14.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä maaliskuuta 2006,

poikkeusten myöntämisestä jäsenvaltioiden tilastojärjestelmien saattamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1161/2005 mukaisiksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 706)

(Ainoastaan englannin-, kreikan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tanskan-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2006/209/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1161/2005 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1161/2005 vahvistetaan luettelo neljännesvuosittaisista tiedoista, jotka on toimitettava 3 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1161/2005 3 artiklan 4 kohdan mukaan komissio voi myöntää poikkeuksia kyseisen asetuksen soveltamiseen, mikäli kansalliset tilastojärjestelmät vaativat merkittäviä muutoksia. Poikkeuksia saa soveltaa enintään kolmen vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä.

(3)

Useiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat pyytäneet kirjeitse poikkeusten myöntämistä asetuksen (EY) N:o 1161/2005 3 artiklan 4 kohdan nojalla.

(4)

Eurostatille toimitettujen tietojen perusteella jäsenvaltioiden pyynnöt poikkeusten myöntämiseksi johtuvat kansallisiin tilastojärjestelmiin tehtävistä huomattavista muutoksista, joita edellytetään asetuksen (EY) N:o 1161/2005 noudattamiseksi kaikilta osin. Neljännesvuosittaisten muita kuin rahoitustilejä koskevien, institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltujen tilinpitotietojen keruu edellyttää täydentäviä tietolähteitä, uusien tilastollisten välineiden kehittämistä sekä sellaisen tietojen tuottamisjärjestelmän suunnittelua ja täytäntöönpanoa, jonka ansiosta voidaan noudattaa lyhyitä määräaikoja. Pyydetyt poikkeukset olisi sen vuoksi myönnettävä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään poikkeukset liitteessä luetelluille jäsenvaltioille liitteessä vahvistetuin edellytyksin ja rajoituksin, jotta jäsenvaltiot voivat saattaa kansalliset tilastojärjestelmänsä asetuksen (EY) N:o 1161/2005 mukaisiksi.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Irlannille, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 22.


LIITE

Poikkeukset asetuksen (EY) N:o 1161/2005 soveltamiseen (1)

Jäsenvaltio

Muuttujat

Poikkeuksen päättymispäivä

Tšekki

Sektorien S13 ja S2 kaikki muuttujat

1 päivänä tammikuuta 2008

Tanska

Kaikki muuttujat

1 päivänä huhtikuuta 2008

Viro

Sektori S13: D41-resurssit, D4N-resurssit, D71, D72-resurssit, D7N ja K2-käyttö

1 päivänä tammikuuta 2007

Kreikka

Kaikki muuttujat

11 päivänä elokuuta 2008

Irlanti

Kaikki muuttujat, lukuun ottamatta sektoreita S13 ja S2

11 päivänä elokuuta 2008

Kypros

Takautuvat tiedot sektorista S13 ajanjaksolla [1999Q1–2003Q4]

1 päivänä huhtikuuta 2008

Sektori S2: D1, D2-resurssit, D21-resurssit, D29-resurssit, D3-käyttö, D31-käyttö, D39-käyttö, D4, D41, D4N

1 päivänä lokakuuta 2007

Sektori S2: D5, D6, D61, D62, D7, D71, D72, D7N, D8, D9, D91-käyttö, D9N, K2-käyttö, B9 ja B12

11 päivänä elokuuta 2008

Luxemburg

Sektori S2: D4, D41, D4N, D7, D71, D72, D7N, D8, D9, D9N ja B12

1 päivänä huhtikuuta 2008

Unkari

Takautuvat tiedot sektorista S13 ajanjaksolla [1999Q1–2003Q4]

1 päivänä tammikuuta 2007

Sektorin S2 kaikki muuttujat

1 päivänä heinäkuuta 2008

Malta

Sektorin S2 kaikki muuttujat

1 päivänä tammikuuta 2008

Portugali

Tiedot toimitetaan vain seuraavista muuttujista:

Sektori S1: D5-käyttö

Sektori S13: P5-käyttö, P5N-käyttö

Sektori S2: D1, D2-käyttö, D3-käyttö, D4, D5, D7, D9 ja K2-käyttö

Edellä luetellut muuttujat toimitetaan Q + 100 (kalenteri)päivän kuluttua, ei Q + 95 (kalenteri)päivän kuluttua

11 päivänä elokuuta 2008

Slovenia

Sektorien S13 ja S2 kaikki muuttujat

1 päivänä tammikuuta 2007

Slovakia

Sektorien S13 ja S2 kaikki muuttujat

1 päivänä tammikuuta 2008

Suomi

Kaikki muuttujat

1 päivänä huhtikuuta 2008

Ruotsi

Sektori S13: P31-käyttö, P32-käyttö, B7G

Sektori S14_15: B7G

11 päivänä elokuuta 2008

Yhdistynyt kuningaskunta

Sektori S1N: D2-käyttö, D21-käyttö, D3-resurssit, D31-resurssit, B1G ja B1N

Sektorit S11 ja S12: D1-käyttö, D2-käyttö, D29-käyttö, D3-resurssit, D39-resurssit, B1G ja B1N

Sektori S13: B1G ja B1N

Sektori S14_15: D1-käyttö, D2-käyttö, D29-käyttö, D3-resurssit, D39-resurssit, B1G ja B1N

Sektori S2: D1-käyttö

1 päivänä heinäkuuta 2008


(1)  Tässä taulukossa lueteltuja poikkeuksia ei sovelleta muuttujiin, jotka on toimitettava EKT-95:n tietojen toimitusohjelman mukaisesti (neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite B), sellaisena kuin se on muutettuna, tai komission asetuksen (EY) N:o 264/2000 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2002 mukaisesti.