4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 647/2005,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (3) ja (ETY) N:o 574/72 (4) olisi tehtävä eräitä muutoksia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön ottamiseksi huomioon, kyseisten asetusten soveltamisen helpottamiseksi ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ottamiseksi huomioon.

(2)

Oikeuskäytännön viimeaikaisen kehityksen huomioonottamiseksi olisi vedettävä johtopäätökset, varsinkin asioissa Johann Franz Duchon vastaan Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) ja Office national de l'emploi vastaan Calogero Spataro (6) annetuista tuomioista.

(3)

Asiassa Friedrich Jauch vastaan Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ja asiassa Ghislain Leclere ja Alina Deaconescu vastaan Caisse nationale des prestations familiales annetut tuomiot (7), jotka koskevat etuuksien määrittämistä maksuihin perustumattomiksi erityisetuuksiksi, edellyttävät oikeusvarmuuden vuoksi, että täsmennetään huomioon otettavat kaksi kumulatiivista kriteeriä, joiden perusteella tällaiset etuudet voidaan pätevästi merkitä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteeseen II a. On aiheellista tarkistaa liitettä tältä pohjalta ottaen huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, jotka koskevat tämän tyyppisiä etuuksia, jotka yhdistelmäluonteensa vuoksi kuuluvat erityisen yhteensovittamisen piiriin. Etuudensaajien oikeuksien turvaamiseksi on myös tärkeää antaa tarkat siirtymäsäännökset etuudesta, jota edellä mainittu asiassa Jauch annettu tuomio koskee.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten välisiä suhteita koskevan oikeuskäytännön perusteella on tarpeen tarkistaa kyseisen asetuksen liitettä III. Liitteessä III olevan A osan merkinnät ovat perusteltuja vain kahdessa tapauksessa: jos ne ovat edullisempia siirtotyöläisille (8) tai jos ne koskevat erityisiä — yleensä historiallisiin tilanteisiin liittyviä — poikkeuksellisia olosuhteita. Lisäksi B osaan ei ole aiheellista hyväksyä merkintöjä kuin siinä tapauksessa, että poikkeukselliset ja objektiiviset tilanteet edellyttävät poikkeamista asetuksen 3 artiklan 1 kohdasta sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12, 39 ja 42 artiklasta (9).

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisen helpottamiseksi olisi oltava tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat virkamiehiä tai sellaisina pidettäviä henkilöitä ja toisaalta matkustavan tai lentävän henkilökunnan jäseniä yrityksissä, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä kuljettaen matkustajia tai tavaraa rautateitse, maanteitse, lentoteitse tai sisävesitse; lisäksi olisi oltava yksityiskohtaiset säännöt mainitun asetuksen 23 artiklan mukaisen huomioon otettavan keskimäärän määrittämiseksi.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen II a tarkistaminen johtaa eräiden nykyisten merkintöjen poistamiseen ja, ottaen huomioon joidenkin jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön muutokset, eräiden uusien merkintöjen lisäämiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on kyseisten jäsenvaltioiden asiana harkita, ovatko siirtymäjärjestelyt tai kahdenväliset ratkaisut tarpeen niiden henkilöiden osalta, joiden saatuihin oikeuksiin tämä voi vaikuttaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdasta sanat ”jäsenvaltion alueella asuvat”.

b)

Poistetaan 3 kohdasta sanat ”ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen sopimusten määräyksiä”.

2)

Korvataan 4 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Tätä artiklaa sovelletaan maksuihin perustumattomiin rahallisiin erityisetuuksiin, jotka annetaan sellaisen lainsäädännön mukaan, jolla on henkilöllisen soveltamisalansa, tavoitteidensa ja/tai oikeutta koskevien edellytysten vuoksi sekä 1 kohdassa tarkoitetun sosiaaliturvalainsäädännön että sosiaalihuollon piirteitä.

