ilmoituksen vastuuhenkilön nimi, puhelin- ja faksinumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava seuraavat tiedot EMOTR-nimikkeistön kunkin momentin osalta:

momentin (esim. 050201) tai alamomentin tunniste

ilmoitettu määrä euroina.

Loppuosa

Yhteenveto-osuudessa on mainittava seuraavat tiedot:

ilmoitettu kokonaismäärä euroina

Kommenttiosa

Viestin lopussa on enintään sadan tekstirivin suuruinen kenttä vapaata kommentointia varten. Kenttää käytetään komission erityisesti pyytämien lisätietojen antamiseen.

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Maatalouden pääosaston antama tunnistuskoodi

[PERIOD] *

Päivämäärä (KKVV)

Ajanjakso, johon faksi viittaa

[RESPNAME] *

Vapaamuotoinen teksti (250 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön etu- ja sukunimi

[RESPPHONE]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön puhelinnumero

[RESPFAX]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön sähköpostiosoite

[RESPEMAIL]

Vapaamuotoinen teksti (50 merkkiä)

Ilmoituksen vastuuhenkilön faksinumero

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[ITEM]

Teksti (8 merkkiä)

Alamomentti tai luku, jota ilmoitus koskee

[AMOUNT]

Lukumäärä (15,2)

Määrä euroina

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[TOT AMOUNT]

Lukumäärä (15,2)

Ilmoituksen kokonaismäärä euroina

Kommenttiosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[COMMENT]

Vapaamuotoinen teksti (200 merkkiä)

Vapaat kommentit

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia.

Esimerkki

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Lomakepohja

Image

Maataloustukirahasto Kuukauden 10:nnen päivän ilmoitus: Menot ja tulot

 

Jäsenvaltio:

 

 

 

Vastuuhenkilö:

 

 

 

Puhelin:

 

 

 

Faksi:

 

 

 

Sähköpostiosoite:

 

 

 

Kuukausi:

 

 

Sivu 1: Määrät

 

Päivämäärä

Menot ja tulot

 

euroa

momentti tai alamomentti 1

sanamuoto

 

momentti tai alamomentti 2

sanamuoto

 

 

 

 

 

 

momentti tai alamomentti n

sanamuoto

 

 

YHTEENSÄ

 

 

OHJAUSKENTTÄ

 

 

LASKETTU KOKONAISSUMMA

0,00

Sivu 2: Huomautukset

LIITE III

 

Ei pääsyä

 

Täytetään:

JÄSENVALTIO:

TAULUKKO 101

VARAINHOITOVUOSI

TOIMITETTUJEN TIETOJEN YHDENMUKAISUUS

euroa

 

1)

… kuussa toteutuneiden menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä yhteensä

 

2)

Saman kuukauden aikana toteutuneiden, … (pvm) ilmoitettujen menojen ja käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä

 

3) Mahdollinen ero = (1) - (2)

0,00

EDELLÄ 3 KOHDASSA ILMOITETUN ERON PERUSTELUT

 

1) Menoja koskevat budjettikohdat:

 

2) Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevat budjettikohdat:

 


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE IV

 

Ei pääsyä

 

Täytetään:


TAULUKKO 103

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MENOISTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA JA ARVIOISTA TIIVISTELMÄ

JÄSENVALTIO:

Varainhoitovuosi

(euroa)

Maksajavirasto

Ilmoitetut kumulatiiviset menot n-1

Menot …kuun osalta

Menot 16.10.2005-…

Kumulatiivisten tarkistus

Menoarviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksajavirasto

Ilmoitetut kumulatiiviset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot n-1

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot …kuun osalta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 16.10.2005- …

Kumulatiivisten tarkistus

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen arviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksajavirasto

Ilmoitetut kumul. Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot n-1

Menot ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot …kuun osalta

Menot ja käyttötark. Sidotut tulot 16.10.2005- …

Kumulatiivisten tarkistus

Menojen ja käyttötark. sidottujen tulojen arviot

kuukausi n+1

kuukaudet n+2 & n+3

n+4 15.10. asti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISMÄÄRÄ (TÄYTETÄÄN)

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärän tarkistus

 

 

 

 

 

 

 

LASKETTU KOKONAISMÄÄRÄ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

Leima (1):

 


(1)  Sovelletaan ainoastaan, kun taulukko toimitetaan paperilla

LIITE V

T 104 - EUROOPAN YHTEISÖJEN TALOUSARVION NIMIKKEISTÖN MUKAAN JA MENO- JA TULOLAJEITTAIN ERITELLYT TIEDOT

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen alkutunniste

Ilmoituksen alkutunnisteessa on mainittava seuraavat tiedot:

Viestin luonteen osoittava tunniste ja tiedot toimittava maksajavirasto. (Huom.: sitä käytetään erityisesti sen varmistamiseksi, että ilmoituksen lähettävä käyttäjä on oikeutettu tekemään ilmoituksen asianomaisen jäsenvaltion puolesta). Komissio ilmoittaa käytettävän tunnisteen.

