20.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 79/2005,

tehty 19 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta asetuksessa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat säännöt eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikäsittelemiselle, käsittelylle, käytölle ja hävittämiselle, jotta estetään kyseisistä tuotteista aiheutuvat riskit kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat asetuksessa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määriteltävien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannosta johdettujen tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käyttöä, mukaan luettuna maito ja maitopohjaiset tuotteet, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi. Asetuksessa (EY) N:o 1774/2004 säädetään myös mahdollisuudesta käyttää luokkaan 3 kuuluvaa ainesta muulla tavoin asetuksessa vahvistetun menettelyn mukaisesti ja asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen.

(3)

Tieteellisen ohjauskomitean vuosina 1996, 1999 ja 2000 antamien lausuntojen mukaan ei ole näyttöä siitä, että naudan spongiforminen enkefalopatia (BSE) leviäisi maidon välityksellä, ja maidosta aiheutuvan riskin katsotaan olevan merkityksettömän alhainen. Tilapäisen TSE/BSE-työryhmän 15 päivänä maaliskuuta 2001 antamassa tilanneraportissa pysyttiin samalla kannalla.

(4)

Kyseisten lausuntojen perusteella kieltoa syöttää eläinvalkuaista tuotantoeläimille, joita pidetään, lihotetaan tai kasvatetaan ravinnon tuottamiseksi, ei sovelleta maitoon, maitopohjaisiin tuotteisiin eikä ternimaitoon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (2) mukaisesti.

(5)

Asetusta (EY) N:o 1774/2002 ei sovelleta nestemäiseen maitoon tai ternimaitoon, joka hävitetään tai käytetään alkuperätilalla. Asetuksella sallitaan lisäksi maidon ja ternimaidon levittäminen maahan lannoitteena tai maanparannusaineena, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei niihin sisälly minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä, vaikka tuotantoeläimet voisivat päästä tällaiselle maalle ja siksi joutua alttiiksi tällaiselle riskille.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti luokkaan 3 kuuluvan aineksen käytössä on noudatettava tiukkoja vaatimuksia, ja tällaisen aineksen syöttäminen tuotantoeläimille on sallittua vasta sen jälkeen, kun se on käsitelty hyväksytyssä luokan 3 käsittelylaitoksessa.

(7)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen meijerituotteiden tuotannosta johdetut eläinten sivutuotteet ja entiset meijerituotteet on yleensä tuotettu raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (3) mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa. Käyttövalmiit meijerituotteet ovat yleensä pakattuja, ja siksi myöhempi tartunnan mahdollisuus on erittäin pieni.

(8)

Komissio aikoo pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta neuvoa mahdollisuudesta syöttää tuotantoeläimille ilman lisäkäsittelyjä, riskien minimoimiseksi vaadituissa olosuhteissa, käyttövalmista maitoa ja käyttövalmiita maitopohjaisia tuotteita ja maidosta johdettuja tuotteita, jotka on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 luokan 3 ainekseksi (jäljempänä ’tuotteet’).

(9)

Ennen neuvojen saamista ja nykyisten tieteellisten lausuntojen sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean vuonna 1999 antaman suu- ja sorkkataudin vastaista hätärokotusstrategiaa käsittelevän raportin perusteella on aiheellista vahvistaa väliaikaisesti tuotteiden keräämistä, kuljetusta, käsittelyä ja käyttöä koskevia erityistoimenpiteitä.

