20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/107


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/97/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamien säädösten voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007 ja niitä on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen.

(2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitetaan, että korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina yhteisön säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3)

Direktiivit 92/13/ETY (2), 2004/17/EY (3) ja 2004/18/EY (4) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 92/13/ETY, 2004/17/EY ja 2004/18/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.


LIITE

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

JULKISET HANKINNAT

1.

31992 L 0013: Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

Lisätään liitteeseen seuraava:

”BULGARIASSA

Агенция по обществени поръчки (julkisten hankintojen virasto)

ROMANIASSA

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (kansallinen julkisten hankintojen sääntely- ja valvontaviranomainen).”

2.

32004 L 0017: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 R 1874: komission asetus (EY) N:o 1874/2004, annettu 28.10.2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 17)

32005 L 0051: komission direktiivi 2005/51/EY, annettu 7.9.2005 (EUVL L 257, 1.10.2005, s. 127)

32005 R 2083: komission asetus (EY) N:o 2083/2005, annettu 19.12.2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28).

a)

Lisätään liitteeseen I ”KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Yksiköt, joilla on lupa tuottaa tai siirtää lämpöä energialain 39 artiklan 1 kohdan nojalla (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 107/9.12.2003)

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Девен АД.

ТЕЦ ’Марица 3’ — АД.

Топлофикация Бургас — ЕАД.

Топлофикация Варна — ЕАД.

Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

Топлофикация Враца — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Ловеч — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Правец — ЕАД.

Топлофикация Разград — ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Самоков — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.

Топлофикация Ямбол ЕАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Yksiköt, joilla on lupa huolehtia kaasun siirrosta, jakelusta, julkisista toimituksista tai julkisista hankinnoista energialain 39 artiklan 1 kohdan nojalla (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 107/9.12.2003)

Булгаргаз — ЕАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас ЕАД.

Газоснабдяване Враца ЕАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе ЕАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ ЕООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз ЕАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

’Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş’.

’Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA Bucureşti’.

’Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA Bucureşti’.

’Societăţi de distribuţie locală (Empresas locales de distribución).’”;

b)

Lisätään liitteeseen II ”SÄHKÖN TUOTANNON, SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107/9.12.2003) (Yksiköt, joilla on lupa huolehtia sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta, julkisista toimituksista tai julkisista hankinnoista energialain 39 artiklan 1 kohdan nojalla (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 107/9.12.2003)

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

Електроразпределение Варна — ЕАД.

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

Електроразпределение Плевен — ЕАД.

Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

Електроразпределение София Област — ЕАД.

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

Електроразпределение Столично — ЕАД.

Енергийна компания Марица Изток III — АД.

Енерго-про България — АД.

ЕРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НЕК ЕАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

ТЕЦ — Варна ЕАД.

ТЕЦ ’Марица 3’ — АД.

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

’Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA Bucureşti’

’Societatea Naţională Nuclearelectrica — SA’

’Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA’

’S.C. Electrocentrale Deva SA’

’S.C. Electrocentrale Bucureşti SA’

’S.C. Electrocentrale Galaţi SA’

’S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA’

’Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari’

’Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni’

’Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova’

’Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA Bucureşti’

’Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA Bucureşti’:

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica BANAT’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica DOBROGEA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MOLDOVA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MUNTENIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MUNTENIA NORD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica OLTENIA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica TRANSILVANIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica TRANSILVANIA NORD’’SA’”;

c)

Lisätään liitteeseen III ”JUOMAVEDEN TUOTANNON, SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

’В И К — Батак’ — ЕООД, Батак

’В и К — Белово’ — ЕООД, Белово

’Водоснабдяване и канализация Берковица’ — ЕООД, Берковица

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Благоевград

’В и К — Бебреш’ — ЕООД, Ботевград

’Инфрастрой’ — ЕООД, Брацигово

’Водоснабдяване’ — ЕООД, Брезник

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕАД, Бургас

’Бързийска вода’ — ЕООД, Бързия

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Варна

’ВиК-Златни пясъци’ — ООД, Варна

’Водоснабдяване и канализация Йовковци’ — ООД, Велико Търново

’Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг’ — ЕООД, Велинград

’ВИК’ — ЕООД, Видин

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Враца

’В И К’ — ООД, Габрово

’В И К’ — ООД, Димитровград

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Добрич

’Водоснабдяване и канализация — Дупница’ — ЕООД, Дупница

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Исперих

’В И К — Кресна’ — ЕООД, Кресна

’Меден кладенец’ — ЕООД, Кубрат

’ВИК’ — ООД, Кърджали

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Кюстендил

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Ловеч

’В и К — Стримон’ — ЕООД, Микрево

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Монтана

’Водоснабдяване и канализация — П’ — ЕООД, Панагюрище

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Перник

’В И К’ — ЕООД, Петрич

’Водоснабдяване, канализация и строителство’ — ЕООД, Пещера

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Плевен

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Пловдив

’Водоснабдяване–Дунав’ — ЕООД, Разград

’ВКТВ’ — ЕООД, Ракитово

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Русе

’УВЕКС’ — ЕООД, Сандански

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕАД, Свищов

’Бяла’ — ЕООД, Севлиево

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Силистра

’В и К’ — ООД, Сливен

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Смолян

’Софийска вода’ — АД, София

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, София

’Стамболово’ — ЕООД, Стамболово

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Стара Загора

’Водоснабдяване и канализация-С’ — ЕООД, Стрелча

’Водоснабдяване и канализация — Тетевен’ — ЕООД, Тетевен

’В и К — Стенето’ — ЕООД, Троян

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Търговище

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Хасково

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Шумен

’Водоснабдяване и канализация’ — ЕООД, Ямбол”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Departamente ale autorităţilor locale şi companii care produc, transportă şi distribuie apă (Paikallisten viranomaisten yksiköt ja yhtiöt, jotka vastaavat veden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta)”;

d)

