26.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/10


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/52/EY,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006,

elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Elintarvikelisäaineet voidaan hyväksyä käytettäviksi elintarvikkeissa ainoastaan, jos ne ovat elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (3) liitteen II säännösten mukaisia.

(2)

Direktiivissä 95/2/EY (4) vahvistetaan luettelo elintarvikelisäaineista, joita yhteisössä saa käyttää, sekä niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(3)

Direktiivissä 94/35/EY (5) vahvistetaan luettelo hyväksytyistä makeutusaineista, joita yhteisössä saa käyttää, sekä niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(4)

Direktiivien 95/2/EY ja 94/35/EY antamisen jälkeen elintarvikelisäaineiden alalla on tapahtunut teknistä kehitystä. Direktiivejä olisi mukautettava tämän kehityksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 26 päivänä marraskuuta 2003 antaman lausunnon perusteella komissio ehdottaa nyt muutoksia voimassaoleviin lupiin, jotta nitrosamiinipitoisuudet voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä vähentämällä elintarvikkeisiin lisättävien nitriittien ja nitraattien määrää, ilman että elintarviketuotteiden mikrobiologista turvallisuutta heikennetään. EFSA suosittelee, että nitriitti- ja nitraattitasot vahvistetaan lainsäädännössä lisättyinä määrinä. EFSAn mielestä lisätty nitriitin määrä pikemminkin kuin nitriittijäämä auttaa torjumaan C. botulinum ‐bakteeria. Säännöksiä olisi muutettava siten, että lämpökäsittelemättömissä ja lämpökäsitellyissä lihatuotteissa, juustossa ja kalassa sallitut enimmäismäärät olisi ilmaistava lisättyinä määrinä, kuten EFSA esitti. Tietyille perinteisesti valmistetuille lihatuotteille olisi kuitenkin poikkeuksellisesti asetettava jäämien enimmäismäärät, mikäli tuotteet määritellään ja yksilöidään riittävän hyvin. Asetettavien tasojen avulla tulisi taata, että elintarvikkeita käsittelevän tieteellisen komitean vuonna 1990 määrittämä hyväksyttävä päiväsaanti ei ylity. Tuotteet, joita ei mainita nimenomaisesti tässä direktiivissä mutta joita valmistetaan perinteisesti samalla tavoin (samanlaiset tuotteet), voidaan tarvittaessa luokitella direktiivin 95/2/EY 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Juuston osalta enimmäismäärä olisi ilmaistava juustomaitoon lisättynä määränä. Käytettäessä menetelmää, jossa nitraatti lisätään heran poistamisen ja veden lisäämisen jälkeen, lopullisten määrien olisi oltava samat kuin ne olisivat siinä tapauksessa, että nitraatti olisi lisätty suoraan juustomaitoon.

(6)

Direktiivin 95/2/EY muuttamisesta annetussa direktiivissä 2003/114/EY komissiota ja EFSAa vaadittiin tarkastelemaan uudelleen p‐hydroksibentsoaattien ja niiden natriumsuolojen (E 214–E 219) käyttöä koskevia edellytyksiä ennen 1 päivää heinäkuuta 2004. EFSA arvioi p‐hydroksibentsoaattien turvallisuutta koskevat tiedot ja antanut asiasta lausuntonsa 13 päivänä heinäkuuta 2004. EFSA vahvisti metyyli- ja etyyli-p‐hydroksibentsoehappoestereiden ja niiden natriumsuolojen muodostaman ryhmän yhteenlasketun hyväksyttävän päiväsaannin arvoksi 0–10 mg painokiloa kohti (0–10 mg/kg bw). EFSA katsoi, että propyyliparabeenia ei pitäisi sisällyttää tämän ryhmän hyväksyttävään päiväsaantiin, koska propyyliparabeenilla, toisin kuin metyyli- ja etyyliparabeenilla, on vaikutuksia sukupuolihormoneihin ja nuorten urospuolisten rottien sukupuolielimiin. Näin ollen EFSA ei voinut suositella hyväksyttävää päiväsaantia propyyliparabeenille, koska selvää haitatonta vaikutustasoa (NOAEL) ei ole olemassa. On tarpeen poistaa E 216 propyyli-p-hydroksibentsoaatti ja E 217 natrium-p-hydroksibentsoaatti direktiivistä 95/2/EY. Lisäksi on tarpeen lopettaa p‐hydroksibentsoaattien käyttö nestemäisissä erityisvalmisteissa.