Maksuihin perustumattomat rahalliset erityisetuudet ovat etuuksia,

a)

jotka on tarkoitettu

i)

antamaan lisä-, korvaavaa tai täydentävää turvaa sellaista tapahtumaa vastaan, joka kuuluu 1 kohdassa tarkoitettuihin sosiaaliturvan aloihin, ja jotka takaavat asianomaisille henkilöille vähimmäistoimeentulon ottaen huomioon taloudellinen ja sosiaalinen tilanne kyseisessä jäsenvaltiossa;

tai

ii)

vain vammaisten erityistä suojelemista varten ja jotka liittyvät läheisesti kyseisen henkilön sosiaaliseen ympäristöön kyseisessä jäsenvaltiossa;

ja

b)

joiden rahoitus saadaan yksinomaan pakollisesta verotuksesta, joka on tarkoitettu kattamaan yleiset julkiset menot, ja joiden myöntämis- ja laskentaedellytykset eivät riipu mistään etuudensaajan osalta suoritettavasta maksusta. Maksuihin perustuvan etuuden lisänä myönnettäviä etuuksia ei kuitenkaan katsota maksuihin perustuviksi etuuksiksi yksinomaan tästä syystä;

ja

c)

jotka on lueteltu liitteessä II a.”

3)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

jäsenvaltioiden jo ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää tekemien tiettyjen sosiaaliturvasopimusten määräykset, mikäli ne ovat etuudensaajien kannalta edullisempia tai jos ne johtuvat tietyistä historiallisista olosuhteista ja niiden vaikutus on ajallisesti rajoitettu, jos ne ilmoitetaan liitteessä III.”

4)

Korvataan 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Viitekauden pidentäminen

Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan etuutta koskevan oikeuden tunnustaminen edellyttää vähimmäisvakuutuskauden täyttymistä tiettynä aikana ennen vakuutustapahtumaa, jota vastaan vakuutus on otettu (viitekausi), ja jos edellä mainittu lainsäädäntö edellyttää, että kaudet, joiden aikana etuuksia on myönnetty tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai kaudet, jotka on tarkoitettu lasten kasvattamiseen tämän jäsenvaltion alueella, johtavat viitekauden pidentämiseen, kaudet, joiden aikana työkyvyttömyyseläkkeitä tai vanhuuseläkkeitä tai sairausetuuksia, työttömyysetuuksia tai työtapaturmaetuuksia tai ammattitautietuuksia on myönnetty toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja kaudet, jotka on tarkoitettu lasten kasvattamiseen toisen jäsenvaltion alueella, johtavat samoin edellä sanotun viitekauden pidentämiseen.”

5)

Korvataan 10 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 10 artiklan ja III osaston säännöksiä ei sovelleta 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuihin erityisiin maksuihin perustumattomiin rahaetuuksiin. Henkilöille, joihin tätä asetusta sovelletaan, myönnetään näitä etuuksia yksinomaan sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat, ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen että nämä etuudet on lueteltu liitteessä II a. Etuudet myöntää asuinpaikan laitos omalla kustannuksellaan.”

6)

Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä asetetaan tietty viitekausi ja tämä kausi vastaa kyseisessä tapauksessa kokonaisuudessaan tai osittain yhden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan asianomaiselle henkilölle täyttyneitä vakuutuskausia.”

7)

Poistetaan 35 artiklan 2 kohta.

8)

Poistetaan 69 artiklan 4 kohta.

9)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”95 f artikla

Liitteessä II olevan I jakson kohtien ’D. SAKSA’ ja ’R. ITÄVALTA’ muuttamista koskevat siirtymäsäännökset

1.   Liitteessä II olevan I jakson kohdissa ’D. SAKSA’ ja ’R. ITÄVALTA’, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (10) muutetussa muodossa, ei anneta mitään oikeuksia ajalle ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

2.   Kaikki vakuutuskaudet ja mahdolliset työskentelykaudet, kaudet itsenäisenä ammatinharjoittajana tai asumiskaudet, jotka ovat jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet ennen 1 päivää tammikuuta 2005, otetaan huomioon määritettäessä tämän asetuksen säännösten mukaisesti saatuja oikeuksia.

3.   Jollei 1 kohdan säännöksistä muuta johdu, oikeus saavutetaan tämän asetuksen nojalla, vaikka se liittyy vakuutustapahtumaan, joka on sattunut ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

4.   Kaikki etuudet, joita ei ole myönnetty tai joiden maksaminen on keskeytetty asianomaisen henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan vuoksi, myönnetään tai palautetaan asianomaisen pyynnöstä 1 päivästä tammikuuta 2005, jolleivät aikaisemmat oikeudet ole antaneet aihetta kertakorvauksen maksamiseen.

