9.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 547/2005,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Määrät, joille perinteiset ja uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 4 ja 5 päivänä huhtikuuta 2005, ylittävät Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 7 päivänä huhtikuuta 2005 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 4 ja 5 päivänä huhtikuuta 2005 jätetyt ja komissiolle 7 päivänä huhtikuuta 2005 toimitetut todistushakemukset hyväksytään kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän maaliskuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2005 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 5 päivän huhtikuuta 2005 jälkeen mutta ennen kyseisen asetuksen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).


LIITE I

Tuotteiden alkuperä

Prosenttiosuudet

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

36,47 %

”X”

:

Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


LIITE II

Tuotteiden alkuperä

Päivämäärät

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005