2.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 817/2006,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2006,

Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 798/2004 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2006/318/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lokakuun 28 päivänä 1996 neuvosto päätti yhteisellä kannalla 1996/635/YUTP (2) ottaa käyttöön tiettyjä rajoittavia toimenpiteitä Burmaa/Myanmaria vastaan, koska maan demokratiakehitys ei edistynyt ja maassa loukattiin jatkuvasti ihmisoikeuksia. Toimenpiteiden voimassaoloa on sittemmin jatkettu ja niitä on muutettu yhteisellä kannalla 2000/346/YUTP (3), joka on kumottu yhteisellä kannalla 2003/297/YUTP (4), ja sen jälkeen ne on uusittu yhteisellä kannalla 2004/423/YUTP (5), niitä on tiukennettu yhteisellä kannalla 2004/730/YUTP (6), muutettu yhteisellä kannalla 2005/149/YUTP (7) ja jatkettu niiden voimassaoloa ja muutettu niitä yhteisellä kannalla 2005/340/YUTP (8). Eräät Burmaa/Myanmaria vastaan käyttöön otetuista toimenpiteistä pantiin yhteisön tasolla täytäntöön Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2000 kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 798/2004 (9).

(2)

Burman/Myanmarin nykyistä poliittista tilannetta kuvaavat seuraavat seikat:

sotilashallinto ei ole aloittanut demokratialiikkeen kanssa todellisia keskusteluja prosessista, joka johtaisi kansalliseen sovintoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratiaan;

todellista avointa kansalliskokousta ei ole sallittu;

Daw Aung San Suu Kyi, samoin muita Kansallisen demokratialiiton (National League for Democracy, NLD) jäseniä ja muita mielipidevankeja on jatkuvasti pidätettynä;

kansallista demokratialiittoa ja muita järjestäytyneitä poliittisia liikkeitä häiritään jatkuvasti;

vakavat ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat eikä toimiin ole ryhdytty pakkotyön poistamiseksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) korkean tason ryhmän vuoden 2001 raportin suositusten ja myöhempien ILO:n valtuuskuntien suositusten ja ehdotusten mukaisesti; ja

viimeaikainen kehitys, kuten kansainvälisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen toiminnan rajoittaminen yhä tiukemmin,

minkä vuoksi yhteisessä kannassa 2006/318/YUTP säädetään, että Burman/Myanmarin sotilashallitukseen ja tahoihin, jotka hyötyvät eniten sen harjoittamasta huonosta hallinnosta tai jotka vaikeuttavat aktiivisesti kansalliseen sovintoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratiaan tähtäävän prosessin etenemistä, kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet on pidettävä voimassa.

(3)

Yhteisessä kannassa 2006/318/YUTP säädettyihin rajoittaviin toimenpiteisiin kuuluvat sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja rahoitustuen kieltäminen ja sellaisten tarvikkeiden vientikielto, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, Burman/Myanmarin hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä rahoituslainojen ja -luottojen burmalaisille valtionyrityksille tarjoamisen sekä niiden osuuden tai lisäosuuden hankkimisen estäminen.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan ja sen vuoksi, kun erityisesti halutaan varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa, niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan yhteisön osalta yhteisön lainsäädäntöä.

(5)

Selvyyden vuoksi olisi kumottava asetus (EY) N:o 798/2004 ja korvattava se uudella säädöksellä, joka sisältää kaikki asianomaiset säännökset muutoksineen.

(6)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan, jotta taataan siinä säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

2)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina muun muassa seuraavat:

a)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

b)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

c)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, mukaan luettuina osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit; optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset,

d)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

e)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

f)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

g)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

3)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

4)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

5)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

6)

’yhteisön alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Kielletään

a)

sellaisen teknisen avun toimittaminen, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

b)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

3 artikla

Kielletään

a)

liitteessä I lueteltujen, yhteisöstä tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun toimittaminen suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja yhteisön ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja yhteisön ohjelmiin taikka Eurooan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

c)

miinanraivauslaitteiden ja miinanraivausoperaatioissa käytettävien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

d)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen;

e)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun antamiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää ainoastaan ennen sitä toimintaa, jota varten se pyydetään.

5 artikla

Edellä 2 ja 3 artiklaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota YK:n henkilökunta, EU:n, yhteisön tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat tai humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Burmaan/Myanmariin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina.

6 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä III lueteltujen Burman/Myanmarin hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä III lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimien edistäminen.

7 artikla

1.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä III lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

2.   Edellä 6 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

i)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot, tai

ii)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet asetuksen (EY) N:o 1081/2000, asetuksen (EY) N:o 798/2004 tai tämän asetuksen säännösten piiriin, sen mukaan mikä ajankohdista on aiempi,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 6 artiklan 1 kohtaa.

8 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 6 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä, joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, komissiolle,

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot saatetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

1.   Kielletään seuraavat:

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen liitteessä IV luetelluille burmalaisille valtion yrityksille tai näiden yritysten liikkeeseenlaskemien tai antamien joukkovelkakirjojen, sijoitustodistusten, optiotodistusten tai velkasitoumusten, joihin liittyy vakuus, hankinta,

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen liitteessä IV luetelluista burmalaisista valtionyrityksistä, mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen.

2.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdan säännösten kiertäminen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei kuitenkaan estä panemasta täytäntöön tavaroiden ja palvelujen toimittamista koskevia kauppasopimuksia tavanomaisilla kaupan maksuehdoilla eikä näiden kauppasopimusten täytäntöönpanoon liittyviä tavanomaisia täydentäviä sopimuksia kuten vientiluottovakuutuksia.

4.   Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan säännökset eivät rajoita ennen 25 päivää lokakuuta 2004 tehtyihin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa.