5.   Sellaisten henkilöiden oikeudet, joille on myönnetty eläke tai elinkorko ennen 1 päivää tammikuuta 2005, voidaan heidän pyynnöstään tarkistaa, ottaen huomioon tämän asetuksen säännökset. Tätä säännöstä sovelletaan myös muihin 78 artiklassa tarkoitettuihin etuuksiin.

6.   Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään kahden vuoden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 2005, tämän asetuksen mukaisesti saadut oikeudet ovat voimassa kyseisestä päivämäärästä eikä kyseisiin henkilöihin voida soveltaa oikeuksien menettämistä tai raukeamista koskevaa minkään jäsenvaltion lainsäädäntöä.

7.   Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaneen kahden vuoden määräajan päättymisen jälkeen, oikeudet, joita ei ole menetetty tai jotka eivät ole rauenneet, ovat voimassa pyynnön päivämäärästä alkaen, jollei jäsenvaltioiden lainsäädännössä ole asiasta edullisempia säännöksiä.

95 g artikla

Liitteessä II a olevan, itävaltalaista huoltoavustusta (Pflegegeld) koskevan merkinnän poistamista koskevat siirtymäsäännökset

Jos Itävallan liittovaltion huoltoavustuslain mukaista huoltoavustusta on haettu tämän asetuksen 10 a artiklan 3 kohdan nojalla viimeistään 8 päivänä maaliskuuta 2001, on sovellettava asetuksen tätä säännöstä niin kauan kuin avustuksen saajan asuinpaikka pysyy Itävallassa 8 päivän maaliskuuta 2001 jälkeen.

10)

Muutetaan liitteet II, II a, III, IV ja VI tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1)

Poistetaan 4 artiklan 11 kohta.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 c artikla

Muodollisuudet sovellettaessa asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohtaa virkamiehiin ja sellaisina pidettäviin henkilöihin

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, on annettava 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi todistus siitä, että virkamies tai sellaisena pidettävä henkilö on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen.”

3)

Muutetaan 12 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Sellaisten henkilöiden osalta sovellettavat säännöt, joita tarkoitetaan asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 14 a artiklan 2—4 kohdassa ja 14 c artiklassa ja jotka normaalisti tekevät työtä tai harjoittavat itsenäisesti ammattia kahden tai useamman jäsenvaltion alueella”.

b)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 a artiklan 2—4 kohtaa ja 14 c artiklaa sovellettaessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilö, joka on matkustavan tai lentävän henkilökunnan jäsen kansainvälistä liikennettä harjoittavassa yrityksessä, on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hänet työllistävän yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai liiketoimipaikka tai sivuliike tai kiinteä toimipaikka sijaitsee tai jonka alueella hän asuu ja pääasiallisesti työskentelee, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen on annettava asianomaiselle henkilölle todistus siitä, että hän on sen lainsäädännön alainen.”

4)

Poistetaan 32 a artikla.

5)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohtaa, siltä osin kuin on kyse asetuksen (ETY) N:o 1408/71 95 f artiklasta, tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaa ja b alakohtaa sekä tämän asetuksen liitteessä II olevaa 2 kohtaa ja 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 80, 30.3.2004, s. 118.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty 15. marraskuuta 2004 (EUVL C 38 E, 15.2.2005, s. 21), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. maaliskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. Asetus ajantasaistettu asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1), viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1) ja kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1) täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä.

(4)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 631/2004.

(5)  Asia C-290/2000, tuomio 18.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3567).

(6)  Asia C-170/95, tuomio 13.6.1996 (Kok. 1996, s. I-2921).

(7)  Asia C-215/99, tuomio 8.3.2001 (Kok. 2001, s. I-1901) ja asia C-43/99, tuomio 31.5.2001 (Kok. 2001, s. I-4265).

(8)  Yhteisöjen tuomioistuin on muistuttanut edullisimman kohtelun periaatteesta seuraavissa asioissa antamissaan tuomioissa: asia C-227/89, tuomio 7.2.1991 (Kok. 1991, s. I-323); asia C-475/93, tuomio 9.11.1995 (Kok. 1995, s. I-3813), asia C-75/99, tuomio 9.11.2000 (Kok. 2000, s. I-9399) ja asia C-277/99, tuomio 5.2.2002 (Kok. 2002 s. I-1261).

(9)  Asia C-214/94, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2253. — Asia C-308/93, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2097. — Asia C-55/2000, tuomio 15.1.2002, Kok. 2002, s. I-413.

