20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/414


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/108/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

direktiivien 90/377/ETY ja 2001/77/EY mukauttamisesta energian alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Direktiivejä 90/377/ETY (2) ja 2001/77/EY (3) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 90/377/ETY ja 2001/77/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 185, 17.7.1990, s. 16.

(3)  EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.


LIITE

ENERGIA

1.

31990 L 0377: Neuvoston direktiivi 90/377/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (EYVL L 185, 17.7.1990, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 L 0087: komission direktiivi 93/87/ETY, annettu 22.10.1993 (EYVL L 277, 10.11.1993, s. 32)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

a)

Lisätään liitteessä I olevaan 11 kohtaan seuraava:

”—   Bulgaria: Sofia”

”—   Romania: Bukarest”;

b)

Lisätään liitteessä II olevaan I kohdan 2 kohtaan seuraava:

”—   Bulgaria: koko maa”

”—   Romania: koko maa”.

2.

32001 L 0077: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/77/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteeseen Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

1,7

6

11(7)”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

14,9

28

33”

b)

Korvataan liitteessä oleva kohta ”Yhteisö” seuraavasti:

”Yhteisö

372

13,2

21”

c)

Korvataan liitteen alaviitteet (**) ja (***) seuraavasti:

”(**)

Tiedoilla viitataan uusiutuvista energialähteistä tuotettuun kotimaiseen sähköön vuonna 1997, paitsi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta tiedot viittaavat vuoteen 1999 ja Bulgarian ja Romanian osalta vuoteen 2001.

(***)

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön prosenttiosuudet vuosina 1997 (vuosina 1999–2000 Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta, vuonna 2001 Bulgarian ja Romanian osalta) ja 2010 on laskettu jakamalla uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä kotimainen sähköntuotanto sähkön kotimaisella kokonaiskulutuksella. Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta sähkön kotimainen kokonaiskulutus perustuu vuoden 2000 tietoihin. Bulgarian ja Romanian osalta sähkön kotimainen kokonaiskulutus perustuu vuoden 2001 tietoihin. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisäisessä kaupassa (jossa käytetään hyväksyttyä varmennusta tai alkuperä on rekisteröity) kyseisten prosenttiosuuksien laskeminen vaikuttaa vuoden 2010 jäsenvaltioiden lukuihin, mutta ei yhteisön kokonaislukuun.”;

d)

lisätään liitteeseen Bulgariaa koskevaan kohtaan liittyvä alaviite seuraavasti:

”(7)

Alustavan analyysin ja päivitettyjen tietojen pohjalta 11 prosentin tavoite perustuu uusiutuvan energian myönteiseen kehitykseen ja suotuisiin ilmasto-olosuhteisiin. Mahdollisuus saavuttaa kyseinen ohjeellinen tavoite on erittäin riippuvainen vuoden kokonaissademäärästä, sateiden ajallisesta jakautumisesta vuoden aikana ja veden sisäänvirtauksesta sekä muista ilmastotekijöistä, jotka vaikuttavat suuresti vesivoimantuotannon sekä aurinko- ja tuulienergian käytön tasoon. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä rajoittavat asianomainen ympäristö- ja siihen liittyvä, asianomaista EU-lainsäädäntöä vastaava kansallinen lainsäädäntö.”.