21.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 83/2005,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2005,

muun muassa Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 2604/2000 (2), jäljempänä ’lopullinen asetus’, käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Indonesiasta, Intiasta, Malesiasta, Korean tasavallasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin, jäljempänä ’PET’, tuonnissa.

2.   Tämä tutkimus

(2)

Komissio ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä22 päivänä toukokuuta 2003 julkaistulla ilmoituksella (3) Korean tasavallasta ja Taiwanista, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevan PET:n tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun vireillepanosta.

(3)

Välivaiheen tarkastelu pantiin vireille pyynnön perusteella, jonka oli huhtikuussa 2003 tehnyt Euroopan muoviteollisuusyhdistys (Association of Plastic Manufacturers in Europe), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa pääosan eli tässä tapauksessa yli 80 prosenttia PET:n koko tuotannosta yhteisössä. Pyyntöön sisältyi riittävä alustava näyttö polkumyynnin ja vahingon toistumisesta ja siitä, etteivät voimassa olevat toimenpiteet enää riittäneet torjumaan polkumyynnin haitallisia vaikutuksia. Esitetty näyttö katsottiin riittäväksi oikeuttamaan voimassa olevia toimenpiteitä koskevan täydellisen välivaiheen tarkastelun vireillepano perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla.

(4)

Kesäkuun 30 päivänä 2004 pyynnön esittäjä peruutti välivaiheen tarkastelua koskevan pyyntönsä.

(5)

Käytettävissä olevan näytön ja tutkimuksen aikana jo tehtyjen alustavien päätelmien perusteella katsottiin kuitenkin, että tutkimusta on perusteltua jatkaa komission omasta aloitteesta polkumyyntiin rajoittuen. Tarkastelua koskevaan tutkimukseen liittyvien kaikkien muiden näkökohtien osalta todettiin, että välivaiheen tarkastelu olisi päätettävä pyynnön peruuttamisen jälkeen. Päätöksestä ilmoitettiin kaikille asianomaisille osapuolille, eikä kellään niistä ollut huomautettavaa.

3.   Muut menettelyt

(6)

Komissio ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä22 päivänä toukokuuta 2003 julkaistulla ilmoituksella (4) polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan PET:n tuonnissa yhteisöön.

(7)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 306/2004 (5) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan PET:n tuonnissa. Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1467/2004 (6) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Australiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan PET:n tuonnissa ja päätti Pakistanista peräisin olevan PET:n tuontia koskevan menettelyn.

4.   Tutkimuksen osapuolet

(8)

Komission yksiköt ilmoittivat tutkimuksen vireillepanosta virallisesti pyynnön esittäjälle, valituksessa mainituille yhteisön tuottajille, muille yhteisön tuottajille, vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille, niille tavarantoimittajille, käyttäjille ja järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä Korean kansantasavallan ja Taiwanin edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(9)

Pyynnön esittäjän edustamat yhteisön tuottajat, muut tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yhteisön tuottajat, vientiä harjoittavat tuottajat, tuojat, tavarantoimittajat, käyttäjät ja käyttäjiä edustavat järjestöt esittivät kantansa. Kaikille kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin tilaisuus tulla kuulluksi.

(10)

Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille, jotka ilmoittautuivat tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Kyselyyn vastasi pyynnön esittäjän edustamat seitsemän yhteisön tuottajaa, neljä muuta yhteisön tuottajaa, kolme korealaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, mukaan lukien yritys, johon ei sovelleta yksilöllistä tullia tällä hetkellä, neljä taiwanilaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, mukaan lukien yritys, johon ei sovelleta yksilöllistä tullia tällä hetkellä, kaksi tavarantoimittajaa, kaksi etuyhteydessä olevaa tuojaa, neljä etuyhteydetöntä tuojaa sekä yhdeksän etuyhteydetöntä yhteisön käyttäjää.

(11)

Vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa todettiin, että tutkimuksessa voitaisiin käyttää otantaa. Asianomaisissa maissa oli kuitenkin odotettua vähemmän yhteistyöhalukkaita vientiä harjoittavia tuottajia, joten otannan käytöstä päätettiin luopua.

