20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/129


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/98/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Direktiivit 69/335/ETY (2), 77/388/ETY (3), 77/799/ETY (4), 79/1072/ETY (5), 83/182/ETY (6), 90/434/ETY (7), 90/435/ETY (8), 2003/48/EY (9) ja 2003/49/EY (10) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 69/335/ETY, 77/388/ETY, 77/799/ETY, 79/1072/ETY, 83/182/ETY, 90/434/EY, 90/435/ETY, 2003/48/EY ja 2003/49/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle..

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 249, 3.10.1969, s. 25.

(3)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.

(4)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15.

(5)  EYVL L 331, 27.12.1979, s. 11.

(6)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59.

(7)  EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1.

(8)  EYVL L 225, 20.8.1990, s. 6.

(9)  EYVL L 157, 26.6.2003, s. 38.

(10)  EYVL L 157, 26.6.2003, s. 49.


LIITE

VEROTUS

1.

31969 L 0335: Neuvoston direktiivi 69/335/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1969, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EYVL L 249, 3.10.1969, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31973 L 0079: neuvoston direktiivi 73/79/ETY, annettu 9.4.1973 (EYVL L 103, 18.4.1973, s. 13)

31974 L 0553: neuvoston direktiivi 74/553/ETY, annettu 7.11.1974 (EYVL L 303, 13.11.1974, s. 9)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31985 L 0303: neuvoston direktiivi 85/303/ETY, annettu 10.6.1985 (EYVL L 156, 15.6.1985, s. 23)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

”Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

’Акционерно дружество’

’Командитно дружество с акции’

’Дружество с ограничена отговорност’;

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt:

’societăţi în nume colectiv’

’societăţi în comandită simplă’

’societăţi pe acţiuni’

’societăţi în comandită pe acţiuni’

’societăţi cu răspundere limitată’.”

2.

31977 L 0388: Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 95)

31980 L 0368: neuvoston direktiivi 80/368/ETY, annettu 26.3.1980 (EYVL L 90, 3.4.1980, s. 41)

31980 L 0368: neuvoston direktiivi 84/386/ETY, annettu 31.7.1984 (EYVL L 208, 3.8.1984, s. 58)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 167)

31989 L 0465: neuvoston direktiivi 89/465/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 21)

31991 L 0680: neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16.12.1991 (EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1)

31992 L 0077: neuvoston direktiivi 92/77/ETY, annettu 19.10.1992 (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 1)

31992 L 0111: neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14.12.1992 (EYVL L 384, 30.12.1992, s. 47)

31994 L 0004: neuvoston direktiivi 94/4/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 14)

31994 L 0005: neuvoston direktiivi 94/5/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 16)

31994 L 0076: neuvoston direktiivi 94/76/EY, annettu 22.12.1994 (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 53)

31995 L 0007: neuvoston direktiivi 95/7/EY, annettu 10.4.1995 (EYVL L 102, 5.5.1995, s. 18)

31996 L 0042: neuvoston direktiivi 96/42/EY, annettu 25.6.1996 (EYVL L 170, 9.7.1996, s. 34)

31996 L 0095: neuvoston direktiivi 96/95/EY, annettu 20.12.1996 (EYVL L 338, 28.12.1996, s. 89)

31998 L 0080: neuvoston direktiivi 98/80/EY, annettu 12.10.1998 (EYVL L 281, 17.10.1998, s. 31)

31999 L 0049: neuvoston direktiivi 1999/49/EY, annettu 25.5.1999 (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 27)

31999 L 0059: neuvoston direktiivi 1999/59/EY, annettu 17.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 63)

31999 L 0085: neuvoston direktiivi 1999/85/EY, annettu 22.10.1999 (EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34)

32000 L 0017: neuvoston direktiivi 2000/17/EY, annettu 30.3.2000 (EYVL L 84, 5.4.2000, s. 24)

32000 L 0065: neuvoston direktiivi 2000/65/EY, annettu 17.10.2000 (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 44)

