17.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/6


KOMISSION ASETUS (EURATOM) N:o 66/2006,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2006,

malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan d alakohdan sekä 74, 77, 124 ja 161 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta 29 päivänä marraskuuta 1966 annettua komission asetusta N:o 17/66/Euratom (1) on muutettu huomattavilta osilta (2). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Yhteisön ydinaineiden hankintatilanne mahdollistaa toisaalta malmien ja lähtöaineiden ja toisaalta erityisten halkeamiskelpoisten aineiden perustamissopimuksen 74 artiklassa määrätyn vapautuksen soveltamisen siten, että kaikille käyttäjille turvataan säännöllinen ja yhdenvertainen hankinta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen II osaston VI luvun hankintaa koskevan määräysten soveltamisesta vapautetaan malmien sekä uraanin ja toriumin lähtöaineiden

a)

siirto yhteisössä ja yhteisöön tuonti määriltä, joiden uranium- ja/tai toriumpitoisuus on toimitusta kohden enintään yksi tonni rajan ollessa kummallakin aineella enintään viisi tonnia vuotta ja käyttäjää kohden;

b)

vienti yhteisöstä määriltä, joiden uraani- ja/tai toriumpitoisuus on enintään yksi tonni rajan ollessa kummallakin aineella viisi tonnia vuotta ja viejää kohden.

2 artikla

Perustamissopimuksen II osaston VI luvun hankintaa koskevien määräysten soveltamisesta vapautetaan erityisten halkeamiskelpoisten aineiden siirto yhteisössä ja yhteisöön tuonti sekä yhteisöstä vienti määriltä, joissa on alkuainemuodossa ilmaistuna enintään 200 grammaa uraani-235:tä, uraani-233:a tai plutoniumia rajan ollessa toimitusta kohti 1 000 grammaa jokaisella aineella vuotta ja käyttäjää kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuotavien aineiden osalta yhteisön kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten määräysten soveltamista.

3 artikla

Kaikkien 1 ja 2 artiklassa vahvistetun vapautuksen piiriin kuuluvien vientiä ja tuontia harjoittavien henkilöiden ja yhteisössä kuljetuksia suorittavien jakelijoiden on toimitettava neljännesvuosittain hankintakeskukselle kaikista tällaisista toimituksista luettelo, jossa on mainittava

a)

hankintasopimuksen tekopäivä;

b)

sopimuspuolten nimet;

c)

aineen tuotantopaikka;

d)

tuotteiden kemiallinen ja/tai fysikaalinen luonne;

e)

määrät metrisen järjestelmän yksikköinä;

f)

malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden käyttö.

Ensimmäisen kohdan e alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset annetaan malmien ja lähtöaineiden sisältämästä uraanista tai toriumista kiloina ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden sisältämästä uraani-233:sta, uraani-235:stä tai plutoniumista grammoina. Desimaaliluvut pyöristetään alempaan tai ylempään kokonaislukuun, sen mukaan onko desimaaliosa yli vai alle 0,5. Kun desimaaliosa on 0,5, luku pyöristetään ylempään tai alempaan kokonaislukuun sen mukaan, onko desimaalipilkkua ennen oleva luku parillinen vai pariton.

Neljännesvuosittaiset listat on toimitettava keskukselle kuukauden kuluessa laskettuna sen neljännesvuoden, jonka aikana tässä asetuksessa tarkoitetut toiminnot on suoritettu, loppumisesta.

4 artikla

Kumotaan asetus N:o 17/66/Euratom.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 241, 28.12.1966, s. 4057/66. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 3137/74 (EYVL L 333, 13.12.1974, s. 27).

(2)  Katso liite I.


LIITE I

Kumottu asetus ja sen muutos

Komission asetus N:o 17/66/Euratom (EYVL 241, 28.12.1966, s. 4057/66)

Komission asetus (Euratom) N:o 3137/74 (EYVL L 333, 13.12.1974, s. 27).


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus N:o 17/66/Euratom

Tämä asetus

1 artiklan johdantokappale

1 artiklan johdantokappale

1 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan a alakohta

1 artiklan toinen luetelmakohta

1 artiklan b alakohta

2 artikla

2 artikla

3 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan ensimmäisessä kohdassa oleva alaviite 3

3 artiklan toinen kohta

3 artiklan toinen kohta

3 artiklan kolmas kohta

4 artikla

4 artikla

5 artikla

Liite I

Liite II