(7)

Komission päätöksellä 2004/374/EY (6) keskeytettiin minipikareihin pakattujen hyytelömakeisten, jotka sisältävät merilevistä ja tietyistä kumeista valmistettuja hyytelöä muodostavia elintarvikelisäaineita, markkinoille saattaminen ja tuonti näiden tuotteiden muodostaman tukehtumisriskin vuoksi. Kyseisen päätöksen tarkistuksen jälkeen on tarpeen kieltää tiettyjen hyytelöä muodostavien elintarvikelisäaineiden käyttö minipikareihin pakatuissa hyytelömakeisissa.

(8)

Elintarvikealan tiedekomitea arvioi erytritolin turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 5 päivänä maaliskuuta 2003. Komitea päätteli, että erytritolin käyttö elintarvikelisäaineena on hyväksyttävää. Komitea totesi lisäksi, että erytritolilla on laksatiivinen vaikutus, joskin suurempana annoksena kuin muilla polyoleilla. Erytritolilla on monia makeuttamiseen liittymättömiä teknologisia ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä monen tyyppisissä elintarvikkeissa makeisista maitotuotteisiin. Sitä käytetään muun muassa arominvahventimena, kantaja-aineena, kosteudensäilyttäjänä, stabilointiaineena, sakeuttamisaineena, täyteaineena ja kompleksinmuodostajana. On tarpeen sallia erytritoli elintarvikkeissa samoissa käyttötarkoituksissa kuin muut tällä hetkellä sallitut polyolit. Lisäksi on tarpeen muuttaa direktiiviä 94/35/EY, koska erytritolia voidaan käyttää myös makeutukseen muiden sallittujen polyolien tavoin.

(9)

Elintarvikealan tiedekomitea arvioi soijapapuhemiselluloosan turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 4 päivänä huhtikuuta 2003. Komitea päätteli, että soijapapuhemiselluloosan käyttö on hyväksyttävää tietyissä elintarvikkeissa, joiden osalta sitä on pyydetty, ja tietyillä pitoisuuksilla. Siksi on aiheellista sallia sen käyttö tiettyihin tarkoituksiin. Allergikkojen aseman helpottamiseksi tällaista käyttöä ei kuitenkaan pitäisi hyväksyä jalostamattomissa elintarvikkeissa, joissa ei odoteta esiintyvän soijapapua. Kuluttajille olisi joka tapauksessa ilmoitettava, milloin tuotteet sisältävät soijapavusta peräisin olevaa hemiselluloosaa myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (7) säännösten mukaisesti.

(10)

EFSA arvioi etyyliselluloosan turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 17 päivänä helmikuuta 2004. EFSA päätti sisällyttää etyyliselluloosan elintarvikealan tiedekomitean muunnetuille selluloosille perustamaan ryhmään ”hyväksyttävän päiväsaannin arvo määrittelemätön”. Etyyliselluloosaa käytetään ensi sijassa ravintolisissä ja kapseloiduissa aromeissa. Etyyliselluloosan käyttö olisi siksi sallittava samoin kuin muiden selluloosien käyttö.

(11)

EFSA arvioi pullulaanin turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 13 päivänä heinäkuuta 2004. EFSA katsoi pullulaanin käytön olevan hyväksyttävää kapseli- ja tablettimuotoisten ravintolisien päällystämisessä sekä hengityksen raikastamiseen tarkoitetuissa kalvoissa. Näin ollen on aiheellista sallia sen tällainen käyttö.

(12)

EFSA arvioi tert-butyylihydroksikinonin (TBHQ) turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 12 päivänä heinäkuuta 2004. EFSA määritteli tämän antioksidantin hyväksyttävän päiväsaannin arvoksi 0–0,7 mg painokiloa kohti ja katsoi sen käytön olevan hyväksyttävää tietyissä elintarvikkeissa tietyillä pitoisuuksilla. Näin ollen on aiheellista sallia tämä lisäaine.

(13)

Elintarvikealan tiedekomitea arvioi alumiinioktenyylisukkinaattitärkkelyksen turvallisuutta koskevat tiedot ja antoi asiasta lausuntonsa 21 päivänä maaliskuuta 1997. Komitea katsoi, että tämän lisäaineen käyttöä ainesosana mikrokapseloiduissa vitamiineissa ja karotenoideissa voidaan pitää hyväksyttävänä. Näin ollen on aiheellista sallia kyseinen käyttö.

(14)

Valmistettaessa hapanmaitojuustoa lisätään natriumvetykarbonaattia E 500ii pastöroituun maitoon maitohaposta johtuvan happamuuden puskuroimiseksi sopivaan pH-arvoon, millä luodaan kypsytysviljelmien tarvitsemat kasvuedellytykset. Sen vuoksi on aiheellista sallia natriumvetykarbonaatin käyttö hapanmaitojuustossa.

(15)

Nykyään sorbaattien (E 200, E 202 ja E 203) ja bentsoaattien (E 210–E 213) sekoitusta voidaan käyttää keitetyissä katkaravuissa säilöntään. On aiheellista ulottaa tämä lupa sekoituksen käyttöön kaikissa keitetyissä äyriäisissä ja nilviäisissä.

(16)

Piidioksidin (E 551) käyttö on sallittu elintarvikevärien kantaja-aineena enintään 5 prosentin pitoisuutena. Olisi sallittava myös piidioksidin käyttö elintarvikevärien titaanidioksidi (E 171) ja rautaoksidit ja ‐hydroksidit (E 172) kantaja-aineena siten, että sitä on enintään 90 prosenttia suhteessa pigmenttiin.

(17)

Direktiivissä 95/2/EY rajoitetaan sen liitteessä I lueteltujen lisäaineiden käyttö perinteiseen ranskalaiseen leipään, ”pain courant français”. Samaa rajoitusta olisi sovellettava samanlaiseen perinteiseen unkarilaiseen leipään. On myös aiheellista sallia askorbiinihapon (E 300), natriumaskorbaatin (E 301) ja kalsiumdinatrium-EDTA:n (E 385) käyttö unkarilaisissa maksapasteijoissa.

(18)

On tarpeen ajantasaistaa nykyiset säännökset, jotka koskevat sulfiittien (E 220–E 228) käyttöä keitetyissä äyriäisissä, syötäväksi tarkoitetuissa viinirypäleissä ja kiinanluumuissa.

(19)

Erään jäsenvaltion esittämän pyynnön ja elintarvikealan tiedekomitean 5 päivänä maaliskuuta 2003 antaman lausunnon mukaisesti pitäisi yhteisön tasolla hyväksyä 4‐heksyyliresorsinoli, jolle on myönnetty lupa kansallisella tasolla direktiivin 89/107/ETY nojalla.

(20)

Direktiivin 95/2/EY terminologia olisi muutettava erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (8), ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (9) ja ruokavaliovalmisteista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 25 päivänä maaliskuuta 1999 annetun komission direktiivin 1999/21/EY (10) mukaisiksi.

(21)

Tämän vuoksi direktiivejä 95/2/EY ja 94/35/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 95/2/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

’kantaja-aineilla’, mukaan luettuna kantajaliuottimet, aineita, joita käytetään liuottamaan, laimentamaan, hajottamaan tai muutoin fyysisesti muuttamaan elintarvikelisäainetta tai aromiainetta muuttamatta sen teknistä toimintaa (ja ilman omaa teknistä vaikutusta) lisäaineen käsittelyn, annostelun tai käytön helpottamiseksi;”.

2)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”lastenruokia” ilmaisulla ”viljapohjaisia valmisruokia ja muita lastenruokia”.

3)

Muutetaan liitteet tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 94/35/EY liite tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2008 voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset

a)

tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan ja käytön sallimiseksi viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2008;

b)

tämän direktiivin vastaisten tuotteiden kaupan ja käytön kieltämiseksi viimeistään 15 päivänä elokuuta 2008.

Ennen 15 päivää elokuuta 2008 markkinoille saatettuja tai pakkausmerkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, saadaan kuitenkin pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.

Jäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä komissiolle kirjallisina tällaiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

2.   Näissä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä heinäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. LEHTOMÄKI


(1)  EUVL C 255, 14.10.2005, s. 59.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 2. kesäkuuta 2006.

(3)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27 , direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/114/EY (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 58).

(5)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/115/EY (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 65).

(6)  EUVL L 118, 23.4.2004, s. 70.

(7)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).

(8)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27 , direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(9)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(10)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 29 , direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE I

Muutetaan direktiivin 95/2/EY liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

Lisätään johdantohuomautukseen huomautus seuraavasti:

”4.