5.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa säädetty kielto ei estä osuuden laajentamista liitteessä IV luetelluissa burmalaisissa valtionyrityksissä, jos tällainen laajentaminen on pakollinen asianomaisen valtionyrityksen kanssa ennen 25 päivää lokakuuta 2004 tehdyn sopimuksen nojalla. Tällaisesta toimesta on ilmoitettava ennalta liitteen II luettelossa mainitulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle. Komissio ilmoittaa asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

10 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yhteisön osalta eikä näiden johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

11 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

12 artikla

Komissio valtuutetaan:

a)

muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

b)

muuttamaan liitteet III ja IV yhteisen kannan 2006/318/YUTP liitteitä I ja II koskevien päätösten perusteella.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viipymättä asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niiden kaikista myöhemmistä muutoksista.

14 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.

15 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 798/2004.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, 29 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARTENSTEIN


(1)  EUVL L 116, 29.4.2006, s. 77

(2)  EYVL L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 122, 24.5.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 106, 29.4.2003, s. 36. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/907/YUTP (EUVL L 340, 24.12.2003, s. 81).

(5)  EUVL L 125, 28.4.2004, s. 61. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2005/340/YUTP (EUVL L 108, 29.4.2005, s. 88).

(6)  EUVL L 323, 26.10.2004, s. 17.

(7)  EUVL L 49, 22.2.2005, s. 37.

(8)  EUVL L 108, 29.4.2005, s. 88.

(9)  EUVL L 125, 28.4.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1263/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 25).


LIITE I

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa

Alla oleva luettelo ei sisällä niitä tarvikkeita, jotka on suunniteltu tai muunnettu erityisesti sotilaskäyttöä varten.

1.

Luodinkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet sekä niihin tarkoitetut osat.

2.

Erityisesti sormenjälkien ottamiseen tarkoitetut tarvikkeet.

3.

Tehonsäätimellä varustetut valonheittimet.

4.

Luodinkestävät rakennustarvikkeet.

5.

Metsästysveitset.

6.

Erityisesti haulikoiden valmistamisessa käytettävät tarvikkeet.

7.

Ammusten käsin lataamiseen tarvittavat tarvikkeet.

8.

Viestiensieppauslaitteet.

9.

Puolijohderakenteiset optiset ilmaisimet.

10.

Kuvanvahvistinputket.

11.

Aseiden kiikaritähtäimet.

12.

Rihlattomat putkelliset aseet ja niihin tarkoitetut ammukset, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi:

merkinantopistoolit,

teollisuudessa työvälineinä käytettäviksi tarkoitetut tai eläinten kivuttomaan lamaannuttamiseen käytettävät ilmakiväärit ja patruunakiväärit.

13.

Ampuma-aseiden käytön opetuksessa käytettävät simulaattorit ja erityisesti niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut osat ja tarvikkeet.

14.

Pommit ja kranaatit, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, ja erityisesti niihin tarkoitetut osat.

15.

Suojaliivit, muut kuin sotilasstandardien tai -määräysten mukaisesti valmistetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat.

16.

Nelipyörävetoiset maastokelpoiset hyötyajoneuvot, jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviksi, ja kyseisiin ajoneuvoihin sopivat panssaroinnit.

17.

Vesitykit ja niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut erityisosat.

18.

Vesitykillä varustetut ajoneuvot.

19.

Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumiseksi, sekä niitä varten erityisesti tässä tarkoituksessa valmistetut tai muunnetut osat.

20.

Akustiset laitteet, joita voidaan valmistajan ja jälleenmyyjän mukaan käyttää mellakantorjuntaan, sekä niihin erityisesti tarkoitetut osat.

21.

Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja sähkövyöt, erityisesti ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen tarkoitetut; paitsi:

käsiraudat, joiden enimmäispituus lukittuina on ketju mukaan luettuna enintään 240 mm.

22.

Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla levitetään lamaannuttavaa ainetta (kuten kyynelkaasua tai kirvelevää sumutetta), sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat.

23.

Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla annetaan sähköiskuja (mukaan luettuina sähköpamput, sähkökilvet, sähköpistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit) sekä niitä varten erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetut tai muunnetut osat.

24.

Sähkölaitteet, joilla voidaan havaita kätkettyjä räjähteitä, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi:

tarkastuskäyttöön tarkoitetut televisio- tai läpivalaisulaitteet.

25.

Sähköiset häirintälaitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu estämään räjähteiden radio-ohjattu kaukolaukaisu, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat.

26.

Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi:

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet).

27.

Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden purkamiseen; paitsi:

pommipeitteet;

säiliöt, jotka on tarkoitettu kotitekoisiksi räjähteiksi tiedettyjen tai epäiltyjen esineiden säilyttämiseen.

28.

Pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket tai niihin tarkoitetut puolijohdesensorit.

29.

Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset.

30.

Seuraavat räjähdysaineet ja samankaltaiset aineet:

amatoli,

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä),

nitroglykoli,

pentaerytritolitetranitraatti (PETN),

pikryylikloridi,

trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli)

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

31.

Erityisesti edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia.


LIITE II

Luettelo 4, 7, 8, 9 ja 12 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

Varojen jäädyttämisen, rahoituksen ja rahoitustuen osalta:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Tavaroiden, teknisen avun ja muiden palvelujen osalta:

Liittovaltion viranomainen, joka vastaa Belgian puolustusvoimien ja turvallisuusyksiköiden suorittamista myynneistä, hankinnoista ja antamasta teknisestä avusta sekä aseiden, sotilaallisten ja puolisotilaallisten tarvikkeiden tuotantoon ja toimituksiin liittyvistä rahoituksellisista ja teknisistä palveluista:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat aseiden, sotilaallisten ja puolisotilaallisten tarvikkeiden muista vienti-, tuonti- ja kauttakulkuluvista:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

TŠEKKI

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

TANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

SAKSA

Varojen jäädyttämisen, rahoituksen ja rahoitustuen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Tavaroiden, teknisen avun ja muiden palvelujen osalta:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

VIRO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Fax +372 6680501

KREIKKA

A.

Varojen jäädytys

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Tuonti- tai vientirajoitukset

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ESPANJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLANTI

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

KYPROS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. + 7044 431

Fax + 7044 549

LIETTUA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

UNKARI

4 artikla

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

7 artikla

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

8 artikla

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

ALANKOMAAT

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

ITÄVALTA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

PUOLA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTUGALI

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

RUOTSI

4 artikla

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

7 artikla

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

8 ja 9 artikla

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

8 a artikla

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Gibraltarin osalta:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700

EUROOPAN YHTEISÖ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


LIITE III

Luettelo 6, 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Huomautukset taulukoihin:

1.

Peitenimet tai kirjoitusasun vaihtelut merkitään ilmaisulla ”alias”

A.   VALTION RAUHAN JA KEHITYKSEN NEUVOSTO (SPDC)

 

Nimi (etunimi, sukunimi, sukupuoli, mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (tehtävä/arvonimi, syntymäaika ja -paikka, passin/henkilökortin nro x:n … puoliso tai poika/tytär)

A1a

Ylempi kenraali Than Shwe

Puheenjohtaja, synt.aika 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Ylemmän kenraalin Than Shwen vaimo

A1c

Thandar Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen tytär

A1d

Khin Pyone Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen tytär

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen tytär

A1f

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Ylemmän kenraalin Than Shwen poika

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwen vaimo

A1h

Kyaing San Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen poika

A1i

Tri Khin Win Sein

Kyaing San Shwen vaimo

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Ylemmän kenraalin Than Shwen poika

A1k

Dewar Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen tytär

A1l

Kyi Kyi Shwe

Ylemmän kenraalin Than Shwen tytär

A2a

Ylempi varakenraali Maung Aye

Varapuheenjohtaja, synt.aika 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Ylemmän varakenraalin Maung Ayen vaimo

A2c

Nandar Aye

Ylemmän varakenraalin Maung Ayen tytär, majuri Pye Aungin (D17d) puoliso

A3a

Kenraali Thura Shwe Mann

Esikuntapäällikkö, erityisoperaatioiden koordinaattori (maa-, meri- ja ilmavoimat), synt.aika 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Kenraali Thura Shwe Mannin vaimo, synt. aika 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Kenraali Thura Shwe Mannin poika, Ayeya Shwe War Company, synt.aika 19.6.1977, passin numero CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Mannin poika, synt.aika 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Mannin vaimo; Khin Shwen (vrt. J5a) tytär, synt.aika 24.3.1981

A4a

Kenraali Soe Win

Pääministeri 19.10.2004 alkaen, syntynyt v. 1946

A4b

Than Than Nwe

Gen Soe Winin vaimo

A5a

Kenrl.ltn. Thein Sein

Ensimmäinen sihteeri (19.10.2004 alkaen) & komentopäällikkö

A5b

Khin Khin Win

Kenrl.ltn. Thein Seinin vaimo

A6a

Kenrl.ltn. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

Kenrl.ltn. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

A6b

Khin Saw Hnin

Kenrl.ltn. Thiha Thura Tin Aung Myint Oon vaimo

A7a

Kenrl.ltn. Kyaw Win

Erityisoperaatiotoimiston 2 päällikkö (Kayahin osavaltio)

A7b

San San Yee aka San San Yi

Kenrl.ltn Kyaw Winin vaimo

A7c

Nyi Nyi Aung

Kenrl.ltn Kyaw Winin poika

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aungin vaimo

A7e

Min Nay Kyaw Win

Kenrl.ltn Kyaw Winin poika

A7f

Tri Phone Myint Htun

Kenrl.ltn Kyaw Winin poika

A7g

San Sabai Win

Tri Phone Myint Htunin vaimo

A8a

Kenrl.ltn. Tin Aye

Puolustushankintojen päällikkö, UMEH:n johtaja

A8b

Kyi Kyi Ohn

Kenrl.ltn. Tin Ayen vaimo

A8c

Zaw Min Aye

Kenrl.ltn. Tin Ayen poika

A9a

Kenrl.ltn. Ye Myint

Erityisoperaatiotoimiston 1 päällikkö (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Kenrl.ltn. Ye Myintin vaimo, synt.aika 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Kenrl.ltn. Ye Myintin tytär

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Kenrl.ltn. Ye Myintin poika, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Kenrl.ltn. Ye Myintin tytär

A10a

Kenrl.ltn. Aung Htwe

Puolustusvoimien koulutuspäällikkö

A10b

Khin Hnin Wai

Kenrl.ltn. Aung Htwen vaimo

A11a

Kenrl.ltn. Khin Maung Than

Erityisoperaatiotoimiston 3 päällikkö (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Kenrl.ltn. Khin Maung Thanin vaimo

A12a

Kenrl.ltn. Maung Bo

Erityisoperaatiotoimiston 4 päällikkö (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Kenrl.ltn. Maung Bon vaimo

A12c

Kyaw Swa Myint

Kenrl.ltn. Maung Bon poika. Liikemies

A13a

Kenrl.ltn. Myint Swe

Sotilasasioiden turvallisuuspäällikkö

A13b

Khin Thet Htay

Kenrl.ltn. Myint Swen vaimo


B.   ALUEELLISET KOMENTAJAT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (komentoalue mukaan luk.)

B1a

Prik.kenr. Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Prik.kenr. Hla Htay Winin vaimo

B2a

Kenr.maj. Ye Myint

Itäinen (Shanin osavaltio (eteläosa))

B2b

Myat Ngwe

Kenr.maj. Ye Myintin vaimo

B3a

Kenr.maj. Thar Aye alias Tha Aye

Luoteinen (Sagaingin alue)

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Kenr.maj. Thar Ayen vaimo

B4a

Kenr.maj. Maung Maung Swe

Rannikko (Tanintharyin alue)

B4b

Tin Tin Nwe

Kenr.maj. Maung Maung Swen vaimo

B4c

Ei Thet Thet Swe

Kenr.maj. Maung Maung Swen tytär

B4d

Kaung Kyaw Swe

Kenr.maj. Maung Maung Swen poika

B5a

Kenr.maj. Myint Hlaing

Koillinen (Shanin osavaltio (pohjoisosa))

B5b

Khin Thant Sin

Kenr.maj. Myint Hlaingin vaimo

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Kenr.maj. Myint Hlaingin tytär

B5d

Kadetti Thant Sin Hlaing

Kenr.maj. Myint Hlaingin poika

B6a

Kenr.maj. Khin Zaw

Keskinen (Mandalayn alue)

