25.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/68


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2006/243/YUTP,

20 päivältä maaliskuuta 2006,

täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan koulutusta ja todentamisvalmiuksia koskevien toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian, jonka III luvussa on lueteltu sekä EU:ssa että kolmansissa maissa toteutettavia toimenpiteitä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Euroopan unioni panee aktiivisesti täytäntöön tätä EU:n strategiaa ja on toteuttamassa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä erityisesti antamalla varoja monenvälisten järjestöjen toteuttamien erityishankkeiden tukemiseen.

(3)

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä syyskuuta 1996 hyväksymän täydellistä ydinkoekieltoa koskevan sopimuksen (CTBT) allekirjoittaneet valtiot ovat päättäneet perustaa valmistelutoimikunnan, jolla on oikeuskelpoisuus ja jonka tehtävänä on CTBT:n tosiasiallinen täytäntöönpano kunnes täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestö (CTBTO) on perustettu.

(4)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2003 yhteisen kannan 2003/805/YUTP (1) joukkotuhoaseiden ja maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien monenvälisten sopimusten saattamisesta maailmanlaajuisiksi ja niiden vahvistamisesta.

(5)

CTBT:n varhainen voimaantulo ja saattaminen maailmanlaajuiseksi sekä CTBTO:n valmistelutoimikunnan monitorointi- ja todentamisjärjestelmän vahvistaminen ovat joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian tärkeitä tavoitteita.

(6)

CTBTO:n valmistelutoimikunta pyrkii samoihin johdanto-osan 4 ja 5 kappaleessa esitettyihin tavoitteisiin ja jo parhaillaan määrittää sitä, millä tavalla sen todentamisjärjestelmää voitaisiin parhaiten vahvistaa antamalla oikeaan aikaan asiantuntemusta ja koulutusta todentamisjärjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvalle allekirjoittajavaltioiden henkilöstölle. Tämän yhteisen toiminnan tekninen toteuttaminen on näin ollen asianmukaista antaa CTBTO:n valmistelutoimikunnan tehtäväksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1.   Joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian joidenkin osien panemiseksi välittömästi ja tosiasiallisesti täytäntöön Euroopan unioni tukee CTBTO:n valmistelutoimikunnan toimia koulutuksen ja todentamisvalmiuksien kehittämisen alalla edistääkseen seuraavia tavoitteita:

lisätään CTBTO:n valmistelutoimikunnan todentamisjärjestelmän operatiivista suorituskykyä,

parannetaan CTBT:n allekirjoittajavaltioiden valmiuksia täyttää CTBT:n mukaiset todentamisvelvollisuutensa ja tehdään niille mahdolliseksi hyötyä täysimääräisesti sopimusjärjestelmään osallistumisesta ja mahdollisista siviilikäyttöön tarkoitetuista ja tieteellisistä sovelluksista.

2.   CTBTO:n valmistelutoimikunnan hanke on sopusoinnussa EU:n strategiaan kuuluvien toimenpiteiden kanssa, ja sen tavoitteena on

antaa koulutusta toimintavalmiuksien parantamiseksi CTBTO:n valmistelutoimikunnan todentamisjärjestelmän osalta,

tarjota mahdollisuus osallistua verkossa järjestettäviin interaktiivisiin koulutuskursseihin ja teknisiin työpajoihin sekä jatkuva mahdollisuus osallistua koulutusmoduuleihin.

Tämä hanke toteutetaan kaikkien CTBT:n allekirjoittajavaltioiden hyväksi.

Hankkeen yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä.

2 artikla

1.   Puheenjohtajavaltio, jota avustaa YUTP:n korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, vastaa yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta tiiviissä yhteistoiminnassa Euroopan yhteisöjen komission kanssa.