(12)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin ja siitä aiheutuvan vahingon määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

a)

Yhteisön tuottajat

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia

Brilen SA, Zaragoza, Espanja

Catalana di Polimers, Barcelona, Espanja

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Yhdistynyt kuningaskunta

INCA International, Milano, Italia

KoSa, Frankfurt am Main, Saksa

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia

Tergal Fibres, Gauchy, Ranska

VPI SA, Ateena, Kreikka

Voridian, Rotterdam, Alankomaat

Wellman PET Resins, Arnhem, Alankomaat

b)

Korealaiset vientiä harjoittavat tuottajat/viejät

Daehan Synthetic Fiber Corporation Limited, Söul

SK Chemicals Corporation Limited, Söul

KP Chemical Corp., Söul

c)

Taiwanilaiset vientiä harjoittavat tuottajat

Far Eastern Textile Limited, Taipei

Shinkong Synthetics Fibres Corp., Taipei

Hualon Corp., Taipei

d)

Etuyhteydessä olevat tuojat

SK Networks, Söul, Korean tasavalta

SK Global (Belgium) NV, Antwerpen, Belgia

e)

Etuyhteydettömät tuojat

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Saksa

Helm AG, Hampuri, Saksa

Global Services International, Milano, Italia

SABIC Italia, Milano, Italia

f)

Yhteisön tavarantoimittajat

Interquisa SA, Madrid, Espanja

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Yhdistynyt kuningaskunta

g)

Yhteisön käyttäjät

Danone Waters Group, Pariisi, Ranska

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italia

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italia

Nestlé Espana SA, Barcelona, Espanja

5.   Tutkimusajanjakso

(13)

Polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän huhtikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2003 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

6.   Tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote

6.1   Tarkasteltavana oleva tuote

(14)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli tällä hetkellä CN-koodiin 3907 60 20 luokiteltava, Korean kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin oleva PET, jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaan vähintään 78 ml/g.

6.2   Samankaltainen tuote

(15)

Alkuperäisen tutkimuksen tapaan todettiin, että Korean kansantasavallan ja Taiwanin kotimarkkinoilla tuotettu ja myyty sekä siellä tuotettu ja yhteisöön viety PET ovat fysikaalisilta ja kemiallisilta perusominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan samanlaisia. Tämän vuoksi katsotaan, että kaikki PET-lajit, joiden viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g, ovat perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

B.   POLKUMYYNTI

1.   Yleiset menetelmät

(16)

Jäljempänä selostettua yleistä menetelmää, joka on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa, sovellettiin kaikkiin korealaisiin ja taiwanilaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin. Polkumyyntiä koskevien päätelmien esittelyssä kuvataan näin ollen kunkin asianomaisen maan osalta ainoastaan kyseistä vientimaata koskevat erityistiedot.

1.1   Normaaliarvo

(17)

Normaaliarvon määrittämiseksi tutkittiin ensin kunkin vientiä harjoittavan tuottajan osalta, oliko sen tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaismyynti kotimarkkinoilla ollut edustavaa sen vastaavan yhteisöön suuntautuneen vientimyynnin kokonaismäärään verrattuna. Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti kotimarkkinamyynnin katsottiin olevan edustavaa, mikäli kunkin vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinamyynnin kokonaismäärä oli vähintään viisi prosenttia sen yhteisöön suuntautuvan vientimyynnin kokonaismäärästä.

(18)

Tämän jälkeen yksilöitiin ne PET-lajit, joita myivät kotimarkkinoilla yritykset, joiden kokonaismyynti kotimarkkinoilla oli edustavaa, ja jotka olivat samanlaisia kuin yhteisöön vietäväksi myydyt lajit tai suoraan verrattavissa niihin.