Lisäaineita E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ja E 440 ei saa käyttää minipikareihin pakatuissa hyytelömakeisissa, jotka ovat tämän direktiivin määritelmän mukaan koostumukseltaan kiinteitä, puolijäykkiin minipikareihin tai minikapseleihin pakattuja hyytelömakeisia, jotka on tarkoitettu kerralla syötäväksi puristamalla minipikaria tai minikapselia makeisen lennättämiseksi suuhun.”

b)

Lisätään taulukkoon taulukkorivi seuraavasti:

”E 462

Etyyliselluloosa”

2)

Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a)

Korvataan kypsytettyä juustoa koskeva taulukkorivi seuraavasti:

”Kypsytetty juusto

E 170 Kalsiumkarbonaatti

E 504 Magnesiumkarbonaatit

E 509 Kalsiumkloridi

E 575 Glukonodeltalaktoni

quantum satis

 

E 500ii Natriumvetykarbonaatti

quantum satis (vain hapanmaitojuustossa)”

b)

Lisätään taulukkoriville ”Pain courant français”, sanojen ”Pain courant français” jälkeen sanat ”Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”.

c)

Lisätään taulukkoriville ”Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras” sanojen ”Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras” jälkeen sanat ”Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben”.

3)

Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Poistetaan taulukosta ”Sorbaatit, bentsoaatit ja p‐hydroksibentsoaatit” taulukkorivit ”E 216 Propyyli-p-hydroksibentsoaatti” ja ”E 217 Natrium-p-hydroksibentsoaatti”.

ii)

Muutetaan elintarvikkeita koskeva taulukko seuraavasti:

Poistetaan seuraavat taulukkorivit:

Keitetyt katkaravut

 

 

 

2 000

 

 

Keitetyt ravunpyrstöt ja esipakatut marinoidut ja keitetyt nilviäiset

2 000

 

 

 

 

 

Nestemäiset erityisvalmisteet

 

 

 

 

 

2 000

Lisätään seuraavat taulukkorivit:

”Keitetyt äyriäiset ja nilviäiset

 

1 000

 

2 000

 

 

Direktiivissä 2002/46/EY (1) määritellyt ravintolisät nestemäisessä muodossa

 

 

 

2 000

 

 

Korvataan ilmaisu ”Erityisruokavaliovalmisteet, jotka on tarkoitettu erityisruokavaliovalmisteiksi” ilmaisulla ”Direktiivissä 1999/21/EY (2) määritellyt ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin

b)

Muutetaan B osan elintarvikkeita koskeva taulukko seuraavasti:

Korvataan äyriäisiä ja pääjalkaisia koskeva taulukkorivi seuraavasti:

”Äyriäiset ja pääjalkaiset:

 

tuoreet, pakastetut ja syväjäädytetyt

150 (3)

äyriäiset, penaeidae-, solenoceridae-, aristeidae-suvut:

 

enintään 80 kpl

150 (3)

80–120 kpl

200 (3)

yli 120 kpl

300 (3)

Äyriäiset ja pääjalkaiset

 

keitetyt

50 (3)

keitetyt äyriäiset, penaeidae-, solenoceridae-, aristeidae-suvut:

 

enintään 80 kpl

135 (3)

80–120 kpl

180 (3)

yli 120 kpl

270 (3)

Korvataan kohta ”Tärkkelykset (lukuun ottamatta lastenruokien, vieroitusvalmisteiden ja äidinmaidonkorvikkeiden tärkkelystä)” kohdalla ”Tärkkelykset (lukuun ottamatta äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien tärkkelystä)”.

Lisätään seuraavat taulukkorivit:

”Salsicha fresca

450

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

10

Tuoreet kiinanluumut (litsit)

10 (syötävistä osista mitattuna)”.

c)

Korvataan C osassa lisäaineita E 249, E 250, E 251 ja E 252 koskevat taulukot seuraavilla:

”E N:o

Nimi

Elintarvike

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä

(NaNo2:na ilmaistuna)

Suurin sallittu jäämien määrä (NaNo2:na ilmaistuna)

E 249

Kaliumnitriitti (4)

Lihatuotteet

150 mg/kg

 

E 250

Natriumnitriitti (4)

Steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00) (5)

100 mg/kg

 

 

 

Perinteiset upposuolatut lihatuotteet (1):

Wiltshire bacon (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),

Toucinho fumado (1.2);

ja vastaavat tuotteet

 

175 mg/kg

 

 

Wiltshire ham (1.1);

ja vastaavat tuotteet

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

ja vastaavat tuotteet

 

50 mg/kg

 

 

Cured tongue (1.3)

 

 

 

 

Perinteiset kuivasuolatut lihatuotteet (2):

Dry cured bacon (2.1);

ja vastaavat tuotteet

 

175 mg/kg

 

 

Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

Presunto, presunto da pá ja paio do lombo (2.3);

ja vastaavat tuotteet

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken, trockengepökelt (2.5);

ja vastaavat tuotteet

 

50 mg/kg

 

 

Muut perinteisesti suolatut lihatuotteet (3):

 

 

 

 

Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5);

ja vastaavat tuotteet

180 mg/kg

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

ja vastaavat tuotteet

Jellied veal and brisket (3.2)

 

50 mg/kg

E 251

E 252

Natriumnitraatti (6)

Kaliumnitraatti (6)

Lämpökäsittelemättömät lihatuotteet

150 mg/kg

 

 

 

Perinteiset upposuolatut lihatuotteet (1):

 

 

 

 

Kylmäsavustettu poronliha /

Kallrökt renkött (1.4);

300 mg/kg

 

 

 

Wiltshire bacon ja Wiltshire ham (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados)

Toucinho fumado (1.2);

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

ja vastaavat tuotteet

 

250 mg/kg

 

 

Bacon, Filet de bacon (1.5);

ja vastaavat tuotteet

 

250 mg/kg (E 249:ää tai E 250:tä ei ole lisätty)

 

 

Cured tongue (1.3)

 

10 mg/kg

 

 

Perinteiset kuivasuolatut lihatuotteet (2):

Dry cured bacon ja Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

250 mg/kg

 

 

Presunto, presunto da pá ja paio do lombo (2.3);

Rohschinken, trockengepökelt (2.5); ja vastaavat tuotteet

 

 

 

 

Jambon sec, jambon sel sec et autres piėces maturées séchées similaires (2.4)

 

250 mg/kg (E 249:ää tai E 250:tä ei ole lisätty)

 

 

Muut perinteisesti suolatut lihatuotteet (3):

Rohwürste (Salami ja Kantwurst) (3.3);

300 mg/kg (E 249:ää tai E 250:tä ei ole lisätty)

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

ja vastaavat tuotteet

 

250 mg/kg

 

 

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);

Saucissons secs (3.6);

ja vastaavat tuotteet

250 mg/kg

(E 249:ää tai E 250:tä ei ole lisätty)

 

 

 

Jellied veal and brisket (3.2);

 

10 mg/kg

 

 

Kova, puolikova ja puolipehmeä juusto

150 mg/kg juustomaidossa, tai vastaava taso, jos nitraatti lisätään heran poistamisen ja veden lisäämisen jälkeen

 

 

 

Maitotuotepohjainen juuston korvike

 

 

Suolasilli ja -kilohaili

500 mg/kg

 

1

Lihatuotteet upotetaan suolaliuokseen, joka sisältää nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia. Lihatuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

1.1

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

1.2

Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

1.3

Upposuolattu vähintään neljän vuorokauden ajan ja esikypsennetty keittämällä.

1.4

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus. Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla.

1.5

Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 oC:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 oC:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 oC:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 oC:n lämpötilassa.

1.6

Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin kaksi vuorokautta/kg, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

2

Kuivasuolausmenetelmässä nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia sisältävä kuiva suolausseos levitetään lihan pinnalle, mitä seuraa tasaantumis- ja kypsytysaika. Lihatuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

2.1

Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

2.2

Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

2.3

Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

2.4

Kuivasuolattu kolmen vuorokauden ajan + 1 vuorokausi/kg, mitä seuraa yhden viikon pituinen jälkisuolausaika ja 45 vuorokauden–18 kuukauden pituinen kypsytysaika.

2.5

Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 10–14 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

3

Upposuolaus- ja kuivasuolausprosessit käytettyinä yhdessä tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä. Tuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

3.1

Kuivasuolaus ja upposuolaus käytettyinä yhdessä (ilman suolaliuoksen ruiskuttamista). Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 14–35 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

3.2

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, minkä jälkeen vähintään kahden vuorokauden kuluttua lihaa keitetään kiehuvassa vedessä enintään kolmen tunnin ajan.

3.3

Tuotteella on vähintään neljän viikon pituinen kypsytysaika, ja veden ja valkuaisaineen välinen suhde on vähemmän kuin 1,7.

3.4

Vähintään 30 päivää kestävä kypsytysaika.

3.5

Kuivattu tuote, joka on kypsennetty keittämällä 70 oC: n lämpötilassa, mitä seuraa 8–12 vuorokautta kestävä kuivaus- ja savustusprosessi. Fermentoitunut tuote käy läpi 14–30 vuorokauden pituisen kolmivaiheisen fermentoitumisprosessin, jonka jälkeen se savustetaan.