Lisätään liitteeseen IV ”HANKINTAYKSIKÖT RAUTATIEPALVELUJEN ALALLA” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’

’Български държавни железници’ ЕАД

’Българска Железопътна Компания’ АД

’Булмаркет — ДМ’ ООД”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Societatea Naţională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ’CFR — Călători’”;

e)

Lisätään liitteeseen V ”KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJA-AUTOPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

’Метрополитен’ ЕАД София,

’Столичен електротранспорт’ ЕАД София,

’Столичен автотранспорт’ ЕАД, София,

’Бургасбус’ ЕООД, Бургас,

’Градски транспорт’ ЕАД, Варна,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Враца,

’Общински пътнически транспорт’ ЕООД, Габрово,

’Автобусен транспорт’ ЕООД, Добрич,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Добрич,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Пазарджик,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Перник,

’Автобусни превози’ ЕАД, Плевен,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Плевен,

’Градски транспорт Пловдив’ ЕАД, Пловдив,

’Градски транспорт’ ЕООД, Русе,

’Пътнически превози’ ЕАД, Сливен,

’Автобусни превози’ ЕООД, Стара Загора,

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Хасково,”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

SC Transport cu Metroul Bucureşti ’METROREX’ SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (Paikalliset riippumattomat kaupunkien matkustajaliikenteen harjoittajat)”;

f)

Lisätään liitteeseen VI ”POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

’Български пощи’ ЕАД”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Compania Naţională ’Poşta Română SA’”;

g)

Lisätään liitteeseen VII ”ÖLJYN JA KAASUN ETSINNÄN TAI TALTEENOTON ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen öljyä tai kaasua malmi- ja mineraalivaroja koskevan lain (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 23/12.3.1999) tai toimilupia koskevan lain (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 92/17.10.1995) nojalla)

’Аншуц България’ — ЕООД, София,

’Петреко-България’ — ЕООД, София,

’Проучване и добив на нефт и газ’ — АД, София,

’Мерлоуз Рисорсиз’ — ООД, Люксембург,

’Петреко САРЛ’, Люксембург,

’ОМВ (България) Извънтериториално проучване’ — ООД, Виена, Австрия,

’Джей Кей Екс България Лимитид’ — Лондон, Англия,

’Рамко България Лимитид’ — Абърдийн, Шотландия,

’Болкан Експлорърс (България) Лимитид’ — Дъблин, Ирландия,

ОАО ’Башкиргеология’, Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

’Винтидж Петролеум България, Инк.’ — Кайманови острови.”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

’Societatea Naţională a Petrolului Petrom SA Bucureşti’,

’Societatea Naţională Romgaz SA Mediaş’.”;

h)

Lisätään liitteeseen VIII ”HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN ETSINNÄN TAI TALTEENOTON ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita malmi- ja mineraalivaroja koskevan lain (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 23/12.3.1999) tai toimilupia koskevan lain (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 92/17.10.1995) nojalla),

’Балкан МК’ — ЕООД,

’Въглища Перник’ — ООД,

’Елшица-99’ — АД,

’Карбон Инвест’ — ООД,

’Каусто-голд’ — АД,

’Мес Ко ММ5’ — ЕООД,

’Мина Балкан — 2000’ — АД,

’Мина Бели брег’ — АД,

’Мина Открит въгледобив’ — ЕАД,

’Мина Пирин’ — ЕАД,

’Мина Станянци’ — АД,

’Мина Черно море — Бургас’ — ЕАД,

’Мина Чукурово’ — АД,

’Мини Бобов дол’ — ЕАД,

’Мини Марица-изток’ — ЕАД,

’Рекоул’ — АД,

’Руен Холдинг’ — АД,

’Фундаментал’ — ЕООД”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Compania Naţională a Huilei — SA Petroşani

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Naţională a Cărbunelui — SA Ploieşti

Societatea Comercială Minieră ’Banat-Anina’ SA

Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele”;

i)

Lisätään liitteeseen IX ”MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAIKKA MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

ДП ’Пристанищна инфраструктура’

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia kansallisesti merkittävään julkiseen liikenteeseen; yksiköt luetellaan Bulgarian tasavallan merialuetta, sisävesiväyliä ja satamia koskevan lain 103 a artiklan liitteessä N:o 1 (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 12/11.02.2000)

’Пристанище Варна’ ЕАД

’Порт Балчик’ АД

’БМ Порт’ АД

’Пристанище Бургас’ ЕАД

’Пристанищен комплекс — Русе’ ЕАД

’Пристанищен комплекс — Лом’ ЕАД

’Пристанище Видин’ ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia alueellisesti merkittävään julkiseen liikenteeseen; yksiköt luetellaan Bulgarian tasavallan merialuetta, sisävesiväyliä ja satamia koskevan lain 103 a artiklan liitteessä N:o 2 (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 12/11.02.2000)

