14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6441)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/925/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Kanada on pyytänyt lisäämään sitä koskevien tietojen kohdalle luetteloon uuden alkiontuotantoryhmän.

(3)

Uusi-Seelanti on kohdaltaan pyytänyt muuttamaan yhden keskuksen nimen.

(4)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt, että joitakin sen alkionsiirtoryhmiä ja alkiontuotantoryhmiä koskevia tietoja muutetaan.

(5)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat siirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 92/452/ETY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/706/EY (EUVL L 291, 21.10.2006, s. 40).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava Kanadaa koskeva rivi:

”CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Korvataan Uuden-Seelannin alkionsiirtoryhmää nro NZEB11 koskeva rivi seuraavasti:

”NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 02TX107 E1428 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 99TX104 E874 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 96TX088 E928 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91TX012 E948 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry”