5.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2006,

jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(2006/544/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lissabonin strategian uudistamisessa vuonna 2005 painopiste asetettiin kasvuun ja työpaikkoihin. Euroopan työllisyysstrategiaan kuuluvat työllisyyden suuntaviivat (4) ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat (5) on hyväksytty yhdennettynä kokonaisuutena, jossa Euroopan työllisyysstrategialla on keskeisin asema Lissabonin strategiaan sisältyvien työllisyys- ja työmarkkinatavoitteiden saavuttamisessa.

(2)

Euroopan unionin on otettava käyttöön kaikki asianmukaiset jäsenvaltioiden ja yhteisön keinot, koheesiopolitiikka mukaan lukien, Lissabonin strategian kaikilla kolmella osa-alueella eli talous-, sosiaali- ja ympäristöalalla niiden välisten synergioiden hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin ottaen yleisesti huomioon kestävän kehityksen.

(3)

Työllisyyden suuntaviivoja ja talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja olisi tarkistettava perusteellisesti ainoastaan kolmen vuoden välein, ja välivuosina vuoteen 2008 asti niitä olisi päivitettävä vain erittäin rajoitetusti, jotta varmistetaan tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämä vakaus.

(4)

Komission vuosikertomukseen ja yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia painopistealueilla, eli:

pyrittävä saamaan useampia ihmisiä työelämään ja jatkamaan työelämässä, lisäämään työvoiman tarjontaa ja nykyaikaistamaan sosiaalisen suojelun järjestelmiä,

parantamaan työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä ja

investoimaan enemmän inhimilliseen pääomaan parantamalla koulutusta ja taitoja.

(5)

23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti työllisyyspolitiikkojen keskeistä asemaa Lissabonin strategiassa ja sitä, että ensisijaisten ryhmien työllistymismahdollisuuksia on lisättävä elämänkaariajattelua noudattaen. Tässä yhteydessä se hyväksyi miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen, jonka pitäisi korostaa entisestään miesten ja naisten tasa-arvon valtavirtaistamista ja edistää naisten työllistymisnäkymiä ja -mahdollisuuksia laajemmassa yhteydessä.

(6)

Työntekijöiden Euroopan laajuisen liikkuvuuden esteiden poistamisen perussopimusten mukaisesti, liittymissopimukset mukaan lukien, pitäisi vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa ja tehostaa niiden kasvua ja työllistämismahdollisuuksia.

(7)

Komission suorittama jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien tarkastelu ja Eurooppa-neuvoston päätelmät huomioon ottaen nyt olisi keskityttävä tehokkaaseen ja ajallaan tapahtuvaan täytäntöönpanoon ja kiinnitettävä erityistä huomiota vuosien 2005–2008 suuntaviivoissa vahvistettuihin määrällisiin tavoitteisiin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi otettava työllisyyden suuntaviivat huomioon suunnitellessaan yhteisön, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston, myöntämän rahoituksen käyttöä.

(9)

Koska kyse on yhdennetystä suuntaviivapaketista, jäsenvaltioiden olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön talouspolitiikan laajat suuntaviivat,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pidetään vuonna 2006 voimassa päätöksen 2005/600/EY liitteessä vahvistetut jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon työllisyyspolitiikassaan.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Lausunto annettu 4 päivänä huhtikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 17 päivänä toukokuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Lausunto annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006.

(4)  Neuvoston päätös 2005/600/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista (EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21).

(5)  Neuvoston suositus 2005/601/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (vuosiksi 2005–2008) (EUVL L 205, 6.8.2005, s. 28).