’Фиш Порт’ АД

Кораборемонтен завод ’Порт — Бургас’ АД

’Либърти металс груп’ АД

’Трансстрой — Бургас’ АД

’Одесос ПБМ’ АД

’Поддържане чистотата на морските води’ АД

’Поларис 8’ ООД

’Лесил’ АД

’Ромпетрол — България’ АД

’Булмаркет — ДМ’ ООД

’Свободна зона — Русе’ ЕАД

’Дунавски драгажен флот’ — АД

’Свилоза’ АД

’ТЕЦ Свилоза’ АД

НЕК ЕАД — клон ’АЕЦ — Белене’

’Нафтекс Петрол’ ЕООД

’Фериботен комплекс’ АД

’Дунавски драгажен флот Дуним’ АД

’Екопетролиум’ ООД

СО МАТ АД — клон Видин

’Свободна зона — Видин’ ЕАД

’Дунавски драгажен флот Видин’

’Дунав турс’ АД”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Compania Naţională ’Administraţia Porturilor Maritime’ SA Constanţa

Compania Naţională ’Administraţia Canalelor Navigabile SA’

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ’RADIONAV’ SA

Regia Autonomă ’Administraţia Fluvială a Dunării de Jos’

Compania Naţională ’Administraţia Porturilor Dunării Maritime’

Compania Naţională ’Administraţia Porturilor Dunării Fluviale’ SA

Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele”;

j)

Lisätään liitteeseen X ”LENTOKENTTÄALAN HANKINTAYKSIKÖT” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Главна дирекция ’Гражданска въздухоплавателна администрация’ (ilmailuhallinnon pääosasto)

ДП ’Ръководство на въздушното движение’

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (ministerineuvoston siviili-ilmailulain (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 94/1.12.1972) 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrittämät yleiseen käyttöön tarkoitettujen siviililentoasemien pitäjät)

’Летище София’ ЕАД

’Летище Варна’ ЕАД

’Летище Бургас’ ЕАД

’Летище Пловдив’ ЕАД

’Летище Русе’ ЕООД

’Летище Горна Оряховица’ ЕАД”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Romania

Compania Naţională ’Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti’ — SA

Societatea Naţională ’Aeroportul Internaţional Bucureşti — Băneasa’ — SA

Societatea Naţională ’Aeroportul Internaţional Constanţa’ — SA

Societatea Naţională ’Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia’ — SA

Regia Autonomă ’Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA’

Regia Autonomă ’Autoritatea Aeronautică Civilă Română’

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea”.

3.

32004 L 0018: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 R 1874: komission asetus (EY) N:o 1874/2004, annettu 28.10.2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 17)

32005 L 0051: komission direktiivi 2005/51/EY, annettu 7.9.2005 (EUVL L 257, 1.10.2005, s. 127)

32005 L 0075: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/75/EY, annettu 16.11.2005 (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 55)

32005 R 2083: komission asetus (EY) N:o 2083/2005, annettu 19.12.2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28)

a)

Lisätään liitteeseen III ”LUETTELO 1 ARTIKLAN 9 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JULKISOIDEUDELLISISTA LAITOKSISTA JA NIIDEN RYHMISTÄ” seuraava:

”XXVI — BULGARIASSA

Laitokset

Икономически и социален съвет (talous- ja sosiaalineuvosto)

Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos)

Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa)

Български червен кръст (Bulgarian Punainen Risti)

Българска академия на науките (Bulgarian tiedeakatemia)

Национален център за аграрни науки (kansallinen maataloustieteen keskus)

Български институт за стандартизация (Bulgarian standardointilaitos)

Българско национално радио (Bulgarian kansallinen radioyhtiö)

Българска национална телевизия (Bulgarian kansallinen televisioyhtiö)

Ryhmät

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) (Valtionyritykset, joita tarkoitetaan kaupallisia menettelyjä koskevan lain 62 artiklan 3 kohdassa (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 48/18.6.1991)).

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’

ДП ’Пристанищна инфраструктура’

ДП ’Ръководство на въздушното движение’

ДП ’Строителство и възстановяване’

ДП ’Транспортно строителство и възстановяване’

ДП ’Съобщително строителство и възстановяване’

ДП ’Радиоактивни отпадъци’

ДП ’Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда’

ДП ’Български спортен тотализатор’

ДП ’Държавна парично-предметна лотария’

ДП ’Кабиюк’, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (valtiolliset riistaeläinten kasvatusasemat)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) (Valtion yliopistot, jotka on perustettu korkea-asteen koulutusta koskevan lain 13 artiklan mukaisesti (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 112/27.12.1995)).

Аграрен университет — Пловдив (maatalousyliopisto — Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив (musiikki-, tanssi- ja taideakatemia — Plovdiv)

Великотърновски университет ’Св. св. Кирил и Методий’ (Pyhän Kyrilloksen ja Pyhän Methodioksen yliopisto — Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище ’Н. Й. Вапцаров’ — Варна (N. Y. Vaptsarovin merisotakoulu — Varna)

Висше строително училище ’Любен Каравелов’ — София (Ljuben Karavelovin rakennustekninen korkeakoulu — Sofia)

Висше транспортно училище ’Тодор Каблешков’ — София (Todor Kableshkovin liikennealan korkeakoulu — Sofia)

Военна академия ’Г. С. Раковски’ — София (G. S. Rakovskin sotakorkeakoulu — Sofia)

Държавна музикална академия ’Проф. Панчо Владигеров’ — София (valtion musiikkiatemia ’Prof. Pancho Vladigerov’ — Sofia)

Икономически университет — Варна (talousyliopisto — Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи — София (tele- ja postiopisto — Sofia)

Лесотехнически университет — София (metsätalousyliopisto — Sofia)

Медицински университет ’Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов’ — Варна (lääketieteellinen yliopisto ’Prof. D-r Paraskev Stoyanov’ — Varna)