B6b

Khin Pyone Win

Kenr.maj. Khin Zawn vaimo

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Kenr.maj. Khin Zawn poika

B6d

Su Khin Zaw

Kenr.maj. Khin Zawn tytär

B7a

Kenr.maj. Khin Maung Myint

Läntinen (Rakhinen osavaltio)

B7b

Win Win Nu

Kenr.maj. Khin Maung Myintin vaimo

B8a

Kenr.maj. Thura Myint Aung

Lounainen (Irrawaddyn alue)

B8b

Than Than Nwe

Kenr.maj. Thura Myint Aungin vaimo

B9a

Kenr.maj. Ohn Myint

Pohjoinen (Kachinin osavaltio)

B9b

Nu Nu Swe

Kenr.maj. Ohn Myintin vaimo

B10a

Kenr.maj. Ko Ko

Eteläinen (Pegun alue)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Kenr.maj. Ko Kon vaimo

B11a

Kenr.maj. Soe Naing

Kaakkoinen (Monin osavaltio)

B11b

Tin Tin Latt

Kenr.maj. Soe Naingin vaimo

B11c

Wut Yi Oo

Kenr.maj. Soe Naingin tytär

B11d

Kapt. Htun Zaw Win

Wut Yi Oon (B11c) aviomies

B11e

Yin Thu Aye

Kenr.maj. Soe Naingin tytär

B11f

Yi Phone Zaw

Kenr.maj. Soe Naingin poika

B12a

Kenr.maj. Min Aung Hlaing

Kolmio (Shanin osavaltio (itäosa))


C.   ALUEELLISET APULAISKOMENTAJAT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (komentoalue mukaan luk.)

C1a

Prik.kenr. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Prik.kenr. Wai Lwinin vaimo

C1c

Wai Phyo

Prik.kenr. Wai Lwinin poika

C1d

Lwin Yamin

Prik.kenr. Wai Lwinin tytär

C2a

Prik.kenr. Nay Win

Keskinen

C2b

Nan Aye Mya

Prik.kenr. Nay Winin vaimo

C3a

Prik.kenr. Tin Maung Ohn

Luoteinen

C4a

Prik.kenr. San Tun

Pohjoinen

C4b

Tin Sein

Prik.kenr. San Tunin vaimo

C5a

Prik.kenr. Hla Myint

Koillinen

C5b

Su Su Hlaing

Prik.kenr. Hla Myintin vaimo

C6

Prik.kenr. Wai Lin

Kolmio

C7a

Prik.kenr. Win Myint

Itäinen

C8a

Ev. Zaw Min

Kaakkoinen

C9a

Prik.kenr. Hone Ngaing alias Hon Ngai

Rannikko

C10a

Prik.kenr. Thura Maung Ni

Eteläinen

C10b

Nan Myint Sein

Prik.kenr. Thura Maung Nin vaimo

C11a

Prik.kenr. Tint Swe

Lounainen

C11b

Khin Thaung

Prik.kenr. Tint Swen vaimo

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

Prik.kenr. Tint Swen poika

C11d

Su Mon Swe

Ye Minin vaimo

C12a

Prik.kenr. Tin Hlaing

Läntinen


D.   MINISTERIT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (ministeriö mukaan luk.)

D3a

Kenr.maj. Htay Oo

Maatalous ja kastelujärjestelmä 18.9.2004 alkaen (ennen osuustoiminta alkaen 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Kenr.maj. Htay Oon vaimo

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadetti. Kenr.maj. Htay Oon poika

D4a

Prik.kenr. Tin Naing Thein

Kauppa (18.9.2004 alkaen), entinen varametsätalousministeri

D4b

Aye Aye

Prik.kenr. Tin Naing Theinin vaimo

D5a

Kenr.maj. Saw Tun

Rakennus, synt.aika 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Kenr.maj. Saw Tunin vaimo, synt.aika 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Kenr.maj. Saw Tunin tytär, synt.aika 26.10.1967, passin numero 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tunin aviomies, synt.aika 2.1.1969

D6a

Ev. Zaw Min

Osuustoiminta 18.9.2004 alkaen, entinen Magwen rauhan ja kehityksen neuvoston puheenjohtaja

D6b

Khin Mi Mi

Ev. Zaw Minin vaimo

D7a

Kenr.maj. Kyi Aung

Kulttuuri

D7b

Khin Khin Lay

Kenr.maj. Kyi Aungin vaimo

D8a

Tri Chan Nyein

Opetusala Aiemmin E29a Tieteen ja teknologian varaministeri

D8b

Sandar Aung

Tri Chan Nyeinin vaimo (aiemmin E29b)

D9a

Kenr.maj. Tin Htut

Sähkövoima

D9b

Tin Tin Nyunt

Kenr.maj. Tin Htutin vaimo

D10a

Prik.kenr. Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

Prik.kenr. Lun Thin vaimo

D10c

Mya Sein Aye

Prik.kenr. Lun Thin tytär

D10d

Zin Maung Lun

Prik.kenr. Lun Thin poika

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lunin vaimo

D11a

Kenr.maj. Hla Tun

Valtion varat

D11b

Khin Than Win

Kenr.maj. Hla Tunin vaimo

D12a

Nyan Win

Ulkoasiat 18.9.2004 alkaen, entinen puolustusvoimien apulaiskoulutuspäällikkö, synt.aika 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Winin vaimo

D13a

Prik.kenr. Thein Aung

Metsätalous

D13b

Khin Htay Myint

Prik.kenr. Thein Aungin vaimo

D14a

Prof. tri. Kyaw Myint

Terveys

D14b

Nilar Thaw

Prof. tri. Kyaw Myintin vaimo

D15a

Kenr.maj. Maung Oo

Sisäasiat

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Kenr.maj. Maung Oon vaimo

D16a

Kenr.maj. Sein Htwa

Maahanmuutto ja väestö sekä sosiaaliasiat, avustukset & jälleenasutus

D16b

Khin Aye

Kenr.maj. Sein Htwan vaimo

D17a

Aung Thaung

Teollisuus I

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaungin vaimo

D17c

Majuri Moe Aung

Aung Thaungin poika

D17d

Tri Aye Khaing Nyunt

Maj. Moe Aungin vaimo

D17e

Nay Aung

Aung Thaungin poika, liikemies, toimitusjohtaja, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aungin vaimo

