7.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 391/2006,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2006,

tarjouskilpailun nro 56/2006 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saatujen alkoholien varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 80 artiklan mukaisesti olisi järjestettävä tarjouskilpailuja viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta yhteisössä voitaisiin toteuttaa pienimuotoisia teollisuushankkeita tai jalostaa teollisiin tarkoituksiin vietäväksi tarkoitettuja tavaroita. Jäsenvaltioiden varastoima viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi muodostuu määristä, jotka on saatu asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista.

(3)

Myyntihinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava euroina 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (3) mukaisesti.

(4)

On aiheellista vahvistaa tarjousten vähimmäishinnat jaoteltuina loppukäyttöluokan mukaan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Järjestetään tarjouskilpailu nro 56/2006 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin. Alkoholi on peräisin asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27 ja 28 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on Ranskan interventioelimen hallussa.

Myytävä määrä on 109 970 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia. Sammioiden numerot ja varastointipaikat sekä kussakin sammiossa olevan 100 tilavuusprosentin alkoholin määrät ilmoitetaan liitteessä.

2 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ja 101 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 2799/98 2 artiklan mukaisesti.

3 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle, joka on

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

puhelin (33-5) 57 55 20 00

teleksi 57 20 25

faksi (33-5) 57 55 20 59,

tai lähetettävä mainitun interventioelimen osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.

2.   Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous – uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin liittyvä tarjouskilpailu nro 56/2006 EY” ja joka on toisessa, kyseiselle interventioelimelle osoitetussa kirjekuoressa.

3.   Tarjousten on oltava kyseisellä interventioelimellä viimeistään 24 päivänä maaliskuuta 2006 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

4.   Jokaisen tarjouksen mukana on oltava todiste siitä, että kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle on annettu osallistumisvakuus, joka on 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

4 artikla

Tarjousten vähimmäishinta on 11 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu leivontahiivan valmistukseen; 31 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitettujen amiinien ja kloraalien kaltaisten kemikaalien valmistukseen; 37 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitetun kölninveden valmistukseen; ja 11,5 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu muihin teollisiin käyttötarkoituksiin.

5 artikla

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty asetuksen (EY) N:o 1623/2000 98 artiklassa. Näytteiden hinta on 10 euroa litralta.

Interventioelimen on annettava kaikki tarvittavat myytävien alkoholien ominaisuuksia koskevat tiedot.

6 artikla

Suoritusvakuus on 30 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1820/2005 (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILU NRO 56/2006 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI UUSIIN TEOLLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

Soveltamispaikka

Sammioiden numerot

Määrä hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1493/1999 artiklaan

Alkoholityyppi

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina

RANSKA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

raaka

+92

11

22 560

27

raaka

+92

15

22 480

28

raaka

+92

16

22 395

28

raaka

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

raaka

+92

Yhteensä

 

109 970