25.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/13


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/36/EY,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi ja direktiivin 92/76/ETY kumoamisesta annetun direktiivin 2001/32/EY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2001/32/EY (2) tunnustettiin tietyt jäsenvaltiot tai tietyt jäsenvaltioiden alueet suojelluiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Joissakin tapauksissa alueet tunnustettiin suojelluiksi väliaikaisesti, koska käyttöön ei ollut toimitettu tietoja, joiden perusteella voidaan osoittaa, ettei kyseistä haitallista organismia esiintynyt asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisella alueella.

(2)

Siltä osin kuin jäsenvaltiot ovat nyt toimittaneet tarvittavat tiedot, kyseiset alueet olisi pysyvästi tunnustettava suojelluiksi alueiksi.

(3)

Tietyt Portugalin alueet tunnustettiin Bemisia tabaci Genn. -organismin (eurooppalaiset populaatiot) suhteen suojelluiksi alueiksi.

(4)

Portugali on toimittanut tietoja, jotka osoittavat, että Bemisia tabaci Genn. -organismia (eurooppalaiset populaatiot) esiintyy nykyään tietyillä sen alueilla. Kyseisiä Portugalin alueita ei siksi pitäisi enää tunnustaa kyseisen haitallisen organismin suhteen suojelluiksi alueiksi.

(5)

Eräät alueet tai alueiden osat Itävallassa ja Italiassa sekä Irlannin, Liettuan, Slovenian ja Slovakian koko alue tunnustettiin väliaikaisesti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin suhteen suojelluiksi alueiksi 31 päivään maaliskuuta 2006.

(6)

Itävallan, Italian, Irlannin, Liettuan, Slovenian ja Slovakian toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisten maiden osalta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin suhteen suojelluiksi tunnustettujen alueiden väliaikaista tunnustamista olisi poikkeuksellisesti jatkettava kahdella vuodella, jotta mailla olisi riittävästi aikaa toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei niiden alueella esiinny Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia, tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisen organismin hävittämiseksi.

(7)

Koska Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia esiintyy nyt eräissä Italian osissa, Sloveniassa Gorenjskan ja Mariborin alueella sekä Slovakiassa eräissä Dunajská Stredan, Levicen, Topoľčanyn, Poltárin, Rožňavan ja Trebišovin piirikunnissa sijaitsevissa kunnissa, kyseisiä Italian, Slovenian ja Slovakian alueita ei enää pitäisi tunnustaa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin suhteen suojelluiksi alueiksi.

(8)

Liettua tunnustettiin väliaikaisesti juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen suhteen suojelluksi alueeksi 31 päivään maaliskuuta 2006.

(9)

Liettua on toimittanut tietoja, jotka osoittavat, että maassa esiintyy nykyään juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta. Liettuaa ei siksi pitäisi enää tunnustaa kyseisen haitallisen organismin suhteen suojelluksi alueeksi.

(10)

Malta tunnustettiin väliaikaisesti Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaisten kantojen) suhteen suojelluksi alueeksi 31 päivään maaliskuuta 2006.

(11)

Maltan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että sen osalta Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaisten kantojen) suhteen suojelluksi tunnustetun alueen väliaikaista tunnustamista olisi poikkeuksellisesti jatkettava kahdella vuodella, jotta Maltalla olisi riittävästi aikaa toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei sen alueella esiinny Citrus tristeza -virusta (eurooppalaisia kantoja), tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisen organismin hävittämiseksi.

(12)

Kypros tunnustettiin väliaikaisesti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-, Ips sexdentatus Börner- ja Leptinotarsa decemlineata Say -organismien suhteen suojelluksi alueeksi 31 päivään maaliskuuta 2006.

(13)

Kyproksen toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että sen osalta Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-, Ips sexdentatus Börner- ja Leptinotarsa decemlineata Say -organismien suhteen suojelluksi tunnustetun alueen väliaikaista tunnustamista olisi jatkettava kahdella vuodella, jotta Kyproksella olisi riittävästi aikaa toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei sen alueella esiinny kyseisiä organismeja, tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisten organismien hävittämiseksi.

(14)

Direktiivi 2001/32/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(15)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2001/32/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Liitteessä esitetyt yhteisön alueet tunnustetaan direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuiksi suojelluiksi alueiksi tämän direktiivin liitteessä niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien osalta.”

2)

Poistetaan 2 artikla.

3)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 2 alakohdassa sanan ”Portugali” jälkeen sulkeissa olevat sanat ilmaisulla ”Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaçan, Alenquerin, Bombarralin, Cadavalin, Caldas da Rainhan, Lourinhãn, Nazarén, Obidosin, Penichen ja Torres Vedrasin kunnat) ja Trás-os-Montes”.

b)

Lisätään a kohdan 3.1, 11 ja 13 alakohtaan sanan ”Kypros” jälkeen ilmaisu ”(31 päivään maaliskuuta 2008)”.

c)

Korvataan b kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”—

Espanja, Viro, Ranska (Korsika), Italia (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia; Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Latvia, Portugali, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari sekä Kanaalisaaret),

sekä 31 päivään maaliskuuta 2008 Irlanti, Italia (Puglia, Emilia-Romagna: Forli-Cesenan (lukuun ottamatta tien numero 9 – Via Emilia – pohjoispuolista aluetta), Parman, Piacenzan ja Riminin (lukuun ottamatta tien numero 9 – Via Emilia – pohjoispuolista aluetta) provinssit, Lombardia, Veneto paitsi Rovigon provinssissa sijaitsevat kunnat Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba ja Salara sekä Padovan provinssissa sijaitsevat kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan provinssissa sijaitsevat kunnat Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Liettua, Itävalta (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), Slovenia (lukuun ottamatta Gorenjskan ja Mariborin alueita), Slovakia (lukuun ottamatta Blahován, Horné Mýton ja Okočin kuntia (Dunajská Stredan piirikunnassa), Hronovcen ja Hronské Kľačanyn kuntia (Levicen piirikunnassa), Veľké Ripňanyn kuntaa (Topoľčanyn piirikunnassa), Málinecin kuntaa (Poltárin piirikunnassa), Hrhovin kuntaa (Rožňavan piirikunnassa) sekä Kazimírin, Luhyňan, Malý Horešin, Svätušen ja Zatínin kuntia (Trebišovin piirikunnassa))”.

d)

Poistetaan d kohdan 1 alakohdasta sana ”Liettua”.

e)

Lisätään d kohdan 3 alakohtaan sanan ”Malta” jälkeen ilmaisu ”(31 päivään maaliskuuta 2008)”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä toukokuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin alaan kuuluvista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/14/EY (EUVL L 34, 7.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/18/EY (EUVL L 57, 3.3.2005, s. 25).