32001 L 0004: neuvoston direktiivi 2001/4/EY, annettu 19.1.2001 (EYVL L 22, 24.1.2001, s. 17)

32001 L 0115: neuvoston direktiivi 2001/115/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 24)

32002 L 0038: neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7.5.2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41)

32002 L 0093: neuvoston direktiivi 2002/93/EY, annettu 3.12.2002 (EYVL L 331, 7.12.2002, s. 27)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0092: neuvoston direktiivi 2003/92/EY, annettu 7.10.2003 (EUVL L 260, 11.10.2003, s. 8)

32004 L 0007: neuvoston direktiivi 2004/7/EY, annettu 20.1.2004 (EUVL L 27, 30.1.2004, s. 44)

32004 L 0015: neuvoston direktiivi 2004/15/EY, annettu 10.2.2004 (EUVL L 52, 21.2.2004, s. 61)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32005 L 0092: neuvoston direktiivi 2005/92/EY, annettu 12.12.2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 19)

32006 L 0018: neuvoston direktiivi 2006/18/EY, annettu 14.2.2006 (EUVL L 51, 22.2.2006, s. 12)

a)

Korvataan 28 m artikla seuraavasti:

”28 m artikla

Muuntokurssi

Määrätessään tässä osastossa ecuina ilmoitettujen arvojen vasta-arvoja kansallisina valuuttoina jäsenvaltioiden on käytettävä 16 päivänä joulukuuta 1991 sovellettavaa muuntokurssia. Bulgaria, Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia käyttävät kuitenkin niiden liittymispäivänä sovellettavaa muuntokurssia.”;

b)

Korvataan XVI c OSASTON otsikko seuraavasti:

Siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan Itävallan, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995 liittymisen yhteydessä, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittymisen yhteydessä ja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007 liittymisen yhteydessä”.;

c)

Korvataan XVI c OSASTOSSA olevan 28 p artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

’uusilla jäsenvaltioilla’: niiden jäsenvaltioiden aluetta, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 ja 1 päivänä tammikuuta 2007, sellaisena kuin se kunkin jäsenvaltion kohdalla on määritelty tämän direktiivin 3 artiklassa,”;

d)

Korvataan XVI c OSASTOSSA olevan 28 p artiklan 7 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Tätä edellytystä pidetään täyttyneenä seuraavissa tapauksissa:

jos Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä oli ennen 1 päivää tammikuuta 1987;

jos Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä oli ennen 1 päivää toukokuuta 1996;

jos Bulgarian ja Romanian osalta ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä oli ennen 1 päivää tammikuuta 1999;

jos tuonnin vuoksi maksettavan veron määrä olisi mitättömän pieni.”.

3.

31977 L 0799: Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla (EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31979 L 1070: neuvoston direktiivi 79/1070/ETY, annettu 6.12.1979 (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 8)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31992 L 0012: neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25.2.1992 (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0093: neuvoston direktiivi 2003/93/EY, annettu 7.10.2003 (EUVL L 264, 15.10.2003, s. 23)

32004 L 0056: neuvoston direktiivi 2004/56/EY, annettu 21.4.2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 70)

32004 L 0106: neuvoston direktiivi 2004/106/EY, annettu 16.11.2004 (EUVL L 359, 4.12.2004, s. 30)

a)

Lisätään 1 artiklan 3 kohtaan seuraava:

”Bulgariassa:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

Romaniassa:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

Lisätään 1 artiklan 5 kohtaan seuraava:

”Bulgariassa:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

Romaniassa:

Ministerul Finanţelor Publice tai valtuutettu edustaja”.

4.

