21.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/10


ILMOITUS LIITTYMISSOPIMUKSEN VOIMAANTULOSTA

Liittymissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, ellei ratifiointimenettelystä muuta johdu ja ellei neuvosto tee kyseisen sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla päätöstä Bulgarian ja/tai Romanian liittymispäivän lykkäämisestä 1 päivään tammikuuta 2008.