25.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/63


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä maaliskuuta 2006,

eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 888)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/241/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä 1 päivänä elokuuta 1997 tehtyä komission päätöstä 97/517/EY (2) on muutettu huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu päätös.

(2)

Yhteisön tarkastukset Madagaskarilla ovat osoittaneet, että siellä on vakavia infrastruktuuriin ja lihalaitosten hygieniaan liittyviä puutteita eikä toimivaltaisten viranomaisten tekemien tarkastusten tehokkuudesta ole riittävästi takeita. Eläinten terveyden valvonnan toteuttamisessa Madagaskarilla on vakavia puutteita ja yhteisön sääntöjä ei noudateta. Kansanterveyteen voi mahdollisesti kohdistua riskejä muiden eläinperäisten tuotteiden kuin kalastustuotteiden tuotannon ja jalostuksen osalta.

(3)

Muiden eläinperäisten tuotteiden kuin kalastustuotteiden tuontia Madagaskarilta ei tulisi sallia ennen kuin voidaan antaa takeet siitä, että riskiä ei enää ole.

(4)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Madagaskarilta peräisin oleviin muihin eläinperäisiin tuotteisiin kuin kalastustuotteisiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti.

3 artikla

Kumotaan päätös 97/517/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 214, 6.8.1997, s. 54. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 97/553/EY (EYVL L 228, 19.8.1997, s. 31).

(3)  Katso liite I.


LIITE I

Kumottu päätös ja sen muutos

Komission päätös 97/517/EY (EYVL L 214, 6.8.1997, s. 54)

 

Komission päätös 97/553/EY (EYVL L 228, 19.8.1997, s. 31)

ainoastaan päätökseen 97/517/EY tehtyjen, 1 artiklaan sisältyvien viittausten osalta


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Päätös 97/517/EY

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artiklan ensimmäinen kohta

2 artikla

2 artiklan toinen kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla

4 artikla

Liite I

Liite II