D17g

Kapteeni Pyi Aung alias Pye Aung

Aung Thaungin poika (naimisissa A2c kohdassa tarkoitetun henkilön kanssa)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaungin tytär

D17i

Tri Thu Nanda Aung

Aung Thaungin tytär

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaungin tytär

D18a

Kenr.maj. Saw Lwin

Teollisuus II

D18b

Moe Moe Myint

Kenr.maj. Saw Lwinin vaimo

D19a

Prik.kenr. Kyaw Hsan

Tiedotus

D19b

Kyi Kyi Win

Prik.kenr. Kyaw Hsanin vaimo

D20a

Prik.kenr. Maung Maung Thein

Karjatalous ja kalastus

D20b

Myint Myint Aye

Prik.kenr. Maung Maung Theinin vaimo

D20c

Min Thein

Prik.kenr. Maung Maung Theinin poika

D21a

Prik.kenr. Ohn Myint

Kaivokset

D21b

San San

Prik.kenr. Ohn Myintin vaimo

D21c

Thet Naing Oo

Prik.kenr. Ohn Myintin poika

D21d

Min Thet Oo

Prik.kenr. Ohn Myintin poika

D22a

Soe Tha

Kansallinen suunnittelu & taloudellinen kehitys

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Than vaimo

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Than poika

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soen vaimo

D23a

Eversti Thein Nyunt

Raja-alueiden kehitys, kansallisuusasiat ja kehitysasiat, mahdollisesti Naypyidawin (Pyinmana) kaupunginjohtaja

D23b

Kyin Khaing

Eversti Thein Nyuntin vaimo

D24a

Kenr.maj. Aung Min

Rautatiet

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Kenr.maj. Aung Minin vaimo

D25a

Prik.kenr. Thura Myint Maung

Uskontoasiat

D25b

Aung Kyaw Soe

Prik.kenr. Thura Myint Maungin poika

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soen vaimo

D25d

Zin Myint Maung

Prik.kenr. Thura Myint Maungin tytär

D26a

Thaung

Tiede ja teknologia ja samalla työvoima (5.11.2004 alkaen)

D26b

May Kyi Sein

Thaungin vaimo

D27a

Prik.kenr. Thura Aye Myint

Urheilu

D27b

Aye Aye

Prik.kenr. Thura Aye Myintin vaimo

D27c

Nay Linn

Prik.kenr. Thura Aye Myintin poika

D28a

Prik.kenr. Thein Zaw

Televiestintä, posti ja lennätin sekä hotelli- ja matkailuala

D28b

Mu Mu Win

Prik.kenr. Thein Zawn vaimo

D29a

Kenr.maj. Thein Swe

Liikenne, 18.9.2004 alkaen (ennen pääministerin kanslia 25.8.2003 alkaen)

D29b

Mya Theingi

Kenr.maj. Thein Swen vaimo


E.   VARAMINISTERIT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (ministeriö mukaan luk.)

E1a

Ohn Myint

Maatalous ja kastelujärjestelmät

E1b

Thet War

Ohn Myintin vaimo

E2a

Prik.kenr. Aung Tun

Kauppa

E3a

Prik.kenr. Myint Thein

Rakennusala

E3b

Mya Than

Prik.kenr. Myint Theinin vaimo

E4a

Prik.kenr. Soe Win Maung

Kulttuuri

E4b

Myint Myint Wai alias Khin Myint Wai

Prik.kenr. Soe Win Maungin vaimo

E5a

Prik.kenr. Khin Maung Win

Puolustus

E7a

Myo Nyunt

Opetus

E7b

Marlar Thein

Myo Nyuntin vaimo

E8a

Prik.kenr. Aung Myo Min

Opetus

E8b

Thazin Nwe

Prik.kenr. Aung Myo Minin vaimo

E9a

Myo Myint

Sähkövoima

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myintin vaimo

E10a

Prik.kenr. Than Htay

Energia (25.8.2003 alkaen)

E10b

Soe Wut Yi

Prik.kenr. Than Htayn vaimo

E11a

Eversti Hla Thein Swe

Valtion varat

E11b

Thida Win

Eversti Hla Thein Swen vaimo

E12a

Kyaw Thu

Ulkoasiat, synt.aika 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thun vaimo

E13a

Maung Myint

Ulkoasiat 18.9.2004 alkaen

E13b

Tri Khin Mya Win

Maung Myintin vaimo

E14a

Prof. tri Mya Oo

Terveys, synt.aika 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Prof. tri Mya Oon vaimo

E14c

Tri Tun Tun Oo

Prof. tri Mya Oon poika, synt.aika 26.7.1965

E14d

Tri Mya Thuzar

Prof. tri Mya Oon tytär, synt.aika 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Prof. tri Mya Oon tytär, synt.aika 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Prof. tri Mya Oon tytär, synt.aika 29.5.1976

E15a

Prik.kenr. Phone Swe

Sisäasiat (25.8.2003 alkaen)

E15b

San San Wai

Prik.kenr. Phone Swen vaimo

E16a

Prik.kenr. Aye Myint Kyu

Hotelli- ja matkailuala

E16b

Khin Swe Myint

Prik.kenr. Aye Myint Kyun vaimo

E17a

Maung Aung

Maahanmuutto ja väestö

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aungin vaimo

E18a

Prik.kenr. Thein Tun

Teollisuus I

E19a

Ev.ltn. Khin Maung Kyaw

Teollisuus II

E19b

Mi Mi Wai

Ev.ltn. Khin Maung Kyawn vaimo

E20a

Prik.kenr. Aung Thein

Tiedotus

E20b

Tin Tin Nwe

Prik.kenr. Aung Theinin vaimo

E21a

Thein Sein

Tiedotus, USDA CEC:n jäsen

E21b

Khin Khin Wai

Thein Seinin vaimo

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Seinin poika

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thawn vaimo

E22a

Prik.kenr. Win Sein

Työvoima

E22b

Wai Wai Linn

Prik.kenr. Win Seinin vaimo

E23a

Myint Thein

Kaivokset

E23b

Khin May San

Myint Theinin vaimo

E24a

Ev. Tin Ngwe

Raja-alue-, kansallisuus- ja kehitysasiat

E24b

Khin Mya Chit

Ev. Tin Ngwen vaimo

E25a

Prik.kenr. Than Tun

Raja-alue-, kansallisuus- ja kehitysasiat

E25b

May Than Tun

Prik.kenr. Than Tunin tytär, synt.aika 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tunin vaimo

