30.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1239/2005,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005,

eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 581/2004 (2) 1 artiklan 1 kohdan ja komission asetuksen (EY) N:o 582/2004 (3) 1 artiklan 1 kohdan mukaan vientitukien myöntäminen ei koske tiettyjä määräpaikkoja.

(2)

Maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 909/2005 (4) Ceuta ja Melilla sisällytetään 17 päivästä kesäkuuta 2005 määräpaikkakoodien L01 ja L03 alueisiin, joihin suuntautuvalle viennille ei myönnetä vientitukia. Lisäksi kyseisessä asetuksessa yhdenmukaistetaan Venäjään sovellettava voin vientituen määrä kaikkiin muihin määräpaikkoihin sovellettavan määrän kanssa. Sen vuoksi on tarpeen jättää nämä määräpaikat asetuksissa (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004 vahvistettujen vientitukien ulkopuolelle.

(3)

Asetukset (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta Andorraa, Ceutaa ja Melillaa, Gibraltaria, Amerikan yhdysvaltoja ja Vatikaanivaltiota.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 582/2004 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu nettopainoltaan vähintään 25 kilogramman säkeissä olevan ja enintään 0,5 painoprosenttia lisättyä muuta kuin maitoa sisältävää ainetta sisältävän tuotekoodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluvan, komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (5) liitteessä I olevassa 9 jaksossa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen vientituen määrittämiseksi vientiä varten kaikkiin määräpaikkoihin, ei kuitenkaan Andorraan, Bulgariaan, Ceutaa ja Melillaan, Gibraltariin, Amerikan yhdysvaltoihin ja Vatikaanivaltioon.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004.

(4)  EUVL L 154, 17.6.2005, s. 10.

(5)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.”