3.6

Kestomakkara ilman lisättyjä nitriittejä. Tuote fermentoidaan 18–22 oC:n tai sitä alhaisemmassa (10–12 oC) lämpötilassa, minkä jälkeen sillä on vähintään kolmen viikon kypsytysaika. Tuotteen veden ja valkuaisaineen välinen suhde on vähemmän kuin 1,7.”

d)

Muutetaan D osa seuraavasti:

i)

Korvataan huomautus seuraavasti: ”Taulukon * viittaa suhteellisuussääntöön: kun käytetään gallaattien, TBHQ:n, BHA:n ja BHT:n yhdistelmiä, yksittäisiä tasoja on alennettava suhteessa.”

ii)

Korvataan taulukkorivit E 310– E 321 ja E 310–E 320 seuraavasti:

”E 310

Propyyligallaatti

Rasvat ja öljyt lämpökäsiteltyjen elintarvikkeiden ammattimaiseen valmistukseen

200* (gallaatit, TBHQ ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)

E 311

Oktyyligallaatti

 

 

E 312

Dodekyyligallaatti

Paistoöljy ja -rasva, pois luettuna oliivien puristusjätteestä saatava öljy

100* (BHT)

E 319

Tert-butyylihydroksikinoni

(TBHQ)

Laardi, kalaöljy, naudan, lintukarjan ja lampaan rasva

molemmat laskettuna kokonaisrasvapitoisuudesta

E 320

Butyylihydroksianisoli

(BHA)

Kakkujauheet

Viljapohjaiset naposteltavat valmisteet

Maitojauhe automaatteja varten

200 (gallaatit, TBHQ ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)

E 321

Butyylihydroksi-tolueeni

BHT)

Kuivatut keitot ja liemet

Kastikkeet

Kuivattu liha

Jalostetut pähkinät

Esikeitetyt viljatuotteet

laskettuna kokonaisrasvapitoisuudesta

 

 

Maustevalmisteet ja mausteet

200 (gallaatit ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä) laskettuna kokonaisrasvapitoisuudesta

 

 

Kuivatut perunat

25 (gallaatit, TBHQ ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)

Purukumi

Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät

400 (gallaatit, TBHQ, BHT ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)

Haihtuvat öljyt

1 000 (gallaatit, TBHQ ja BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)

Muut aromit kuin haihtuvat öljyt

100* (gallaatit, yksittäin tai yhdistelmänä)

200* (TBHQ, BHA, yksittäin tai yhdistelmänä)”

iii)

Lisätään taulukkorivi seuraavasti:

”E 586

4-heksyyliresorsinoli

Tuoreet, jäädytetyt ja pakastetut äyriäiset

2 mg/kg jäämänä äyriäisen lihassa”

4)

Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a)

Korvataan lisäainetta E 385 koskeva taulukkorivi seuraavasti:

”E 385

Kalsiumdinatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti (Kalsiumdinatrium-EDTA)

Emulgoidut kastikkeet

75 mg/kg

 

 

Säilötyt ja pullotetut palkohedelmät, palkokasvit, sienet ja artisokat

250 mg/kg

 

 

Säilötyt ja pullotetut äyriäiset ja simpukat

75 mg/kg

 

 

Säilötty ja pullotettu kala

75 mg/kg

 

 

Asetuksen (EY) N:o 2991/94 (7) liitteissä B ja C määritellyt levitettävät ravintorasvat, joiden rasvapitoisuus on enintään 41 %

100 mg/kg

 

 

Jäädytetyt ja pakastetut äyriäiset

75 mg/kg

 

 

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

b)

Lisätään lisäainetta E 967 koskevan taulukkorivin jälkeen taulukkorivi seuraavasti:

”E 968

Erytritoli

Elintarvikkeet yleensä (paitsi juomat ja 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet)

quantum satis

 

 

Jäädytetyt ja pakastetut jalostamattomat kalat, äyriäiset, nilviäiset ja pääjalkaiset

quantum satis

 

 

Liköörit

quantum satis

 

 

 

Muuhun kuin makeutukseen”.

c)

Lisätään taulukkorivi seuraavasti:

”E 426

Soijapapuhemiselluloosa

Vähittäismyyntiin tarkoitetut maitotuotepohjaiset juomat

5 g/l

 

 

Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät

1,5 g/l

 

 

Emulgoidut kastikkeet

30 g/l

 

 

Vähittäismyyntiin tarkoitetut valmiiksi pakatut konditoriatuotteet

10 g/kg

 

 