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura on arvonimi), Rautatiet

E26b

Tri Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwinin vaimo

E27a

Prik.kenr. Thura Aung Ko

(Thura on arvonimi), Uskontoasiat, USDA CEC:n jäsen

E27b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Prik.kenr. Thura Aung Kon vaimo

E28a

Kyaw Soe

Tiede ja teknologia

E29a

Ev. Thurein Zaw

Kansallinen suunnittelu & taloudellinen kehitys

E30a

Prik.kenr. Kyaw Myint

Sosiaaliasiat, avustukset ja jälleenasutus

E30b

Khin Nwe Nwe

Prik.kenr. Kyaw Myintin vaimo

E31a

Pe Than

Sekä liikenne että rautatiet

E31b

Cho Cho Tun

Pe Thanin vaimo

E32a

Ev. Nyan Tun Aung

Liikenne


F.   MUUT MATKAILUALAN VIRANOMAISET

 

Nimi

Tunnistamistiedot (toimi mukaan luk.)

F1a

Kapt. (eläk.) Htay Aung

Pääjohtaja, Hotelli- ja matkailuosasto (toimitusjohtaja, Myanmarin hotelli- ja matkailupalvelu elokuuhun 2004 asti)

F2

Tin Maung Shwe

Varapääjohtaja, Hotelli- ja matkailuosasto

F3

Soe Thein

Toimitusjohtaja, Myanmarin hotelli- ja matkailupalvelu lokakuusta 2004 alkaen (entinen pääjohtaja)

F4

Khin Maung Soe

Pääjohtaja

F5

Tint Swe

Pääjohtaja

F6

Ev.ltn. Yan Naing

Pääjohtaja, hotelli- ja matkailuministeriö

F7

Nyunt Nyunt Than

Johtaja, matkailun edistäminen, hotelli- ja matkailuministeriö


G.   YLEMMÄT SOTILASHENKILÖT (prikaatinkenraalista ylöspäin)

 

Nimi

Tunnistamistiedot (Tehtävä mukaan luk.)

G1a

Kenr.maj. Hla Shwe

Apulaiskomentopäällikkö

G3a

Kenr.maj. Soe Maung

Sotaylituomari

G4a

Prik.kenr. Thein Htaik alias Hteik

Hallinnon tarkastus

G5a

Kenr.maj. Saw Hla

Sotilaspoliisipäällikkö

G6a

Kenr.maj. Khin Maung Tun

Apulaispäämajoitusmestari

G7a

Kenr.maj. Lun Maung

Tilintarkastus

G8a

Kenr.maj. Nay Win

SPDC:n puheenjohtajan sotilasavustaja

G9a

Kenr.maj. Hsan Hsint

Kenraali, sotilasnimitysasiat, synt.aika v. 1951

G9b

Khin Ma Lay

Kenr.maj. Hsan Hsintin vaimo

G9c

Okkar San Sint

Kenr.maj. Hsan Hsintin poika

G10a

Kenr.maj. Hla Aung Thein

Leirin komentaja, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Hla Aung Theinin vaimo

G11a

Kenr.maj. Win Myint

Apulaispäällikkö, sotilaskoulutus

G12a

Kenr.maj. Aung Kyi

Apulaispäällikkö, sotilaskoulutus

G12b

Thet Thet Swe

Kenr.maj. Aung Kyin vaimo

G13a

Kenr.maj. Moe Hein

Komentaja, maanpuolustuskorkeakoulu

G14a

Kenr.maj. Khin Aung Myint

Johtaja, suhdetoiminta ja psykologinen sodankäynti, UMEHL:n johtokunnan jäsen

G15a

Kenr.maj. Thein Tun

Johtaja, viestiala; hallintokomitean kokoonkutsuvan kansalliskokouksen jäsen

G16a

Kenr.maj. Than Htay

Johtaja, huolto ja kuljetus

G17a

Kenr.maj. Khin Maung Tint

Johtaja, turvapainoala

G18a

Kenr.maj. Sein Lin

Johtaja, puolustusministeriö (Tarkkaa tehtävää ei tunneta. Entinen puolustusmateriaaliosaston päällikkö)

G19a

Kenr.maj. Kyi Win

Johtaja, tykistö ja panssarit, UMEHL:n johtokunnan jäsen

G20a

Kenr.maj. Tin Htut

Johtaja, pioneerit

G21a

Kenr.maj. Aung Thein

Johtaja, jälleenasutus

G22a

Kenr.maj. Aye Myint

Puolustusministeriö

G23a

Prik.kenr. Myo Myint

Komentaja, puolustusvoimien rekisteri

G24a

Prik.kenr. Than Maung

Apulaiskomentaja, maanpuolustuskorkeakoulu

G25a

Prik.kenr. Win Myint

Puolustusteknologia-akatemian rehtori

G26a

Prik.kenr. Than Sein

Päällikkö, sotilassairaala, Mingaladon, synt.aika 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Prik.kenr. Than Seinin vaimo

G27a

Prik.kenr. Win Than

Johtaja, hankinnat, ja toimitusjohtaja Union of Myanmar Economic Holdingsissa (aiemmin kenr.maj. Win Hlaing, K1a)

G28a

Prik.kenr. Than Maung

Johtaja, kansanmiliisi ja rajavartiolaitos

G29a

Prik.kenr. Khin Naing Win

Johtaja, puolustusteollisuus

G30a

Prik.kenr. Zaw Win

Bahtoon aseman (Shanin osavaltio) päällikkö ja puolustusvoimien (maavoimat) taistelukoulun johtaja