31979 L 1072: Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31986 L 0560: kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17.11.1986 (EYVL L 326, 21.11.1986, s. 40)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteessä C olevaan D kohtaan seuraava:

”—

Bulgariassa: …………;

Romaniassa: …………”;

b)

Lisätään liitteessä C olevan I kohdan ensimmäiseen kohtaan seuraava:

”BGN …

RON …”;

c)

Lisätään liitteessä C olevan I kohdan toiseen kohtaan seuraava:

”BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31991 L 0680: neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16.12.1991 (EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen seuraava:

”BULGARIA

данък върху превозните средства

ROMANIA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0019: neuvoston direktiivi 2005/19/EY, annettu 17.2.2005 (EUVL L 58, 4.3.2005, s. 19)

a)

Lisätään 3 artiklan c alakohtaan seuraava:

”—

корпоративен данък Bulgariassa,

impozit pe profit Romaniassa”;

b)

Lisätään liitteeseen seuraava:

”aa)

Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’, ’държавни предприятия’, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa

ab)

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’.”

7.

31990 L 0435: Neuvoston direktiivi 90/435/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0123: neuvoston direktiivi 2003/123/EY, annettu 22.12.2003 (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 41)

a)

Lisätään 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaan seuraava:

”—

корпоративен данък Bulgariassa

impozit pe profit Romaniassa”;

b)

Korvataan liite seuraavasti:

”LIITE

LUETTELO 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTIÖISTÄ

a)

eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 ja eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY mukaisesti perustetut yhtiöt sekä eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY mukaisesti perustetut osuuskunnat;

b)

Belgian lainsäädännön mukaiset ’société anonyme’/’naamloze vennootschap’, ’société en commandite par actions’/’commanditaire vennootschap op aandelen’, ’société privée à responsabilité limitée’/’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ’société coopérative à responsabilité limitée’/’coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ’société coopérative à responsabilité illimitée’/’coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ’société en nom collectif’/’vennootschap onder firma’, ’société en commandite simple’/’gewone commanditaire vennootschap’ -nimiset yhtiöt, julkiset yritykset, jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia;

c)

Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’неперсонифицирано дружество’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’’държавни предприятия’, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa;

d)

Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’akciová společnost’, ’společnost s ručením omezeným’;

e)

Tanskan lainsäädännön mukaiset ’aktieselskab’- ja ’anpartsselskab’ -nimiset yhtiöt. Muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ’aktieselskab’-yhtiöihin sovellettavan yleisen verotuslainsäädännön mukaisesti;

f)

Saksan lainsäädännön mukaiset ’Aktiengesellschaft’, ’Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ’Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ’Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ’Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ’Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’ -nimiset yhtiöt sekä muut Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia;

g)

Viron lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’täisühing’, ’usaldusühing’, ’osaühing’, ’aktsiaselts’, ’tulundusühistu’;

h)

Kreikan lainsäädännön mukaiset ’ανώνυμη εταιρεία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’ -nimiset yhtiöt sekä muut Kreikan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kreikan yhtiöveron alaisia;

i)

Espanjan lainsäädännön mukaiset ’sociedad anónima’, ’sociedad comanditaria por acciones’, ’sociedad de responsabilidad limitada’ -nimiset yhtiöt sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina. Muut Espanjan lainsäädännön mukaiset ja Espanjan yhtiöveron (’Impuesto sobre Sociedades’) alaiset yhteisöt;

j)

Ranskan lainsäädännön mukaiset ’société anonyme’, ’société en commandite par actions’, ’société à responsabilité limitée’, ’sociétés par actions simplifiées’, ’sociétés d'assurances mutuelles’, ’caisses d'épargne et de prévoyance’, ’sociétés civiles’, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ’coopératives’, ’unions de coopératives’ -nimiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan yhtiöveron alaisia;

k)

Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ’Industrial and Provident Societies Act’ -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ’Building Societies Act’ -lain mukaan muodostetut ’building societies’ ja vuoden 1989 ’Trustee Savings Banks Act’ -lain mukaiset ’trustee savings banks’;

l)

