8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 298/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2006,

kansainvälisessä trooppisen puun neuvostossa esitettävästä yhteisön kannasta trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen voimassaolon jatkamiseen

(2006/C 298/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on allekirjoittanut trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen ja soveltanut sitä väliaikaisesti neuvoston päätöksellä 96/493/EY (2).

(2)

Trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimus tehtiin YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD) tammikuussa 2006.

(3)

Trooppista puuta koskeva vuoden 1994 kansainvälinen sopimus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006, ellei kansainvälinen trooppisen puun neuvosto päätä 46 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti jatkaa sen voimassaoloa siihen asti, kunnes jatkosopimus tulee voimaan.

(4)

Sopimuksen voimassaolon jatkaminen on yhteisön edun mukaista.

(5)

Kansainvälisessä trooppisen puun neuvostossa esitettävä Euroopan yhteisön kanta olisi vahvistettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan yhteisön kanta kansainvälisessä trooppisen puun neuvostossa on äänestää sen puolesta, että trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen voimassaoloa jatketaan, kunnes vuoden 2006 jatkosopimus tulee väliaikaisesti tai lopullisesti voimaan.

2 artikla

Euroopan yhteisö pyrkii siihen, että kansainvälinen trooppisen puun neuvosto tekisi päätöksen, jonka tarkoituksena on trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen voimassaolon jatkamisen rajoittaminen tai uudelleen tarkastelua koskevan lausekkeen laatiminen.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Asiak. 12953/06 — KOM(2006) 469 lopullinen.

(2)  EYVL L 208, 17.8.1996, s. 1.