(10)

Jäsenvaltioissa olisi otettava käyttöön asianmukaiset valvontajärjestelmät tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen valvomiseksi ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jos vaatimuksia ei noudateta. Päättäessään, kuinka monelle rekisteröidylle tilalle voidaan antaa lupa käyttää kyseisiä tuotteita, jäsenvaltioiden olisi myös otettava huomioon parasta ja huonointa mahdollista tilannetta kuvaavia skenaarioita koskeva riskinarviointinsa, joka on tehty niiden epitsoottisia eläintauteja koskevien valmiussuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden myöntämä yleinen lupa

Jäsenvaltiot sallivat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 6 artiklan 1 kohdan e–g alakohdassa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden, joita ei ole käsitelty kyseisen asetuksen liitteessä VII olevan V luvun mukaisesti (jäljempänä ’tuotteet’), keräämisen, kuljetuksen, käsittelyn, käytön ja varastoinnin sillä edellytyksellä, että nämä toimet ja tuotteet ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Käsiteltyjen tuotteiden, heran ja käsittelemättömien tuotteiden käyttö rehuaineena

1.   Liitteessä I tarkoitettuja käsiteltyjä tuotteita ja heraa voidaan käyttää rehuaineena kyseisessä liitteessä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Liitteessä II tarkoitettuja käsittelemättömiä tuotteita ja muita tuotteita voidaan käyttää rehuaineena kyseisessä liitteessä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

3 artikla

Keräys, kuljetus ja varastointi

1.   Tuotteet on kerättävä, kuljetettava ja merkittävä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen maidonkäsittelylaitosten omistajiin, jotka keräävät ja palauttavat laitoksiinsa tuotteita, jotka he ovat aikaisemmin toimittaneet asiakkailleen.

2.   Tuotteiden varastoinnin on tapahduttava asianmukaisessa lämpötilassa kansanterveydelle tai eläinten terveydelle aiheutuvien riskien välttämiseksi joko

a)

tähän tarkoitukseen varatussa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 11 artiklan mukaisesti hyväksynnän saaneessa varastointilaitoksessa; tai

b)

tarkoitukseen varatulla erillisellä varastointialueella sijaitsevassa direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa.

3.   Varastoinnin aikana tai varastostaoton yhteydessä lopputuotteista otettujen näytteiden on täytettävä vähintään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan I luvun D kohdan 10 alakohdassa vahvistetut mikrobiologiset vaatimukset.

4 artikla

Lupamenettely, rekisteröinti ja valvontatoimenpiteet

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt maidonkäsittelylaitokset sekä tämän asetuksen liitteiden mukaisesti luvan saaneet tilat kyseiseen tarkoitukseen.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen valvomiseksi, että rekisteröityjen laitosten ja tilojen omistajat noudattavat tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

5 artikla

Vaatimusten noudattamatta jättämisestä johtuva luvan ja rekisteröinnin tilapäinen peruuttaminen

Toimivaltaisen viranomaisen tämän asetuksen mukaisesti myöntämät luvat ja rekisteröinnit on välittömästi peruutettava tilapäisesti, jos tässä asetuksessa edellytetyt vaatimukset eivät enää täyty.

Lupa ja rekisteröinti voidaan palauttaa vasta sen jälkeen, kun asianmukaiset korjaavat toimenpiteet on toteutettu toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen säännöksiä ja tarvittaessa mukauttaa niitä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1993/2004 (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 12).

(3)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).


LIITE I

ASETUKSEN (EY) N:o 1774/2002 6 ARTIKLAN 2 KOHDAN i ALAKOHDASSA TARKOITETTU KÄSITELTYJEN TUOTTEIDEN JA HERAN MUU KÄYTTÖ

I LUKU

A.   Tuotteet:

Tuotteet, puhdistusvesi mukaan luettuna, jotka ovat olleet kosketuksissa raakamaidon ja/tai direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan a alakohdan mukaisesti pastöroidun maidon kanssa ja joille on tehty vähintään yksi seuraavista käsittelyistä:

a)

iskukuumennus direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

sterilointi siten, että Fc-arvo on vähintään 3, tai direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan c alakohdan mukaisesti vähintään 115 °C:n lämpötilassa 20 minuutin ajan tai muulla vastaavalla tavalla;

c)

pastörointi direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan a alakohdan mukaisesti tai sterilointi, muu kuin tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettu, direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan c alakohdan mukaisesti sekä lisäksi

i)

kuivaus, kun kyseessä on kuivattu maito tai kuivatut maitopohjaiset tuotteet; tai

ii)

käsittely, jossa pH-arvo on laskettu alle 6:n ja pidetty tällä tasolla vähintään tunnin ajan, kun kyseessä on hapatettu maitopohjainen tuote.

