8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 25/2005,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan pidentämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD) tekemänsä tarjouksen ja yleisen tullietuusjärjestelmänsä (GSP-järjestelmä) mukaisesti yhteisö myönsi vuonna 1971 tietyistä kehitysmaista peräisin oleville juutista ja kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tullietuuskohtelun, jossa yhteisen tullitariffin tulleja alennetaan asteittain, ja kokonaan tullit suspendoitiin vuodesta 1978 31 päivään joulukuuta 1994 asti.

(2)

Uuden GSP-järjestelmän tultua voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 yhteisö avasi yksipuolisesti GATTin yhteydessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2511/2001 (2)joulukuun 31 päivään 2004 voimassaolevat yhteisön tullittomat tariffikiintiöt juutista ja kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tiettyihin vahvistettuihin määriin asti.

(3)

GSP-järjestelmän voimassaoloaikaa pidennetään neuvoston asetuksella (EY) N:o 2211/2003 (3)31 päivään joulukuuta 2005, joten on välttämätöntä pidentää myös juutista ja kookoskuiduista valmistettujen tuotteiden kiintiöiden voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2005.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen III viidennessä sarakkeessa (”Kiintiökausi”) olevat järjestysnumeroita 09.0107, 09.0109 ja 09.0111 koskevat ilmaisut ”1.1.2003–31.12.2003 ja 1.1.2004–31.12.2004” korvataan ilmaisulla ”1.1.2005–31.12.2005”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella 545/2004 (EUVL L 87, 25.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 17.

(3)  EUVL L 332, 19.12.2003, s. 1.