16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1147/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä tietyillä pyydyksillä Pohjanmerellä ja Skagerrakissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2004 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä V säädetään väliaikaisesti yhteisön pyyntiponnistuksesta Pohjanmerellä ja Skagerrakissa tuulenkalaa pyytäville aluksille.

(2)

Kyseisen liitteen 6 kohdan c alakohdan mukaan komissio tarkistaa vuoden 2005 pyyntiponnistuksen tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antaman Pohjanmeren tuulenkalan vuosiluokkaa 2004 koskevan lausunnon perusteella. Jos STECF arvioi, että Pohjanmeren tuulenkalan vuosiluokan 2004 koko on alle 300 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä, pohjatroolilla, nuotalla tai vastaavalla vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 16 mm, harjoitettava kalastus on kiellettävä vuoden 2005 jäljellä olevaksi ajaksi.

(3)

STECF on arvioinut vuosiluokan 2004 koon olevan 150 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä.

(4)

Koska STECF:n arvio Pohjanmeren tuulenkalan 2004 vuosiluokan koosta on vähemmän kuin 300 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä, kalastus on kiellettävä vuoden 2005 jäljellä olevaksi ajaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuulenkalan pyytäminen Pohjanmerellä ja Skagerrakissa (ICES-osa-alueilla IIa, IIIa ja osa-alueella IV) (2) kielletään pohjatroolilla, nuotalla tai vastaavalla vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 16 mm, 2 artiklassa säädetystä voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2005.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).

(2)  EY:n vedet lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa.