12.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1852/2005,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2005,

skotlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 15 päivänä lokakuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2825/93 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, jonka kukin kyseinen jäsenvaltio vahvistaa vuosittain. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien, 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella skotlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2004 oli seitsemän vuotta. On syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 väliseksi ajaksi.

(3)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Yhteisö on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Se olisi sen vuoksi otettava huomioon asetuksen (ETY) N:o 2825/93 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2005/2006,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2825/93 4 artiklassa säädetyt kertoimet, joita sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa skotlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/2000 (EYVL L 187, 26.7.2000, s. 29).


LIITE

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

mallasviskin valmistuksessa käytettävään maltaaksi jalostettuun ohraan

jyväviskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin

1.10.2005–30.9.2006

0,543

0,551