9.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/15/EY,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

toisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ehdottaa direktiivin 98/24/EY mukaisesti eurooppalaisiksi tavoitteiksi yhteisön tasolla määriteltäviä työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja, joilla suojataan työntekijöitä kemiallisista tekijöistä aiheutuvilta riskeiltä.

(2)

Komissiota avustaa tässä tehtävässä komission päätöksen 95/320/EY (2) mukaisesti perustettu kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL).

(3)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot ovat terveysnäkökohtiin perustuvia arvoja, joilla ei ole sitovaa vaikutusta, jotka on saatu tuoreimmista saatavilla olevista tieteellisistä tiedoista ja joissa otetaan huomioon mittaustekniikoiden saatavuus. Niillä asetetaan altistumisen kynnystaso, jonka alittuessa kyseisestä aineesta ei odoteta aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. Viiteraja-arvoja tarvitaan, jotta työnantaja voi määritellä ja arvioida riskit direktiivin 98/24/EY 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Niiden kemiallisten tekijöiden osalta, joille vahvistetaan yhteisön tasolla työperäisen altistumisen viiteraja-arvo, jäsenvaltioiden edellytetään vahvistavan kansallinen työperäisen altistumisen raja-arvo yhteisön raja-arvo huomioon ottaen, mutta jäsenvaltiot voivat määrittää raja-arvon luonteen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(5)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja olisi pidettävä tärkeänä osana yleistä toimintaa, jolla varmistetaan, että työntekijöillä on työpaikallaan suoja vaarallisten kemikaalien aiheuttamia vaaroja vastaan.

(6)

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) puitteissa kehitettyjen riskin arviointiin ja vähentämiseen tähtäävien strategioiden tulosten pohjalta on vahvistettava muutamien aineiden työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistettava niitä.

(7)

Ensimmäinen ja toinen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelo vahvistettiin komission direktiiveillä 91/322/ETY (4) ja 96/94/EY (5) työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä, 27 päivänä marraskuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/1107/ETY (6) nojalla.

(8)

Direktiivi 80/1107/ETY kumottiin 5 päivästä toukokuuta 2001 direktiivillä 98/24/EY.

(9)

Direktiivissä 98/24/EY vahvistettiin, että direktiivit 91/322/ETY ja 96/94/ETY jäävät voimaan.

(10)

Direktiivi 96/94/EY kumottiin 31 päivästä joulukuuta 2001 ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla komission direktiivillä 2000/39/EY (7).

(11)

Saatavilla olevien viimeisimpien tieteellisten tietojen arvioinnin perusteella on aiheellista tarkastella uudelleen direktiivillä 91/322/ETY vahvistettuja työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja.

(12)

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on arvioinut direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti yhteensä 33 ainetta, jotka on lueteltu tämän direktiivin liitteessä. Näistä 33 aineesta 17 oli jo lueteltu direktiivin 91/322/ETY liitteessä. Neljälle aineelle tiedekomitea suosittelee uusien viiteraja-arvojen asettamista ja 13 aineelle aiempien viiteraja-arvojen säilyttämistä. Ne 17 ainetta, jotka on nyt lueteltu tämän direktiivin liitteessä, olisi tämän vuoksi poistettava direktiivin 91/322/ETY liitteestä, kun taas muut kymmenen ainetta jäävät direktiivin 91/322/ETY liitteeseen.

(13)

Kymmenen aineen olisi jäätävä direktiivin 91/322/ETY liitteeseen. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea ei ole vielä suositellut työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa yhdeksälle näistä aineista. Yhdestä aineesta arvellaan saatavan lähitulevaisuudessa lisää tieteellistä tietoa, joka toimitetaan tiedekomitean tarkasteltavaksi.

(14)

Tämän direktiivin liitteessä oleva luettelo sisältää lisäksi 16 muuta ainetta, joista kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tehnyt viiteraja-arvosuosituksia tuoreimpien työperäisiä terveysvaikutuksia koskevien tieteellisten tietojen arvioinnin perusteella ja mittaustekniikoiden saatavuuden huomioon ottaen direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti.