2.   Komissio valvoo 3 artiklassa tarkoitetun rahoitustuen asianmukaista täytäntöönpanoa.

3.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen tekninen toteuttaminen annetaan CTBTO:n valmistelutoimikunnan tehtäväksi. Valmistelutoimikunta suorittaa tämän tehtävänsä puheenjohtajavaltion alaisuudessa ja korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin valvonnassa. Tätä varten korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri sopii tarvittavista järjestelyistä CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi on 1 133 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittuja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavia menoja hallinnoidaan talousarvioon sovellettavien yhteisön menettelytapojen ja sääntöjen mukaisesti, kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen menojen toteuttamiseksi komissio tekee CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa rahoitusta koskevan erityissopimuksen CTBTO:n sääntöjen mukaisesti. Rahoitussopimuksessa määrätään, että CTBTO:n valmistelutoimikunta takaa EU:n osuuden näkyvyyden sen suuruuden mukaisesti.

4 artikla

Puheenjohtajavaltio, jota avustaa YUTP:n korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, raportoi neuvostolle tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta CTBTO:n valmistelutoimikunnan laatimien säännöllisten raporttien perusteella. Komissio osallistuu tähän täysimääräisesti ja toimittaa tietoa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 15 kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 34.


LIITE

EU:n tuki täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan koulutusta ja todentamisvalmiuksia koskeville toimille joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

1.   Kuvaus

CTBTO:n valmistelutoimikunta on parhaillaan luomassa maailmanlaajuista todentamisjärjestelmää, joka muodostuu 321 monitorointiasemasta, 16 vertailulaboratoriosta, International Data Centeristä (IDC) ja valmiuksista tehdä tarkastuksia paikan päällä. Järjestelmän keskeinen piirre on sen hajautettu luonne, jonka mukaisesti asemien keräämät tiedot ja loppuanalyysiä varten tarkoitetut IDC:n tuotteet jaetaan allekirjoittajavaltioille, ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia suorittavat ryhmät kootaan kansainvälisen luettelon perusteella. Järjestelmä perustuu näin ollen siihen, että allekirjoittajavaltioissa on käytettävissä asiantuntijoita, jotka hoitavat asemia ja käyttävät hyväksi kansainvälisen monitorointijärjestelmän IMS:n (International Monitoring System) tietoja ja IDC:n tuotteita kyseisten valtioiden kansallisten tietokeskusten välityksellä, sekä siihen, että käytettävissä on valmiuksia paikan päällä tehtäviä tarkastuksia suorittavia ryhmiä varten.

Jotta parannetaan CTBT:n allekirjoittajavaltioiden valmiuksia täyttää sopimuksen mukaiset todentamisvelvollisuutensa ja jotta kyseiset valtiot voisivat hyötyä täysimääräisesti osallistumisesta sopimusjärjestelmään, CTBTO:n valmistelutoimikunta on perustamisestaan alkaen korostanut koulutuksen ja toimintavalmiuksien kehittämisen tärkeyttä. Uudet tieto- ja viestintätekniikat tarjoavat perinteisten koulutusmenetelmien ohella erilaisia mahdollisuuksia toimintavalmiuksien kehittämisen syventämiseen ja laajentamiseen tulevaisuudessa.

Verkkokoulutushanke on luonteeltaan globaalia toimintaa. Se ulottuu kaikkiin CTBT:n allekirjoittajavaltioihin ja tarjoaa valtuutetuille käyttäjille mahdollisuuden osallistua Internetissä järjestettäviin interaktiivisiin koulutuskursseihin ja teknisiin työpajoihin sekä saada jatkuvasti käyttöönsä koulutusmoduuleja CTBTO:n valmistelutoimikunnan Expert Communication Systemsin kautta.

2.   Hankkeen kuvaus

Koehanke käynnistettiin marraskuussa 2005 käytettävissä olevien webcast-lähetyksiä ja verkkokokouksia sekä tietokoneavusteista koulutusta koskevien teknistenvaihtoehtojen tutkimiseksi valittujen kaikkia alueita edustavien CTBT:n allekirjoittajavaltioiden kanssa. Tässä koevaiheessa erityistä huomiota kiinnitetään niihin toisistaan poikkeaviin teknisiin ympäristöihin, joissa verkko-opetusmenetelmiä olisi käytettävä. Saatujen tulosten perusteella kehitetään toimintavalmiuksien kehittämistoimissa käytettäviä menetelmiä ja teknistä infrastruktuuria sekä näiden toimien sisältöä.