Медицински университет — Плевен (lääketieteellinen yliopisto — Pleven)

Медицински университет — Пловдив (lääketieteellinen yliopisto — Plovdiv)

Медицински университет — София (lääketieteellinen yliopisto — Sofia)

Минно-геоложки университет ’Св. Иван Рилски’ — София (St. Ivan Rilskin kaivostoiminnan ja geologian yliopisto — Sofia)

Национален военен университет ’Васил Левски’ — Велико Търново (kansallinen sotatieteellinen yliopisto ’Vasil Levski’ — Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство ’Кръстьо Сарафов’ — София (Krasyo Sarafovin kansallinen teatteri- ja elokuvataiteiden akatemia — Sofia)

Национална спортна академия ’Васил Левски’ — София (Vasil Levskin kansallinen urheiluakatemia — Sofia)

Национална художествена академия — София (kansallinen taideakatemia — Sofia)

Пловдивски университет ’Паисий Хилендарски’ (’Paisiy Hilendarski’ –yliopisto — Plovdiv)

Русенски университет ’Ангел Кънчев’ (’Angel Kanchev’ -yliopisto — Ruse)

Софийски университет ’Св. Климент Охридски’ (’St. Kliment Ohridski’ -yliopisto — Sofia)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София (kirjastotieteen ja tietoteknologian erikoiskorkeakoulu — Sofia)

Стопанска академия ’Д. А. Ценов’ — Свищов (D. A. Tsenovin talousakatemia — Svishtov)

Технически университет — Варна (teknillinen yliopisto — Varna)

Технически университет — Габрово (teknillinen yliopisto — Gabrovo)

Технически университет — София (teknillinen yliopisto — Sofia)

Тракийски университет — Стара Загора (Trakia-yliopisto — Stara Zagora)

Университет ’Проф. д-р Асен Златаров’ — Бургас (yliopisto ’Prof. D-r Asen Zlatarov’ — Burgas)

Университет за национално и световно стопанство — София (kansantalouden ja maailmantalouden yliopisto — Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия — София (arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja geodesian yliopisto — Sofia)

Университет по хранителни технологии — Пловдив (elintarviketeknologian yliopisto — Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет — София (kemian teknologian ja metallurgian yliopisto — Sofia)

Шуменски университет ’Епископ Константин Преславски’ (’Konstantin Preslavski’ -yliopisto — Schumen)

Югозападен университет ’Неофит Рилски’ — Благоевград (lounaisosan ’Neofit Rilski’ -yliopisto — Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) (Kulttuurilaitokset, joita tarkoitetaan kulttuurin suojelua ja kehitystä koskevassa laissa (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 50/1.6.1999)).

Народна библиотека ’Св. св. Кирил и Методий’ (Pyhän Kyrilloksen ja Pyhän Methodioksen kansalliskirjasto)

Българска национална фонотека (Bulgarian kansallinen äänitearkisto)

Българска национална филмотека (Bulgarian kansallinen elokuva-arkisto)

Национален фонд ’Култура’ (kansallinen kulttuurirahasto)

Национален институт за паметниците на културата (kansallinen kulttuurimuistomerkkien instituutti)

Театри (teatterit)

Опери, филхармонии и ансамбли (oopperat, filharmoniset orkesterit, yhtyeet)

Музеи и галерии (museot ja galleriat)

Училища по изкуствата и културата (taide- ja kulttuurialan koulut)

Български културни институти в чужбина (Bulgarian kulttuuri-instituutit ulkomailla)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Valtiolliset tai kunnalliset terveydenhuoltoalan laitokset, joita tarkoitetaan terveydenhuoltoalan laitoksia koskevan lain 3 artiklan 1 kohdassa (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 62/9.7.1999)).

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Terveydenhuoltoalan laitokset, joita tarkoitetaan terveydenhuoltoalan laitoksia koskevan lain 5 artiklan 1 kohdassa (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 62/9.7.1999)).

Домове за медико-социални грижи за деца (terveys- ja sosiaalihuollon laitokset lapsille)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (psykiatrisen sairaalahoidon laitokset)

Центрове за спешна медицинска помощ (ensiapukeskukset)

Центрове за трансфузионна хематология (verensiirtokeskukset)

Болница ’Лозенец’ (’Lozenets’-sairaala)

Военномедицинска академия (sotalääketieteen akatemia)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (sisäministeriön alainen terveysinstituutti)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (oikeusministeriön alaiset terveydenhuoltolaitokset)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (liikenneministeriön alaiset terveydenhuoltolaitokset)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004) (Muut kuin kaupalliset oikeushenkilöt, jotka on perustettu yleistä etua koskevien tarpeiden täyttämiseksi muita kuin kaupallisia oikeushenkilöitä koskevan lain mukaisesti (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 81/6.10.2000) ja jotka täyttävät edellytykset, jotka on esitetty julkisia hankintoja koskevan lain pykälässä 1(1) (julkaistu virallisessa lehdessä N:o 28/6.4.2004).

XXVII — ROMANIASSA

Laitokset

1.

Academia Română (Romanian Akatemia)

2.

Biblioteca Naţională (kansalliskirjasto)

3.

Institutul Cultural Român (Romanian kulttuuri-instituutti)

4.

Institutul European din România (Romanian Eurooppa-instituutti)

5.

Institutul de Memorie Culturală (kulttuurimuisti-instituutti)

6.

Agenţia Naţională ’Socrates’ (kansallinen ’Socrates’-toimisto)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (UNESCOn eurooppalainen korkeakoulutuksen keskus)

8.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian kansallinen UNESCO-komissio)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian yleisradioyhtiö)

10.