(10)  EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1.”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan I jakson kohdassa ”D. SAKSA” oleva teksti maininnalla ”Ei mitään.”.

b)

Korvataan I jakson kohdassa ”R. ITÄVALTA” oleva teksti maininnalla ”Ei mitään.”.

c)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

i)

Korvataan kohdassa ”G. ESPANJA” oleva maininta ”Ei mitään” seuraavasti:

”Synnytysavustukset (kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet, joita maksetaan perheille kolmannesta lapsesta alkaen, sekä kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet, jos lapsia syntyy kerralla kaksi tai useampia).”

ii)

Korvataan kohdassa ”H. RANSKA” oleva teksti seuraavasti:

”Syntymä- tai adoptioavustus (pienten lasten hoitoetuus)”.

iii)

Korvataan kohdassa ”W. SUOMI” oleva teksti seuraavasti:

”Äitiysavustuslain nojalla myönnettävät äitiyspakkaus, kertasuoritteinen äitiysavustus ja kertasuoritteinen tuki kansainvälisen lapseksiottamisen kustannusten korvaamiseksi.”

d)

Poistetaan III jakson kohdan ”D. SAKSA” b alakohta.

2)

Korvataan liite II a seuraavalla tekstillä, joka sisältää vuoden 2003 liittymisasiakirjassa olevat merkinnät muuttamattomina:

”LIITE II a

Erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet

(10 a artikla)

A.   BELGIA

a)

Tuloja korvaava tuki (27 päivänä helmikuuta 1987 annettu laki).

b)

Vanhuksille taattu toimeentulo (22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu laki).

B.   TŠEKIN TASAVALTA

Sosiaaliavustus (sosiaalitukilaki N:o 117/1995 Sb.)

C.   TANSKA

Eläkkeensaajien asumiskulut (laki yksilöllisestä asumistuesta, kodifioitu lailla N:o 204 29 päivänä maaliskuuta 1995).

D.   SAKSA

Perustoimeentulotuki vanhuksille ja henkilöille, joiden ansiokyky on alentunut, sosiaaliturvalain XII kirjan 4 luku.

E.   VIRO

a)

Aikuisia vammaisia koskeva avustus (27 päivänä tammikuuta 1999 annettu vammaisten sosiaalietuuksia koskeva laki).

b)

Valtion työttömyysavustus (1 päivänä lokakuuta 2000 annettu työttömien sosiaalista suojelua koskeva laki).

F.   KREIKKA

Erityisetuudet vanhuksille (laki 1296/82).

G.   ESPANJA

a)

Taattu vähimmäistoimeentulo (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/82).

b)

Vanhusten ja työhön kykenemättömien vammaisten avustamiseksi annetut rahaetuudet (24 päivänä heinäkuuta 1981 annettu kuninkaallinen asetus N:o 2620/81).

c)

Yleisen sosiaaliturvalain kodifioidun tekstin (hyväksytty kuninkaallisella lainsäädännön toimeenpanoasetuksella N:o 1/1994 20 päivänä kesäkuuta 1994) 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksuihin perustumattomat työkyvyttömyyseläkkeet ja vanhuuseläkkeet.

d)

Liikkuvuuden edistämiseksi ja kuljetuskustannusten korvaamiseksi tarkoitetut avustukset (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/1982).

H.   RANSKA

a)

Lisäavustukset erityisinvaliditeettirahastosta ja vanhusten avustusrahastosta (30 päivänä kesäkuuta 1956 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

b)

Vammaisten aikuisten avustus (30 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

c)

Erityisavustus (10 päivänä heinäkuuta 1952 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

I.   IRLANTI

a)

Työttömyyskorvaus (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 2 luku).

b)

Vanhuuseläke (maksuihin perustumaton) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 4 luku).

c)

Leskeneläkkeet (maksuihin perustumattomat) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 6 luku, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1997 Social Welfare -lain V osalla).

d)

Vammaisavustus (Social Welfare Act 1996, IV osa).

e)

Liikuntakyvyttömälle tarkoitettu avustus (Health Act, 1970, 61 jakso).

f)

Sokeaineläke (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 5 luku).