Hanke kattaa toimintaedellytysten kehittämisen ja toteuttamisen seuraavan toimintamallin pohjalta:

Tietokoneavusteinen koulutus/itseopiskelu.

Tietokoneavusteinen oppiminen/itseopiskelu antaa valtuutetulle käyttäjälle mahdollisuuden olla jonkin verran vuorovaikutuksessa, ja hänellä on jatkuvasti käytössään opetusmoduuleja. Tietokoneavusteinen koulutus edellyttää pitkän kehitysajan, koska on kehitettävä verkko-opetusalusta sekä tarkistettava, testattava ja muutettava sitä moneen kertaan ennen kuin se luovutetaan ensimmäisen kerran opiskelijoiden käyttöön. Jos opetettava materiaali ei muutu kovin paljon, tämä saattaa olla tehokas menetelmä toimittaa johdonmukaista opetusmateriaalia laajalle yleisölle. Esimerkiksi kansallisten tietokeskusten henkilöstön on tutustuttava CTBTO:n valmistelutoimikunnan väliaikaisen teknisen sihteeristön käyttämiin käsitteisiin ja välineisiin. Paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin (integroitu kenttäharjoitus 2008) osallistuvia henkilöitä on koulutettava runsaasti.

Kahdenvälisin vapaaehtoisin osuuksin rahoitettavan koevaiheen jälkeen hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:

Vaihe 1: Kehitetään verkko-opetusjärjestelmän prototyyppi ja alustavat opetusohjelmistot

Koevaiheen tulosten avulla olisi voitava esittää sellainen toimintamalli, joka täyttää mahdollisten vastaanottajien erilaiset vaatimukset teknisesti ja sisällöllisesti.

Kehitetään ja testataan tietokoneavusteisen koulutuksen prototyyppimoduuleja.

Olisi harkittavia seuraavia etäopetuksen osatekijöitä:

Järjestelmän osiksi tarkoitetut online-koulutusmoduulit;

Koulutuspaketit ja luennot, joilla esitellään staattista tietoa tai pitkälle kehitettyjä prosesseja;

Koulutusmateriaalin tarjoaminen, muun muassa verkkosivustolla saatavilla oleva tekninen ja poliittinen asiakirja-aineisto;

Testijärjestelmät, joissa asemien operaattorit voivat ajaa testi-istuntoja, jotka liittyvät yleisiin käyttö- ja kunnossapitomenettelyihin;

Geotoolissa järjestetty käytännön tutorial-harjoitus. Tämä voisi kuulua erikoistuneemman koulutuskurssin valmistelevaan koulutukseen;

Paikan päällä tehtävien tarkastusten integroituun kenttäharjoitukseen osallistuvien koulutusjaksoon kuuluvat moduulit.

Vaihe 2: Opetusohjelmistojen täysimääräinen käyttöönotto

Toisessa vaiheessa kehitetään ja otetaan käyttöön kaikki jäljellä olevat tietokoneavusteiseen opetukseen tarkoitetut moduulit. Tiettyjen moduulien sisällön kehittäminen annetaan tehtäväksi CTBT:n allekirjoittajavaltioiden kumppanilaitoksille, jotka osallistuivat CTBTO:n valmistelutoimikunnassa käytettävien tekniikoiden ja menettelyjen kehittämiseen. Vaiheen 2 moduuleissa voidaan hyödyntää vaiheen 1 prototyyppien kehittelyssä saatuja kokemuksia.

Tarkoituksena on toteuttaa kehitys- ja toteutusvaiheeseen liittyvä laajamittainen arviointi mahdollisten vastaanottajien erilaisiin tarpeisiin käytettyjen menetelmien ja tekniikoiden hienosäätämiseksi. Tätä varten meneillään olevaan CTBTO:n valmistelutoimikunnan koulutusta ja toimintavalmiuksien kehittämistä koskevien toimien arviointiin lisätään erityinen arviointimekanismi. Joitakin CTBT:n allekirjoittajavaltioita, jotka edustavat kaikkia alueita, pyydetään tekemään tiivistä yhteistyötä CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa koko hankkeen ajan ja antamaan palautetta toimintavalmiuksien kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden käytettävyydestä. Erityisesti hankkeen sitä osiota, jonka muodostaa tietokoneavusteinen opetus, on testattava ja arvioitava useaan kertaan ennen kuin lopputuote voidaan ottaa käyttöön.

