4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/80


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2006,

eurooppalaisen naapuruuspolitiikan edunsaajamaiden sekä Venäjän oikeudesta saada tiedonvaihto-ohjelman (TAIEX) tukea

(2006/62/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Keskitetty välitön hallinnointi on osoittautunut liittymistä valmistelevan tuen alalla arvokkaaksi välineeksi erityisesti teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (TAIEX) tukitoimien yhteydessä.

(2)

Kuten toukokuussa 2004 hyväksytyssä komission strategia-asiakirjassa todetaan, Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteena on jakaa vuonna 2004 toteutuneen Euroopan unionin laajentumisen edut naapurimaiden kanssa sekä käyttää hyväksi laajentumisprosessin aikana kumppanien lähentämiseksi Euroopan unioniin luotuja välineitä ja saatua kokemusta asteittaisen taloudellisen yhdentymisen toteuttamiseksi ja poliittisen yhteistyön syventämiseksi. Euroopan naapurimailla olisi tästä syystä oltava mahdollisuus saada TAIEX-tukea.

(3)

Euroopan unioni ja Venäjä hyväksyivät 10 päivänä toukokuuta 2005 järjestetyssä Euroopan unionin ja Venäjän välisessä 15. huippukokouksessa etenemissuunnitelmat neljän yhteisen alueen luomiseksi. Etenemissuunnitelmissa asetetaan samanlaisia tavoitteita kuin Euroopan naapuruuspolitiikassa, muun muassa yhteistyön tiivistäminen sekä sääntöjen ja lainsäädännön lähentäminen korkeampia vaatimuksia vastaavasti.

(4)

Venäjä voi saada rahoitusta tulevasta eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä.

(5)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 54 artiklan 2 kohdassa sallitaan yhteisön talousarvion toteuttaminen keskitettyä hallinnointia välillisesti soveltaen ja siinä asetetaan toteutukselle erityisvaatimukset edellyttäen, että tästä säädetään kyseisen ohjelman perussäädöksessä.

(6)

TAIEX-tuki on pantava täytäntöön yhdenmukaisesti. Tästä syystä tässä päätöksessä olisi noudatettava samaa lähestymistapaa kuin taloudellisen tuen myöntämisestä tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3906/89 (3) (Phare), Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta 5 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2666/2000 (4) (Cards) ja liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille 17 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2500/2001 (5).

(7)

Osa avun toimittamisesta Itä- ja Keski-Euroopan kumppanivaltioille 29 päivänä joulukuuta 1999 annetussa asetuksessa (EY) N:o 99/2000 (6) säädetyistä toimista kuuluu Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom-sopimus) soveltamisalaan. Tämä päätös ei koske näitä osia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen tavoitteena on antaa eurooppalaisen naapuruuspolitiikan soveltamisalaan kuuluville maille sekä Venäjälle, erityisesti niille, jotka toteuttavat parhaillaan toimintasuunnitelmia tai etenemissuunnitelmia, mahdollisuus saada teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (TAIEX) tukea kohdennetun teknisen tuen muodossa kumppanimaiden avustamiseksi toimintasuunnitelmiin liittyvän lainsäädännön ymmärtämisessä ja laatimisessa samoin kuin sen täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.

2 artikla

Rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (Meda) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1488/96 (7) ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 99/2000 täytäntöönpanemiseksi komissio voi varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää siirtää julkisen vallan tehtäviä ja erityisesti tämän päätöksen mukaisia talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä yhteisölle, joka panee täytäntöön TAIEX-ohjelmaa asetuksen (ETY) N:o 3906/89, asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja asetuksen (EY) N:o 2500/2001 mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä ei sovelleta niiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 99/2000 mukaisiin toimien osiin, jotka kuluvat Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan.

4 artikla

Tällä päätöksellä sallitut toimet rahoitetaan budjettikohdasta 19 06 01 (tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille) ja hallintomenoihin liittyvästä budjettikohdasta 19 01 04 07 sekä budjettikohdasta 19 08 02 01 (Meda, yhteisön ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet) ja hallintomenoihin liittyvästä budjettikohdasta 19 01 04 06.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2257/2004 (EUVL L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23).

(5)  EYVL L 342, 27.12.2001. s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005.

(6)  EYVL L 12, 18.1.2000, s. 1.

(7)  EYVL L 189, 30.7.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005.