27.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 374/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/93/EY,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta 2 päivänä maaliskuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/14/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavalta osin (4). Mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Melupäästöstandardien soveltaminen siviilikäytössä oleviin ääntä hitaammin lentäviin suihkukoneisiin vaikuttaa huomattavasti lentoliikennepalvelujen tarjontaan, varsinkin kun nämä standardit rajoittavat lentoyhtiöiden liikennöimien lentokoneiden käyttöikää.

(3)

Jäsenvaltioiden rekistereihin merkittävät, siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet rajataan siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta 4 päivänä joulukuuta 1989 annetulla neuvoston direktiivillä 89/629/ETY (5) sellaisiin, jotka täyttävät kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä 1 olevan II osan 2 luvun mukaiset standardit. Mainitussa direktiivissä täsmennetään, että näiden lentokoneiden rekisteröinnin rajoittaminen on vasta ensimmäinen vaihe.

(4)

Ottaen huomioon yhteisön lentokenttien lisääntyvän ruuhkautumisen, on oleellista käyttää olemassa olevia laitteistoja täysitehoisesti. Tämä on mahdollista ainoastaan käyttämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä lentokoneita.

(5)

Yhteisön yhteistyössä muiden kansainvälisten toimielinten kanssa tekemä työ on osoittanut, että rekisteröintikieltoa on täydennettävä, jotta siitä olisi hyötyä ympäristölle, toimenpiteillä, jotka rajoittavat sellaisten lentokoneiden liikennöintiä, jotka eivät vastaa liitteessä 16 olevan 3 luvun mukaisia standardeja.

(6)

Tätä asiaa koskevat yhteiset standardit olisi otettava käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa sen varmistamiseksi, että kaikkialla yhteisössä sovelletaan yhdenmukaisesti nykyisiä standardeja täydentäviä säännöksiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon viime aikoina havaittu pyrkimys vapauttaa edelleen Euroopan lentoliikennettä.

(7)

Lentokoneiden aiheuttamaa melua pitäisi vähentää, ottaen huomioon ympäristönäkökohdat, tekniset mahdollisuudet ja taloudelliset seuraamukset.

(8)

On aiheellista säännellä niiden siviilikäyttöisten ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöintiä, jotka ovat jäsenvaltioiden rekistereissä ja jotka täyttävät liitteessä 16 olevan 3 luvun standardit.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen. Säädettyjen seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vaikuttavia.

(10)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämän direktiivin tarkoituksena on säännellä 2 artiklassa määriteltyjen siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöintiä.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan lentokoneisiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtöpaino on vähintään 34 000 kg tai joiden suurin hyväksytty varustus kyseessä olevaa lentokonetyyppiä varten koostuu yli 19 istuinpaikasta henkilöstölle varattujen istuinpaikkojen lisäksi.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kaikki niiden alueen lentokentiltä liikennöitävät siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet ovat kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä 1 olevan II osan 3 luvun standardien mukaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittuun alueeseen eivät kuulu perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut merentakaiset alueet.

3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 artiklasta historiallisesti kiinnostaville lentokoneille.

2.   Jokaisen jäsenvaltion, joka myöntää 1 kohdan mukaisia poikkeuksia, on ilmoitettava asiasta ja päätöksensä perusteista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

3.   Jokaisen jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion myöntämät poikkeukset niille lentokoneille, jotka ovat tämän rekisterissä.

4.   Jäsenvaltiot voivat yksittäisissä tapauksissa sallia alueidensa lentokentillä sellaisten lentokoneiden tilapäisen käytön, joita ei voi liikennöidä tämän direktiivin muiden säännösten nojalla. Tämä poikkeus koskee ainoastaan:

a)

lentokoneita, joiden liikennöiminen on niin poikkeuksellista, että olisi kohtuutonta kieltää tilapäinen poikkeus,

b)

lentokoneita, jotka suorittavat ei-kaupallisia lentoja muutoksien, korjauksien tai huollon yhteydessä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomista koskevista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vaikuttavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja kaikki niiden muutokset komissiolle mahdollisimman pian.

6 artikla

1.   Kumotaan direktiivi 92/14/ETY, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa, 12 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL C 108, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. helmikuuta 2004 (EUVL C 97 E, 22.4.2004, s. 67) ja neuvoston päätös, tehty 14 marraskuuta 2006.

(3)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 21, direktiivi sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 991/2001 (EYVL L 138, 22.5.2001, s. 12).

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EYVL L 363, 13.12.1989, s. 27.


LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY

(EYVL L 76, 23.3.1992, s. 21)

Neuvoston direktiivi 98/20/EY

(EYVL L 107, 7.4.1998, s. 4)

Komission direktiivi 1999/28/EY

(EYVL L 118, 6.5.1999, s. 53)

Komission asetus (EY) N:o 991/2001

(EYVL L 138, 22.5.2001, s. 12)

B osa

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

92/14/ETY

1 päivä heinäkuuta 1992

98/20/EY

1 päivä maaliskuuta 1999

1999/28/EY

1 päivä syyskuuta 1999


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/14/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artikla 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 ja 4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

6 ja 7 artikla

8 artikla

3 artiklan 4 kohta

9 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

9 a ja 9 b artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

4 artikla

5 artikla (1)

6 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

Liite

Liite I

Liite II


(1)  Neuvoston direktiivin 98/20/EY 2 artikla.