J.   ITALIA

a)

Sosiaalieläkkeet toimeentuloa vailla oleville henkilöille (30 päivänä huhtikuuta 1969 annettu laki N:o 153).

b)

Eläkkeet ja avustukset vammaisille tai työkyvyttömille siviilihenkilöille (30 päivänä maaliskuuta 1974 annettu laki N:o 118, 11 päivänä helmikuuta 1980 annettu laki N:o 18 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

c)

Eläkkeet ja avustukset kuuroille ja mykille (26 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 381 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

d)

Eläkkeet ja avustukset sokeille siviilihenkilöille (27 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 382 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

e)

Peruseläkettä täydentävät etuudet (4 päivänä huhtikuuta 1952 annettu laki N:o 218, 11 päivänä marraskuuta 1983 annettu laki N:o 638 ja 29 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki N:o 407).

f)

Vammaisavustuksia täydentävät etuudet (12 päivänä kesäkuuta 1984 annettu laki N:o 222).

g)

Sosiaaliavustus (8 päivänä elokuuta 1995 annettu laki N:o 335).

h)

Sosiaalinen korotus (29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain N:o 544 1 pykälän 1 ja 12 momentti sekä myöhemmin tehdyt muutokset).

K.   KYPROS

a)

Sosiaalieläke (vuoden 1995 sosiaalieläkelaki (laki 25(I)/95) sellaisena kuin se on muutettuna).

b)

Vakavasti liikuntavammaisten tuki (ministerineuvoston päätökset N:o 38 210, tehty 16 päivänä lokakuuta 1992, N:o 41 370, tehty 1 päivänä elokuuta 1994, N:o 46 183, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997 ja N:o 53 675, tehty 16 päivänä toukokuuta 2001).

c)

Sokeiden erityistuki (erityistukia koskeva vuoden 1996 laki (laki 77(I)/96 sellaisena kuin se on muutettuna).

L.   LATVIA

a)

Valtion sosiaaliturvaetuus (sosiaalitukea koskeva laki 26 päivältä lokakuuta 1995).

b)

Avustus vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (26 päivänä lokakuuta 1995 annettu sosiaalitukea koskeva laki).

M.   LIETTUA

a)

Sosiaalieläke (vuoden 1994 laki sosiaalieläkkeistä).

b)

Erityinen liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuskorvaus (kuljetuskorvauksia koskeva vuoden 2000 lain 7 artikla).

N.   LUXEMBURG

Vaikeavammaisten tulot (1 artiklan 2 kohta, 12 päivänä syyskuuta 2003 annettu laki), lukuun ottamatta vammaisiksi työntekijöiksi tunnustettuja henkilöitä, jotka toimivat yleisillä työmarkkinoilla tai suojatyössä.

O.   UNKARI

a)

Työkyvyttömyysetuus (ministerineuvoston asetus N:o 83/1987 (XII 27) työkyvyttömyysetuuksista).

b)

Maksuihin perustumaton vanhuusavustus (sosiaalihallintoa ja sosiaalietuuksia koskeva vuoden 1993 laki III).

c)

Kuljetusavustus (vakavasti fyysisesti vammaisten kuljetusavustuksia koskeva hallituksen asetus N:o 164/1995 (XII 27)).

P.   MALTA

a)

Lisäavustus (vuoden 1987 sosiaaliturvalain 73 pykälä (318 luku)).

b)

Ikään perustuva eläke (vuoden 1987 sosiaaliturvalaki (318 luku)).

Q.   ALANKOMAAT

a)

Laki vammaisten nuorten työkyvyttömyysavustuksista, 24 päivänä huhtikuuta 1997 annettu laki (Wajong).

b)

Laki lisäetuuksista, annettu 6 päivänä marraskuuta 1986 (TW).

R.   ITÄVALTA

Korvauslisä (yleisestä sosiaalivakuutuksesta 9 päivänä syyskuuta 1955 annettu liittovaltion laki — ASVG, kaupan alalla työskentelevien henkilöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki — GSVG ja maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki — BSVG).

S.   PUOLA

Sosiaalieläke (sosiaaliavusta 29 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki).

T.   PORTUGALI

a)

Maksuihin perustumaton valtion vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke (13 päivänä lokakuuta 1980 annettu laintasoinen asetus N:o 464/80).

b)

Maksuihin perustumaton leskeyseläke (11 päivänä marraskuuta 1981 annettu sääntelyasetus N:o 52/81).