B.   Käyttö

Edellä A kohdassa mainittuja tuotteita voidaan käyttää rehuaineena asianomaisessa jäsenvaltiossa, ja niitä voidaan käyttää rajaseutualueilla, kun asianomaiset jäsenvaltiot ovat tehneet asiasta keskinäisen sopimuksen. Asianomaisen laitoksen on varmistettava tuotteiden jäljitettävyys.

II LUKU

A.   Tuotteet:

1.

Tuotteet, puhdistusvesi mukaan luettuna, jotka ovat olleet kosketuksissa maidon kanssa, joka on ainoastaan pastöroitu direktiivin 92/46/ETY liitteessä C olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan a alakohdan mukaisesti, ja

2.

kuumakäsittelemättömistä maitopohjaisista tuotteista tuotettu hera, jonka on oltava kerätty vähintään 16 tunnin kuluessa maidon hyytymisestä ja jonka pH:n on oltava alle 6,0 ennen suoraa lähettämistä hyväksytyille eläintiloille.

B.   Käyttö

Edellä A kohdassa mainittuja tuotteita ja heraa voidaan käyttää rehuaineena asianomaisessa jäsenvaltiossa seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

ne on lähetetty direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti hyväksytystä laitoksesta, joka takaa kyseisten tuotteiden jäljitettävyyden; ja

b)

ne on lähetetty ainoastaan tietylle määrälle hyväksyttyjä eläintiloja, joka on vahvistettu parasta ja huonointa mahdollista tilannetta kuvaavia skenaarioita koskevan riskinarvioinnin perusteella, jonka jäsenvaltio on tehnyt epitsoottisia eläintauteja, erityisesti suu- ja sorkkatautia, koskevien valmiussuunnitelmien laatimisen yhteydessä.


LIITE II

KÄSITTELEMÄTTÖMIEN TUOTTEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN MUU KÄYTTÖ

A.   Tuotteet:

Raa’at tuotteet, raakamaidon kanssa kosketuksissa ollut puhdistusvesi mukaan luettuna, ja muut tuotteet, joiden osalta liitteessä I olevassa I ja II luvussa mainittuja käsittelyjä ei voida taata.

B.   Käyttö

Edellä A kohdassa mainittuja tuotteita voidaan käyttää rehuaineena asianomaisessa jäsenvaltiossa seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

ne on lähetetty direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti hyväksytystä laitoksesta, joka takaa kyseisten tuotteiden jäljitettävyyden; ja

b)

ne on lähetetty ainoastaan tietylle määrälle hyväksyttyjä eläintiloja, joka on vahvistettu parasta ja huonointa mahdollista tilannetta kuvaavia skenaarioita koskevan riskinarvioinnin perusteella, jonka jäsenvaltio on tehnyt epitsoottisia eläintauteja, erityisesti suu- ja sorkkatautia, koskevien valmiussuunnitelmien laatimisen yhteydessä, ja hyväksytyillä eläintiloilla olevat eläimet voidaan siirtää ainoastaan

i)

joko suoraan samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan teurastamoon; tai

ii)

toiselle samassa jäsenvaltiossa sijaitsevalle tilalle, jonka osalta toimivaltainen viranomainen takaa, että suu- ja sorkkataudille alttiita eläimiä voidaan siirtää tilalta ainoastaan

a)

joko i alakohdan mukaisesti; tai

b)

jos eläimet on lähetetty tilalle, joka ei käytä rehuaineena tässä liitteessä mainittuja tuotteita, sen jälkeen kun eläinten tuonnista on kulunut 21 päivän odotusaika.