27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 632/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1185/2004 (2) avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä varten.

(2)

Mainitun asetuksen (EY) N:o 1185/2004 5 artiklan 4 kohdassa ilmoitetaan osoite, johon tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle. Saksan hallintoyksiköiden sisäisen uudelleenjärjestelyn vuoksi tätä osoitetta olisi tarkistettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1185/2004 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Saksan interventioelimelle:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faksi

(49) 228 6845 3985

(49) 228 6845 3276

.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä huhtikuuta 2005 klo 9.00 (Brysselin aikaa) alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 227, 26.6.2004, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1730/2004 (EUVL L 307, 5.10.2004, s. 3).