Societatea Română de Televiziune (Romanian televisioyhtiö)

11.

Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (kansallinen radioliikenneyhtiö)

12.

Oficiul Naţional al Cinematografiei (kansallinen elokuvataiteen virasto)

13.

Studioul de Creaţie Cinematografică (elokuvastudio)

14.

Arhiva Naţională de Filme (kansallinen elokuva-arkisto)

15.

Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (dokumentoinnin ja taidenäyttelyiden kansallinen virasto)

16.

Corul Naţional de Cameră ’Madrigal’ (kansallinen kamarikuoro ’Madrigal’)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (sotilasmusiikki-instituutti)

18.

Palatul Naţional al Copiilor (Kansallinen lasten palatsi)

19.

Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (ulkomaanstipendien kansallinen virasto)

20.

Agenţia Socială a Studenţilor (opiskelijoiden sosiaalivirasto)

21.

Comitetul Olimpic Român (Romanian olympiakomitea)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Euroopan nuorisoyhteistyön virasto Romaniassa)

23.

Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (nuorisotiedotus- ja neuvontakeskus)

24.

Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (nuorisotutkimuskeskus)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (urheilututkimuskeskus)

26.

Societatea Naţională de Cruce Roşie (Punaisen Ristin kansallinen yhdistys)

27.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (kansallinen syrjinnän vastainen neuvosto)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (joulukuun 1989 vallankumoukseen osallistuneiden ongelmia käsittelevä valtionvirasto)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (uskontokuntiin liittyviä asioita käsittelevä valtionvirasto)

30.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (kansallinen asuntovirasto)

31.

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (kansallinen eläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusoikeuksista vastaava laitos)

32.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (kansallinen sairausvakuutuslaitos)

33.

Inspecţia Muncii (työsuojelutarkastus)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (erityisongelmien valtiollinen keskustoimisto)

35.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (hätätilanteiden valvontaelin)

36.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (kansallinen maatalousneuvontavirasto)

37.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (kansallinen kotieläinjalostusvirasto)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (kasvinsuojeluun liittyvistä karanteeneista vastaava keskuslaboratorio)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (siementen laadun tarkastuksista vastaava keskuslaboratorio)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (eläinlääkinnässä käytettävien biologisten tuotteiden ja lääkkeiden valvontainstituutti)

41.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (kansanterveyttä koskevista eläinlääkintätoimenpiteistä vastaava hygieniainstituutti)

42.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (eläinterveyden ja diagnosoinnin instituutti)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (lajikkeiden testauksesta ja rekisteröinnistä vastaava valtion instituutti)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (kasvigeenipankki)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Romanian diplomaattinen instituutti)

46.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (valtion varmuusvarastoista vastaava kansallinen virasto)

47.

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (kaivosalueiden jälleenrakennusohjemien valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava kansallinen virasto)

48.

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (vaarallisista kemiallisista aineista vastaava kansallinen virasto)

49.

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (kemiallisten aseiden strategista vientiä ja kieltoa valvova kansallinen virasto)

50.

Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (ympäristön radioaktiivisuuden valvonnasta vastaava kansallinen virasto)

51.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ’Delta Dunării’ Tulcea (biosfäärin suojelualueen hallinto — ’Tonavan suistoalue’-Tulcea)

52.

Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (kansallinen metsähallinto)

53.

Administraţia Naţională Apele Române (kansallinen vesihallinto)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (kansallinen ilmatieteen laitos)

55.

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (materiaalien kierrätyksestä vastaava kansallinen komitea)

56.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (ydinenergiatoiminnan kansallinen valvontakomissio)

57.

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (tieteen, tekniikan ja innovaatioiden kansallinen virasto)

58.

Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (kansallinen viestintä- ja tietotekniikkavirasto)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (viestinnän ja tietotekniikan valvontavirasto)

60.

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (tietoliikenneinfrastruktuurin hallinnosta ja toiminnasta vastaava virasto)

61.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (lämmityskattiloiden, paineastioiden ja nostolaitteiden valvonnasta vastaava valtion virasto)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV (meriliikenteessä työskentelevien henkilöiden koulutuskeskus)

63.

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (siviilimerenkulun tarkastusvirasto)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (rautatiehallintopalveluista vastaava yhtiö)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (rautatieomaisuuden hoidosta vastaava yhtiö)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — Romanian autorekisteri)

67.

Agenţia Spaţială Română (Romanian avaruusvirasto)

68.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (siviili-ilmailualan korkeakoulu)

69.

Aeroclubul României (Romanian ilmailuyhdistys)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Bustenin teollisuustyöntekijöiden koulutuskeskus)

71.

Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian ulkomaankauppakeskus)

72.

Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (kaupan alan hallinto- ja koulutuskeskus, Bukarest)

73.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (sotatekniikan tutkimusvirasto)

74.

Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian standardointijärjestö)

75.

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian akkreditointijärjestö)

76.

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (ennusteista vastaava kansallinen komitea)

77.

Institutul Naţional de Statistică (INS) (kansallinen tilastoinstituutti)

78.

Consiliul Concurenţei (CC) (kilpailuneuvosto)

79.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (kansallinen arvopaperikomissio)

80.

Consiliul Economic şi Social (CES) (talous- ja sosiaalineuvosto)

81.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (valtion osakkuuksista ja yksityistämisestä teollisuuden alalla vastaava virasto)

82.