Vähittäismyyntiin tarkoitetut valmiiksi pakatut nautittavaksi valmiit itämaiset nuudelit

10 g/kg

 

 

Vähittäismyyntiin tarkoitettu valmiiksi pakattu nautittavaksi valmis riisi

10 g/kg

 

 

Vähittäismyyntiin tarkoitetut valmiiksi pakatut peruna- ja riisivalmisteet (mukaan luettuna jäädytetyt, pakastetut, jäähdytetyt ja kuivatut jalosteet)

10 g/kg

 

 

Kuivatut, tiivistetyt, jäädytetyt ja pakastetut munavalmisteet

10 g/kg

 

 

Hyytelömakeiset lukuun ottamatta minipikareihin pakattuja hyytelömakeisia

10 g/kg”

d)

Korvataan taulukkorivillä E 468 ilmaisu ”Kiinteät laihdutusvalmisteet” ilmaisulla ”Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät kiinteässä muodossa”.

e)

Korvataan taulukkorivillä E 338–E 452 ilmaisu ”Erityisvalmisteet” ilmaisulla ”Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät”.

f)

Korvataan taulukkorivillä E 405, E 416, taulukkorivillä E 432–E 436, taulukkorivillä E 473 ja E 474, taulukkorivillä E 475, taulukkorivillä E 491–E 495, taulukkorivillä E 551–E 559 ja taulukkorivillä E 901–E 904 ilmaisu ”Erityisvalmisteet” ilmaisulla ”Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät”.

g)

Korvataan taulukkorivillä E 1201 ja taulukkorivillä E 1202 ilmaisu ”Erityisvalmisteet tabletin tai päällystetyn tabletin muodossa” ilmaisulla ”Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät tabletin tai päällystetyn tabletin muodossa”.

h)

Korvataan taulukkorivillä E 405 ilmaisu ”Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut dieettiruuat”, taulukkorivillä E 432–E 436 ilmaisu ”Erityisruokavaliovalmisteet”, taulukkorivillä E 473 ja E 474, taulukkorivillä E 475, taulukkorivillä E 477, taulukkorivillä E 481 ja E 482 sekä taulukkorivillä E 491–E 495 ilmaisu ”Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut dieettiruuat” ilmaisulla ”Direktiivissä 1999/21/EY määritellyt ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin”.

i)

Korvataan taulukkorivi E 1505– E 1520 seuraavasti:

”E 1505

Trietyylisitraatti

Aromit

3 g/kg kaikista lähteistä nautintavalmiissa elintarvikkeissa ja elintarvikkeissa, jotka ennastetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti; joko yksittäin tai yhdistelmänä. Juomissa E 1520:n enimmäismäärä on 1g/l kermaliköörejä lukuun ottamatta.”

E 1517

Glyseryylidiasetaatti (diasetiini)

 

 

E 1518

Glyseryylitriasetaatti (triasetiini)

 

 

E 1520

Propaani-1,2-dioli (propyleeniglykoli)

j)

Lisätään taulukkorivit seuraavasti:

”E 1204

Pullulaani

Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät kapseli- tai tablettimuodossa

quantum satis

Hengityksen raikastamiseen käytettävät erityisen pienikokoiset kalvomuotoiset makeiset

quantum satis

E 1452

Alumiinioktenyylisukkinaattitärkkelys

Kapseloidut vitamiinivalmisteet direktiivissä 2002/46/EY määritellyissä ravintolisissä

35 g/kg ravintolisässä”.

5)

Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a)

Lisätään lisäainetta E 967 koskevan taulukkorivin jälkeen taulukkorivi seuraavasti:

”E 968

Erytritoli”

 

b)

Lisätään lisäainetta E 466 koskevan taulukkorivin jälkeen taulukkorivi seuraavasti:

”E 462

Etyyliselluloosa”

 

c)

Lisätään lisäainetta E 551 ja E 552 koskevan taulukkorivin kolmanteen sarakkeeseen seuraava virke:

”Lisäaineen E 551 osalta: titaanidioksidissa (E 171) ja rautaoksideissa ja -hydroksideissa (E 172) (enintään 90 % suhteessa väriaineeseen).”