(19)

Kunkin vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinoillaan myymän ja yhteisöön vietäväksi myydyn PET-lajin kanssa suoraan vertailukelpoiseksi todetun tuotelajin osalta tutkittiin, oliko kotimarkkinamyynti ollut riittävän edustavaa perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tietyn PET-lajin kotimarkkinamyyntiä pidettiin riittävän edustavana, jos kyseisen lajin kotimarkkinamyynnin kokonaismäärä tutkimusajanjakson aikana oli vähintään viisi prosenttia siihen verrattavissa olevan, yhteisöön vietäväksi myydyn PET-lajin kokonaismyyntimäärästä.

(20)

Lisäksi tutkittiin, voitiinko kunkin PET-lajin kotimarkkinamyyntiä pitää tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneena, määrittämällä, kuinka suuri osuus riippumattomille asiakkaille tapahtuneesta kyseisen lajin myynnistä oli ollut kannattavaa. Kun vähintään määritettyjä tuotantokustannuksia vastaavilla nettomyyntihinnoilla tapahtuneen myynnin osuus oli yli 80 prosenttia tietyn PET-lajin kokonaismyyntimäärästä ja kun kyseisen tuotelajin painotettu keskimääräinen myyntihinta oli vähintään tuotantokustannusten tasoinen, normaaliarvon perustana käytettiin sellaista tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä kyseisen tuotelajin kaiken tutkimusajanjakson aikana tapahtuneen kotimarkkinamyynnin hintojen painotettu keskiarvo riippumatta siitä, oliko myynti ollut kannattavaa. Kun PET-lajin kannattavan myynnin määrä oli korkeintaan 80 prosenttia tietyn tuotelajin kokonaismyyntimäärästä ja kun kyseisen tuotelajin painotettu keskimääräinen myyntihinta oli tuotantokustannuksia alempi, normaaliarvon perustana käytettiin sellaista tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä ainoastaan asianomaisen tuotelajin kannattavan kotimarkkinamyynnin hintojen painotettu keskiarvo edellyttäen, että kyseinen myynti oli vähintään 10 prosenttia lajin kokonaismyyntimäärästä.

(21)

Todettiin, että kaikkien PET-lajien kannattava myynti oli vähintään 10 prosenttia kyseisen tuotelajin kokonaismyyntimäärästä.

1.2   Vientihinta

(22)

Kaikissa tapauksissa, joissa tarkasteltavana olevaa tuotetta vietiin yhteisöön riippumattomille asiakkaille, vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti, toisin sanoen tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella.

(23)

Jos myynti tapahtui etuyhteydessä olevan tuojan kautta, vientihinta muodostettiin asianomaisen etuyhteydessä olevan tuojan riippumattomilta asiakkailta veloittamien jälleenmyyntihintojen perusteella. Oikaisuja tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti kaikkien kyseiselle tuojalle tuonnin ja jälleenmyynnin välissä aiheutuneiden kustannusten, myös myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten, sekä kohtuullisen voittomarginaalin huomioon ottamiseksi. Tarkoituksenmukainen voittomarginaali vahvistettiin yhteisön markkinoilla toimivilta yhteistyössä toimineilta etuyhteydettömiltä kauppiailta/tuojilta saatujen tietojen perusteella.

1.3   Vertailu

(24)

Normaaliarvoa ja vientihintoja verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Normaaliarvon ja vientihinnan välisen tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti huomioon, oikaisujen muodossa, hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erot perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin kaikissa tapauksissa, joissa niitä pidettiin kohtuullisina ja paikkansa pitävinä ja joissa niistä esitettiin todennettu näyttö.

1.4   Polkumyyntimarginaali

(25)

Polkumyyntimarginaali vahvistettiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa kunkin vientiä harjoittavan tuottajan osalta vientihintojen painotettuun keskiarvoon.

(26)

Niiden maiden osalta, joissa yhteistyössä toimimisen aste oli korkea (yli 80 prosenttia) eikä ollut syytä uskoa, että yksikään vientiä harjoittava tuottaja olisi kieltäytynyt yhteistyöstä, jäännöspolkumyyntimarginaali päätettiin vahvistaa yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritetyn korkeimman polkumyyntimarginaalin suuruiseksi, jotta mahdollisten toimenpiteiden tehokkuus voitiin varmistaa.

