10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1302/2005,

annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1060/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1060/2005 (3) avataan Slovakian interventioelimen hallussa olevan 30 000 vehnätonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Slovakia on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää 84 757 tonnilla. Slovakian esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1060/2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1060/2005 seuraavasti:

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 114 757 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.”