Laivasto

G31a

Vara-amiraali Soe Thein

Merivoimien komentaja

G31b

Khin Aye Kyin

Vara-amiraali Soe Theinin vaimo

G31c

Yimon Aye

Vara-amiraali Soe Theinin tytär, synt.aika 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Vara-amiraali Soe Theinin poika, synt.aika 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Vara-amiraali Soe Theinin tytär, synt.aika 23.3.1979

G32a

Kommodori Nyan Tun

Esikuntapäällikkö (laivasto), UMEHL:n johtokunnan jäsen

G32b

Khin Aye Myint

Nyan Tunin vaimo

Ilmavoimat

G33a

Kenrl.ltn. Myat Hein

Ilmavoimien komentaja

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Kenrl.ltn. Myat Heinin vaimo

G34a

Prik.kenr. Ye Chit Pe

Ilmav.koment. esikunta, Mingaladon

G35a

Prik.kenr. Khin Maung Tin

Shanden ilmasotakoulun päällikkö, Meiktila

G36a

Prik.kenr. Zin Yaw

Esikuntapäällikkö (ilmavoimat), UMEHL:n johtokunnan jäsen

Kevyet jalkaväkidivisioonat (prikaatinkenraalit)

G39a

Prik.kenr. Tin Tun Aung

33. kevyt jalkaväkidivisioona, Sagaing

G41a

Prik.kenr. Thet Oo

55. kevyt jalkaväkidivisioona, Kalaw/Aungban

G42a

Prik.kenr. Khin Zaw Oo

66. kevyt jalkaväkidivisioona, Pyay/Inma

G43a

Prik.kenr. Win Myint

77. kevyt jalkaväkidivisioona, Bago

G44a

Prik.kenr. Aung Than Htut

88. kevyt jalkaväkidivisioona, Magwe

G45a

Prik.kenr. Tin Oo Lwin

99. kevyt jalkaväkidivisioona, Meiktila

Muut prikaatinkenraalit

G47a

Prik.kenr. Htein Win

Taikkyin asema

G48a

Prik.kenr. Khin Maung Aye

Meiktilan aseman komentaja

G49a

Prik.kenr. Khin Maung Aye

Alueellisten operaatioiden komentaja – Kale, Sagaingin alue

G50a

Prik.kenr. Khin Zaw Win

Khamaukgyin asema

G51a

Prik.kenr. Kyaw Aung

Eteläinen sotilasalue, Toungoon aseman komentaja

G52a

Prik.kenr. Kyaw Aung

Sotilasoperaatiot, komentoalue 8, Dawei/Tavoyn asema

G53a

Prik.kenr. Kyaw Oo Lwin

Alueelliset operaatiot, Tanain komentoalue

G54a

Prik.kenr. Kyaw Thun tuntematon seuraaja

Phugyin asema

G55a

Prik.kenr. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Prik.kenr. Myint Hein

Sotilasoperaatiot, komentoalue 3, Mogaungin asema

G57a

Prik.kenr. Mya Win

Sotilasoperaatiot, komentoalue 10, Kyigonen asema

G58a

Prik.kenr. Mya Win

Kalaw

G59a

Prik.kenr. Myo Lwin

Sotilasoperaatiot, komentoalue 7, Pekonin asema

G60a

Prik.kenr. Myint Soe

Sotilasoperaatiot, komentoalue 5, Taungupin asema

G61a

Prik.kenr. Myint Aye

Sotilasoperaatiot, komentoalue 9, Kyauktawin asema

G62a

Prik.kenr. Nyunt Hlaing

Sotilasoperaatiot, komentoalue 17, Mong Panin asema

G63a

Prik.kenr. Ohn Myint

Monin osavaltio USDA CEC:n jäsen

G64a

Prik.kenr. Soe Nwe

Sotilasoperaatiot, komentoalue 21, Bhamon asema

G65a

Prik.kenr. Soe Oo

Sotilasoperaatiot, komentoalue 16, Hsenwin asema

G66a

Prik.kenr. Than Tun

Kyaukpadaungin asema

G67a

Prik.kenr. Than Win

Alueelliset operaatiot, Laukkain komentoalue

G68a

Prik.kenr. Than Tun Aung

Alueelliset operaatiot, Sittwen komentoalue

G69a

Prik.kenr. Thaung Aye

Mongnaungin asema

G70a

Prik.kenr. Thaung Htaik

Aungbanin asema

G71a

Prik.kenr. Thein Hteik

Sotilasoperaatiot, komentoalue 13, Bokpyin asema

G72a

Prik.kenr. Thura Myint Thein

Namhsan, taktisten operaatioiden komentaja

G73a

Prik.kenr. Win Aung

Mong Hsat

G74a

Prik.kenr. Myo Tint

Liikenneministeriön erityistehtävässä oleva upseeri

G75a

Prik.kenr. Thura Sein Thaung

Sotilasministeriön erityistehtävässä oleva upseeri

G76a

Prik.kenr. Phone Zaw Han

Mandalayn pormestari helmikuusta 2005 alkaen, entinen Kyaukmen komentaja

G77a

Prik.kenr. Hla Min

Pegun läntisen divisioonan rauhan ja kehityksen neuvoston puheenjohtaja

G78a

Prik.kenr. Win Myint

Pyinmanan asema


H.   VANKILOISTA JA POLIISIVOIMISTA VASTAAVAT SOTILASHENKILÖT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (Tehtävä mukaan luk.)

H1a

Kenrl.maj. Khin Yi

Myanmarin poliisiylijohtaja

H1b

Khin May Soe

Khin May Soe

H2a

Zaw Win

Pääjohtaja, vankila-asioiden osasto (sisäasiainministeriö) elokuusta 2004 alkaen, entinen Myanmarin apulaispoliisiylijohtaja ja entinen prik. kenr. Entinen sotilashenkilö.