(27)

Niiden maiden osalta, joissa yhteistyössä toimimisen aste oli matala, jäännöspolkumyyntimarginaali vahvistettiin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti eli käytettävissä olevien tietojen perusteella.

2.   Korean tasavalta

(28)

Kyselyyn vastasi kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa, joista yksi ei ollut vienyt PET-kalvoa yhteisöön tutkimusajanjakson aikana, sekä kaksi etuyhteydessä olevaa tuojaa, jotka olivat etuyhteydessä yhteen vientiä harjoittavista tuottajista. Todettiin, että yhteistyössä toimineet viejät edustavat 100:aa prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen Koreasta tutkimusajanjakson aikana tulevasta viennistä.

2.1   Normaaliarvo

(29)

Kaikille korealaisten vientiä harjoittavien tuottajien viemille PET-lajeille pystyttiin määrittämään normaaliarvo perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti eli riippumattomien asiakkaiden kotimarkkinoilla tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamien tai niiden maksettavaksi tulevien hintojen perusteella.

2.2   Vientihinta

(30)

Toinen korealaisista vientiä harjoittavista tuottajista myi tavaraa yhteisöön vietäväksi sekä suoraan riippumattomille asiakkaille että yhteisössä sijaitsevien etuyhteydessä olevien tuojien välityksellä. Tämän vuoksi viimeksi mainitun myynnin osalta määritettiin laskennallinen vientihinta perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

2.3   Vertailu

(31)

Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon sellaisissa tekijöissä olevat erot, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin oikaisuja kuljetus-, vakuutus- ja käsittelykustannusten, palkkioiden, luottokustannusten, pakkauskustannusten, tullien ja pankkimaksujen erojen huomioon ottamiseksi.

2.4   Polkumyyntimarginaali

(32)

Tarkasteltavana olevan yhteisöön viedyn tuotteen kunkin lajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin kunkin vastaavan lajin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

(33)

Vertailun perusteella kolmen tutkimuksessa yhteistyössä toimineen tuottajan harjoittama polkumyynti oli vähimmäistasoa tai sitä ei ollut lainkaan. Polkumyyntimarginaalit ovat prosentteina CIF-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuina seuraavat:

Daehan Synthetic Fiber Corporation Limited: 1,2 %

SK Chemicals Corporation Limited: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %

(34)

Kaksi tiedossa olevaa korealaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, joihin sovelletaan tällä hetkellä yksilöllistä tullia, osoittivat, että niillä ei ollut lainkaan vientiä tutkimusajanjakson aikana. Nämä viejät eivät toimittaneet näyttöä siitä, että niiden polkumyyntimarginaalien uudelleenarviointi olisi ollut perusteltua.

(35)

Koska korealaisten yritysten yhteistyö oli runsasta (ks. johdanto-osan 28 kappale), päätettiin jäännöspolkumyyntimarginaali vahvistaa yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritetyn korkeimman polkumyyntimarginaalin suuruiseksi 26 kappaleessa esitetyllä tavalla. Polkumyyntimarginaali on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa.

3.   Taiwan

(36)

Kyselyyn vastasi neljä vientiä harjoittavaa tuottajaa, joista yksi ei ollut vienyt PET-kalvoa yhteisöön tutkimusajanjakson aikana. Todettiin, että yhteistyössä toimineet viejät edustavat alle 60:tä prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen Taiwanista tutkimusajanjakson aikana tulevasta viennistä.

3.1   Normaaliarvo

(37)

Normaaliarvo pystyttiin määrittämään kaikille taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien viemille PET-lajeille perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti eli riippumattomien asiakkaiden kotimarkkinoilla tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamien tai niiden maksettavaksi tulevien hintojen perusteella.

3.2   Vientihinta

(38)

Vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella.

3.3   Vertailu

(39)

Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot sellaisissa tekijöissä, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin oikaisuja kuljetus-, vakuutus- ja käsittelykustannusten, palkkioiden, luottokustannusten, pakkauskustannusten, tullien ja pankkimaksujen erojen huomioon ottamiseksi.