Italian lainsäädännön mukaiset ’società per azioni’, ’società in accomandita per azioni’, ’società a responsibilità limitata’, ’società cooperative’, ’società di mutua assicurazione’ -nimiset yhtiöt, sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhtiöt;

m)

Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: tuloverolaissa määritellyt ’εταιρείες’;

n)

Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’akciju sabiedrība’, ’sabiedrība ar ierobežotu atbildību’;

o)

Liettuan lainsäädännön mukaiset yhtiöt;

p)

Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ’société anonyme’, ’société en commandite par actions’, ’société à responsabilité limitée’, ’société coopérative’, ’société coopérative organisée comme une société anonyme’, ’association d'assurances mutuelles’, ’association d'épargne-pension’, ’entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’ -nimiset yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Luxemburgin yhtiöveron alaisia;

q)

Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’közkereseti társaság’, ’betéti társaság’, ’közös vállalat’, ’korlátolt felelősségű társaság’, ’részvénytársaság’, ’egyesülés’, ’szövetkezet’;

r)

Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata’, ’Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet’;

s)

Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ’naamloze vennnootschap’, ’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ’Open commanditaire vennootschap’, ’Coöperatie’, ’onderlinge waarborgmaatschappij’, ’Fonds voor gemene rekening’, ’vereniging op coöperatieve grondslag’, ’vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’ -nimiset yhtiöt sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden yhtiöveron alaisia;

t)

Itävallan lainsäädännön mukaiset ’Aktiengesellschaft’, ’Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ’Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ’Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ’Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’, ’Sparkassen’ -nimiset yhtiöt sekä muut Itävallan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Itävallan yhtiöveron alaisia;

u)

Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’spółka akcyjna’, ’spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’;

v)

Portugalin lainsäädännön mukaan perustetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä osuuskunnat ja julkiset yritykset;

w)

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’;

x)

Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’delniška družba’, ’komanditna družba’, ’družba z omejeno odgovornostjo’;

y)

Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’akciová spoločnosť’, ’spoločnosť s ručením obmedzeným’, ’komanditná spoločnosť’;

z)

Suomen lainsäädännön mukaiset ’osakeyhtiö’/’aktiebolag’, ’osuuskunta’/’andelslag’,’säästöpankki’/’sparbank’ ja ’vakuutusyhtiö’/’försäkringsbolag’ -nimiset yhtiöt;

aa)

Ruotsin lainsäädännön mukaiset ’aktiebolag’, ’försäkringsaktiebolag’, ’ekonomiska föreningar’, ’sparbanker’, ’ömsesidiga försäkringsbolag’ -nimiset yhtiöt;

ab)

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt.”.

8.

32003 L 0048: Neuvoston direktiivi 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32004 D 0587: neuvoston päätös 2004/587/EY, tehty 19.7.2004 (EUVL L 257, 4.8.2004, s. 7)

Lisätään liitteeseen Belgiaa ja Espanjaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

Общините (kunnat)

Социалноосигурителни фондове (sosiaaliturvarahastot)”

ja Portugalia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Romania

autorităţile administraţiei publice locale (paikalliset julkishallinnon viranomaiset)”.

9.

32003 L 0049: Neuvoston direktiivi 2003/49/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32004 L 0076: neuvoston direktiivi 2004/76/EY, annettu 29.4.2004 (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 106)

a)

Lisätään 3 artiklan a kohdan iii alakohtaan seuraava:

”—

корпоративен данък Bulgariassa,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Romaniassa”;

b)

Lisätään liitteeseen seuraava:

”aa)

Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’събирателното дружество’, ’командитното дружество’, ’дружеството с ограничена отговорност’, ’акционерното дружество’, ’командитното дружество с акции’, ’кооперации’, ’кооперативни съюзи’, ’държавни предприятия’, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa

ab)

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’societăţi pe acţiuni’, ’societăţi în comandită pe acţiuni’, ’societăţi cu răspundere limitată’.”