29.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1946/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (1) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2005.

(2)

Koska vakautus- ja assosiaatiosopimuksia ei ole vielä tehty kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa, on asianmukaista pidentää asetuksen (EY) N:o 2007/2000 voimassaoloaikaa.

(3)

Markkinoiden avaamisen jatkamisen odotetaan edistävän poliittista ja taloudellista vakautusprosessia alueella ilman, että siitä aiheutuu yhteisölle kielteisiä vaikutuksia. Tästä syystä etuuksia olisi sovellettava edelleen 1 päivästä tammikuuta 200631 päivään joulukuuta 2010.

(4)

Jugoslavian liittotasavallassa on 4 päivänä helmikuuta 2003 hyväksytty perustuslaki, jossa maan nimi muutetaan Serbia ja Montenegroksi ja jossa vahvistetaan toimivallan jako valtioliiton ja sen kahden tasavallan kesken.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2007/2000 säädetyissä kaupan toimenpiteissä olisi otettava huomioon myös se, että Montenegron tasavalta, Serbian tasavalta ja Kosovo, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 (1999), muodostavat kukin erillisen tullialueen.

(6)

Yhteisö on tehnyt Serbian tasavallan kanssa tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (2),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2007/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”sekä Serbia ja Montenegrosta, mukaan luettuna Kosovo,” ja 1 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”ja Serbia ja Montenegrosta, mukaan luettuna Kosovo,” ilmaisulla ”sekä Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta”.

2)

Korvataan 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavallasta” ilmaisulla ”Montenegron tai Kosovon tullialueilta”.

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavallasta Kosovo mukaan luettuna” ilmaisulla ”Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta”;

b)

korvataan 4 kohdan johdantolauseessa ilmaisu ”ja Serbia ja Montenegrosta, mukaan luettuna Kosovo,” ilmaisulla ”sekä Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta” ja c alakohdassa ilmaisu ”Serbia ja Montenegrosta, mukaan luettuna Kosovo,” ilmaisulla ”Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueilta”.

4)

Korvataan 17 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2005” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2010”.

5)

Korvataan liitteessä I olevassa ”Edunsaajat”-sarakkeessa kaikki ilmaisut ”Jugoslavian liittotasavalta Kosovo mukaan lukien” ilmaisulla ”Montenegron, Serbian tai Kosovon tullialueet”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. JOWELL


(1)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1282/2005 (EUVL L 203, 4.8.2005, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 8.4.2005, s. 36.