3.4   Polkumyyntimarginaali

(40)

Tarkasteltavana olevan yhteisöön viedyn tuotteen kunkin lajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin kunkin vastaavan lajin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

(41)

Vertailusta ilmeni, että kaksi yhteistyössä toimivaa vientiä harjoittavaa tuottajaa harjoitti polkumyyntiä. Polkumyyntimarginaalit ovat prosentteina CIF-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuina seuraavat:

Far Eastern Textile Limited: 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja, johon tällä hetkellä sovelletaan yksilöllistä tullia, toimi yhteistyössä tässä menettelyssä, vaikka sillä ei ollut tutkimusajanjaksona vientimyyntiä yhteisöön. Toimitettujen tietojen perusteella katsottiin aiheelliseksi säilyttää sen nykyinen polkumyyntimarginaali ennallaan, koska tiedot eivät sisältäneet viitteitä siitä, että kyseisen polkumyyntimarginaalin uudelleenarviointi olisi ollut perusteltua.

(43)

Eräs tiedossa oleva taiwanilainen PET:n viejä, johon tällä hetkellä sovelletaan yksilöllistä tullia, ei toiminut yhteistyössä tässä menettelyssä. Tämän viejän osalta katsottiin, että yksilöllisen tullin myöntäminen ei olisi asianmukaista, koska haluttiin välttää yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen. Ennen kaikkea ei ollut käytettävissä tietoja, joiden perusteella yksilöllisen tullin määrittäminen olisi ollut mahdollista.

(44)

Tämä näkökohta sekä taiwanilaisten yritysten vähäinen yhteistyöhalukkuus (ks. johdanto-osan 36 kappale) huomioon ottaen jäännöspolkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, kuten johdanto-osan 27 kappaleessa todettiin.

(45)

Jäännöspolkumyyntimarginaali, joka laskettiin Eurostatilta ja yhteistyössä toimivilta vientiä harjoittavilta tuottajilta saatujen tietojen perusteella, on prosentteina CIF yhteisön rajalla tullaamattomana -tuontihinnasta ilmaistuna seuraava:

Taiwan: 20,1 %.

C.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(46)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, oliko kohtuullista katsoa, että polkumyyntiin ja vahinkoon liittyvien olosuhteiden muutokset suhteessa alkuperäiseen tutkimukseen olivat pysyviä.

1.   Korean tasavalta

(47)

Tässä tarkastelussa ilmeni, että tutkimusajanjakson aikana vientiä harjoittaneiden ja tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden yritysten polkumyyntimarginaalit olivat joko laskeneet vähimmäistasolle tai olivat edelleen vähimmäistasoa. Tämä johtui ensisijaisesti siitä, että vaikka kyseisten yritysten normaaliarvot ja kotimarkkinoiden myyntihinnat olivatkin nousseet suhteessa alkuperäisen tutkimuksen tietoihin, yhteisön markkinoiden myyntihinnat olivat nousseet tätäkin enemmän. Todettiin, että tämän tutkimuksen tutkimusajanjaksona yhteisöön viennin yhteydessä sovelletut hinnat olivat todellakin keskimäärin 53 prosenttia korkeammat kuin alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksona. Tutkimuksessa ei saatu mitään viitteitä siitä, että nämä muutokset eivät olisi luonteeltaan pysyviä. Olisi myös huomattava, että näillä yrityksillä kapasiteetin käyttöaste oli korkea, yli 80 prosenttia tutkimusajanjakson aikana. Näillä yrityksillä ei liioin ole suunnitelmissa lisätä nykyistä kapasiteettiaan, mikä rajoittaa olosuhteissa tapahtuvien muutosten mahdollisuutta. Näin ollen katsotaan, että tilanne vientihinnan ja -määrän osalta ei todennäköisesti muutu.

(48)

Tämän tutkimuksen aikana yhteistyössä toimineista yrityksistä eräällä ei ollut alkuperäisen tutkimuksen aikana vientiä yhteisöön mutta tämän tutkimuksen aikana se vei tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön. Myös tämän yrityksen polkumyyntimarginaalin todettiin olevan vähimmäistasoa. Sen normaaliarvon sekä kotimarkkina- ja vientihintojen todettiin olevan samaa luokkaa kuin kahdella yhteistyössä toimineella viejällä.

(49)

Kahden yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan, joilla ei ollut tutkimusajanjakson aikana vientiä yhteisöön, osalta ei ilmennyt näyttöä, jonka perusteella niihin sovellettavaa tullia olisi ollut syytä muuttaa kuten johdanto-osan 34 kappaleessa todetaan. Olisi myös palautettava mieleen, että alkuperäisessä tutkimuksessa todetut polkumyyntimarginaalit vaihtelivat huomattavasti (1,4 prosentista 55,8 prosenttiin), minkä perusteella korealaisten yritysten harjoittamien polkumyyntikäytäntöjen välillä oli huomattavia eroja. Näistä syistä ei voida katsoa, että tutkimusajanjakson aikana vientiä yhteisöön harjoittaneiden yritysten vähimmäistasoa olevien polkumyyntimarginaalien perusteella voitaisiin tehdä yleisiä päätelmiä myös niiden yritysten suhteen, joilla ei ollut vientiä yhteisöön vastaavana aikana. Niinpä kyseisten yritysten osalta ei ilmennyt näyttöä siitä, että niiden nykyisten polkumyyntitullien muuttaminen olisi perusteltua, eikä saatavilla ole tietoja, joiden perusteella niille voitaisiin laskea tarkistettu yksilöllinen polkumyyntimarginaali. Nämä tulokset ilmoitettiin asianomaisille osapuolille, joista yksikään ei esittänyt huomautuksia eikä toimittanut lisätietoja.

2.   Taiwan

(50)

Niistä neljästä taiwanilaisyrityksestä, joihin tällä hetkellä sovelletaan yksilöllistä tullia, kolme toimi yhteistyössä tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen perusteella näistä yrityksistä yhden polkumyyntimarginaali oli laskenut vähimmäistasolle. Toisen yrityksen polkumyyntimarginaali oli laskenut alkuperäisen tutkimuksen tasolta eli 7,8 prosentista 4,6 prosenttiin tässä tutkimuksessa. Tämän todettiin, samoin kuin Korean tasavallan kohdalla, johtuneen ensisijaisesti siitä, että vaikka kyseisten yritysten normaaliarvot ja kotimarkkinoiden myyntihinnat olivatkin nousseet suhteessa alkuperäisen tutkimuksen tietoihin, yhteisön markkinoiden myyntihinnat olivat nousseet tätäkin enemmän. Taiwanin osalta todettiin, että yhteisöön viennin yhteydessä sovelletut hinnat olivat tämänkertaisen tutkimusajanjakson aikana keskimäärin 42 prosenttia korkeammat kuin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Näiden yritysten osalta todettiin myös, että niiden kapasiteetin käyttöaste vastasi korealaisten yritysten todettua käyttöastetta. Niillä ei myöskään ollut aikeita lisätä kapasiteettiaan.

(51)

Kolmas yhteistyössä toiminut yritys, johon tällä hetkellä sovelletaan yksilöllistä tullia, toimitti tietoja, joiden mukaan se ei ollut tuonut tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön tämänkertaisen tutkimusajanjakson aikana.

(52)

Lisäksi tämän tutkimuksen aikana toimi yhteistyössä myös eräs taiwanilainen yritys, jolla ei ollut vientiä yhteisöön alkuperäisen tutkimuksen aikana. Kyseisen yrityksen polkumyyntimarginaali on 10,7 prosenttia.

(53)

Kolmen tämänkertaisen tutkimusajanjakson aikana vientiä yhteisöön harjoittaneen yhteistyössä toimineen tuottajan osalta ei ollut syytä olettaa, että muutokset tämän ja alkuperäisen tutkimuksen välillä, erityisesti yhteisöön suuntautuvan viennin hintojen nousu, eivät olisi luonteeltaan pysyviä. Niinpä katsottiin, että kyseisille yrityksille tässä tutkimuksessa saatujen tietojen perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat luotettavat.