Esimerkki: 200511, jos menojen ajanjakso on 11-2005 ja T 104 annetaan 20.12.2005.

Ilmoituksen kieli

Ilmoituksen perusosa

Ilmoituksen perusosassa on mainittava EMOTR-nimikkeistön kunkin alamomentin alakohdan osalta seuraavat tiedot:

Alamomentin alakohdan tunniste (esim. 050201043010001 ja jos alamomentin alakohta ei ole tiedossa 050201049999999).

Alamomentin alakohdan sanamuoto ilmoituksen alkutunnisteessa valitulla kielellä.

Kyseisen ajanjakson (N) osalta ilmoitettu määrä, varainhoitovuoden alusta ilmoitettu kumuloitunut määrä, arviot ajanjaksoille N+1, N+2… N+3 ja N+4… varainhoitovuoden loppuun. Kaikki määrät on ilmoitettava euroina.

Loppuosa

Kaikkien alamomenttien alakohtien luettelon jälkeen seuraavat tiedot:

Kyseisen ajanjakson (N) osalta ilmoitettu kokonaismäärä, varainhoitovuoden alusta ilmoitettu kumuloitunut kokonaismäärä, kokonaisarviot ajanjaksoille N+1, N+2… N+3 ja N+4… varainhoitovuoden loppuun.

Selvitys alamomenttien alakohtien ”9999999” käytölle

Vapaamuotoisten kommenttien kenttä

Viestin syntaksi

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Kenttiä koskevat tiedot

Nimi

Muoto

Kuvaus

Ilmoituksen alkutunniste: tietojen esiintyminen = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Maatalouden pääosaston antama tunnistuskoodi

[PERIOD] *

Päivämäärä(VVVVKK)

Menokausi

[LANGUAGE] *

2 merkkiä

Kielen ISO-koodi

Ilmoituksen perusosa: tietojen esiintyminen = 1–n

[SUBITEM] *

Lukumäärä (15)

Alamomentin alakohta

[DESCRIPTION] *

Vapaamuotoinen teksti (600)

Alamomentin alakohdan sanamuoto

[AMOUNT] *

Lukumäärä (15,2)

Ilmoitettu määrä

[AMOUNT CUMUL] *

Lukumäärä (15,2)

Kumuloitunut määrä

[PRE1] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä seuraavalle kaudelle

[PRE2] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä kaudelle N+2… N+3

[PRE3] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden määrä kaudelle N+4… varainhoitovuoden loppuun

Loppuosa: tietojen esiintyminen = 1

[AMOUNT TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Ilmoitettu kokonaismäärä

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Kumuloitunut kokonaismäärä

[PRE1 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä seuraavalle kaudelle

[PRE2 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä kaudelle N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Lukumäärä (15,2)

Arvioiden kokonaismäärä kaudelle N+4… varainhoitovuoden loppuun

[EXPLANATION]

Vapaamuotoinen teksti (80)

Selvitys alamomenttien alakohdista 9999999

[COMMENT]

Vapaamuotoinen teksti (80)

Huomautukset

Asteriskilla * merkityt kentät ovat pakollisia

Esimerkki

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

LIITE VI

TAULUKKO 106

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETYT MÄÄRÄT

(16.10.N-1 - …)

JÄSENVALTIO:

 

VARAINHOITOVUOSI:

N

MAKSAJAVIRASTO:

 

 

 


Rahayksikkö:

 


Talousarvion alamomentin alakohta

Määrä

Otsake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisut varainhoitovuonna (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE VII

TAULUKKO 107

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETYT MÄÄRÄT

(16.10.N-1 - …)

JÄSENVALTIO:

 

VARAINHOITOVUOSI:

N

MAKSAJAVIRASTO:

 

 

 


Rahayksikkö:

 


Talousarvion alamomentin alakohta

Otsake

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisut varainhoitovuonna (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä:

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE VIII

TAULUKKO 108

ASETUKSEN (EY) N:o 1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETTYJEN MÄÄRIEN KÄYTTÖ

(16.10.N-1 - …)

PIDÄTYSVUOSI N

JÄSENVALTIO:

 

MAKSAJAVIRASTO:

 


Rahayksikkö:

 


 

 

Varainhoitovuosina aiheutuneet menot

ALAMOMENTTI

Nimike

N

N+1

N+2

N+3

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Käytetyt kokonaismäärät

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 

LIITE IX

TAULUKKO 109

YHTEENVETO ASETUKSEN (EY) N:o1259/1999 3 JA 4 ARTIKLAN TAI ASETUKSEN (EY) N:o 1655/2004 1 ARTIKLAN MUKAISESTI PIDÄTETTYJEN MENOJEN KÄYTÖSTÄ

(16.10.N-1 - …)

PIDÄTYSVUOSI N

JÄSENVALTIO:

 


Rahayksikkö:

 


 

VARAINHOITOVUONNA N PIDÄTETYT MÄÄRÄT (1)

 

 

varinhoitovuosina toteutuneet menot

MAKSAJAVIRASTO

N

N+1

N+2

N+3

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pidätettyjen määrien oikaisu

 

 

 

 

0,00

Käyttämättömistä varoista kertyneet korot

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Päivämäärä:

 

Vastuuhenkilö:

 


(1)  Tämän määrän on vastattava …. laadittujen taulukoiden 106 ja 107 kokonaismäärien summaa.