H3a

Aung Saw Win

Pääjohtaja, erityistutkintatoimisto


I.   USDA (UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION) (ylempiä USDA:n viranhaltijoita, joita ei ole mainittu muualla)

 

Nimi

Tunnistamistiedot (Tehtävä mukaan luk.)

I1a

Prik.kenr. Aung Thein Lin

Yangon Cityn kehityskomitean (YCDC) pormestari ja puheenjohtaja (sihteeri)

I1b

Khin San Nwe

Prik.kenr. Aung Thein Linin vaimo

I1b

Thidar Myo

Prik.kenr. Aung Thein Linin tytär

I2a

Ev. Maung Par

YCDC:n varapormestari (CEC:n jäsen)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Ev. Maung Parin vaimo

I2c

Naing Win Par

Ev. Maung Parin poika


J.   VALTION TALOUSPOLIITTISTA TUKEA SAAVAT HENKILÖT

 

Nimi

Tunnistamistiedot (Yritys mukaan luk.)

J1a

Tay Za

Toimitusjohtaja, Htoo Trading Co; synt.aika 18.7.1964, passin numero 306869, henkilökortti MYGN 006415. Isä U Myint Swe (6.11.1924) Äiti Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Tay Zan vaimo, synt.aika 24.2.1964, henkilökortti KMYT 006865, passin numero 275107. Vanhemmat Zaw Nyunt (kuollut), Htoo (kuollut)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Zan (J1a) poika, synt.aika 29.1.1987

J2a

Thiha

Tay Zan (J1a) veli, synt.aika 24.6.1960, johtaja, Htoo Trading. Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Aung Ko Winin vaimo

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Tun Myint Naingin vaimo

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, synt.aika 21.1.1952. Katso myös A3e.

J5b

San San Kywe

Khin Shwen vaimo

J5c

Zay Thiha

Khin Shwen poika, synt.aika 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., synt.aika 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myintin vaimo, synt. aika 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Winin vaimo

J8a

Ko Lay

Ministeri pääministerin kansliassa helmikuuhun 2004 asti, Rangoonin pormestari elokuuhun 2003 asti

J8b

Khin Khin

Ko Layn vaimo

J8c

San Min

Ko Layn poika

J8d

Than Han

Ko Layn poika

J8e

Khin Thida

Khin Thida

J9a

Aung Phone

Entinen metsätalousministeri, synt.aika 20.11.1939, jäi eläkkeelle heinäkuussa 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Aung Phonen vaimo, synt. aika 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung alias Sit Thway Aung

Aung Phonen poika, synt. aika 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Sitt Thwe Aungin vaimo, synt.aika 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung alias Sit Taing Aung

Aung Phonen poika, synt. aika 13.11.1971

J10a

Kenrl.maj. (eläk.) Nyunt Tin

Entinen ministeri, maatalous ja kastelujärjestelmät, eläk. syyskuussa 2004

J10b

Khin Myo Oo

Kenrl.maj. (eläk.) Nyunt Tinin vaimo

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Kenrl.maj. (eläk.) Nyunt Tinin poika

J10d

Thu Thu Ei Han

Kenrl.maj. (eläk.) Nyunt Tinin tytär

J11a

Khin Maung Thein

Entinen ministeri, valtion varat, eläk. 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Khin Maung Theinin vaimo

J11c

Daywar Thein

Khin Maung Theinin poika, synt.aika 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Khin Maung Theinin tytär, synt.aika 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Khin Maung Theinin poika, synt.aika 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Khin Maung Theinin tytär, synt.aika 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Khin Maung Theinin tytär, synt.aika 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Khin Maung Theinin tytär, synt.aika 28.7.1966


K.   SOTILASHENKILÖIDEN OMISTUKSESSA OLEVAT YRITYKSET

 

Nimi

Tunnistamistiedot (Yritys mukaan luk.)

K1a

Kenrl.maj. (eläk.) Win Hlaing

Entinen toimitusjohtaja, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Kenrl.maj. (eläk.) Win Hlaingin tytär

K1c

Zaw Win Naing

Toimitusjohtaja, Kambawza Bank. Ma Ngehn (K1b) aviomies, ja Aung Ko Winin (J3a) veljenpoika

K1d

Win Htway Hlaing

Kenrl. maj. (eläk.) Win Hlaingin poika, KESCO-nimisen yhtiön edustaja

K2

Ev. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Ev. Myint Aung

Toimitusjohtaja, Myawaddy Trading Co.

K4

Ev. Myo Myint

Toimitusjohtaja, Bandoola Transportation Co. K5

K5

Ev. (eläk.) Thant Zin

Toimitusjohtaja, Myanmar Land and Development

K6

Ev.ltn. (eläk.) Maung Maung Aye

UMEHL, Chairman Myanmar Breweries

K7

Ev. Aung San

Toimitusjohtaja, Hsinmin Cement Plant Construction Project


LIITE IV

Luettelo 9 ja 12 artiklassa tarkoitetuista burmalaisista valtionyrityksistä

Nimi

Osoite

Johtajan nimi

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

KENRL.MAJ. WIN HLAING, TOIMITUSJOHTAJA

A.   

TEOLLISUUS

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

EV. MAUNG MAUNG AYE, TOIMITUSJOHTAJA

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

KAUPPA

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

EV. MYINT AUNG TOIMITUSJOHTAJA

C.   

PALVELUT

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

PRIK.KENR. WIN HLAING JA U TUN KYI, TOIMITUSJOHTAJAT

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

EV. MYO MYINT, TOIMITUSJOHTAJA

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

EV. (ELÄK.) MAUNG THAUNG, TOIMITUSJOHTAJA

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

YHTEISYRITYKSET

A.   

TEOLLISUUS

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, JOHTAJA

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

EV. LTN. (ELÄK.) MAUNG MAUNG AYE, PUHEENJOHTAJA

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO JA/TAI EV.LTN. TUN MYINT, TOIMITUSJOHTAJA

B.   

PALVELUT

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

TRI KHIN SHWE, PUHEENJOHTAJA

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

EV. YE HTUT TAI PRIK.KENR. KYAW WIN, TOIMITUSJOHTAJA

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, PÄÄJOHTAJA

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

EV. KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

EV. KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW