27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 636/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2005 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1),

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/317/EY (2),

ottaa huomioon riisin ja rikottujen riisinjyvien tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Vuoden 2005 huhtikuun osuudessa esitettyjen hakemusten kohteena olevien määrien tarkastelun perusteella on säädettävä, että todistusten myöntäminen edellyttää tarvittaessa vähennysprosentin soveltamista haettuihin määriin ja seuraavaan osuuteen siirrettävien määrien vahvistamisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vuoden 2005 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti esitettyjen ja komissiolle toimitettujen riisiä koskevien tuontitodistushakemusten perusteella todistukset annetaan hakemuksissa ilmoitetuille määrille, joihin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja vähennysprosentteja.

2.   Seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2296/2003 (EUVL L 340, 24.12.2003, s. 35).


LIITE

Vuoden 2005 huhtikuun osuuden osalta luettuihin määriin sovellettavat vähennysprosentit ja seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät:

a)   CN-koodiin 1006 30 kuuluva osittain tai kokonaan hiottu riisi

Alkuperämaa

Vähennysprosentti huhtikuun 2005 osuuden osalta

Heinäkuun 2005 osuuteen siirrettävä määrä (t)

Amerikan yhdysvallat

0 (1)

9 630,927

Thaimaa

0 (1)

3 543,197

Australia

0 (1)

631,040

Muut alkuperämaat

98,1762


b)   CN-koodiin 1006 20 kuuluva esikuorittu riisi

Alkuperämaa

Vähennysprosentti huhtikuun 2005 osuuden osalta

Heinäkuun 2005 osuuteen siirrettävä määrä (t)

Amerikan yhdysvallat

0 (1)

5 732

Thaimaa

0 (1)

1 812

Australia

0 (1)

7 822

Muut alkuperämaat

0 (1)

117


(1)  Todistuksen antaminen hakemuksessa esitetylle määrälle.