15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1111/2005,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä toukokuuta 1975 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1365/75 (2) sisältyy säätiön ja erityisesti sen hallintoneuvoston organisaatiota koskevia säännöksiä. Kyseisiä säännöksiä on muutettu useaan kertaan, kun uusia jäsenvaltioita on liittynyt Euroopan unioniin ja hallintoneuvostoon on ollut lisättävä uusia jäseniä.

(2)

Vuonna 2001 suoritetussa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, jäljempänä ’säätiö’, ulkoisessa arvioinnissa korostetaan tarvetta mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 1365/75 säännöksiä säätiön ja sen hallinnollisten rakenteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden säilyttämiseksi, asiantuntijakomiteaa koskevien säännösten uudistaminen mukaan luettuna.

(3)

Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota harkitsemaan uudelleen erillisvirastojen hallintoneuvostojen kokoonpanoa ja työtapoja ja antamaan asiaa koskevia ehdotuksia.

(4)

Säätiön, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen hallintoneuvostot ovat toimittaneet komissiolle yhteisen lausunnon hallintoneuvostojen tulevasta hallintotavasta ja toiminnasta.

(5)

Säätiön, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kolmikantaisuuteen perustuva hallinnointi, jossa kansalliset hallitukset, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt ovat edustettuina, on kyseisten elinten toiminnan onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää.

(6)

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen näiden kolmen yhteisön elimen hallintotapaan on erityiskäytäntö, joka edellyttää niiden toimivan yhteisten sääntöjen mukaisesti.

(7)

Hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden muodostaman kolmen ryhmän esiintyminen hallintoneuvostossa sekä koordinaattorin nimeäminen työnantajien ja työntekijöiden ryhmälle on osoittautunut olennaisen tärkeäksi. Kyseinen järjestelmä olisi siksi vahvistettava virallisesti sekä laajennettava koskemaan myös hallitusten ryhmää.

(8)

Kunkin jäsenvaltion kansallisen kolmikantaedustuksen säilyttämisellä varmistetaan kaikkien tärkeimpien sidosryhmien osallistuminen sekä se, että sosiaalialan kysymyksille ominainen etunäkökohtien ja toimintamallien moninaisuus otetaan huomioon.

(9)

On tarpeen ennakoida, mitä käytännön seurauksia unionin tulevalla laajentumisella on säätiölle. Hallintoneuvoston kokoonpanoa ja toimintaa olisi mukautettava uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi.

(10)

Puheenjohtajistoa, josta määrätään hallintoneuvoston työjärjestyksessä, on tarpeen lujittaa säätiön toiminnan jatkuvuuden ja päätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi, ja puheenjohtajiston kokoonpanon olisi edelleen vastattava hallintoneuvoston kolmikantarakennetta.

(11)

Yhteisö pyrkii perustamissopimuksen 3 artiklan mukaisesti poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä ja edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Tämän vuoksi on aiheellista antaa säännökset, joilla edistetään miesten ja naisten tasapuolista edustusta johtokunnan kokoonpanossa.

(12)

Hallintoneuvoston olisi voitava varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden virallinen osallistuminen sen työskentelyyn tietyn ajan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvien erityistarpeiden edellyttämällä tavalla.

(13)

On asianmukaista, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, joka on ollut ainoa yhteisön virasto, jolla on omat henkilöstösääntönsä, henkilöstöä kohdellaan samalla tavalla kuin muuta Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevaa sopimussuhteista henkilöstöä ja että heille myönnetään samat uudistettujen henkilöstösääntöjen mukaiset edut ottaen huomioon saavutetut oikeudet erityisesti urakehityksen ja eläkkeen osalta.

(14)

Asetus (ETY) N:o 1365/75 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(15)

EY:n perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1365/75 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Säätiö toimii mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioissa tai kansainvälisellä tasolla toimivien erikoislaitosten, -säätiöiden ja -toimielinten kanssa. Säätiö varmistaa, että se tekee asianmukaista yhteistyötä erityisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen omia tavoitteita.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Säätiön hallinto- ja johtorakenteisiin kuuluu:

a)

johtokunta;

b)

puheenjohtajisto;

c)

johtaja ja apulaisjohtaja.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Johtokuntaan kuuluu:

a)

yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)

yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)

yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)

kolme komissiota edustavaa jäsentä.

2.   Neuvosto nimittää 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet siten, että jokaisessa edellä mainitussa ryhmässä on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Samalla ja samoin ehdoin kuin varsinaisen jäsenen neuvosto nimittää varajäsenen, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin ainoastaan varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Komissio nimittää sitä edustavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kiinnittäen huomiota miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen.

Kun jäsenvaltiot, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt laativat neuvostolle ehdokasluettelonsa, niiden on pyrittävä varmistamaan miesten ja naisten tasapuolinen edustus johtokunnassa.

Neuvosto julkaisee tiedoksi johtokunnan jäsenten luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja säätiö julkaisee sen www-sivustollaan.

3.   Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Se voidaan uusia.

Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.   Johtokunta valitsee yhdeksi vuodeksi puheenjohtajansa ja kolme varapuheenjohtajaa, joihin kuuluu yksi henkilö kustakin 7 kohdassa tarkoitetusta kolmesta ryhmästä sekä yksi henkilö komission edustajien keskuudesta ja jotka voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

5.   Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia, kun vähintään kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä pyytää.