(54)

Yhteistyössä toimineen tuottajan, jolla ei ollut vientiä yhteisöön tämänkertaisen tutkimusajanjakson aikana, osalta ei ilmennyt näyttöä siitä, että sen nykyisiä polkumyyntitulleja olisi syytä muuttaa. Sen vuoksi katsotaan aiheelliseksi säilyttää sen nykyinen polkumyyntimarginaali ennallaan. Samoin kuin Korean tapauksessa ei tässäkään tapauksessa ole saatavilla tietoja, joiden perusteella tälle yritykselle voitaisiin laskea tarkistettu yksilöllinen polkumyyntimarginaali. Tässäkään tapauksessa asianomainen osapuoli ei tulosten ilmoittamisen jälkeen esittänyt huomautuksia eikä toimittanut lisätietoja.

D.   EHDOTUS VÄLIAIKAISIKSI POLKUMYYNTITOIMENPITEIKSI

(55)

Polkumyyntiä ja muuttuneiden olosuhteiden pysyvää luonnetta koskevien päätelmien perusteella katsotaan, että Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa tällä hetkellä voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä olisi muutettava todettujen uusien polkumyyntimarginaalien huomioon ottamiseksi.

(56)

Sen seikan, että PET:n hinnat voivat vaihdella raakaöljyn hintavaihteluiden mukaisesti, ei pitäisi merkitä korkeampaa tullia. Sen vuoksi katsottiin aiheelliseksi ottaa muutetut tullit käyttöön tonnia kohti kannettavina paljoustulleina. Tämän lähestymistavan mukaisesti toimittiin alkuperäisessä tutkimuksessa.

(57)

Yrityskohtaiset yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin tämän tarkastelun päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tämän tutkimuksen aikaista tilannetta. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia tulleja) yksinomaan tarkasteltavana olevasta maasta peräisin olevien, tämän asetuksen artiklaosassa erikseen mainittujen yritysten tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa, sen tuottamiin tuontituotteisiin (mukaan luettuina erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevien yritysten tuottamat tuontituotteet) ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(58)

Tutkimusajanjakson aikana yhteisöön vientiä harjoittaneiden yritysten osalta ehdotetut polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Polkumyyntimarginaali

Polkumyyntitulli

Ehdotettu tulli

(euroa/t)

Korean tasavalta

Daehan Synthetic Fiber Corporation Limited

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Corporation Limited

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corporation

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Limited Limited

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corporation

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corporation

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Kuten edellä 45 kappaleessa todetaan, Taiwaniin sovellettava tarkistettu jäännöspolkumyyntimarginaali olisi nostettava 143,4 euroon tonnilta.

E.   LOPPUSÄÄNNÖKSET

(60)

Asianosaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella voimassa olevan asetuksen muuttamista. Huomautuksia ei esitetty,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 2604/2000 1 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Maa

Polkumyyntitulli

(euroa/t)

Taric-lisäkoodi

Intia

181,7

A999

Indonesia

187,7

A999

Malesia

160,1

A999

Korea

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thaimaa

83,2

A999”

2.   Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Maa

Yritys

Polkumyyntitulli

(euroa/t)

Taric-lisäkoodi

Intia

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

Intia

Reliance Industries Limited

181,7

A181

Intia

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

Intia

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonesia

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonesia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malesia

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malesia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Korean tasavalta

Daehan Synthetic Fiber Corporation, Limited

0

A194

Korean tasavalta

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Korean tasavalta

SK Chemicals Corporation, Limited

0

A196

Korean tasavalta

Tongkong Corporation

148,3

A197

Korean tasavalta

KP Chemical Corporation

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corporation

81,9

A578

Thaimaa

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Thaimaa

Indo Pet (Thailand) Limited

83,2

A468”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osin velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 823/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 7).

(3)  EUVL C 120, 22.5.2003, s. 13.

(4)  EUVL C 120, 22.5.2003, s. 9.

(5)  EUVL L 52, 21.2.2004, s. 5.

(6)  EUVL L 271, 19.8.2004, s. 1.