6)

Muutetaan liite 6 seuraavasti:

a)

Korvataan johdantohuomautuksen ensimmäisen ja kolmannen kohdan ilmaisu ”Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusruoat” ja toisen kohdan ilmaisu ”Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja lastenruoat” ilmaisulla ”Äidinmaidonkorvikkeet, viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat”.

b)

Korvataan 3 osan otsikossa ilmaisu ”Terveiden imeväisten ruuissa ja vieroitusruuissa” ilmaisulla ”Terveiden imeväisten ja lasten viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa”, taulukkorivillä E 170–E 526 ilmaisu ”Vieroitusruuat”, taulukkorivillä E 500, E 501 ja E 503 ilmaisu ”Pikkulasten ruuat”, taulukkorivillä E 338, taulukkorivillä E 410–E 440, taulukkorivillä E 1404–E 1450 ilmaisu ”Vieroitusruuat” ja taulukkorivillä E 1451 ilmaisu ”Vieroitusruoat” ilmaisulla ”Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat”.

c)

Lisätään 4 osaan taulukkorivin E 472c jälkeen taulukkorivi seuraavasti:

”E 473

Rasvahappojen sakkaroosiesterit

120 mg/l

Hydroloituja proteiineja, peptidejä ja aminohappoja sisältävät tuotteet”


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).”

(2)  Komission direktiivi 1999/21/EY (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 29).”

(3)  Syötävissä osissa.”

(4)  

(x)

Kun nitriitti on merkitty ’vain elintarvikekäyttöön’, sitä saa myydä vain seoksena suolan tai suolavalmisteen kanssa.

(5)  

(y)

Fo-arvo 3 vastaa kolmen minuutin kuumennusta 121 oC:ssa (bakteeri-itiöiden määrän väheneminen yhdestä miljardista yhteen jokaista tuhatta tölkkiä kohti).

(6)  

(z)

Joissain lämpökäsitellyissä lihatuotteissa voi esiintyä nitraatteja siksi, että vähähappoisessa ympäristössä nitriitit muuttuvat luonnostaan nitraateiksi.

1

Lihatuotteet upotetaan suolaliuokseen, joka sisältää nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia. Lihatuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

1.1

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

1.2

Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

1.3

Upposuolattu vähintään neljän vuorokauden ajan ja esikypsennetty keittämällä.

1.4

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus. Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla.

1.5

Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 oC:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 oC:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 oC:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 oC:n lämpötilassa.

1.6

Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin kaksi vuorokautta/kg, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

2

Kuivasuolausmenetelmässä nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia sisältävä kuiva suolausseos levitetään lihan pinnalle, mitä seuraa tasaantumis- ja kypsytysaika. Lihatuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

2.1

Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

2.2

Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

2.3

Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

2.4

Kuivasuolattu kolmen vuorokauden ajan + 1 vuorokausi/kg, mitä seuraa yhden viikon pituinen jälkisuolausaika ja 45 vuorokauden–18 kuukauden pituinen kypsytysaika.

2.5

Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 10–14 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

3

Upposuolaus- ja kuivasuolausprosessit käytettyinä yhdessä tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä. Tuotteet voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi savustamalla.

3.1

Kuivasuolaus ja upposuolaus käytettyinä yhdessä (ilman suolaliuoksen ruiskuttamista). Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 14–35 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

3.2

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, minkä jälkeen vähintään kahden vuorokauden kuluttua lihaa keitetään kiehuvassa vedessä enintään kolmen tunnin ajan.

3.3

Tuotteella on vähintään neljän viikon pituinen kypsytysaika, ja veden ja valkuaisaineen välinen suhde on vähemmän kuin 1,7.

3.4

Vähintään 30 päivää kestävä kypsytysaika.

3.5

Kuivattu tuote, joka on kypsennetty keittämällä 70 oC: n lämpötilassa, mitä seuraa 8–12 vuorokautta kestävä kuivaus- ja savustusprosessi. Fermentoitunut tuote käy läpi 14–30 vuorokauden pituisen kolmivaiheisen fermentoitumisprosessin, jonka jälkeen se savustetaan.

3.6

Kestomakkara ilman lisättyjä nitriittejä. Tuote fermentoidaan 18–22 oC:n tai sitä alhaisemmassa (10–12 oC) lämpötilassa, minkä jälkeen sillä on vähintään kolmen viikon kypsytysaika. Tuotteen veden ja valkuaisaineen välinen suhde on vähemmän kuin 1,7.”

(7)  EYVL L 316, 9.12.1994, s. 2.”


LIITE II

Muutetaan direktiivin 94/35/EY liite seuraavasti:

1)

Lisätään lisäaineita E 420–E 967 koskevan taulukkorivin ensimmäiseen sarakkeeseen ”E 968”.

2)

Lisätään lisäaineita E 420–E 967 koskevan taulukkorivin toiseen sarakkeeseen ”Erytritoli”.