Agenţia Domeniilor Statului (valtion maaomaisuudesta vastaava virasto)

83.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (kansallinen kaupparekisteritoimisto)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (valtion omaisuuden hyödyntämisestä vastaava viranomainen)

85.

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (rahanpesun ehkäisemisestä ja torjumisesta vastaava kansallinen virasto)

86.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (Securitaten arkistoja tutkiva kansallinen neuvosto)

87.

Avocatul Poporului (oikeusasiamies)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (pysyvä vaaliviranomainen)

89.

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (kansallinen hallintoinstituutti)

90.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (kansallinen henkilötietojen valvontaelin)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (valtion keksintö- ja tavaramerkkivirasto)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian tekijänoikeusvirasto)

93.

Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (kansallinen kulttuuriperinnön suojeluvirasto)

94.

Agentia Nationala Antidrog (kansallinen huumeidentorjuntavirasto)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian lakisääteisestä mittaustoiminnasta vastaava toimisto)

96.

Inspecţia de Stat în Construcţii (valtion rakennusvalvonta)

97.

Compania Naţională de Investiţii (kansallinen investointiyhtiö)

98.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian kansallinen moottoriteistä ja valtateistä vastaava yhtiö)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (kiinteistörekisteristä ja kiinteistömainonnasta vastaava kansallinen virasto)

100.

Direcţia topografică militară (sotatopografian osasto)

101.

Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (maanparannuksesta vastaava kansallinen virasto)

102.

Garda Financiară (verotarkastuskeskus)

103.

Garda Naţională de Mediu (kansallinen ympäristötarkastuskeskus)

104.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (rikostutkimuksen kansallinen instituutti)

105.

Institutul Naţional al Magistraturii (kansallinen tuomari-instituutti)

106.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (tuomareiden koulutuksesta vastaava kansallinen instituutti)

107.

Institutul Naţional de Criminologie (kansallinen kriminologian instituutti)

108.

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (oikeusvirkailijoiden ja muun avustavan erikoishenkilöstön koulutuskeskus)

109.

Direcţia Generală a Penitenciarelor (rangaistuslaitosten keskushallintoelin)

110.

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (valtiosalaisuuksien kansallinen rekisteritoimisto)

111.

Autoritatea Nationala a Vămilor (kansallinen tulliviranomainen)

112.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Constanţa-Sud hallinto’)

113.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Brăila’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Brăila hallinto’)

114.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Galaţi’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Galaţi hallinto’)

115.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Sulina’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Sulina hallinto’)

116.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Giurgiu’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Giurgiu hallinto’)

117.

Regia Autonomă ’Administraţia Zonei Libere Curtici’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Vapaa-alueen Curtici hallinto’)

118.

Banca Naţională a României (Romanian keskuspankki)

119.

Regia Autonomă ’Monetăria Statului’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Romanian rahapaja’)

120.

Regia Autonomă ’Imprimeria Băncii Naţionale’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Keskuspankin painolaitos’)

121.

Regia Autonomă ’Imprimeria Naţională’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Valtion kirjapaino’)

122.

Regia Autonomă ’Monitorul Oficial’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’Virallinen lehti’)

123.

Regia Autonomă ’Rasirom’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys ’Rasirom’)

124.

Regia Autonomă ’Unifarm’ Bucureşti (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys ’Unifarm’, Bukarest)

125.

Regia Autonomă ’România Film’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys ’România Film’)

126.

Compania Naţională ’Loteria Română’ (Romanian kansallinen arpajaisyhtiö)

127.

Compania Naţională ’Romtehnica’ (kansallinen yhtiö ’Romtehnica’)

128.

Compania Naţională ’Romarm’ (kansallinen yhtiö ’Romarm’)

129.

Regia Autonomă ’Romavia’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys ’Romavia’)

130.

Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (kansallinen uutistoimisto ROMPRES)

131.

Regia Autonomă ’Editura Didactică şi Pedagogică’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys –’Didaktisen ja pedagogisen kirjallisuuden kustantamo’)

132.

Regia Autonomă ’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’ (riippumaton julkisia palveluja tuottava yritys — ’valtionomaisuuden ja julkisten rakennusten hallinto’)

Ryhmät

1.

Institute şi centre de cercetare (tutkimuslaitokset ja -keskukset)

2.

Instituţii de învăţământ de stat (valtion oppilaitokset)

3.

Universităţi de stat (valtion yliopistot)

4.

Muzee (museot)

5.

Biblioteci de stat (valtion kirjastot)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (valtion teatterit, oopperat, filharmoniset orkesterit, kulttuuritalot ja -keskukset)

7.

Reviste (aikakauslehdet)

8.

Edituri (kustantamot)

9.

Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (koulu- ja kulttuuritoiminnan sekä uskontokuntien tarkastuselimet)

10.

Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (urheiluliitot ja -yhdistykset)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţă (sairaalat, parantolat, klinikat, lääkärikeskukset, oikeuslääketieteelliset instituutit, ambulanssiasemat)

12.

Unităţi de asistenţă socială (sosiaalihuoltoyksiköt)

13.

Tribunale (tuomioistuimet)

14.

Judecătorii (tuomioistuimet)

15.

Curţi de apel (muutoksenhakutuomioistuimet)

16.

Penitenciare (rangaistuslaitokset)

17.

Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (syyttäjävirastot)

18.

Unităţi militare (sotilaalliset yksiköt)

19.

Instanţe militare (sotilastuomioistuimet)

20.

Inspectorate de Politie (poliisipiirit)

21.