LIITE X

A)

VIIMEISTÄÄN 31. TAMMIKUUTA TOIMITETTAVAT ARVIOT MAASEUTURAHASTON MAKSETTAVAKSI TULEVASTA MÄÄRÄSTÄ

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N” tulevasta määrästä:

Ohjelman numero

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N+1” tulevasta määrästä:

Loka-joulukuu

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

B)

VIIMEISTÄÄN 31. HEINÄKUUTA TOIMITETTAVAT ARVIOT MAASEUTURAHASTON MAKSETTAVAKSI TULEVASTA MÄÄRÄSTÄ

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N” tulevasta määrästä:

Ohjelman numero

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Euroina esitetty arvio maaseuturahaston maksettavaksi vuonna ”N+1” tulevasta määrästä:

Loka-joulukuu

Tammi-maaliskuu

Huhti-kesäkuu

Heinä-lokakuu

 

 

 

 

LIITE XI

A)   MENOILMOITUS

Maaseudun kehittämisohjelma ________________ CCI-numero ______________

Selvitys toimista, joista maksajavirasto on maksanut yhteisön osuuden __/__/__ ja __/__/__ välisenä aikana

Toimintalinja/Toimenpide

Julkiset menot, joihin yhteisön yhteisrahoitus perustuu

Toimenpide 111

(määrä euroina)

Toimenpide 112

(määrä euroina)

 

Toimenpide 1xy

(määrä euroina)

Toimintalinja I yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpide 211

(määrä euroina)

Toimenpide 212

(määrä euroina)

 

Toimenpide 2xy

(määrä euroina)

Toimintalinja II yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpide 311

(määrä euroina)

Toimenpide 312

(määrä euroina)

 

Toimenpide 3xy

(määrä euroina)

Toimintalinja III yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinjaan I liittyvät Leader-toimet (411)

(määrä euroina)

Toimintalinjaan II liittyvät Leader-toimet (412)

(määrä euroina)

Toimintalinjaan III liittyvät Leader-toimet (413)

(määrä euroina)

Yhteistyöhankkeet (421)

(määrä euroina)

Paikallisten toimintaryhmien toiminta (431)

(määrä euroina)

Leader yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Toimenpiteet yhteensä

(lasketaan automaattisesti)

Tekninen apu

(määrä euroina)

YHTEENSÄ

(lasketaan automaattisesti)

B)   YHTEENVETO JULKISISTA MENOISTA

Toimintalinja

Julkiset menot yhteensä

Yhteisrahoitusosuus

Julkinen tuki

kansallinen

yhteisön

Toimintalinja I

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinja II

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Toimintalinja III

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

LEADER

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

Tekninen apu

(lasketaan automaattisesti)

(vahvistetaan ohjelmassa)

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

YHTEENSÄ

(lasketaan automaattisesti)

 

(lasketaan automaattisesti)

(lasketaan automaattisesti)

C)   MAKSUPYYNTÖ

Ilmoitettuja menoja vastaava maaseuturahaston kokonaisrahoitus

(lasketaan automaattisesti)

Ilmoitusjaksolla toteutetut takaisinperinnät (-)

euroa

Enimmäismäärään liittyvä oikaisu tai vähennys suhteessa edelliseen ilmoitukseen (+)

euroa

Vuoden x tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen (mahdollinen +/-) saldo

euroa

Maaseuturahastosta haettava määrä

euroa

Maksajaviraston osalta päivämäärä sekä ilmoituksen laatijan nimi ja asema

Koordinointiviranomaisen osalta päivämäärä sekä sen henkilön nimi ja asema, joka sallii komissiolle toimittamisen

LIITE XII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 296/96

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

19 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 4 kohta

19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 5 kohta

19 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artikla

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 3 a kohta

18 artiklan 8 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 5 kohta

4 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 6 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 6 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

3 artiklan 6 kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

3 artiklan 6 kohdan d alakohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

3 artiklan 6 a kohdan a alakohta

Poistettu

3 artiklan 6 a kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

3 artiklan 7 kohta

Poistettu

3 artiklan 8 kohta

Poistettu

3 artiklan 9 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artiklan 10 kohta

Poistettu

3 artiklan 11 kohta

7 artikla

4 artiklan 1 kohta

8 artikla

4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

9 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

9 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 3 kohta

4 artiklan 2 kohdan e alakohta

Poistettu

4 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

9 artiklan 6 kohta

4 artiklan 5 kohta

9 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

Poistettu

5 artikla

6 artikla

6 artikla

19 artiklan 4 kohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

7 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

5 artiklan 5 kohta

7 artiklan 4 kohta

5 artiklan 6 kohta

7 artiklan 5 kohta

5 artiklan 7 kohta

7 artiklan 6 kohta

Poistettu

8 artikla

18 artikla

9 artikla

21 artikla

10 artikla

22 artikla