2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 180/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2005/2006 ja asetuksesta (EY) N:o 1159/2003 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 39 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullivapaiden toimitusvelvoitteiden määrittämistä.

(2)

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen 3 ja 7 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan 3 kohdan sekä 11 ja 12 artiklan soveltamisen vuoksi komissio määrittää käytettävissä olevien tietojen perusteella kullekin viejämaalle toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksoksi 2005/2006.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kyseisen artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos toimitusvelvoitteen alaisen määrän ja kirjatun etuuskohteluun oikeutetun AKT-Intia-sokerin kokonaismäärän erotus on enintään 5 prosenttia toimitusvelvoitteen alaisesta määrästä. Toimitetut määrät ovat Norsunluurannikon osalta 6,7 prosenttia, Intian osalta 7,6 prosenttia ja Madagaskarin osalta 6,7 prosenttia toimitusvelvoitteen alaista määrää pienemmät. Koska kyseiset määrät ovat pienet ja niiden vaikutus yhteisön sokerimarkkinoihin ja yhteisön jalostamoihin suuntautuneisiin raakasokerin toimituksiin mainitulla toimitusjaksolla on ollut hyvin vähäinen, Intiaan, Norsunluurannikkoon ja Madagaskariin ei pitäisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 1 kohtaa ja toimittamattomat määrät olisi lisättävä näiden maiden toimitusvelvoitteen alaisiin määriin toimitusjaksolle 2005/2006 kyseisen asetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen artiklan 1 kohtaa ei sovelleta Norsunluurannikon, Intian ja Madagaskarin osalta toimitusjaksolla 2004/2005 todettuihin toimittamattomiin määriin.

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimittamattomat määrät lisätään 2 artiklassa tarkoitettuihin toimitusvelvoitteen alaisiin määriin.

2 artikla

Valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolle 2005/2006 ja kullekin asianomaiselle viejämaalle vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuontia koskevat toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolla 2005/2006 valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuina

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaat

Toimitusvelvoitteet 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Norsunluurannikko

10 772,81

Fidzi

165 305,43

Guyana

159 259,91

Intia

10 781,10

Jamaika

118 851,82

Kenia

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mosambik

6 018,62

Saint Kitts ja Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Swazimaa

116 631,85

Tansania

10 298,66

Trinidad ja Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Sambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Yhteensä

1 315 964,78