Centre de odihnă (lepokodit)”.

b)

Lisätään liitteeseen IV ”KESKUSHALLINNON VIRANOMAISET” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BULGARIA

Администрация на Народното събрание (kansalliskokouksen hallinto)

Администрация на Президента (presidentin kanslia)

Администрация на Министерския съвет (ministerineuvoston hallinto)

Конституционен съд (valtiosääntötuomioistuin)

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

Министерство на външните работи (ulkoasiainministeriö)

Министерство на вътрешните работи (sisäasiainministeriö)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (valtionhallinnon ja hallintouudistusten ministeriö)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (katastrofi- ja onnettomuustilanteita koskevan valtion politiikan ministeriö)

Министерство на земеделието и горите (maa- ja metsätalousministeriö)

Министерство на здравеопазването (terveysministeriö)

Министерство на икономиката и енергетиката (talous- ja energiaministeriö)

Министерство на културата (kulttuuriministeriö)

Министерство на образованието и науката (opetus- ja tiedeministeriö)

Министерство на околната среда и водите (ympäristö- ja vesiministeriö)

Министерство на отбраната (puolustusministeriö)

Министерство на правосъдието (oikeusministeriö)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (alueellisen kehityksen ja julkisten töiden ministeriö)

Министерство на транспорта (liikenneministeriö)

Министерство на труда и социалната политика (työ- ja sosiaaliministeriö)

Министерство на финансите (valtiovarainministeriö)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (Valtion virastot, valtion toimikunnat, toimeenpanovirastot ja muut valtion viranomaiset, jotka on perustettu lailla tai ministerineuvoston määräyksellä ja joilla on täytäntöönpanovallan käyttämiseen liittyvä tehtävä)

Агенция за ядрено регулиране (ydinvalvontavirasto)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (valtion energia- ja vesialan sääntelykomissio)

Държавна комисия по сигурността на информацията (valtion tietoturvakomissio)

Комисия за защита на конкуренцията (kilpailun suojelukomissio)

Комисия за защита на личните данни (henkilötietojen suojelukomissio)

Комисия за защита от дискриминация (syrjinnän torjuntaa käsittelevä komissio)

Комисия за регулиране на съобщенията (viestintäalan sääntelykomissio)

Комисия за финансов надзор (rahoitusvalvontakomissio)

Патентно ведомство на Република България (Bulgarian tasavallan patenttivirasto)

Сметна палата на Република България (Bulgarian tasavallan kansallinen tilintarkastusviraston)

Агенция за приватизация (yksityistämisvirasto)

Агенция за следприватизационен контрол (yksityistämisen jälkeisestä valvonnasta vastaava virasto)

Български институт по метрология (Bulgarian metrologiainstituutti)

Главно управление на архивите (arkistoista vastaava pääosasto)

Държавна агенция ’Държавен резерв и военновременни запаси’ (valtion varmuus- ja valmiusvarastoista vastaava valtion virasto)

Държавна агенция за бежанците (valtion pakolaisvirasto)

Държавна агенция за българите в чужбина (ulkomailla asuvien bulgarialaisten asioita käsittelevä valtion virasto)

Държавна агенция за закрила на детето (valtion lastensuojeluvirasto)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (valtion tietotekniikan ja viestinnän virasto)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (metrologisesta ja teknisestä valvonnasta vastaava valtion virasto)

Държавна агенция за младежта и спорта (valtion nuoriso- ja urheiluvirasto)

Държавна агенция по туризма (valtion matkailuvirasto)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (valtion tavarapörssi- ja markkinapaikkakomissio)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (julkishallinnon ja Euroopan yhdentymisen instituutti)

Национален статистически институт (kansallinen tilastoinstituutti)

Агенция ’Митници’ (tullilaitos)

Агенция за държавна и финансова инспекция (julkistalouden tarkastusvirasto)

Агенция за държавни вземания (valtion saatavien perinnästä vastaava virasto)

Агенция за социално подпомагане (sosiaalihuoltolaitos)

Агенция за финансово разузнаване (rahanpesun selvittelykeskus)

Агенция за хората с увреждания (vammaisasioiden virasto)

Агенция по вписванията (rekisterivirasto)

Агенция по енергийна ефективност (energiatehokkuusvirasto)

Агенция по заетостта (työvoimavirasto)

Агенция по кадастъра (kiinteistörekisterivirasto)

Агенция по обществени поръчки (julkisten hankintojen virasto)

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian investointivirasto)

Главна дирекция ’Гражданска въздухоплавателна администрация’ (ilmailuhallinnon pääosasto)

Дирекция за национален строителен контрол (kansallinen rakennustarkastus)

Държавна комисия по хазарта (valtion rahapelikomissio)

Изпълнителна агенция ’Автомобилна администрация’ (ajoneuvohallinnon toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Борба с градушките’ (viljelysten suojaamisesta raevaurioilta vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция ’Българска служба за акредитация’ (Bulgarian akkreditointipalvelun toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Главна инспекция по труда’ (yleisen työsuojeluhallinnon toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Железопътна администрация’ (rautatiehallinnon toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Морска администрация’ (merenkulkuhallinnon toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Национален филмов център’ (kansallisen elokuvakeskuksen toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Пристанищна администрация’ (satamahallinnon toimeenpaneva virasto)