Hankkeen tulokset

Entistä enemmän koulutettuja asiantuntijoita, jotka testaavat, arvioivat ja väliaikaisesti käyttävät CTBT:n todentamisjärjestelmää;

Teknisiin työpajoihin osallistujat ovat entistä paremmin valmistautuneita;

Entistä suurempi osallistujamäärä ja teknisten työpajojen päätelmien tehokkaampi levitys ja täytäntöönpano;

Aikavyöhykkeistä ja vastaanottajavaltion teknisestä kehityksestä riippumattomien koulutusmoduulien entistä parempi saatavuus;

Koulutusta ja toimintavalmiuksien kehittämisen tarjotaan sähköisin menetelmin kaikille CTBT:n allekirjoittajavaltioille.

3.   Kesto

Hankkeen kahden peräkkäisen vaiheen arvioitu kokonaiskesto on 15 kuukautta.

4.   Osallistujat

Verkkokoulutukseen osallistuvat kaikki CTBT:n allekirjoittajavaltiot. Näiden valtioiden valmius panna CTBT täytäntöön ja ottaa käyttöön sen todentamisjärjestelmä sekä hyötyä täysimääräisesti osallistumisesta CTBTO:n valmistelutoimikunnan työhön on CTBT:n asianmukaisen toiminnan kannalta olennaisen tärkeä asia. Osallistujien erilaiset kielelliset lähtökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon, ja tarvittaessa koulutusmoduuleja järjestetään erikielisinä versioina.

5.   Hankkeen toteuttava organisaatio

Hankkeen toteuttaminen annetaan CTBTO:n valmistelutoimikunnan tehtäväksi. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat suoraan CTBTO:n valmistelutoimikunnan väliaikaisen teknisen sihteeristön henkilöstö, CTBTO:n valmistelutoimikunnan allekirjoittajavaltioiden asiantuntijat tai toimeksisaajat. Toimeksisaajien osalta CTBTO:n valmistelutoimikunta noudattaa tätä yhteistä toimintaa varten suorittamissaan tavaroiden, työn tai palvelujen hankinnassa CTBTO:n valmistelutoimikunnan sääntöjä ja menettelyjä, jotka on esitetty EU:n ja CTBTO:n valmistelutoimikunnan välisessä rahoitussopimuksessa.

6.   Hankkeeseen osallistuvat kolmannet osapuolet

Hanke rahoitetaan 100-prosenttisesti tällä yhteisellä toiminnalla. CTBTO:n valmistelutoimikunnan allekirjoittajavaltioiden asiantuntijoita voidaan pitää hankkeeseen osallistuvina kolmansina osapuolina. He noudattavat työssään CTBTO:n valmistelutoimikunnan asiantuntijoiden toimintaa koskevia sääntöjä.

7.   Arvio tarvittavista varoista

Euroopan unionin rahoitusosuus kattaa tässä liitteessä kuvatun hankkeen kahden vaiheen toteutuksen kokonaisuudessaan. Arvioidut kustannukset ovat seuraavat:

1. vaihe (valitun toimintamallin kuvaus ja prototyypin kehittäminen, mukaan lukien ensimmäisten moduulien testaus):

519 400 euroa

2. vaihe (muiden moduulien kehittäminen, valittujen osallistujien suorittama moduulien testaus ja arviointi):

580 600 euroa

Ennakoimattomia menoja varten on lisäksi merkitty varaus, joka on noin 3 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (kokonaismäärältään 33 000 euroa).

8.   Rahoitusohje hankkeen kustannusten kattamista varten

Hankkeen kokonaiskustannus on 1 133 000 euroa.