(15)

Yksi kyseisistä 16 aineesta, monoklooribentseeni, on sisällytetty direktiivin 2000/39/EY liitteeseen. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tarkastellut työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella ja suositellut uuden viiteraja-arvon asettamista. Kyseinen nykyisin tämän direktiivin liitteeseen sisältyvä aine olisi siksi poistettava direktiivin 2000/39/EY liitteestä.

(16)

Tiettyjen aineiden osalta on tarpeen vahvistaa myös lyhyen aikavälin raja-arvot lyhytaikaisesta altistumisesta aiheutuvien vaikutusten ottamiseksi huomioon.

(17)

Joidenkin aineiden osalta on tarpeen ottaa huomioon ihon kautta imeytymisen mahdollisuus parhaimman mahdollisen suojelutason takaamiseksi.

(18)

Tämän direktiivin olisi oltava käytännön askel kohti sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista.

(19)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY (8) 17 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset.

(20)

Direktiivi 91/322/ETY olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Vahvistetaan direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön toinen luettelo työperäistä altistumista koskevista yhteisön viiteraja-arvoista kemiallisille tekijöille, jotka luetellaan liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon yhteisön raja-arvot.

3 artikla

Poistetaan direktiivin 91/322/ETY liitteestä viittaukset nikotiiniin, muurahaishappoon, metanoliin, asetonitriiliin, nitrobentseeniin, resorsinoliin, dietyyliamiiniin, hiilidioksidiin, oksaalihappoon, syanamidiin, difosforipentoksidiin, difosforipentasulfidiin, bromiin, fosforipentakloridiin, pyretrumiin, bariumiin (liukoiset yhdisteet, Ba:na) ja hopeaan (liukoiset yhdisteet, Ag:na) sekä niiden viiteraja-arvoihin.

Poistetaan direktiivin 2000/39/EY liitteestä viittaus klooribentseeniin.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Niiden on toimitettava komissiolle nämä säännökset kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Vladimír ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  EYVL L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  EYVL L 338, 28.12.1996, s. 86.

(6)  EYVL L 327, 3.12.1980, s. 8.

(7)  EYVL L 142, 16.6.2000, s. 47.

(8)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.


LIITE

TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN VIITERAJA-ARVOT

EINECS (1)

CAS (2)

Aineen nimi

Raja-arvot

Merkintä (3)

8 tuntia (4)

Lyhytaikainen (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotiini

0,5

Iho

200-579-1

64-18-6

Muurahaishappo

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanoli

260

200

Iho

200-830-5

75-00-3

Etyylikloridi

268

100

200-835-2

75-05-8

Asetonitriili

70

40

Iho

201-142-8

78-78-4

Isopentaani

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobentseeni

1

0,2

Iho

203-585-2

108-46-3

Resorsinoli

45

10

Iho

203-625-9

108-88-3

Tolueeni

192

50

384

100

Iho

203-628-5

108-90-7

Monoklooribentseeni

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentaani

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietyyliamiini

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksaani

72

20

203-806-2

110-82-7

Sykloheksaani

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfoliini

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanoli

50,1

10

Iho

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanoli

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Hiilidioksidi

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanoli

2,5

1

7,6

3

Iho

205-634-3

144-62-7

Oksaalihappo

1

206-992-3

420-04-2

Syanamidi

1

0,58

Iho

207-343-7

463-82-1

Neopentaani

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforipentoksidi

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforipentasulfidi

1

231-131-3

 

Hopea (liukoiset yhdisteet, Ag:na)

0,01

Barium (liukoiset yhdisteet, Ba:na)

0,5

Metallinen kromi, epäorgaaniset kromi(II)yhdisteet ja epäorgaaniset kromi(III)yhdisteet (liukenemattomat)

2

231-714-2

7697-37-2

Typpihappo

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bromi

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Kloori

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfiini

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyretrum (herkistävistä laktoneista puhdistettu)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforipentakloridi

1


(1)  EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)  Työperäisen altistumisen raja-arvoon liittyvä merkintä ”iho” tarkoittaa, että ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

(4)  Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

(5)  Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

(6)  mg/m3: milligrammoja kuutiometrissä, kun ilman lämpötila on 20 °C ja paine 101,3 kPa.

(7)  ppm: tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m3).