Изпълнителна агенция ’Проучване и поддържане на река Дунав’ (Tonavan tutkimisesta ja kunnossapidosta vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция ’Пътища’ (tiestöstä vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (talousanalyyseistä ja -ennusteista vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (pienten ja keskisuurten yritysten edistämisestä vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по лекарствата (lääkealan toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (viinialan toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по околна среда (toimeenpaneva ympäristövirasto)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (maavaroista vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (kalastus- ja vesiviljelyalan toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (valinnasta ja jalostuksesta kotieläintuotannossa vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (kasvilajikkeiden testauksesta, viljelystarkastuksista ja siementarkastuksista vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по трансплантация (elinsiirroista vastaava toimeenpanovirasto)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (vesitalouden tehostamisesta vastaava toimeenpanovirasto)

Комисията за защита на потребителите (kuluttajansuojakomissio)

Контролно-техническата инспекция (teknisen valvonnan virasto)

Национална агенция за приходите (kansallinen verovirasto)

Национална ветеринарномедицинска служба (kansallinen eläinlääkintävirasto)

Национална служба за растителна защита (kansallinen kasvinsuojeluvirasto)

Национална служба по зърното и фуражите (kansallinen vilja- ja rehuvirasto)

Национално управление по горите (kansallinen metsälautakunta)”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”ROMANIA

1.

Administraţia Prezidenţială (presidentin kanslia)

2.

Senatul României (Romanian senaatti)

3.

Camera Deputaţilor (edustajainhuone)

4.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (korkein oikeus)

5.

Curtea Constituţională (valtiosääntötuomioistuin)

6.

Consiliul Legislativ (lakiasäätävä neuvosto)

7.

Curtea de Conturi (tilintarkastustuomioistuin)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (ylin tuomarineuvosto)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva valtakunnansyyttäjänvirasto)

10.

Secretariatul General al Guvernului (hallituksen pääsihteeristö)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (pääministerin kanslia)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (ulkoasiainministeriö)

13.

Ministerul Integrării Europene (Euroopan yhdentymisen ministeriö)

14.

Ministerul Finanţelor Publice (valtiovarainministeriö)

15.

Ministerul Justiţiei (oikeusministeriö)

16.

Ministerul Apărării Naţionale (puolustusministeriö)

17.

Ministerul Administraţiei şi Internelor (hallinto- ja sisäasiainministeriö)

18.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (työ-, sosiaalisen yhteisvastuun ja perheasiainministeriö)

19.

Ministerul Economiei şi Comerţului (talous- ja kauppaministeriö)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (maa- ja metsätalouden sekä maaseudun kehittämisen ministeriö)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (liikenne-, rakennus- ja matkailuasiain ministeriö)

22.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (opetus- ja tutkimusministeriö)

23.

Ministerul Sănătăţii (terveysministeriö)

24.

Ministerul Culturii şi Cultelor (kulttuuri- ja uskontoasiain ministeriö)

25.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (viestinnän ja tietotekniikan ministeriö)

26.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (ympäristö- ja vesitalousministeriö)

27.

Ministerul Public (syyttämisestä vastaava ministeriö)

28.

Serviciul Român de Informaţii (Romanian tiedustelupalvelu)

29.

Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian ulkomaantiedustelupalvelu)

30.

Serviciul de Protecţie şi Pază (suojelu- ja vartiointipalvelu)

31.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (erityisteleviestintäpalvelu)

32.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (kansallinen audiovisuaalineuvosto)

33.

Direcţia Naţională Anticorupţie (kansallinen korruptiontorjuntavirasto)

34.

Inspectoratul General de Poliţie (keskuspoliisipiiri)

35.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (kansallinen julkisten hankintojen sääntely- ja valvontaviranomainen)

36.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (viestintäalan kansallinen sääntelyviranomainen)

37.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (julkisten palvelujen ja maaseudun hallinnon sääntelystä vastaava kansallinen viranomainen)

38.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (terveys- ja eläinlääkintä- sekä elintarviketurvallisuusasioista vastaava kansallinen viranomainen)

39.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (kansallinen kuluttajansuojaviranomainen)

40.

Autoritatea Navală Română (Romanian merenkulkuviranomainen)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian rautatieviranomainen)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian tieviranomainen)

43.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (lastensuojelusta ja adoptioista vastaava kansallinen viranomainen)

44.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (vammaisasioista vastaava kansallinen viranomainen)

45.

Autoritatea Naţională pentru Turism (kansallinen matkailuviranomainen)

46.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (valtion strategiavirasto)

47.

Agenţia Naţională a Medicamentului (kansallinen lääkevirasto)

48.

Agenţia Naţională pentru Sport (kansallinen urheiluvirasto)

49.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca (kansallinen työvoimavirasto)

50.

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (energia-alan sääntelystä vastaava kansallinen viranomainen)

51.

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian energiansäästövirasto)

52.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (mineraalivaroista vastaava kansallinen viranomainen)

53.

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ulkomaisista sijoituksista vastaava virasto)

54.

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yhteistyöhön liittyvistä asioista vastaava kansallinen virasto)

55.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (kansallinen virkamiesvirasto)

56.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (kansallinen verohallintovirasto).”.

c)

Lisätään liitteeseen IX A ”JULKISIA RAKENNUSURAKOITA KOSKEVAT SOPIMUKSET” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Bulgariassa ’Търговски регистър’”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Romaniassa ’Registrul Comerţului’”.

d)

Lisätään liitteeseen IX B ”JULKISIA TAVARAHANKINTOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Bulgariassa ’Търговски регистър’”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Romaniassa ’Registrul Comerţului’”.

e)

Lisätään liitteeseen IX C ”JULKISIA PALVELUHANKINTOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET” Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Bulgariassa ’Търговски регистър’”,

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”—

Romaniassa ’Registrul Comerţului’”.