6.   Johtokunta tekee päätöksensä jäsentensä äänten ehdottomalla enemmistöllä.

7.   Hallitusten, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajien on kunkin muodostettava johtokunnan sisällä toimiva ryhmä. Kukin ryhmä nimeää koordinaattorin, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin. Työntekijä- ja työnantajaryhmien koordinaattorit edustavat kukin järjestöään Euroopan tasolla. Koordinaattorit, joita ei ole nimitetty 1 kohdassa tarkoitetuiksi johtokunnan jäseniksi, osallistuvat kokouksiin ilman äänioikeutta.

8.   Johtokunta asettaa puheenjohtajiston, johon kuuluu 11 jäsentä. Puheenjohtajisto muodostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, kunkin 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän koordinaattorista sekä yhdestä lisäjäsenestä kustakin ryhmästä ja yhdestä komission edustajasta. Kukin ryhmä voi nimetä kolme varajäsentä, jotka osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin varsinaisten jäsenten poissa ollessa.

9.   Johtokunta päättää puheenjohtajiston vuotuisesta kokousten määrästä. Puheenjohtajiston puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia puheenjohtajiston jäsenten pyynnöstä.

10.   Puheenjohtajiston päätökset tehdään yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, puheenjohtajisto antaa asian johtokunnan päätettäväksi.

11.   Johtokunnalle annetaan jatkuvasti kattavia ja ajantasaisia tietoja puheenjohtajiston toimista ja päätöksistä.”

4)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Johtokunta johtaa säätiötä, jonka suuntaviivat se määrää. Johtokunta hyväksyy johtajan tekemän ehdotuksen perusteella säätiön vuosittaiset ja jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvat nelivuotiset työohjelmat yhteisymmärryksessä komission kanssa.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komission lausunnon saatuaan johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä, jossa vahvistetaan sen toiminnan käytännön järjestelyt. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvosto voi kuitenkin muuttaa työjärjestystä yksinkertaisella enemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työjärjestys on sille toimitettu.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki säätiön asianmukaisen johtamisen edellyttämät toimenpiteet johtokunnan kokousten välillä johtokunnan antamin valtuuksin sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 9 artiklassa vahvistettuja johtajan velvollisuuksia. Johtokunta ei voi siirtää puheenjohtajistolle 12 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltuuksia.”

5)

Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Johtaja vastaa säätiön hallinnosta sekä johtokunnan ja puheenjohtajiston hyväksymien päätösten ja ohjelmien täytäntöönpanosta. Johtaja toimii säätiön laillisena edustajana.

2.   Johtaja käyttää 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan soveltamista.

3.   Johtaja valmistelee johtokunnan ja puheenjohtajiston käsiteltäväksi tulevat asiat. Johtaja tai apulaisjohtaja tai kummatkin osallistuvat johtokunnan ja puheenjohtajiston kokouksiin.

4.   Johtaja vastaa toimistaan säätiön johdossa johtokunnalle.

10 artikla

Johtokunta voi valita johtajan ehdotuksen pohjalta riippumattomia asiantuntijoita ja pyytää heiltä lausuntoa erityiskysymyksissä, jotka liittyvät nelivuotiseen jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvaan ohjelmaan ja vuosittaiseen työohjelmaan.”

6)

Poistetaan 11 artikla.

7)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”1.   Johtaja laatii vuosittaisen työohjelman kunkin vuoden 1 päivään heinäkuuta mennessä 7 artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen pohjalta. Vuosittainen työohjelma on osa jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvaa nelivuotista ohjelmaa. Vuosittaiseen työohjelmaan kuuluvien hankkeiden yhteydessä esitetään arvio niihin tarvittavista määrärahoista.

Johtaja ottaa edellä mainittuja ohjelmia laatiessaan huomioon yhteisön toimielinten sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot.”

b)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Johtaja antaa ohjelmat johtokunnalle hyväksyttäväksi.”

8)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1.   Säätiön henkilöstöön, joka on palkattu 4 päivän elokuuta 2005 jälkeen, sovelletaan asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (3) säädettyjä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä tai Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 jakson määräyksiä.

2.   Kaikki säätiön ja sen henkilöstön jäsenten neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (4) nojalla tekemät työsopimukset, jotka on tehty ennen 4 päivää elokuuta 2005, katsotaan tehdyiksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan nojalla. Kyseisiin sopimuksiin sovelletaan samasta ajankohdasta alkaen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevien 1, 3 ja 4 jakson määräyksiä 22 artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta.

Toimihenkilöllä on oikeus päättää sopimus kyseisenä ajankohtana ilman velvoitetta noudattaa asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) 1860/76 45 artiklassa säädettyä irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättymiseen liittyvien korvausten ja työttömyyskorvausten osalta tällaisen sopimuksen päättämisen katsotaan olevan säätiön toimien seuraus.

3.   Säätiö käyttää henkilöstönsä suhteen tapauksen mukaan joko nimittävälle viranomaiselle tai sopimuksia tekemään valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

4.   Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa asianmukaiset täytäntöönpanosäännöt.

9)

Korvataan artikloissa esiintyvä käsite ”hallintoneuvosto” käsitteellä ”johtokunta”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LUX


(1)  Lausunto annettu 28 päivänä huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 139. 30.5.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1649/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 31/2005 (EUVL L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15).”