U.   SLOVENIA

a)

Valtion eläke (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

b)

Eläkeläisten tulotuki (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

c)

Elatusapu (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

V.   SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistaminen (laki N:o 100/1988 Zb.).

W.   SUOMI

a)

Vammaistuki (vammaistukilaki, 124/88).

b)

Lapsen hoitotuki (laki lapsen hoitotuesta, 444/69).

c)

Eläkkeensaajien asumistuki (eläkkeensaajien asumistukilaki, 591/78).

d)

Työmarkkinatuki (työttömyysturvalaki 1290/2002).

e)

Maahanmuuttajan erityistuki (laki maahanmuuttajan erityistuesta, 1192/2002).

X.   RUOTSI

a)

Eläkkeensaajien asumislisä (laki 2001: 761).

b)

Vanhustuki (laki 2001: 853).

c)

Vammaistuki ja vammaisen lapsen hoitotuki (laki 1998: 703).

Y.   YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a)

Valtion eläkehyvitys (valtion eläkehyvityslaki 2002).

b)

Tulosidonnaiset työnhakutuet (Jobseekers Act 1995, 28.6.1995, 1, (2)(d)(ii) ja 3 pykälä, ja Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18.10.1995, 3(2)(d)(ii) ja 5 pykälä).

c)

Tulotuki (sosiaaliturvalait Social Security Act 1986, 25.7.1986, 20—22 pykälä ja 23 pykälä sekä Social Security (Northern Ireland) Order 1986, 5.11.1986, 21—24 pykälä).

d)

Vammaisen elämisavustus (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991, 27.6.1991, 1 pykälä, ja Disability Living Allowance and Disability Working Allowance (Northern Ireland) Order 1991, 24.7.1991, 3 pykälä).

e)

Avustajalisä (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä, ja Social Security (Northern Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä).

f)

Huoltajan avustus (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä, ja Social Security (Northern Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä).”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Lisätään liitteen kohtaan ”Yleiset huomautukset” teksti seuraavasti:

”3.

Kun otetaan huomioon tämän asetuksen 6 artiklan säännökset, on huomattava, että niitä kahdenvälisten yleissopimusten määräyksiä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan ja jotka ovat edelleen voimassa jäsenvaltioiden välillä, kuten määräyksiä kolmannessa maassa täyttyneiden vakuutuskausien yhteenlaskemisesta, ei luetella tässä liitteessä.”

b)

Poistetaan seuraavat A osan kohdat:

2, 3 kohdan b alakohta, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64 ja 69 kohta, 71 kohdan a ja c alakohta, 73 kohdan a ja b alakohta, 74 ja 75 kohta, 83 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta, 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300 kohta.

c)

Korvataan A osan 3 kohdan a alakohdassa (Belgia — Saksa) oleva teksti seuraavasti:

”Yleissopimukseen, tehty 7 päivänä joulukuuta 1957, liittyvän kyseisenä päivänä tehdyn loppupöytäkirjan 3 ja 4 artikla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä lisäpöytäkirjassa (ottaen huomioon eräillä raja-alueilla ennen toista maailmansotaa, sen aikana ja sen jälkeen täyttyneet vakuutuskaudet)”.

d)

Korvataan A osan 67 kohdassa (Tanska — Suomi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

e)

Korvataan A osan 68 kohdassa (Tanska — Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

f)

Korvataan A osan 71 kohdan b alakohdassa (Saksa — Kreikka) oleva teksti seuraavasti:

”Työttömyysvakuutuksia koskevassa sopimuksessa, tehty 31 päivänä toukokuuta 1961, olevat 8 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta, 9—11 artikla sekä I ja IV luku, sikäli kuin ne koskevat edellä mainittuja artikloja, ja 14 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyssä pöytäkirjassa oleva huomautus (työttömyysetuutta koskevien vakuutuskausien tunnustaminen muutettaessa asuinpaikkaa valtiosta toiseen)”.

g)

Korvataan A osan 72 kohdassa (Saksa — Espanja) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 4 päivänä joulukuuta 1973 tehdyn sopimuksen 45 artiklan 2 kohta (diplomaatti- ja konsuliviranomaisten toimesta tapahtuva edustus)”.

h)

Korvataan A osan 73 kohdan (Saksa — Ranska) c, d, e ja f alakohdassa oleva teksti seuraavasti:

”a)

Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, kyseisenä päivänä tehty lisäsopimus N:o 4, sellaisena kuin se on lisäsopimuksessa N:o 2, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1955 (mukaan lukien 1 päivän heinäkuuta 1940 ja 30 päivän kesäkuuta 1950 välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)

b)

Edellä mainitussa lisäsopimuksessa N:o 2 oleva I osasto (mukaan lukien ennen 8 päivää toukokuuta 1945 täyttyneet vakuutuskaudet)

c)

Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, liittyvän kyseisenä päivänä tehdyn yleispöytäkirjan 6, 7 ja 8 kohta (hallintojärjestelyt)

d)

Sopimuksessa, tehty 20 päivänä joulukuuta 1963, olevat II, III ja IV osastot (sosiaaliturva Saarin alueella)”.

i)

Korvataan A osan 79 kohdassa (Saksa — Luxemburg) oleva teksti seuraavasti:

”Sopimuksen, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1959, 4, 5, 6 ja 7 artikla (ottaen huomioon vuoden 1940 syyskuun ja vuoden 1946 kesäkuun välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)”.

j)

Korvataan A osan 83 kohdan (Saksa — Itävalta) h ja i kohta seuraavasti:

”Työttömyysvakuutuksista 19 päivänä heinäkuuta 1978 tehdyn sopimuksen 1 artiklan 5 kohtaa ja 8 artiklaa sekä kyseiseen sopimukseen liittyvän loppupöytäkirjan 10 kohtaa (työttömyyskorvauksen myöntäminen rajatyöntekijöille edellisessä työskentelyvaltiossa) sovelletaan edelleen henkilöihin, jotka ovat työskennelleet rajatyöntekijöinä 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sitä ennen ja joutuneet työttömiksi ennen 1 päivää tammikuuta 2011.”

k)

Korvataan A osan 90 kohdan (Saksa — Yhdistynyt kuningaskunta) a, b ja c alakohdassa oleva teksti seuraavasti:

”a)

Sosiaaliturvasta 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 5 ja 6 kohta (asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)

b)

Työttömyysvakuutuksista 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 5 ja 6 kohta (asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)”.

l)

Korvataan A osan 142 kohdassa (Espanja — Portugali) oleva teksti seuraavasti:

”Yleissopimuksen, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1969, 22 artikla (työttömyysetuuksien maasta vienti)”.

m)

Korvataan A osan 180 kohdassa (Irlanti — Yhdistynyt kuningaskunta) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 14 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn sopimuksen 8 artikla (koskee eräiden vammaisille myönnettävien etuuksien siirtämistä ja huomioon ottamista)”.

n)

Korvataan A osan 267 kohta (Alankomaat — Portugali) seuraavasti:

”Sopimuksen, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1979, 31 artikla (työttömyysetuuksien maasta vienti)”.

o)

Korvataan A osan 298 kohdassa (Suomi — Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

p)

Poistetaan seuraavat B osan merkinnät:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4)

Muutetaan liitteessä IV oleva B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa ”D. SAKSA” teksti seuraavasti:

”Maanviljelijöiden vanhuusvakuutus (Alterssicherung der Landwirte).”

b)

Korvataan kohdassa ”J. ITALIA” teksti seuraavasti:

”Seuraavien alojen eläkevakuutusjärjestelmät (Assicurazione pensioni per):

lääkärit (medici),

farmaseutit (farmacisti),

eläinlääkärit (veterinari),

sairaanhoitajat, apuhoitajat ja lastenhoitajat (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia),

psykologit (psicologi),

insinöörit ja arkkitehdit (ingegneri ed architetti),

maanmittaajat (geometri),

asianajajat (avvocati),

taloustieteilijät (dottori commercialisti),

tilintarkastajat ja liike-elämän asiantuntijat (ragionieri e periti commerciali),

työvoima-asiantuntijat (consulenti del lavoro),

notaarit (notai),

tullivirkailijat (spedizionieri doganali),

biologit (biologi),

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat (agrotecnici e periti agrari),

kaupalliset agentit ja edustajat (agenti e rappresentanti di commercio),

toimittajat (giornalisti),

teollisuusasiantuntijat (periti industriali),

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).”

c)

Korvataan kohdassa ”R. ITÄVALTA” teksti seuraavasti:

”Vapaiden ammattien yhteenliittymien eläkelaitosten eläkejärjestelmät (Kammern der Freien Berufe).”

5)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Poistetaan kohdan ”C. TANSKA” 6 kohdan b alakohta.

b)

Lisätään kohtaan ”C. TANSKA” seuraavaa:

”11.

Joustaviin työjärjestelyihin (ledighedsydelse) (laki N:o 455 10 päivältä kesäkuuta 1997) hyväksyttyjen työttömien henkilöiden tilapäinen etuus kuuluu III osaston 6 lukuun (Työttömyysetuudet). Toiseen jäsenvaltioon lähtevien työttömien henkilöiden osalta sovelletaan tämän asetuksen 69 ja 71 artiklaa silloin, kun kyseisellä jäsenvaltiolla on samanlaiset työllisyysjärjestelmät samaan ryhmään kuuluville henkilöille.”

c)

Poistetaan kohdassa ”D. SAKSA” 3, 11 ja 17 kohta ja lisätään seuraavat kohdat:

”24.

Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää vapaiden ammattien eläkejärjestelmissä toimivaltainen laitos ottaa huomioon jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen vakuutusvuoden osalta keskimääräisen vuosittaisen eläkeoikeuden, joka on hankittu maksamalla maksuja toimivaltaisen laitoksen jäsenenä.

25.

Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien eläkejärjestelmistä maksettavan orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien korotusten tai lisien laskemiseen.”

d)

Korvataan kohdan ”H. RANSKA” 7 kohdassa oleva teksti seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 73 ja 74 artiklassa säädetään, asumistuet ja hoitotapalisä (pienten lasten hoitoetuus) myönnetään ainoastaan asianomaisille Ranskan alueella asuville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat Ranskan alueella.”

e)

Poistetaan kohdan ”I. IRLANTI” 11 kohta.

f)

Lisätään kohtaan ”R. ITÄVALTA” kohdat seuraavasti:

”8.

Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmien etuuksien tai niiden osien osalta, silloin kun ne rahoitetaan yksinomaan rahastoivalla järjestelmällä tai ne perustuvat eläketilijärjestelmään, toimivaltainen laitos ottaa huomioon jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen vakuutuskuukauden osalta pääoman suhteessa pääomaan, joka on tosiasiallisesti karttunut asianomaisessa eläkejärjestelmässä tai jonka katsotaan karttuneen eläketilijärjestelmässä, sekä asianomaisessa eläkejärjestelmässä täyttyneiden vakuutuskausien kuukausien lukumäärään.

9.

Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmistä maksettavan orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien korotusten tai lisien laskemiseen.”

g)

Muutetaan jaksossa ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” oleva teksti seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

puolison tai entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

avioliitossa oleva nainen, tai

henkilö, jonka avioliitto on päättynyt muutoin kuin puolison kuoleman vuoksi;

tai

ii)

entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

leskeksi jäänyt mies, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu leskeksi jääneen vanhemman avustukseen, tai

leskeksi jäänyt nainen, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu leskeksi jääneen äidin etuuteen, leskeksi jääneen vanhemman avustukseen tai leskeneläkkeeseen tai joka on oikeutettu vain ikään suhteutettuun leskeneläkkeeseen, joka on laskettu asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tässä yhteydessä ’ikään suhteutetulla leskeneläkkeellä’ tarkoitetaan leskeneläkettä, jota maksetaan alennettu määrä vuonna 1992 maksuista ja etuuksista annetun lain (Social Security Contributions and Benefits Act) 39 pykälän 4 momentin mukaisesti.”

ii)

Poistetaan 22 kohta.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä 2 olevan kohdan ”X. RUOTSI” 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työttömyysetuuksien osalta: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ruotsin työttömyysvakuutustarkastus)”.

2)

Lisätään liitteessä 4 olevaan kohtaan ”D. SAKSA” 9 kohta seuraavasti:

”9.

Ammatilliset eläkejärjestelmät:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”.

3)

Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan ”C. TANSKA” 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 c artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”.

4)

Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan ”R. ITÄVALTA” 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Liittovaltion sosiaaliturva-, sukupolvi- ja kuluttajansuoja-asiainministeri), asianomaisen julkishallinnon kanssa tehtävän sopimuksen perusteella virkamiesten erityisjärjestelmien osalta ja asianomaisen eläkelaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen perusteella vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmien osalta.”

5)

Poistetaan liite 11.